Futsal

reklama

Zápis č. 1/2013 z jednání RgSubK KF FAČR

Přítomni:   Nepil Pavel (ObKF „A“), Primus Miroslav (ObKF „B“), Vladislav Starý (ObKF „D“), Zdeněk Polák (ObKF „E“), Dušan Vozárik, Miroslav Bokroš (oba ObKF „F“)

Omluveni:  zástupci ObKF „C“

 

 

Program:

 

1)     Kontrola Zápisu č. 4/2012:

 

·         Splněné úkoly:

-        Zajištění mediální kampaně v záležitosti zavedení nového registračního systému a výběru členských příspěvků na oficiální internetové stránce SF ČR www.fotbal.cz a zpravodajském serveru www.efutsal.cz (články, rozhovory, analýzy atd.).

-        Předkládat na každém zasedání RegSubK informační přehled FUTis o stavu úhrady členských příspěvků.     

-       Zajistit zveřejnění Metodického pokynu č. 1 RegSubK v odkazech na www.

   fotbal.cz.

-        Zveřejnit článek o všech skutečnostech v souvislosti s úhradou členského příspěvku na rok 2013 – výše, způsob platby, termín platby.

-        Rozeslat předsedům regionálních komisí vzorové materiály ke konání regionálních VH.

-        Informovat předsedy regionálních řídících komisí o stanovených povinnostech v souvislosti s konáním regionálních VH.

-        Navrhnout a po schválení rozeslat předsedům KKF formulář „Čerpání dotace z ČP za rok 2012“.

-        Vyvíjet další kroky ve věci čerpání dotací z ČP za rok 2012 dle stanoveného postupu, včetně přípravy návrhu, jakým způsobem dotovat ObKF a OkKF.

-        Zajistit výrobu razítek pro ObKF.

-        Informovat KF FAČR o maximálním termínu výroby Souboru předpisů SF ČR a to vždy k 20.8. příslušného roku.

 

·         Úkoly, které trvají:

-        Vést na základě formuláře „Evidenční protokol razítka ObKF, KKF“ evidenci, příp. pohyb razítek ObKF, KKF.

       Zodpovídá:  Nepil                                    Termín: průběžně

-        Nadále podporovat dodržování platnosti nového registračního systému FUTis a nového systému výběru členských příspěvků v rámci svých regionů, příp. na vyžádání i v dalších oblastech, a to formou osobní účasti na jednáních řídících orgánů.

             Zodpovídá: členové RegSubK                           Termín: průběžně   

-        Podávat aktuální připomínky, návrhy atd. ve věci konkurenčních forem fotbalu o menším počtu hráčů na každém zasedání KF FAČR, příp. podat návrh na vypracování a přijetí koncepce v této oblasti.

 Zodpovídá: Nepil, Polák                                 Termín: průběžně

 

 

2)     Personální složení Regionální subkomise KF FAČR

 

Na základě návrhu členů KF FAČR (dále pouze KF) za oblasti Čech a Moravy pp. Nepila a Poláka byl KF schválen model složení Regionální subkomise KF FAČR (dále jen Komise). Na základě tohoto návrhu budou mít v Komisi zastoupení všechny Oblastní komise futsalu, a to buď v osobě předsedů ObKF či jimi pověřených zástupců.

Komise dále schválila svým předsedou p. Pavla Nepila, místopředsedou pak p. Zdeňka Poláka.

Komise schválila plán své další práce – zasedání Komise se budou konat cca 4x za kalendářní rok, a to především v motorestu Pávov, zahájení jednání vždy v 17 hodin.

Komise schválila předložený návrh materiálu „Statut Regionální subkomise KF FAČR“.

 

Úkoly:

-        předložit KF ke schválení personální obsazení Komise, obsazení funkce předsedy a místopředsedy Komise a Statut Regionální subkomise KF FAČR (Nepil, 18.4.2013)

 

3)     Aktiv předsedů ObKF a KKF SF ČR                          

 

Aktiv předsedů ObKF a KKF (dále jen Aktiv) se uskuteční v sobotu 22. června 2013 od 10.00 do 15.30 hodin v Kadani při příležitosti konání finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu žen.

Pořadatelem Aktivu je Regionální subkomise KF FAČR, spolupořadatelem FC Betis Kadaň (2. liga – západ), finanční zabezpečení Aktivu je z rozpočtu KF.

 

Program Aktivu bude zaměřen především na dva okruhy:

-        registrační systém FUTis, členské příspěvky (dotace z ČP ve prospěch KKF za rok 2012 – zkušenosti s rozdělením, stav v roce 2013, platba za rok 2014, propojení registračního systému FUTis s informačním systémem VFS, členské karty; postup vůči regionům, neplnící podmínky registrace a platby ČP),

-        regionální problematika (činnost a součinnost jednotlivých regionálních řídících komisí v souladu se Stanovami SF ČR, organizace regionálních soutěží, financování regionálního futsalu, zajištění postupujících celků do nejvyšších futsalových soutěží, organizace regionálních VH).

 

Úkoly:

-        organizačně a programově zabezpečit Aktiv (Nepil, 18.5.2013)

-        připravit návrh pozvánky na Aktiv (Nepil, 18.5.2013)

 

4)     Registrační systém FUTis, členské příspěvky

 

Vyhodnocení výběru ČP a poskytnutí dotace regionálnímu futsalu za rok 2012:

-          celkový počet aktivních (placených) členů v roce 2012 byl 13.662,

-          nejvíce Středočeský kraj 1.937 členů (dotace 98.413,- Kč), Ústecký kraj 1.820 členů (dotace 92.469,- Kč), Praha 1.761 členů (dotace 89.471,- Kč),

-          dotace 11 KKF již byly zaslány na jejich účty v průběhu března 2013, KV, Plz a HK dodaly podklady později, dotace budou zaslány v průběhu dubna 2013.

Distribuci obdržené dotace musí provést každá KKF v souladu s lednovým rozhodnutím rozšířeného zasedání Komise – dle schváleného vzorce pro minimální odvody pro ObKF a KKF.

 

Stav v roce 2013 ( k 17.4.13):

-             celkem má k tomuto datu uhrazen ČP 14.921 členů,

-             nejvíce Jihomoravský kraj 2.546 členů (dotace 129.452,- Kč), Středočeský kraj 2.115 členů (dotace 107.537,- Kč), Ústecký kraj 1.808 členů (dotace 91.928,- Kč).

 

Aktuální stav počtu uhrazených členských příspěvků bude zveřejňován 1x měsíčně na www. fotbal.cz.

Komise projednala problematiku regionů (okresů), které nesplňují nároky registračního systému FUTis a platby ČP. Tyto okresy, jejich činnost a soutěže nelze zveřejňovat v rámci oficiálních informačních médií regionálních řídících komisí, další opatření budou přijata v souladu s rozhodnutím KF v této věci.

Komise projednala další možnosti v oblasti nároků na účty, kam jsou zasílány dotace z ČP. V této souvislosti je nutno řídit se pokyny FO FAČR. V případě, že účet pro čerpání dotace zůstane stejný, pro čerpání v roce 2013 bude stačit pouze souhlasné prohlášení předsedy KKF.

Komise projednala institut Členské karty, nabízené bonusy pro členy SF ČR, zkušenosti s jejich využíváním, možnosti rozšíření. Zástupci ObKF „F“ byla podána informace, že ne vždy je možno příslušný bonus uplatňovat (např. Select – řešeno přes sekretariát KF).

 

Úkoly:

-        informovat předsedy KKF o rozhodnutí Komise ve věci propagace regionů, nesplňující nároky registračního systému FUTis a platby ČP (Nepil, 30.4.2013)

-        prosazovat rozšiřování bonusů pro členy SF ČR, řešení příp. problémů s jejich čerpáním (Nepil, Polák – průběžně)

 

5)     Regionální problematika

 

Komise konstatovala, že v uplynulém volebním období byla její činnost zaměřena především na prosazení zavedení nového registračního systému FUTis a nového systému úhrady členských příspěvků. Z tohoto důvodu nebyl dostatečný prostor na řešení problematiky regionálního futsalu. Právě této oblasti se bude Komise v souladu se zněním svého statutu důsledně věnovat v nadcházejícím období.

 

Činnost Komise se především zaměří:

-        na součinnost ObKF a KKF v souladu se Stanovami SF ČR,

-        na součinnost KKF a OkKF v souladu se Stanovami SF ČR,

-        na činnost ObKF, KKF a OkKF v souladu se Stanovami SF ČR,

-        na organizaci regionálních mistrovských soutěží (především divize a krajské přebory),

-        ve spolupráci se Subkomisí delegátů a Subkomisí rozhodčích KF FAČR na oblast delegátů a rozhodčích na regionální úrovni,

-        na organizaci soutěží žen na regionální úrovni,

-        na možnosti financování regionálního futsalu.

 

Komise rozdiskutovala tuto problematiku s tím, že ne vždy je součinnost řídících komisí v souladu se stanovami. Jednotlivé kraje v rámci příslušné ObKF nespolupracují, nepodílí se stejným dílem na organizaci příslušné divize a činnosti ObKF. Podobné je to i v případě KKF, kde ne vždy ideálně spolupracují příslušné OkKF. Právě řešení této problematiky bude hlavní náplní činnosti Komise v dalším období.

 

Úkoly:

-        připravit koncepci řešení regionální problematiky v souladu se zněním Stanov SF ČR (Komise, 15.6.2013)

 

6)     Regionální valné hromady

 

Komise vzala na vědomí souhrnnou informaci o konání regionálních valných hromad v období květen 2012 až březen 2013 před VH SF ČR dne 9.3. 2013:

-        organizačně velice dobře zabezpečené a hladký průběh měly VH ObKF „A“, „B“, „E“ a „F“ a krajů Praha, Středočeský, Ústecký, Liberecký, Jihočeský, Vysočina, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský,

-        problematický průběh měly VH ObKF „D“ a kraje Pardubice,

-        z důvodu kolize VH nebylo možno i přes pozvání zúčastnit se VH Plzeňského kraje,

-        Regionální subkomise vůbec nebyla předem informována o termínu konání VH ObKF „C“ a krajů Karlovarského a Královéhradeckého, což je v přímém rozporu s metodikou zabezpečení VH (Jednotný závazný volební řád) – v následujícím volebním období nebude takto uspořádaná VH moci být prohlášena za platnou.

 

Úkoly:

-        informovat předsedy ObKF a KKF o zabezpečení organizace regionálních VH v následujícím volebním období (Nepil, 22.6.2013)

 

7)     Ostatní

 

·         Notebooky pro KKF

Komise vzala na vědomí, že v roce 2012 byly z mimořádné dotace ze strany FAČR zakoupeny a předsedům KKF z důvodu podpory jejich činnosti předány nové notebooky. Zástupci ObKF „F“ urgovali předání notebooku i předsedovi této oblastní komise z toho důvodu, že jako jediný není předsedou KKF a z toho důvodu notebook neobdržel.

Úkoly:

-        prověřit způsob předávání notebooků předsedům KKF (např. předávací protokoly) - (Nepil, 22.6.2013)

-        zjistit možnosti v předání notebooku předsedovi ObKF „F“ (Nepil, 31.5.2013)

 

·         Soubor předpisů SF ČR

Komise potvrdila nutnost vydání Souboru předpisů SF ČR vždy max. do 20.8. každého roku vydání.

 

·         Adresáře předsedů ObKF, KKF a OkKF

Komise vzala na vědomí nutnost aktualizace Adresáře předsedů ObKF, KKF a především OkKF, a to z toho důvodu, aby na oficiálních internetových stránkách SF ČR nebyly uváděny kontakty na osoby, které organizují soutěže mimo strukturu SF ČR.

Úkoly:

-        zajistit aktualizaci adresáře předsedů (Nepil, 22.6.2013)

 

 

·         Financování regionálního futsalu

Komise vzala na vědomí informace o zdrojích financování regionálního futsalu:

-        Dotace z ČP – jediný jistý a nezanedbatelný zdroj příjmu do rozpočtu regionálních řídících komisí, především těch okresních. V zájmu každé komise je proto mít co největší počet členů, tím pak obdrží i vyšší dotaci. Výše počtu členů je ovlivnitelná především nekompromisním postojem řídících komisí k plnění podmínek členů SF ČR, neudělováním výjimek a především kontrolní činností.

-        Dotace z novely Loterijního zákona – do sportu se tyto peníze dostaly především na menších městech a obcích, kde mají sportovci své zástupce v radách a zastupitelstvech. Ve větších městech již bylo čerpání těchto peněz problémem.

-        Dotace z ČSTV – opět se rýsuje možnost pro členy ČSTV čerpat dotace ze strany této organizace. Již v letošním roce by mělo být prostřednictvím okresních organizací ČSTV rozděleno cca 200.000.000,- Kč, uvolněných z rozpočtu ČR.

Navíc je opět v návrhu od roku 2014 poskytovat dotace členům ČSTV prostřednictvím nejen svazů, ale i okresních organizací ČSTV (zřejmě přetransformovaných do Servisních center sportu).

-        Dotace z rozpočtu měst a obcí – jsou poskytovány na podporu sportovních a zájmových organizací se sídlem na území příslušné obce či města za určitých podmínek a při splnění daných kritérií. Je nutno informovat se na příslušném odboru MěÚ či OÚ.

-        Dotace z MŠMT – nikdo z členů Komise nemá s tímto druhem financování zkušenosti, příslušné informace je možno získat na stránkách www.fotbal.cz, příp. přímo na FAČR.

 

·         Jiné formy fotbalu s menším počtem hráčů

Členové komise se shodli, že by KF FAČR měla na každém svém zasedání projednávat možnosti začleňování konkurenčních forem fotbalu o menším počtu hráčů do svých soutěžních struktur, možnosti omezení jejich činnosti a v souvislosti s tímto postojem vypracovat a naplňovat koncepci práce v této oblasti. Tato aktivita se týká především sálového a malého fotbalu.

 

·       Aktualizace Regionálního informačního servisu (R.I.S.)

Komise projednala předložený inovovaný návrh R.I.S., nadále platí možnost aktualizace tohoto materiálu.

Úkoly:

-        aktualizovat R.I.S. (Komise, 31.7.2013)

-        po schválení finální verze rozeslat R.I.S. předsedům ObKF a KKF (Nepil, 31.8.2013)

 

·       Prezentace regionálních sponzorů

Komise vzala na vědomí informaci o možnosti prezentovat regionální sponzory na reklamních LED panelech při TV utkání Chance futsal ligy.

Úkoly:

-        zjistit další podrobnosti ve věci prezentace sponzorů na LED panelech – délka prezentace, prostor, cena (Nepil, 31.5.2013)

 

 

·       Metodika SubKD KF FAČR, požadavek SubKD KF FAČR

SubKD KF FAČR předložila Komisi k posouzení základní body metodiky, týkající se metodické pomoci při výběru, odborné přípravě a práci s delegáty na regionální úrovni. Komise tento materiál vzala na vědomí a pověřila předsedu k dalšímu jednání se SubKD v této věci.

Komise dále projednala požadavek SubKD ve věci návrhu kandidáta na funkci delegáta celostátních soutěží ze Středočeského a Jihomoravského kraje. Za Stč. kraj bude na výkon funkce D navržen p. Roman Švagr, Jim. kraj svého kandidáta bude teprve nominovat.

Komise byla dále SubKD požádána o vyhodnocení činnosti delegátů v jednotlivých divizích.

Úkoly:

-        příprava finální verze metodiky o výběru a další práce s delegáty na regionální úrovni ve spolupráci se SubKD (Nepil, 31.5.2013).

-        nahlásit SubKD kandidáty na výkon funkce delegáta z krajů Středočeského a Jihomoravského (Nepil, 30.6.2013).

-        zajistit listiny delegátů jednotlivých ObKF a předat je SubKD KF FAČR (Nepil, 30.6.2013).

 

·       Futsal žen

Ve spolupráci se Subkomisí futsalu žen monitorovat organizaci ženských futsalových soutěží na regionální úrovni.

Komise vzala na vědomí konání finálového turnaje Mistrovství ČR dne 22.6.2013 v Kadani.

Úkoly:

-        zjistit stav soutěží žen v jednotlivých regionech (Nepil, 30.6.2013).

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate