FAČR


reklama

Zápis č.1/2013 ze zasedání Komise futsalu FAČR 17.1.2013

Místo jednání: Praha, zasedací místnost sekretariátu FAČR

Přítomni:  pp.Mestek, Czene, Klier, Vich, Polák, Kolman, Průša

Omluveni: Nepil

Neomluveni: -

Pozvaní hosté: p.Fousek

Přizváni: pp.Bydžovský, Lobo, sl.Karpíškoá

Jednání bylo zahájeno v 16:00 hod a ukončeno v 19:15 hod

Jednání řídil: p.Mestek, předseda KF FAČR

 

1) Formální záležitosti  

 

KF FAČR schválila finální podobu zápisu ze zasedání 17.12.2012.

KF ukládá : zveřejnit zápis ze zasedání KF na internetových stránkách KF FAČR.

Termín: 18.1.2013. Odpovídá: p.Průša

 

Termín následujícího řádného zasedání KF je 19.2. v Ostravě v rámci mezistátního dvojutkání ČR-Srbsko. Následně se KF sejde, již v novém složení,  po VH SF ČR 9.3. v Praze.

 

KF FAČR vzala na vědomí informace o aktuálním stavu projektu „Futis“

-          počet členů Svazu futsalu (13.366 v roce 2012, 8.050 k 15.1.2013)

-           vydávání členských karet (celkem 476 členských karet)

-          oběžníky majitelům členských karet (celkem 6 v roce 2012, pokračování v roce 2013)

KF projednala návrh úpravy a finálního rozdělení financí z ČP na jednotlivé KKF dle návrhu Regionální subkomise – KF schválí per-rollam po předložení podkladů KKF, dotace budou rozeslány do 28.2.2013

KF ukládá:

-      koordinovat proces řízení projektu a dále informovat KF.

Odpovídají: pp.Mestek, Nepil, Klier, Havlík, resp.celá KF FAČR  - Termín: průběžně

-          koordinovat s IT FAČR proces propojení VSF s Futis

Odpovídají: pp.Havlík, Průša, Chyba – Termín: 1.7.2013

-          předložit návrh řešení registrovaných hráčů/klubů/soutěží bez placení ČP

Odpovídají: pp.Mestek, Nepil, Havlík – Termín: 30.3.2013

 

KF projednala info o přípravách VH SF ČR a organizace Valných hromad na okresech, krajích a oblastech. P.Mestek požádal předsedy odborných subkomisí o zaslání zprávy o činnosti jejich subkomise za uplynulé mandátní období pro přípravu hodnotící zprávy o činnosti KF FAČR za uplynulé mandátní období na VH SF ČR 9.3.2013.

Odpovídají: předsedové odborných subkomisí KF FAČR – Termín: 20.2.2013

 

KF schválila návrh na novelizaci článku 11 Stanov SF FAČR – změna principu volby člena KF z člena za ligy na člena za 2.ligy.

KF ukládá:

-          implantovat návrh formulace do Stanov SF ČR včetně případných souvisejících úprav Odpovídá: p.Svoboda – Termín:  19.2., resp. 9.3.2013

 

 

2) MS 2016

 

p.Fousek informoval KF o probíhající kandidatuře na pořadatelství MS 2016. Informoval KF o probíhajících jednáních na půdě VV FAČR, městech, halách, ad. Stále existuje celá řada otazníků, které je nezbytné vyřešit před odesláním finální kandidatury. KF vzala na vědomí mmj.:

- termíny: finální kandidatura na FIFA březen 2013, rozhodnutí FIFA květen 2013

- kandidáti: ČR, Francie, Španělsko, Irán, Kolumbie, Portoriko

P:Fousek dále informoval KF o stavu příprav ME 2014 v Belgii a také o rozvojových programech KF UEFA – zejména o aktivitách KF UEFA k obnově ME 21 futsalu.

 

 

3)   Reprezentace

 

KF vyhodnotila velmi kladně výkony mezistátních utkání  ČR –Itálie, které se konaly 7.-8.1.2013 na Kladně a v Chrudimi. KF vyjádřila spokojenost i s organizací a propagací obou utkání. KF vzala na vědomí informaci o dalším programu přípravy před kvalifikací o ME (25.-29.3.v Nizozemí).

KF vzala na vědomí zprávu o přípravě mezistátních utkání ČR-Srbko (18.-19.2.2013 Brno/Ostrava).

KF ukládá:

Organizačně a PR zabezpečit ve spolupráci s pořádajícími subjekty v Brně, resp.Ostravě.

Odpovídají:  p.Tuček, sl.Karpíšková – Termín: 18.,resp.19.2.2013

 

KF projednala otázky programu a výsledků reprezentací U-21 a U-19 v rámci přípravy na turnaj Joma Cup v Berouně (22.-24.2.2013). Na zasedání KF 19.2.bude přizván trenér U-21 p.Korený (vyhodnocení účasti na turnaji v St.Petersburgu a soustředění 19.-21.1.v Brně).

 

KF vzala na vědomí  plán reprezentací futsalu na rok 2013. KF ukládá průběžně realizovat a informovat o příp.změnách.

Odpovídají: pp.Mestek, Neumann, Korený, Mičkal, Stejskal – Termín: 19.2.2013

 

 

4) Regionální futsal

 

KF vzala na vědomí zprávu o závěrech ze zasedání Subkomise Regionálního futsalu 8.1.2013 a ukládá informovat KF o stavu a realizaci Valných hromad krajů a oblastí před celostátní VH.

Odpovídá: p.Nepil – Termín: 19.2.2013

 

 

5) Média a marketing

 

KF vzala na vědomí zprávu – „Zápis z porady“  o marketingových a PR aktivitách ze dne 15.1.2013.

 

KF vzala na vědomí zprávu o průběžném plnění plánu centrálního marketingu celostátních soutěží v sezóně 2012/2013.

KF ukládá: Průběžně informovat KF o plnění marketingu celostátních soutěží

Odpovídá: p.Tuček. Termín: průběžně

 

KF vzala na vědomí zprávu o realizaci video on-line přenosů z utkání Chance Futsal ligy a možnostech podpory prezentace video on-line přenosů na futsalových internetových stránkách.

Odpovídá: p.Tuček, Klier. Termín: průběžně

 

KF opět projednala otázku činnosti PR v oblasti statistik a historie futsalu. KF ukládá dále rozpracovat.   Odpovídá: „nová „ KF FAČR, sl.Karpíšková, pp.Havlík, Srb – T: 30.3.2013

 

KF kladně vyhodnotila futsalové ankety za rok 2012 v rámci Galavečera FAČR 6.1.2013 v Praze na Žofíně. KF ukládá připravit návrh inovace anket a vyhlašování futsalu pro rok 2014 (resp.sezónu 2013/2014).

Odpovídá: „nová“ KF FAČR – Termín: 30.6.2013

 

KF schválila realizaci návrhu na rozdělení volných minut v reklamním systému LED panelů při TV přenosech z Chance Futsal ligy ve prospěch klubů 2.ligy futsalu, které budou mít možnost umístit zdarma loga svých partnerů v rozsahu 23 x 15 sec. Návrh byl jednomyslně přijat kluby 2.ligy v rámci Grémia 8.1.

KF ukládá komunikovat s kluby 2.ligy konkrétní objednávky reklamního prostoru při TV přenosech.

Odpovídá: p.Tuček – T: průběžně

 

KF ukládá předložit návrh parametrů pro vyhlášení VŘ na materiální vybavení reprezentace futsalu a na materiální vybavení rozhodčích celostátních soutěží futsalu.

Odpovídá: p.Tuček – Termín: 19.2.2013

 

 

6) Vrcholový futsal

 

KF vyhodnotila realizaci systému ukládání záznamů z utkání Chance Futsal ligy na server FTP, jehož využívání je dle rozhodnutí KF povinné s platností od 1.1.2013. V případě funkčnosti systému a dosažitelnosti videozáznamu bude zrušena i možnost vyžádání DVD s videozáznamem utkání pro potřeby odborných subkomisí.

KF vzala na vědomí informaci o možnostech zpracování videosestřihu z jednotlivých kol Chance Futsal ligy s využitím poskytnutých záznamů.  

KF ukládá:

Zajistit další realizaci ukládání záznamů na server a videosestřihů z utkání Chance Futsal ligy.

Odpovídá: sl.Karpíšková – T: 19.2.2013, resp.průběžně

 

KF velmi pozitivně zhodnotila Grémium klubů 2.ligy 8.1.2013 v Chrudimi a vyhodnotila na základě Zápisu z tohoto Grémia jeho závěry (nasazování rozhodčích a delegátů, marketing, ad.).

 

KF vyhodnotila přihlášky do výběrového řízení na pořadatelství finálového turnaje 1.juniorské ligy U-16 a U-18 pro ročník 2012/13. Po zvážení předložených kandidatur (Tango Brno, ERA-PAK Chrudim a KKF Zlín) a podmínek výběrového řízení určila KF po dvoukolovém hlasování jako pořadatele Finále 1.juniorské ligy 2012/13 KKF Zlín, která turnaj uspořádá 16.2.2013 v Otrokovicích.

KF ukládá: Informovat o výsledcích výběrového řízení na pořadatelství. Finále ve spolupráci s kluby a s pořadatelem organizačně zajistit.

Odpovídají: pp.Průša, Chyba – T: 18.1.,resp.16.2.2013

 

KF projednala otázky přípravy a zajištění účasti v celostátních soutěžích ročníku 2013/14. KF schválila návrh sjednotit termín pro úhradu startovného do 10.5.2013 pro 1.i 2.celostátní ligu. V případě nesplnění podmínek a po vyčerpání dalších možností budou osloveni k případné účasti v soutěži i kluby, které se umístily na sestupových příčkách.

 

 

7) Rozhodčí a delegáti

 

KF vzala na vědomí zprávu o činnosti Subkomise delegátů a zprávu o činnosti Subkomise rozhodčích.

 

KF vzala na vědomí informaci p.Loba o řešení problematiky nasazování rozhodčích a delegátů na utkání 2.lig v rámci Grémia 2.lig 8.1. (dojezdové vzdálenosti v průměru pod 100 km/utkání, snižování nákladů na cestovné sdruženými delegacemi, doplňování listiny rozhodčích a delegátů i s ohledem na logistiku a dojezdové vzdálenosti do míst konání ligových utkání). Dále p.Lobo informoval o způsobu řešení případů nízkého hodnocení výkonu rozhodčích (známky pod hodnotou 5).

 

p.Lobo apeloval na sekretariát KF FAČR jménem SbKR aby dořešil, resp.zajistil dodání, chybějících DVD z utkání Chance Futsal ligy.

 

 

8) Trenérství

 

KF vzala na vědomí zprávu o výsledcích 6.kurzu trenérského vzdělávání futsalu, který se konal v období listopad 2012 až leden 2013 v Praze na půdě FTVS.

KF schválila návrh na předání diplomů úspěšným absolventům trenérského vzdělávání v rámci TV přenosu z utkání ČR-Srbsko v Brně 18.2.2013.

KF ukládá zajistit předání diplomů ve spolupráci s FTVS

Odpovídá: p.Průša – Termín: 18.2.2013

 

KF schválila obecný harmonogram trenérského vzdělávání I., II. a III.stupně. KF na základě tohoto obecného harmonogramu ukládá zajistit trenérské vzdělávání všech stupňů na období 2013 a 2014.

Odpovídají: pp.Průša, Stříž, Neumann, Fousek, Buzek – Termín: průběžně

 

KF schválila návrh na doplnění možností přidělování kreditních bodů trenérům futsalu v rámci kreditního systému za absolvování fotbalových trenérských kurzů (4 body).

 

 

9) Hospodaření

 

p.Mestek informoval KF  o hospodaření SF ČR za rok 2012 – KF vzala na vědomí vytvoření zisku ve výši 300.000,-Kč na půdě Publicu. KF ukládá předložit výsledné hospodaření za rok 2013. Odpovídá: p.Mestek – Termín: 19.2.2013

KF ukládá předložit kompletní hospodaření za roky 2009, 2010, 2011 a 2012, které budou předloženy ke schválení na VH SF ČR 9.3.2013.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: 19.2.2013

 

KF vzala na vědomí úvodní verzi návrhu rozpočtu na rok 2013. KF ukládá předložit ke schválení v okamžiku, kdy se finalizují zásadní rozpočtové vstupy.

Odpovídá: „nová“ KF FAČR – Termín: 30.4.2013

 

 

10) Různé

 

KF ukládá vyhlásit VŘ na pořadatelství finále Poháru FAČR futsalu 2013 (podmínky PP na ČT4, reklamy dle centrálního marketingu, termín prosinec dle rozhodnutí ČT, atd.).

Odpovídá: p.Průša – Termín: 19.2.2013

 

KF schválila předložené propozice Mistrovství ČR ve futsalu žen.

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate