Futsal

reklama

Zápis č. 4/2012 z jednání RgSubK KF FAČR

Pávov, 18. října  2012

 

Přítomni:        Ing. Chaloupka Jiří, Minář Martin, Nepil Pavel,  Pelikán Martin

Omluveni:      Polák Zdeněk

 

 

Program:

 

1)     Kontrola Zápisu č. 3/2012:

 

·         Splněné úkoly:

-          Připravit finální verzi pozvánky na Aktiv předsedů, předat ji ke kontrole sekretariátu SF ČR a následně ji rozeslat všem předsedům ObKF, KKF a OkKF.

-          Oslovit předsedy KKF s nabídkou spolupráce při řešení regionální problematiky na aktivu předsedů - schváleno.

-          Předložit KF FAČR k projednání návrh  „Metodického pokynu RegSubK č. 1/2012 – Kontrola registrace členů v systému FUTis a úhrady členských příspěvků od 1.4.2012“a následně ho rozeslat všem předsedům ObKF, KKF a OkKF - schváleno.

-          Zpracovat návrh na způsob distribuce dotace KKF na rok 2012 a návrh kritérií pro rozdělení této dotace a předložit ho Aktivu předsedů – Aktiv předsedů schválil jinou verzi.

-          Připravit návrh do Soutěžního řádu ve věci rozlišení kategorií mužů a žen v soutěžní struktuře SF ČR s tím, že  výjimku může povolit příslušná řídící komise, a to maximálně do úrovně okresního přeboru - schváleno.          

-          Předložit návrh o upřesnění pojmenování ObKF Aktivu předsedů, závěr pak předložit nejbližšímu jednání  KF FAČR - schváleno.

-          Na zasedání KF FAČR projednat problematiku nevhodných názvů klubů s důrazem na větší kontrolní činnost Matriční komise KF FAČR v této oblasti. Zároveň bude tento bod jedním z bodů jednání Aktivu předsedů – splněno.

-          Projednat s odpovědným zaměstnancem FAČR formu a postup při podávání žádosti o poskytnutí grantu v rámci akce Sportuj s námi a se závěry tohoto jednání seznámit účastníky Aktivu předsedů – splněno.

 

·         Úkoly, které trvají:

-        vést na základě formuláře „Evidenční protokol razítka ObKF, KKF“ evidenci, příp. pohyb razítek ObKF, KKF

             Zodpovídá:   Nepil                                                                        Termín: průběžně

-        Vést informační kampaň v souvislosti se zavedením nového registračního systému FUTis a nového systému výběru členských příspěvků v rámci svých regionů, příp. na vyžádání i v dalších oblastech, a to formou osobní účasti na jednáních řídících orgánů.

                         Zodpovídá: členové RegSubK                                                     Termín: průběžně     

-        Mediální kampaň ve výše uvedené záležitosti na oficiální internetové stránce SF ČR www.fotbal.cz a zpravodajském serveru www.efutsal.cz (články, rozhovory, analýzy atd.)

     Zodpovídá: Nepil, Průša, Klier                                                   Termín: průběžně     

 

 

2)     Aktiv předsedů ObKF, KKF a OkKF SF ČR                                                     

 

Aktiv předsedů ObKF, KKF a OkKF se uskutečnil v sobotu 23. června 2012 v Šumperku při příležitosti konání finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu žen.

Aktiv byl hodnocen KF FAČR i RegSubK KF FAČR velice kladně, splnil veškeré nároky, ať již po stránce účasti, programové či zajištění doprovodného programu.

Aktivu se zúčastnili zástupci všech šesti Oblastních komisí futsalu, zástupci všech 14 Krajských komisí futsalu a zástupci devíti Okresních komisí futsalu.

Předložený program byl beze zbytku projednán za aktivní účasti všech zúčastněných. Jednání aktivu se zúčastnil předseda KF FAČR Mgr. Ota Mestek, sekretář KF FAČR Mgr. Martin Průša, FUTis manažer Mgr. Petr Havlík a několik dalších hostů z řad funkcionářů ligových týmů a OlcKKF.

Aktiv schválil způsob rozdělení dotací KKF z členských příspěvků za rok 2012, který se bude řídit pouze jediným kritériem, a to výší odvodu členských příspěvků jednotlivými kraji.

Účastníci aktivu se po jeho skončení mohli zúčastnit doprovodného programu:

-          bezplatného vstupu na finálový turnaj Mistrovství ČR ve futsalu žen,

-          bezplatného vstupu do plaveckého bazénu,

-          bohatého večerního společenského rautu v areálu hotelu Sport v Šumperku,

-          poznávací exkurze na Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, spojené se společným obědem účastníků.

 

Za zabezpečení celé akce včetně doprovodného programu je třeba ještě jednou poděkovat předsedovi Olomoucké KKF p. Ladislavu Sebökovi a dalším členům komise  a všem pořadatelům.

 

3)     Registrační systém FUTis, nový systém výběru členských příspěvků

 

Účastníci jednání vzali na vědomí informaci o počtu členů SF ČR, kteří k 16.10.2012 uhradili členský příspěvek za rok 2012 – celkem 9.291 členů. Do konce roku 2012 se počítá s členskou základnou ve výši cca 11.000 aktivních členů SF ČR.

Každému zasedání KF FAČR je předkládán informační přehled FUTis, ve kterém je zaznamenáván počet platících členů SF ČR v každém kraji a okrese. Tento přehled bude předkládán i při zasedání RegSubK.

Úkol:

-          Předkládat na každém zasedání RegSubK  informační přehled FUTis o stavu úhrady členských příspěvků.           

      Zodpovídá: Nepil                                                                                          Termín: průběžně

 

Účastníci jednání inovovali znění Metodického pokynu RegSubK KF FAČR č. 1/2012 „Kontrola registrace členů v systému FUTis a úhrady členských příspěvků od 1.4.2012“. na základě tohoto pokynu bude v měsících listopad 2012 až březen 2013 probíhat ze strany členů RegSubK důsledná kontrola plnění povinností členů SF ČR na základě usnesení Mimořádné VH SF ČR, a to konkrétním členem RegSubK v rámci stanovených divizních skupinách a regionech:

·         Chaloupka Jiří     - Divize „E“, Královéhradecký kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina

·         Minář Martin        - Divize „C“, Praha, Středočeský kraj

·         Nepil Pavel          - Divize „D“, „F“, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj

·         Pelikán Martin     - Divize „A“, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Pardubický kraj

·         Polák Zdeněk      - Divize „B“, Ústecký kraj, Liberecký kraj

Úkoly:

-          Předkládat předsedovi RegSubK zprávu o provedené kontrole v zadaných divizních skupinách a regionech, a to do stanovených termínů.           

      Zodpovídají: členové regSubK            Termín: 10.12.2013, 10.1., 10.2., 10.3., 10.4.2013

 

-          Zajistit zveřejnění Metodického pokynu č. 1 RegSubK v odkazech na Fotbal.cz

      Zodpovídá: Nepil                                                                                        Termín: 31.10.2012

 

-          Z důvodu kontroly je nutno zjistit adresy internetových stránek regionálních řídících komisí (R.I.S.), příp. přímým dotazem, následně rozeslat členům RegSubK.

      Zodpovídá: Nepil                                                                                        Termín: 15.11.2012

 

Účastníci jednání se zabývali problematikou, spojenou s institutem Členské karty dále jen ČK), a to:

 

·         Nepřípustně dlouhou dobou distribuce ČK, kdy je členovi dodána až dva měsíce po objednání:

-          nemělo by se již stávat, bylo zaviněno technickými problémy, část viny je i na straně vytíženosti sekretariátu KF FAČR

-          evidenci držitelů ČK je možno sledovat na /futsal/FUTis/frame-seznamkaret.php.

·         Využití ČK:

-          dle informace předsedy KF FAČR probíhá nákup vybraného sportovního zboží u sjednaných partnerů (Joma, Select) bez problémů, členové RegSuBK zatím nemají patřičné zkušenosti

-          portfolio bonusů se bude nadále rozšiřovat, a to např. o zlevněné vstupné na domácí utkání futsalových reprezentací všech kategorií a utkání v rámci Chance futsal ligy a 2. lig, pojištění, Chance.

 

Úkol:

-          Sledovat a připomínkovat na jednáních KF FAČR vše v souvislosti s Členskou kartou člena SF ČR.

      Zodpovídá: Nepil, Polák                                                                            Termín: průběžně

 

Účastníci jednání vzali na vědomí informaci o platbě členských příspěvků na rok 2013, která bude v systému FUTis nastavena od 15.12.2012. Od tohoto data včetně bude každá platba členského příspěvku člena, který má uhrazen rok 2012, připsána na rok 2013. Pokud nemá člen uhrazen rok 2012, bude i po tomto datu platba připsána k roku 2012.

 

Úkol:

-          Zveřejnit článek o všech skutečnostech v souvislosti s úhradou členského příspěvku na rok 2013 – výše, způsob platby, termín platby .

      Zodpovídá: Nepil, Havlík                                                                           Termín: 15.11.2012

 

4)     Řešení problematiky regionů, které se nepřipojily ke SF ČR

 

Členové komise vzali na vědomí informace o řešení situace v rámci regionů, které  z důvodu zavedení nového systému výběru členských příspěvků oznámily ukončení členství ve SF ČR:

 

Plzeňský kraj

 

Je zde ustanoven přípravný výbor, který zastupují pánové Petr Hejda a Ondřej Jurčík. Tento výbor zajistí:

-          uspořádání Valné hromady Plzeňského kraje v součinnosti s Oblastní komisí futsalu „C“, s tím, že na této VH bude zvolen Výkonný výnor Plzeňské KKF, 1 delegát na VH oblasti a 2 delegáti na VH SF ČR,

-          uspořádání Plzeňského krajského přeboru (zde existují dvě varianty: 1. to může být soutěž umělá, složená ze zájemců z celého Plzeňského kraje, 2. na KP bude povýšen domažlický OP).

Informaci o stavu příprav je nutno RegSubK podat do 16.11.2012.

 

Královéhradecký kraj

 

Je zde ustanoven přípravný výbor, který zastupují pánové Vratislav Řehůřek, Jaroslav Štěrba a Ivan Koláčný. Tento výbor zajistí:

-          uspořádání Valné hromady Královéhradeckého kraje v součinnosti s Oblastní komisí futsalu „D“, s tím, že na této VH bude zvolen Výkonný výnor Královéhradecké KKF, 1 delegát na VH oblasti a 2 delegáti na VH SF ČR,

-          uspořádání Královéhradeckého krajského přeboru (zahájí za účasti 5 týmů 2.12.2012).

 

Informaci o stavu příprav je nutno RegSubK podat do 16.11.2012.

 

Další regiony

Mimo okresů Prostějov a Olomouc žádný jiný okres neukončil své členství ve SF ČR oficiálně.

 

 

Účastníci jednání vzali na vědomí návrh předsedy RegSubK ve věci postoje k regionům:

-          které oficiálně ukončili členství ve SF ČR,

-          které neplní podmínky členství ve SF ČR (zjištěné na základě kontroly RegSubK),

 

a to především v souvislosti k přestupům a hostováním z oddílů z těchto regionů.

 

Úkol:

-        Na základě předloženého návrhu dopracovat tento materiál a předložit ho k projednání KF FAČR.

      Zodpovídá: členové RegSubK                                                                  Termín: 20.11.2012

 

5)     Regionální valné hromady

 

Členové komise projednali problematiku pořádání regionálních valných hromad. Ty musí být uspořádány před termínem konání celostátní VH SF ČR dne 9.3.2013, a to:

-                 VH okresu do 19.1.2013,

-                 VH kraje do 2.2.2013

-                 VH oblasti do 16.2.2013.

 

Je nutno zachovat návaznost konání VH okresů, krajů a oblastí, a to především z důvodu volby delegátů na VH vyššího regionu.

 

Zásady konání VH všeobecně řeší Stanovy SF ČR, čl. 8. a dále pak konkrétně řeší VH oblasti čl. 16., VH kraje čl. 19 a VH okresu čl. 23 Stanov SF ČR.

 

Členové komise dále schválili některé materiály, které by měly pomoci při konání regionálních VH, a to

-        úvodní informační dopis účastníkům VH – byl rozeslán v září 2012

-        program regionální VH – je rozeslán s tímto zápisem

-        Jednací řád VH – je rozeslán s tímto zápisem

-        Volební řád VH – je rozeslán s tímto zápisem

 

Úkol:

-        Rozeslat předsedům vzorové materiály ke konání regionálních VH

     Zodpovídá: Nepil.                                                                                      Termín: 31.10.2012

 

 

Přehled termínů konání regionálních VH

 

REGION

TERMÍN

Oblast „A“ – Praha, Středočeský, Ústecký, Liberecký

9.2.2013

Oblast „B“ – Jihočeský, Vysočina (dle účasti týmu v divizi)

 

Oblast „C“  - Plzeňský, Karlovarský

 

Oblast „D“  - Královéhradecký, Pardubický, Vysočina (dle účasti týmu v divizi)

24.10.2012

Oblast „E“  - Vysočina, Jihomoravský

 

Oblast „F“ – Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský

 

 

 

Praha

 

Středočeský

9.2.2013

Ústecký

17.1.2013

Liberecký

17.5.2012

Plzeňský

 

Karlovarský

 

Jihočeský

 

Pardubický

24.10.2012

Královéhradecký

23.10.2012

Vysočina

29.10.2012

Jihomoravský

 

Zlínský

 

Olomoucký

15.11.2012

Moravskoslezský

6.10.2012

 

Červeně vyznačené termíny – VH již proběhly.

 

Členové komise rozhodli o povinnosti regionálních řídících komisí:

 

-        nejpozději do 16. listopadu 2012 nahlásit termín konání krajské či oblastní VH sekretariátu SF ČR a předsedovi RegSubK,

-        zajistit nahlášenou účast člena RegSubK, příp. člena KF na regionální VH,

-        max. do 14 dnů po konání regionální VH zaslat na sekretariát SF ČR a předsedovi RegSubK usnesení VH.

 

Úkol:

-        Informovat příslušné předsedy regionálních řídících komisí o stanovených povinnostech v souvislosti s konáním regionálních VH.

     Zodpovídá: Nepil.                                                                                            Termín: 31.10.2012

 

6)     Dotace na činnost regionálního futsalu za rok 2012 z členských příspěvků

 

V souladu se zněním manuálu „Členské příspěvky – Výběr a rozdělení financí z členských příspěvků SF ČR“ bude do regionálního futsalu vráceno 50% z vybrané částky, předpoklad je cca 500.000,- Kč, a to prostřednictvím Krajských komisí futsalu.

Na základě rozhodnutí Aktivu předsedů ze dne 23.6.2012 bude dotace rozdělena jednotlivým KKF pouze dle jediného kritéria, a to na základě výše odvodů ČP jednotlivými kraji.

 

Další kroky v souvislosti s čerpání dotace z ČP:

-          RegSubK vyzve formou předepsaného formuláře fungující KKF o dodání čísla účtu, v jehož prospěch bude dotace čerpána (účet musí patřit přímo KKF nebo její servisní organizaci), formulář musí být opatřen  ověřeným podpisem předsedy KKF. Nefunkční kraje dodají vyplněný formulář po svých VH a dodání usnesení těchto VH.

-          Účetní uzávěrka platby členských příspěvků proběhne k 15.12.2012, následně bude vytvořen konečný přehled odvodů za jednotlivé kraje a okresy.

-          Regionální subkomise KF FAČR svolá nepovinné zasedání předsedů KKF (první polovina ledna 2013, pravděpodobně v Pávově u Jihlavy), kde budou schváleny výše dotací pro jednotlivé KKF a dále způsob distribuce příslušných dotací Oblastním a Okresním komisím futsalu.

-          Nejpozději do 31.1.2013 by měly být schválené dotace poskytnuty ve prospěch zadaných bankovních účtů.

 

Úkoly:

-          Navrhnout a po schválení rozeslat předsedům KKF formulář „Čerpání dotace z ČP za rok 2012“.

             Zodpovídá: Nepil                                                                                        Termín: 15.11.2012

 

-          Vyvíjet další kroky ve věci čerpání dotací z ČP za rok 2012 dle stanoveného postupu, včetně přípravy návrhu, jakým způsobem dotovat ObKF a OkKF.

      Zodpovídá: členové RegSubK                                                                  Termín: průběžně

 

7)     Ostatní

·                                                                       Výroba razítek Oblastních komisí futsalu FIFA

Účastníci jednání vybrali z předložených návrhů finální podobu razítka ObKF a doporučili jejich výrobu.

 

Úkol:

-            Zajistit výrobu razítek pro šest ObKF.

Zodpovídá: Pelikán                                                                                    Termín: 31.11.2012

 

·         Notebooky pro KKF

Na základě rozdělení zisku ze strany KF FAČR bylo rozhodnuto o pořízení nových notebooků s instalací systému FUTis a VSF pro potřeby KKF. Tyto notebooky budou předávány dle pokynů na dvou výdejních místech v Praze a v Brně, a to na základě předávacího protokolu. Tyto protokoly budou archivovány jednak sekretariátem KF FAČR, jednak RegSubK KF FAČR.

 

·         Soubor předpisů SF ČR

Účastníci jednání konstatovali nespokojenost s dlouhou lhůtou výroby nejdůležitější normy pro činnost regionálních komisí – Souboru předpisů SF ČR. Tato publikace by měla být hotova až cca 25.10.2012, následně bude distribuována dle schváleného klíče bezplatně regionálním komisím:

-          3 ks ObKF

-          3 ks KKF

-          1 ks OkKF.

 

Členové komise apelují na KF FAČR, aby další verze Souboru předpisů SF ČR byly zhotoveny vždy nejpozději do 31.8. příslušného roku.

Úkol:

-            Informovat KF FAČR o maximálním termínu výroby Souboru předpisů SF ČR a to vždy k 31.8. příslušného roku.

 Zodpovídá: Nepil, Polák                                                                           Termín: 20.11.2012

 

·         Jiné formy fotbalu s menším počtem hráčů

Členové komise se shodli, že by KF FAČR měla na každém svém zasedání projednávat možnosti začleňování konkurenčních forem fotbalu o menším počtu hráčů do svých soutěžních struktur, možnosti omezení jejich činnosti a v souvislosti s tímto postojem vypracovat a naplňovat koncepci práce v této oblasti.

Úkol:

-            Podávat aktuální připomínky, návrhy atd. ve věci konkurenčních forem fotbalu o menším počtu hráčů  na každém zasedání KF FAČR, příp. podat návrh na vypracování a přijetí koncepce v této oblasti.

 Zodpovídá: Nepil, Polák                                                                             Termín: průběžně  

 

·       Zdroje financování regionálního futsalu

Členové komise projednali možné zdroje financování regionálního futsalu, kterými jsou především:

-             dotace dle novely Zákona o loteriích a jiných podobných hrách, která MŠMT rozesílá formou mimořádných splátek do městských a obecných rozpočtů – více viz. http://www.olympic.cz/financovani-sportu/

-             akce Sportuj s námi, v jejímž rámci můžou sportovní organizace žádat o finanční podporu ve formě grantu příslušné sportovní svazy

-             městské a obecní rozpočty, v nichž je každoročně vyčleňována položka na podporu sportovních organizací se sídlem na území příslušného města či obce.

 

Členové komise si vyměnili své zkušenosti s výše uvedenými možnostmi financování sportovní činnosti:

-          ve většině případů bezproblémové čerpání dotací z městských a obecních rozpočtů,

-          finance z novely Loterijního zákona lze čerpat spíše v menších městech a obcích, ve větších městech téměř bez šancí na tyto peníze dosáhnout,

-          v případě dotací ze strany MŠMT (i akce „Sportuj s námi) velice složitá agenda spojená s podáním žádosti o grant, využívá proto minimum sportovních organizací.

 

·       Aktualizace Regionálního informačního servisu (R.I.S.)

Členové komise projednali předložený inovovaný návrh R.I.S., který následně po diskusi schválili.

Úkol:

-            Inovovaný R.I.S. rozeslat ve stanoveném termínu předsedům ObKF a KKF, jejichž povinností je naopak vyplněný R.I.S. rovněž v daném termínu doručit předsedovi RegSubK .

 Zodpovídá: Nepil, předsedové ObKF a KKF                      Termín: 31.8., resp. 20.9.2013

 

 

Zapsal:    Pavel Nepil, předseda RegSubK KF FAČR

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate