Futsal

reklama

Zápis č. 2/2012 z jednání RgSubK KF FAČR

Pávov, 13. dubna  2012

 

Přítomni:   Minář Martin, Nepil Pavel,  Pelikán Martin

 

Omluveni: Ing. Chaloupka Jiří, Polák Zdeněk

 

Program:

 

1)     Kontrola Zápisu č. 1/2012:

 

·         Splněné úkoly:

 

-          vytvořit a rozeslat všem předsedům KKF jednotný formulář, související s nominací delegátů na MVH

-          zjišťovat a řešit případné problémy, spojené s čerpání dotace jednotlivými KKF za rok 2011

-          rozeslat předsedům KKF zprávu o výběru ČP,  předložit ji k projednání KF FAČR

-          projednat s vedením Plzeňského kraje vrácení dotace z rozpočtu KF FAČR za rok 2011 z důvodu neodvedení ČP

 

·         Úkoly, které trvají:

 

-             vést na základě formuláře „Evidenční protokol razítka ObKF, KKF“ evidenci, příp. pohyb razítek ObKF, KKF

  Zodpovídá:   Nepil,    Termín: průběžně

 

2)     Závěry Mimořádné valná hromady Svazu futsalu FAČR   

 

Mimořádná VH SF FAČR  (dále jen MVH) se uskutečnila v sobotu 24. 3. 2012, mimo jiné pak schválila inovovaný návrh Stanov SF ČR. V souvislosti s tímto rozhodnutím bude od 1.4.2012 zkušebně a od 1.7.2012 definitivně zaveden:

-          nový systém výběru členských příspěvků

-          nový registrační systém FUTis.

 

MVH dále schválila výši členského příspěvku na rok 2012 v částce 100,- Kč na člena (v souvislosti s rozhodnutím KF FAČR budou povinnými členy všichni hráči, rozhodčí, delegáti, trenéři a min. jeden statutární zástupce týmu, další členy pak specifikuje konkrétní řídící orgán soutěže).

MVH dále schválila Manuál „Členské příspěvky“ pro výběr a rozdělení financí z členských příspěvků SF FAČR (50% z vybrané částky zůstane v rozpočtu KF FAČR, 50% se vrátí zpět aktivním KKF).

 

Regionální subkomise KF FAČR v souvislosti se závěry MVH rozhodla o nutnosti důsledné informovanosti členské základy se závěry MVH a dále s detailním seznámením členské základny s novým systémem výběru členských příspěvků a novým způsobem registrací v systému FUTis, a to těmito způsoby:

 

·         Informační dopis určený ObKF, KKF a OkKF, který výše uvedené změny podrobně vysvětlí i s uvedením odkazů na příslušné internetové stránky. Přílohou informačního dopisu bude vzorový návrh „Rozpisu mistrovských soutěží“ regionální úrovně a materiál, nazvaný „Nový systém členských příspěvků SF ČR – přínos pro celek a jednotlivce.“

Zodpovídá: Nepil,      Termín: do 25.4.2012

 

·         Informační kampaň v rámci svých regionů, příp. na vyžádání i v dalších oblastech, a to formou osobní účasti na jednáních řídících orgánů.

Zodpovídá: členové RegSubK,     Termín: průběžně    

 

·         Mediální kampaň na oficiální internetové stránce SF ČR www.fotbal.cz a zpravodajském serveru www.efutsal.cz (články, rozhovory, analýzy atd.)

Zodpovídá: Nepil, Průša, Klier Termín: průběžně    

 

·         Aktiv předsedů ObKF, KKF a OkKF, který se uskuteční v sobotu 23. června 2012 v Šumperku při příležitosti finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsale žen – samostatný bod  tohoto zápisu.

 

 

Kontrola dodržování přijatých zásad v systému registrací a platby členských příspěvků.

 

Komise v rámci projednání závěrů MVH vzala na vědomí přijetí nového systému v oblasti registrací – FUTis a v oblasti platby členských příspěvků. Zároveň si je však vědoma nutnosti důsledné kontroly dodržování přijatých závěrů MVH. Komise proto navrhuje tyto tři úrovně kontroly dodržování zaregistrování hráčů a platby členských příspěvků:

 

·         Základní – provádí v rámci své soutěže konkrétní řídící orgán. Jeho členové nemůžou připustit k utkání hráče, který není v systému registrovaný, nebo který nemá zaplacený členský příspěvek. Od zavedení systému nelze činit v žádném tomto ohledu žádnou výjimku!!

·         Regionální - provádí se prostřednictvím RegSubK, na základě interní směrnice komise.

·         Hlavní  - kontrolu provádí namátkově členové KF FAČR.

 

Úkoly:

-          Předložit návrh o kontrole plnění závěrů MVH zasedání KF FAČR.

  Zodpovídá: Nepil  Termín: 21.4.2012

 

-          Vypracovat interní směrnici o kontrole plnění závěrů MVH ze strany RegSubK.

  Zodpovídá: Nepil  Termín: 15.5.2012

 

 

Komise projednala MVH schválený Manuál „Členské příspěvky – Výběr a rozdělení financí z členských příspěvků SF ČR“ a doporučila jeho upřesnění.

 

Úkoly:

-          Předložit k projednání KF FAČR návrh upřesnění v Manuálu „Členské příspěvky – Výběr a rozdělení financí z členských příspěvků SF ČR“.

  Zodpovídá: Nepil  Termín: 21.4.2012

 

 

 

3)     Řešení problematiky regionů, které se nepřipojily ke SF ČR

 

Členové komise vzali na vědomí, že z důvodu zavedení nového systému výběru členských příspěvků oznámily ukončení členství ve SF ČR tyto regiony:

 

a)         kraje – Plzeňský, Královéhradecký

b)        okresy – Prostějov, Olomouc (oznámení o ukončení členství dodaly již písemně)

 

Úkoly:

-          Vyzvat regiony, které se rozhodly vzdát se členství ve SF ČR, aby toto rozhodnutí učinily písemně.

   Zodpovídá: Nepil,    Termín: 30.4.2012

 

-             Zajistit návrat razítek Plzeňské a Královéhradecké KKF.

     Zodpovídá: Nepil   Termín: 30.4.2012

 

-          Zajistit zablokování a návrat dotace za rok 2011 z KFS pro Plzeňskou a Královéhradeckou KKF.

     Zodpovídá: Nepil, Průša.  Termín: 30.4.2012

 

           

            Komise na svém jednání rozhodla uspořádat schůzky s vybranými funkcionáři ObKF „C“ a ObKF „D“, celky příslušných divizí a zájemců z řad Plzeňského a Královéhradeckého kraje, za účelem zajištění startu příslušného krajského přeboru v rámci SF ČR v sezoně 2012-13.

     Zodpovídá: Nepil, Mestek, Průša, příslušní předsedové ObKF „C“ a „D“.

    Termín: 31.7.2012

 

            Komise dále navrhuje v případě písemného odstoupení od členství ve SF ČR ze strany konkrétních regionů  a nesplnění základní členské povinnosti – uhrazení členských poplatků – vyřadit z registračního systému všechny týmy a hráče tohoto regionu.

            Komise dále navrhuje KF FAČR řešit postup v případě ohlášení zrušení činnosti oddílu ze strany příslušného řídícího orgánu – jeho vyřazení ze systému FUTis?

     Zodpovídá: Nepil   Termín: 21.4.2012

 

 

4)     Aktiv předsedů ObKF, KKF a OkKF

 

RegSubK rozhodla  o uspořádání každoročního aktivu funkcionářů regionálních řídících orgánů, tentokrát rozšířený o předsedy Okresních komisí futsalu.

 

Místo a termín konání Aktivu předsedů ObKF, KKF a OkKF:

-          sobota 23. června 2012 v Šumperku (pravděpodobně Hotel Sport, Žerotínova 59, Šumperk) při příležitosti konání finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsale žen

-          zahájení aktivu v 10 hodin, ukončení cca v 15.30 hodin

 

Pořadatelé:

-          regionální subkomise KF FAČR

-          Olomoucká krajská komise futsalu FIFA

 

Programová náplň semináře:

-          informace předsedy KF FAČR (reprezentace, Chance futsal liga, 2. ligy, juniorské soutěže, Pohár FAČR, sponzoři, marketing atd.)

-          registrační systém FUTis – jeho zavedení, používání, řešení vyskytnuvších se problémů a nedostatků (pp. Havlík, Mestek, Průša, Nepil)

-          nový systém výběru členských příspěvků – jeho uvedení do praxe, způsoby platby, řešení vyskytnuvších se nedostatků

-          členská karta – možnosti a způsoby získání, platné bonusy, další možnosti atd.

-          využití financí, získaných z členských příspěvků v roce 2012, a to dle schváleného Manuálu „Členské příspěvky – Výběr a rozdělení financí z členských příspěvků SF ČR“ – konkrétní rozdělení 50%, odvedených do rozpočtu KF FAČR (zřízení tří pracovních míst na sekretariátu SF ČR – Marketing manažer, PR manažer, FUTis manažer); návrh kritérií na rozdělení 50%, určených jako dotace KKF

-          příprava nové mistrovské sezony regionálních soutěží – divize, krajské přebory – informační sumář (dle dodaných R.I.S.), řešení regionální problematiky

-          možnosti ekonomického zabezpečení regionálních soutěží (výměna zkušeností, důraz na institut startovného, dotace z městských a obecních rozpočtů, akce „Sportuj s námi, grantové akce atd.)

-          výklad aktuálního znění pravidel futsalu (především nové pravidlo o skluzu).

 

Organizační zabezpečení aktivu a doprovodný program:

-          výhodné proplacení cestovných náhrad

-          průběžné občerstvení (káva, pitný režim)

-          oběd, večerní raut pro účastníky aktivu

-          volný vstup na finálovou část Mistrovství ČR ve futsalu žen

-          doprovodný program pro účastníky aktivu (např. možnost návštěvy aquaparku, večerní futsalový turnaj v hotelovém komplexu, posezení u táboráku a další, dle možností spolupořadatele)

-          možnost zajištění ubytování v hotelu Sport, ubytování si hradí účastníci.

 

Nároky na pořadatele:

-          zajištění místnosti pro cca 50 účastníků (hotel Sport)

-          oběd pro daný počet účastníků

-          průběžné občerstvení účastníků aktivu (káva, pitný režim)

-          možnost videoprojekce (systém FUTis, členské příspěvky, upřesnění pravidel)

-          volný vstup na finálovou část M ČR ve futsalu žen pro účastníky aktivu, místa na V.I.P. tribuně (po 15 hodině)

-          zajištění večerního rautu (hotel Sport)

-          zajištění doprovodného programu dle možností (návštěva aquaparku, vzájemné futsalové večerní utkání či turnaj, večerní společné posezení)

-          zajištění ubytování v hotelu Sport (účastníci si hradí).

Úkoly:

-          Ve spolupráci s Olomouckou krajskou komisí futsalu FIFA zajistit organizační zabezpečení aktivu.

   Zodpovídá: Nepil, Průša, Sebök ,      Termín: 23.6.2012

 

-          Připravit programové zabezpečení aktivu.

   Zodpovídá: RegSubK Termín: 31.5.2012

 

-          Zajistit rozeslání pozvánek na aktiv.

   Zodpovídá: Nepil Termín: 31.5.2012

 

5)     Regionální problematika

 

Komise se zabývala řešením regionální problematiky, s těmito závěry:

-             Prioritním v této oblasti je řešení činnosti v krajích, které na základě zavedení nového systému odvádění ČP ukončily své členství ve SF ČR (viz. bod 3).

-             Řešení další regionální problematiky proběhne na základě výstupů z vypracovaných R.I.S. a Aktivu předsedů.

-             Optimalizace divizí by měla probíhat, v případě schválení, od sezóny 2013/14 formou jednoho z kritéria na rozdělení dotací z ČP.

-             Konkretizovat složení jednotlivých ObKF – ze Stanov SF ČR automatická účast v ObKF předsedy příslušné KKF (v R.I.S.).

-             Vytvořit aktuální databázi předsedů OkKF (část R.I.S.)

 

Úkoly:

-          Oslovit předsedy KKF s nabídkou spolupráce při řešení regionální problematiky na aktivu předsedů.

     Zodpovídá: Nepil     Termín: 23.6.2012

 

-          Rozeslat k vyplnění a zpětnému zaslání Regionální informační servis (R.I.S.) ObKF a KKF. Součástí R.I.S. ObKF bude její přesné složení s kontakty na všechny členy a počet zasedání v roce 2012, účast na zasedáních. Součástí R.I.S. KKF budou kontakty na všechny příslušné předsedy OkKF.

     Zodpovídá: Nepil ,      Termín: 15.5.2012

 

 

6)     Kritéria pro rozdělení dotace jednotlivým KKF za rok 2012 z členských příspěvků (dále jen ČP).

 

Komise se shodla, že kritérií pro rozdělení dotace jednotlivým KKF z členských příspěvků SF ČR by mělo být co nejméně a zároveň by měly být co nejjednodušší, z důvodu snadného a průhledného rozdělení. Kritéria není třeba schválit v nějakém brzkém termínu, může se tak stát až v závěru roku 2012 na základě důkladných příprav a odborné diskuse.

 

Členové RegSubK pracovali s první verzí způsobu a rozdělení dotací z ČP. Dle Manuálu „Členské příspěvky – Výběr a rozdělení financí z členských příspěvků SF ČR“ bude do regionů vráceno 50% z vybraných ČP za rok 2012. Tato suma bude do regionů distribuována prostřednictvím KKF a měla by být rozdělena následujícím způsobem:

-          10 – 15% z dotace KKF by mělo být odvedeno ObKF (výše odvodu bude odvislá od počtu KKF, regionálně příslušných ObKF; pokud je ObKF zároveň i KKF – Jihočeská, nyní i Karlovarská, Pardubická – rozhodne o výši odvodu příslušná KKF dle konkrétní situace /není organizován KP atd./).ObKF může využít dotaci především jako motivační prvek k postupu celků do 2. lig, dále pak k optimalizaci startovného v příslušné divizi.

-          10 – 15% z dotace si ponechá sama KKF, opět tuto částku může využít jako motivační prvek k postupům účastníků KP do divize, optimalizace startovného.

-          70 – 80% by mělo být odvedeno dle schválených kritérií (např. výše odvodu, postup z OP do KP atd.) do jednotlivých OkKF.

 

Kritéria pro rozdělení dotace z ČP:

 

Hlavním kritériem pro rozdělení ČP by měla být dle členů komise výše odvodů ČP ze strany jednotlivých krajů. Tu by měl vygenerovat systém FUTis vždy v lednu následujícího roku. Pokud budou další kritéria, mělo by mít toto sílu 70 – 80%

Mezi dalšími zvažovanými kritérii jsou:

-          Podpora soutěživosti, jedné ze základních funkcí regionálního futsalu. V tomto kritériu by se zohledňovalo zajištění postupujícího týmu z dané divize (a potažmo tedy KKF) do nejvyšších soutěží (2. lig, příp. přímo 1. CL). Síla kritéria 15 – 20%.

-          Optimalizace divizí. Jako třetí nejvyšší soutěž musí divize splňovat alespoň nejzákladnější nároky KF FAČR – 12 účastníků, hrané v halách, systémem jednozápasů, 2 x 20 minut čistého času. Síla kritéria rovněž 15 – 20%, posuzoval by se počet splněných kritérií. Platnost tohoto kritéria zřejmě až od sezóny 2013/14.

 

Úkol:

-          Rozhodnout o % rozdělení dotace z ČP ObKF, KKF a OkKF a dále o kritériích, na jejichž základě bude určena výše dotace jednotlivým KKF.

     Zodpovídá: RegSubK, Aktiv předsedů     Termín: 20.12.2012

                                 

7)      Ostatní

 

·                                                                       Upřesnění názvu Oblastních komisí futsalu FIFA

Z důvodu snadnější orientace při používání názvu Oblastní komise futsalu FIFA navrhuje komise upřesnění názvu tohoto řídícího orgánu dle názvu divize, kterou řídí – tzn. ObKF „A“ – „F“.

V souvislosti se změnou názvu ŘKD na ObKF zajistit výrobu nových jednotných razítek pro tento řídící orgán.

Úkoly:

-          Předložit návrh o upřesnění pojmenování ObKF nejbližšímu zasedání KF FAČR.

     Zodpovídá: Nepil    Termín: 21.4.2012

 

-          Zajistit výrobu razítek pro šest ObKF „A“ – „F“.

     Zodpovídá: Nepil, Pelikán Termín: 20.6.2012

 

·         Informace o probíhajících jednáních na půdě KF FAČR ve věci zaujetí postoje k jiným menším formám fotbalu, především v hale a příp. přijatých opatřeních.

 

 

ČERPÁNÍ:

 

Rok 2012

 

Stav čerpání z položky na činnost RgSubK  -    80.000,- Kč

Zasedání RegSubK  č. 1     3.480,- Kč

Zasedání RegSubK  č. 2     3.936,- Kč

 

Celkem     7.416,- Kč

Zůstatek   72.584,- Kč

 

Zapsal:    Pavel Nepil, předseda RegSubK KF ČMFS

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate