FAČR


reklama

Zápis č.6/2012 ze zasedání Komise futsalu FAČR 27.6.2012

Místo jednání: Praha, zasedací místnost sekretariátu FAČR

Přítomni:  pp.Mestek, Czene, Klier, Nepil, Kolman, Průša

Omluveni: Vich, Polák

Neomluveni: -

Pozvaní hosté:

Přizváni: pp., Bydžovský, Svoboda, Tuček, Karpíšková

Jednání bylo zahájeno v 15:00 hod a ukončeno v 18:20 hod

Jednání řídil: p.Mestek, předseda KF FAČR

 

1) Formální záležitosti  

 

KF FAČR schválila finální podobu zápisu ze zasedání 26.5.2012.

KF ukládá : zveřejnit zápis ze zasedání KF na internetových stránkách KF FAČR.

Termín: 28.6.2012. Odpovídá: p.Průša

 

Termín následujícího zasedání KF je čtvrtek 16.8. a následně 31.8.po jednání Grémia klubů Chance Futsal ligy.

 

KF FAČR vzala na vědomí informace o aktuálním stavu projektu „Futis“ (výběr členských příspěvků, vydávání členských karet, spuštění internetových stránek Futis.cz atd.)

KF ukládá:

- koordinovat proces řízení projektu a dále informovat KF.

Odpovídají: pp.Mestek, Nepil, Klier, Havlík, resp.celá KF FAČR  - Termín: průběžně

 

KF schválila novelizovanou podobu Souboru předpisů po zapracování schválených návrhů z připomínkového řízení k Souboru předpisů.

KF zamítla návrh novelizace tabulky odstupného v Přestupním řádu SF. Základní částky pro stanovení výše odstupného zůstávají zachovány dle výchozích hodnot z Přestupního řádu platného do 30.6.2012.

KF ukládá:

- zveřejnit znění Souboru předpisů na internetových stránkách KF a připravit konečnou podobu k tisku oficiální publikace.

Odpovídají: p.Průša – Termín:  31.7.2012

 

KF vyhodnotila realizaci nových pravidel pro registraci zahraničních hráčů s ohledem na požadavky ze strany klubů a hráčů především regionální úrovně. Poplatek 500 Kč (pro kluby 1.ligy futsalu 1.000 Kč) hradí kluby dle stanoveného režimu přímo na účet oddělení FAČR pro mezinárodní přestupy.

KF ukládá:

- zveřejnit aktuální informace a formuláře k zajištění záznamu v registru FAČR pro zahraniční hráče futsalu a koordinovat postup v rámci oddělení FAČR.

Odpovídají: p.Průša – Termín: 1.7.2012

 

 

KF diskutovala problematiku propagace a návštěvnosti domácích repre utkání. KF ukládá detailně zakomponovat propagaci do výběrových řízení před domácími utkáními KV ME 2013.

Odpovídá: MM + PR futsalu – Termín: 30.9.2012

 

KF jednomyslně schválila návrh SbKR a SbKD na zvýšení cestovného v rámci futsalu z hodnoty 4,-Kč/km na 4,50Kč/km s platností od 1.9.2012.

 

 

2)   Reprezentace

 

KF vzala na vědomí informace o soustředění před MS akademiků futsalu (soustředění 22.-24.6.12 v Břvi, MS v Portugalsku 18.-26.8.).

 

KF schválila program reprezentačních výběrů ČR A, U-21, U-19, futsalu žen, plážového fotbalu do konce roku 2012.

KF vzala na vědomí informaci o změnách termínů v listině futsalu UEFA a schválila návrh úpravy termínové listiny celostátních soutěží futsalu s přihlédnutím k závěrům Grémia klubů Chance Futsal ligy.

KF ukládá:

- aktualizovat termínovou listinu 2012/2013 a rozeslat členům KF a klubům Chance Futsal ligy k připomínkování

Odpovídá: p.Průša – Termín: 30.6.2012

 

 

3) Média a marketing

 

KF projednala zprávu o aktuálním stavu projektu centrálního marketingu ročníku 2011/12.

KF ukládá: Předložit závěrečné vyhodnocení výsledků hospodaření v marketingu celostátních soutěží za sezónu 2011/2012.

Odpovídá: pp.Mestek, Průša. Termín: 16.8.2012

 

KF vzala na vědomí informaci o závěrech z dalších jednání s generálním partnerem ligy, spol. Chance a ostatními partnery o pokračování spolupráce pro další soutěžní ročník.

 

KF vzala na vědomí informaci o jednáních zástupců KF s vedením redakce sportu ČT o sjednání podmínek plánu TV přenosů futsalu a realizace TV utkání Chance Futsal ligy pro příští soutěžní ročník. KF stanovila úkol udržet úroveň přenosů ze závěru uplynulé sezóny (přestávková studia, hosté, spolukomentátoři, šoty ve zpravodajstvích, atd.).

 

 

KF vzala na vědomí zprávu o zahájení činnosti marketingového manažera KF p.Lukáše Tučka, resp. PR manažera futsalu sl.Terezu Karpíškovou od 1.6.2012. dle stanovené náplně práce manažerů futsalu.

KF ukládá:

Zajistit koordinaci činnosti manažerů futsalu a sekretariátu KF a informovat KF o činnosti, včetně pravidelného přizvávání obou manažerů na zasedání KF FAČR.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: průběžně

 

 

KF ukládá předložit návrh inovace futsalových anket za rok 2012.

Odpovídá: p.Klier – Termín: 16.8.2012

 

 

4) Vrcholový futsal

 

KF vzala na vědomí zprávu o předpokládaném složení účastníků 1.a 2.ligy futsalu pro ročník 2012/13 a přehled průběžného plnění stanovených kroků pro zajištění účasti v soutěži ze strany jednotlivých klubů. KF stanovila další kroky v souladu se Směrnicí o postupování v rámci celostátních soutěží futsalu.

Kluby, které nesplnily základní povinnosti účastníků 2.ligy (Andy Liberec, Slavia TU Liberec), mají tuto možnost nejpozději do 29.6. Následně budou v případě nesplnění tohoto posledního stanoveného termínu ze seznamu klubů vyřazeny.

KF rozhodla o možnosti doplnění účastníků 2.ligy „východ“ dodatečně v případě splnění podmínek pro vstup do soutěže. KF vzala na vědomí informaci o kompletním složení 2.ligy „západ“ a stále nevyjasněné situaci v obsazení posledního volného místa ve skupině „východ“. O konečném řešení rozhodne KF na svém zasedání 16.8.

KF schválila návrh stanovení uzávěrky splnění přihlašovacích povinností pro účast v celostátních soutěžích pro příští ročník na 10.5.2013.

 

KF projednala předložené návrhy na organizační změny v systému celostátních soutěží a zamítla návrh modelu utkání o vítěze 2.ligy (série utkání mezi vítězi skupiny západ a východ) a následné baráže mezi 11.týmem 1.ligy a poraženým finalistou 2.ligy. KF rozhodla o definitivní podobě modelu 2.ligy (22 kol základní části, přímý postup pro vítěze každé z obou skupin 2.ligy).

 

KF vyhodnotila závěry z připomínkového řízení k návrhu Rozpisu mistrovských soutěží celostátních soutěží futsalu 2012/13 a schválila konečnou podobu RMS a soutěžních dokumentů.

 

KF schválila Sazebník pokut v celostátních soutěžích futsalu se zavedením tabulkových pokut 5.000,-Kč, resp.1.000,-Kč pro nedodržování termínů stanovených KF, případně STK pro plnění povinností klubů (stanovení termínů utkání, platby záloh na odměny rozhodčích a delegátů, zasílání soupisek, DVD, aj.).

Dle závěrů Grémia klubů Chance Futsal ligy stanoví tabulka sankcí konkrétní úkoly a termíny jejich plnění.

KF ukládá:

Předložit návrh tabulky plnění stanovených úkolů pro kluby celostátních soutěží futsalu.

Odpovídá: p.Průša – Termín: 16.8.2012

 

KF ukládá:

předložit návrh Listiny sportovních hal pro celostátní soutěže futsalu včetně adresáře a potřebných specifikací.

Odpovídá: p.Klier – Termín: 16.8.2012

 

KF ukládá:

-Připravit podklady k rozeslání dotací dle schváleného vyúčtování kaucí klubů celostátních soutěží.

Odpovídají: pp.Průša, Chyba – Termín: 31.7.2012

 

-Přepracovat videosestřih k výkladu pravidel futsalu FIFA a doplnit jej o další ukázky včetně rozboru situací. Připravit tento materiál k prezentaci na webu a následně jej znovu představit na Grémiu klubů před následující sezónou (mmj.výklad „skluzu“).

Odpovídá: p.Lobo – Termín: 16.8.2012

 

KF rozhodla na základě vyhlášeného výběrového řízení na dodavatele míče pro 2.ligu futsalu, že po splnění stanovených podmínek se oficiálním míčem pro 2.ligu futsalu do 30.6.2014 stává míč zn.SELECT. Jednání o konečné podobě smlouvy je v kompetenci marketingového manažera KF.

 

-Informovat o realizaci závěrečného vyúčtování nákladů na odměny a náhrady na cestovné rozhodčích a delegátů Chance Futsal ligy.

Odpovídá: p.Lobo, Termín: 16.8.2012

 

KF schválila návrh Směrnice o přenosu trestů v celostátních soutěžích futsalu. Po upřesnění principu přenosu trestů mezi základní a celostátní částí Poháru FAČR ve futsalu bude směrnice schválena na následujícím zasedání KF.

 

 

5) Rozhodčí a delegáti

 

KF vzala na vědomí zprávu o činnosti Subkomise delegátů a zprávu o činnosti Subkomise rozhodčích.

 

KF vyhodnotila podklady z vyhlášeného výběrového řízení na vybavení rozhodčích 1. a 2.ligy futsalu. KF dále v této věci rozhodne na základě závěrů ze schůzky Subkomise rozhodčích 17.7., které se bude tématu vybavení rozhodčích věnovat.

 

KF schválila výjimky dvěma rozhodčím a pěti delegátům po překročení věkové hranice pro zařazení na listinu rozhodčích, resp.delegátů celostátních soutěžích futsalu.

 

6) Trenérství

 

KF ukládá připravit návrh realizace další fáze systému trenérského vzdělávání futsalu v ČR (seminář za účasti zahraničního experta) ve smyslu schválené koncepce trenérského vzdělávání.

Odpovídají: pp.Mestek, Neumann, Průša – Termín: 16.8.2012

 

 

7) Ekonomika

 

KF schválila Hospodaření SF ČR za rok 2011, který předložil předseda KF p.Mestek. KF ukládá zakomponovat zprávu o Hospodaření do Zprávy o činnosti KF na nejbližší VH SF ČR. Odpovídá: p.Mestek, resp.členové KF – termín: 16.8.2012

 

KF projednala návrh Rozpočtu SF ČR na rok 2012, vč.informace o mimořádné dotaci KF FAČR ze strany FAČR. KF dále schválila návrh p.Mesteka na využití této mimořádné dotace a ukládá předložit finální návrh Rozpočtu KF FAČR na rk 2012.

Odpovídá: p.Mestek, resp.členové KF – termín: 16.8.2012

 

 

8) Regionální futsal

 

KF vzala na vědomí informaci o projednání podmínek pro přechod na systém Futis v regionech, ve kterých není akceptován.

Odpovídají: pp.Nepil, Mestek – Termín: 16.8.2012

 

KF velmi pozitivně vyhodnotila organizaci i průběh Aktivu předsedů KKF, které proběhlo 23.-24.6.v Šumperku v rámci Mistrovství ČR ve futsalu žen. KF vyjádřila poděkování p.Sebökovi za osobní přínos k zajištění organizace Aktivu KKF a MČR ve futsalu žen v Šumperku.

 

 

9) Ženský futsal

 

KF velmi kladně hodnotila průběh Mistrovství ČR ve futsalu žen 23.-24.6. v Šumperku a to jak po stránce organizační, tak po stránce sportovní.

KF ukládá přizvat p.Herzoga na zářijové zasedání KF FAČR

 

 

 

10) Různé

 

KF schválila složení odborných subkomisí KF FAČR pro sezónu 2012/13.

KF ukládá připravit případné návrhy na změny v obsazení odborných subkomisí KF FAČR a zaslat je písemně na sekretariát KF do 6.7.2012.

Odpovídají: členové KF FAČR – Termín: 6.7.2012

 

KF ukládá předložit podklad pro jednání o teplotních limitech v halách při celostátních soutěžích futsalu.

Odpovídá: p.Czene – Termín: 16.8.2012

 

KF projednala žádost klubu AC Gamaspol Jeseník o vyjádření k možnosti paralelního startu klubu v soutěžích mimo Svaz futsalu ČR. KF pověřila p.Mesteka k zaslání písemného vyjádření KF o nutnosti upřednostnit futsalu v rámci SF ČR.

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate