FAČR


reklama

Zápis č.7/2013 ze zasedání Komise futsalu FAČR dne 1.8.2013 / 15.8.2013

Místo jednání: Praha, zasedací místnost sekretariátu FAČR

Přítomni:  pp.Mestek, Czene, Klier, Vich, Nepil, Polák, Šuba, Průša

Omluveni:  Fousek

Neomluveni: -

Pozvaní hosté: -

 

Přizváni: pp.Lobo, Hanzlík, Svoboda, Pavlík

Jednání bylo zahájeno v 15:00 hod a ukončeno v 18:45 hod

Jednání řídil: p.Mestek, předseda KF FAČR

 

 

1) Formální záležitosti  

1.1)  KF FAČR schválila finální podobu Zápisu ze zasedání 14.6.2013.

 

1.2.) KF ukládá : zveřejnit Zápis ze zasedání KF na internetových stránkách KF FAČR.

Termín: 17.6.2013. Odpovídá: p.Průša

 

1.3.) Termín následujícího zasedání KF je čtvrtek 15.8. v Praze po ukončení Grémia klubů 1.ligy futsalu (mimořádné zasedání), dále pátek 6.9. v Praze, čtvrtek 10.10. v Praze, pátek 8.11. v Praze a v neděli 8.12. v Kadani.

 

1.4.) KF ukládá:

Předložit návrh Statutu  Arbitrážní komise SF ČR.

Odpovídá: p.Fousek - Termín: 6.9.2013

 

1.5.)  1.5.)  KF schválila na základě výsledku výběrového řízení do funkce PR manažera p.Michala Pavlíka.

KF rozhodla o odložení výběrového řízení na pozici Marketingového a obchodního manažera Komise futsalu FAČR na 15.8.2013 s termínem uzávěrky pro doručení přihlášky 13.8.

 

Závěry z mimořádného zasedání KF FAČR 15.8.2013:

KF schválila závěry výběrového řízení na pozici Marketingového a obchodního manažera Komise futsalu. Na základě rozhodnutí KF a výběrové komise bude tuto činnost od 1.9.2013 zajišťovat p.Daniel Palaščák ze společnosti Remoex.

 

1.6.) KF schválila složení odborných subkomisí KF FAČR s platností od 1.8.2013.

 

1.7.) KF projednala problematiku jiných forem soutěží futsalu a přijala závěry s ohledem na přípravu nového soutěžního ročníku.

 

1.8.) KF vzala na vědomí informace o aktuálním stavu projektu „Futis“ (členská základna, výrazné navýšení počtu členských karet).

KF FAČR ukládá

 -      koordinovat proces řízení projektu Futis a dále informovat KF.

Odpovídají: pp.Mestek, Nepil, Klier, Havlík, resp.celá KF FAČR  - Termín: průběžně

-          koordinovat s IT FAČR proces propojení VSF s Futis

Odpovídají: pp.Havlík, Průša, Chyba – Termín: 1.1.2014

 

 

1.9.) KF schválila finální podobu Organizační směrnice pro činnost členských klubů Svazu futsalu ČR, která nově zahrnuje i principy řešení problematiky neplacení členských příspěvků ze strany registrovaných hráčů/klubů/soutěží v některých regionech.

KF schválila předložený návrh Optimalizace regionálního futsalu a uložila zveřejnit oba materiály na internetových stránkách KF FAČR.

Odpovídá: p.Nepil – Termín: 5.8.2013

 

1.10.) KF schválila návrh na úpravu podmínek pro uspořádání Final Four Poháru FAČR v Kadani. Předběžně stanovený termín na základě plánu programového vysílání ČT je 8.-9.12.2013 s přímým přenosem na ČT Sport 9.12.od 15 hodin.

KF rozhodla odložit organizaci dalších plánovaných doprovodných akcí (vyhlášení anket futsalu v rámci slavnostního Galavečera + utkání internacionálů futsalu + utkání výběrů 2.ligy západ vs. východ) na termín nejdříve v roce 2014. KF vzala na vědomí informaci o přípravě organizace akce ve spolupráci s klubem FC Betis Kadaň a sjednání podmínek odpovídajícího finančního zabezpečení.

KF ukládá ve spolupráci s pořádajícím klubem organizačně zajistit Final Four Poháru FAČR ve futsalu.

Odpovídá: p.Průša  – Termín: 1.8.2013

 

 

 

2)   Reprezentace

 

2.1.) KF vzala na vědomí informaci o rozlosování baráže o postup na ME 2014 a souvisejícího potvrzení  termínu Turnaje 4 zemí, který se bude konat ve dnech 2.-4.9.2013 v maďarském Györu (paralelně turnaj týmů A i výběrů do 21 let).

KF vzala na vědomí i další program akcí reprezentace U-21 (říjen soustředění, prosinec turnaj v Petrohradě, případně v Lipsku).

 

 

 

3) Regionální futsal

 

3.1.) Předseda Regionální subkomise KF p.Nepil informoval o závěrech z Aktivu Krajských komisí futsalu 22.6.13 v Kadani.

 

3.2.) KF schválila aktualizované znění Registračního řádu SF ČR, a to ve smyslu stanovení postupu příslušných řídících komisí v případě neplnění povinností členů Svazu futsalu ČR.

KF schválila změnu terminologie směrnice „Jednotný závazný volební řád pro oblasti, kraje a okresy“ na „Metodika organizace Valných hromad SF ČR“ a aktualizaci Regionálního informačního servisu.

 

 

 

4) Média a marketing

 

4.1.) KF vzala na vědomí zprávu o marketingových a PR aktivitách a informaci o dalších projektech a zprávu o konání úvodní porady sekretariátu za účasti nového PR manažera.

 

4.2.) KF vzala na vědomí zprávu o konečném stavu plnění plánu centrálního marketingu celostátních soutěží v sezóně 2012/2013.

KF ukládá: Připravit plán plnění marketingu celostátních soutěží pro ročník 2013/14 a průběžně o výsledcích informovat KF i kluby.

Odpovídá: p.Mestek, Průša. Termín: průběžně

 

4.3.) KF vzala na vědomí zprávu o činnosti PR v oblasti statistik a historie futsalu.

KF ukládá dále rozpracovat.  

Odpovídá: KF FAČR, sl.Pavlík, pp.Havlík, Srb – T: 6.9.2013

 

4.4.) KF projednala otázku realizace video on-line přenosů z utkání Chance Futsal ligy a možností podpory prezentace video on-line přenosů na futsalových internetových stránkách. Další závěry v této věci přijme KF na následujícím zasedání dle závěrů z Grémia klubů 1.ligy.

 

4.5.) KF ukládá připravit návrh inovace anket a vyhlašování futsalu pro rok 2013, rok 2014 (resp.sezónu 2013/2014).

Odpovídají: pp.Klier, Fousek  – Termín: 6.9.2013

 

4.5.) KF rozhodla o uspořádání předsezónní Tiskové konference futsalu, a to dne 11.9. v Praze na Strahově s hlavními tématy reprezentace futsalu, start nového ročníku 1.ligy (historicky první derby Sparta – Slavia) a účast Mistra ČR v UEFA Futsal cupu.

KF ukládá TK připravit a organizačně zabezpečit včetně zajištění pozvánek pro zástupce centrálních médií.

Odpovídají: pp.Pavlík, Klier, Mestek, Průša  – Termín: 11.9.2013

 

4.6.) KF schválila propojení vrcholového futsalu a turnajů Golden Tour s cílem maximálního profitu pro futsal v oblasti PR i marketingu.

 

4.7.) KF schválila halu Sparty Praha na Podvinném Mlýně jako TV halu i bez položení speciálního povrchu (dtto hala Bohemians 1905 na Chodově).

 

 

 

5) Vrcholový futsal

 

5.1.) KF vzala na vědomí zprávu o aktuálním stavu přípravy celostátních soutěží pro ročník 2013/14.

KF ukládá dále účast v celostátních soutěžích koordinovat a informovat průběžně KF.

Odpovídají: pp.Průša, Chyba – Termín: 15.8.2013

 

5.2.) KF vzala na vědomí informaci o předložených nabídkách spol.Chance, a.s. a See Jay Radio,s.r.o. o podmínkách generálního partnerství 1.ligy futsalu v pozici titulárního partnera ligy od ročníku 2013/14.

KF schválila uspořádání Grémia klubů 1.ligy futsalu dne 15.8. na téma generální partner 1.ligy futsalu. Ihned po ukončení Grémia proběhne zasedání KF, která o partnerovi 1.ligy rozhodne s ohledem na závěry Grémia klubů.

  

Závěry z mimořádného zasedání KF FAČR 15.8.2013:

KF projednala závěry Grémia klubů 1.ligy futsalu dne 15.8. v otázce generálního partnera 1.ligy futsalu pro následující období. KF rozhodla s přihlédnutím k výsledkům hlasování Grémia klubů 1.ligy, že generálním partnerem ligy bude společnost Chance, a.s. a soutěž ponese i nadále název Chance Futsal liga.

Druhý zúčastněný subjekt, spol.See Jay radio bude osloven ke spolupráci v jiné formě.

  

5.3.) KF schválila aktuální návrh znění Rozpisu celostátních soutěží futsalu 13/14. Konečnou podobu RMS schválí KF na svém zasedání 15.8.

KF ukládá dále zabudovat do Rozpisu aktualizované přílohy včetně doplněného přehledu sportovních hal celostátních soutěží o kapacitu tribun pro diváky.

Odpovídají: pp.Průša, Chyba, Klier – Termín: 15.8.2013

 

5.4.) KF se zabývala otázkou možného snížení nákladů na účast ve 2.lize futsalu s ohledem na nedostatečný počet účastníků a možnosti finanční podpory pro kluby 2.ligy (dotace 10.000 Kč, ocenění nejúspěšnějších celků, resp.jednotlivců apod.).

KF projednala návrh uspořádání slavnostního zakončení 2.ligy se zápasovým programem na půdě vítěze každé ze skupin 2.ligy.

KF ukládá dále tato témata komunikovat s kluby a předložit KF případné další návrhy.

Odpovídají: pp.Šuba, Vich – Termín: 6.9.2013

 

5.5.) KF na základě projednání této problematiky s kluby 1.ligy schválila návrh na zrušení funkce technického delegáta v základní části 1.ligy futsalu vyjma rizikových a TV utkání (analogicky s funkcí 3.rozhodčího). V této souvislosti KF schválila navýšení odměny pro rozhodčí v utkáních, kde nebude delegován 3.rozhodčí, o 100 Kč.

KF projednala návrh klubů 1.ligy na rozdělování odměn rozhodčím podle stanoveného klíče v závislosti na výkonech rozhodčích, resp. výsledcích ankety rozhodčích futsalu.

 

5.6.)  KF vyhodnotila předložené návrhy nového putovního poháru pro Mistra ČR ve futsalu a ukládá připravit ve spolupráci s dodavateli další varianty návrhů včetně kalkulace ceny.

 

5.7.) KF vzala na vědomí informaci o projednání podmínek pořadatelství a finančního zabezpečení Final Four 1.juniorské ligy 2013/14 s klubem SK Slavia Praha.

 

5.8.) KF schválila návrh na realizaci Ligového speciálu 1.ligy futsalu v týdeníku Gól v rozsahu 16-ti stran za celkovou cenu 20.000 Kč. Magazín bude distribuován v termínu

11.-13.9. před zahájením ročníku 1.ligy, a to v rozšířeném nákladu o 1300 ks pro účely klubů, resp.KF.

 

5.9.) KF schválila účast klubu Balticflora Teplice na 1.ročníku Memoriálu K.Jeremenka. Pro příp.další ročníky bude schválen klíč pro účast.

Odpovídá: Grémium 1.ligy + KF FAČR – Termín: 31.12.2013

 

 

 

6) Rozhodčí a delegáti

 

6.1.) KF vzala na vědomí zprávu o koordinaci příprav společného semináře rozhodčích a delegátů celostátních soutěží (9.-10.8.2013 v SC Nymburk) v rámci SbKR a nové SbKD.

Odpovídají: pp.Lobo, Hanzlík – Termín: 9.8.2013

 

6.2.) KF vzala na vědomí informaci o tvorbě Listin rozhodčích, resp.delegátů celostátních soutěží futsalu. Dle dosažených výsledků v rámci semináře R a D budou návrhy listin předloženy k projednání a schválení KF na jejím zasedání 15.8.

Odpovídají: pp.Lobo, Hanzlík – Termín: 11.8.2013

 

Závěry z mimořádného zasedání KF FAČR 15.8.2013:

KF schválila listiny rozhodčích a delegátů celostátních soutěží, předložené SbKR, resp. SbKD.

 

 

6.3.) KF vzala na vědomí zprávu o finalizaci smlouvy spol.Public Football s A3 Sport na vybavení pro rozhodčí CL futsalu zn.Adidas a předjednané realizaci dodávky materiálu (přímo na seminář R a D v Nymburku).

Odpovídají: pp.Mestek, Lobo – Termín: 9.8.2013

 

6.4.) KF vzala na vědomí předložený koncept sloučení obsazovacích úseků Subkomise rozhodčích a Subkomise delegátů celostátních soutěží futsalu. Řízením společného obsazovacího úseku byl pověřen p.Ladislav Kudrna.

 

6.5.) KF vzala na vědomí nabídku Subkomise rozhodčích na distribuci DVD s metodikou řešení sporných situací při řízení futsalových utkání v souladu s aktuálním výkladem Pravidel FIFA.

Odpovídají: p.Lobo – Termín: 31.8.2013

 

6.6.) KF vzala na vědomí požadavek SbKR na pořízení českého překladu originálních Pravidel futsalu FIFA v neupravované podobě a zveřejnění této verze na internetových stránkách KF.

 

 

 

7)  Pohár FAČR

 

7.1.) KF projednala otázku organizace Final Four Poháru FAČR (prosinec 2013) v souvislosti s přidělením pořadatelství této akce klubu FC Betis Kadaň.

KF schválila změnu termínů celostátní části Poháru FAČR ve futsalu v souvislosti se zavedením Final Four (zrušení původně stanoveného termínu v září a posun osmifinále do říjnového termínu, resp.čtvrtfinále na listopad 2013).

KF ukládá zajistit organizaci celostátní části Poháru FAČR ve futsalu ve spolupráci s KKF.

Odpovídá : sekretariát KF, SbKR, SbKD – Termín: průběžně

 

7.2.) KF ukládá oznámit na sekretariát KF jména vítězů krajských kol, a tedy účastníků celostátní části Poháru FAČR ve futsalu včetně kontaktů na zástupce klubu.

Odpovídají: předsedové jednotlivých KKF – Termín: 10.9.2013

 

 

  

 

 

8) Trenérství

 

8.1.) KF schválila návrh na uspořádání trenérského semináře II.stupně pro absolventy trenérského vzdělávání, resp.další zájemce o trenérství futsalu, který proběhne v listopadu při příležitosti mezinárodního turnaje v Teplicích za účasti špičkových zahraničních klubů.

KF ukládá metodicky a organizačně zajistit trenérský seminář ve spolupráci s pořádajícím klubem Balticflora Teplice.

Odpovídá : pp.Neumann, Průša – Termín: 11/2013

 

 

 

9) Hospodaření

KF projednala návrh rozpočtu na rok 2013 a ukládá předložit finální verzi rozpočtu na rok 2013 ke schválení.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: 6.9.2013

 

 

 

 

10) Různé

 

10.1.) KF projednala další návrhy k tématu vyhlášení a spoluorganizaci otevřeného MČR ve futsalu od roku 2014 formou systému letních turnajů s využitím evidence členské základny Svazu futsalu.

 

10.2.) KF schválila návrh realizace společného projektu Svazu futsalu a agentury ISC Sports podpory a propagace futsalu v rámci halové ligy firem.


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate