Futsal

reklama

Zápis č. 3/2013 z jednání RegSubK KF FAČR

Pávov, 13. listopadu 2013

 

Přítomni:     Pavel Nepil (předseda RegSubK), Ing. Jiří Chaloupka (ObKF „A“),  Miroslav Primus (ObKF „B“), Jan Rod (ObKF „C“), Vladislav Starý (ObKF  „D“),  Zdeněk Polák (ObKF „E“), Dušan  Vozárik, Miroslav Bokroš (oba ObKF „F“)

 

Program:

 

1)     Kontrola Zápisu č. 2/2013:

 

·         Splněné úkoly:

-          rozeslat pozvánky na Aktiv předsedů, včetně dalších příslušných materiálů,

-          návrhy k pracovní verzi „Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF ČR“ předložit k projednání pracovní skupině FUTis,

-          předložit KF FAČR ke schválení návrh Komise ve věci postupu přihlašování nových klubů do SF ČR,

-          aktualizovat R.I.S.,

-          po schválení finální verze rozeslat R.I.S. předsedům ObKF a KKF.

 

·         Úkoly, které trvají:

-        Vést na základě formuláře „Evidenční protokol razítka ObKF, KKF“ evidenci, příp. pohyb razítek ObKF, KKF (Nepil),

-        Podávat aktuální připomínky, návrhy atd. ve věci konkurenčních forem fotbalu o menším počtu hráčů na každém zasedání KF FAČR, příp. podat návrh na vypracování a přijetí koncepce v této oblasti (Nepil, Polák),

-        prosazovat rozšiřování bonusů pro členy SF ČR, řešení příp. problémů s jejich čerpáním (Nepil, Polák),

-        informovat předsedy ObKF a KKF o zabezpečení organizace regionálních VH v následujícím volebním období (Nepil),

-        prověřit způsob předávání notebooků předsedům KKF (např. předávací protokoly) - (Nepil),

-        zjistit možnosti v předání notebooku předsedovi ObKF „F“ (Nepil),

-        příprava finální verze metodiky o výběru a další práce s delegáty na regionální úrovni ve spolupráci se SubKD (Nepil),

-        z důvodu prezentace členů Komise zaslat předsedovi Komise své foto (Rod, Průcha, Starý)

-        dále aktualizovat metodický materiál „Optimalizace regionálního futsalu“ (Komise)

 

 

2)     Aktiv předsedů ObKF a KKF SF ČR

 

Aktiv předsedů ObKF a KKF SF ČR (dále jen Aktiv) se uskutečnil v sobotu 22. června 2013 ve V.I.P. salonku Zimního stadionu v Kadani při příležitosti konání finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu žen.

Pořadatelem Aktivu byla Regionální subkomise KF FAČR, spolupořadatelem FC Betis Kadaň (2. liga – západ), ekonomicky byl Aktiv zabezpečen z rozpočtu KF FAČR.

Komise vyhodnotila organizační zabezpečení a programovou náplň Aktivu pozitivně, stejného názoru pak byla i KF FAČR – Aktiv splnil svůj účel.

 

Úkoly:

-          náměty k organizaci Aktivu v roce 2014 – opět společně s finálovým turnajem M ČR ve futsale žen, příp. samostatně, další možnosti (Komise, 28.2.2014)

 

 

3)     Registrační systém FUTis, členské příspěvky

 

Komise vzala na vědomí stav výběru členských příspěvků k 4.11.2013:

 

-             celkem má k tomuto datu uhrazen ČP 17.258 členů,

-             nejvíce Jihomoravský kraj 3.051 členů (dotace 152.550,- Kč), Ústecký kraj 2.113 členů (dotace 105.650,- Kč), Středočeský kraj 2.105 členů (dotace 105.250,- Kč).

 

Komise vzala na vědomí, že platbu členských příspěvků na rok 2014 ve výši 100,- Kč je možno provádět od 16.12.2013.

 

Komise projednala postup ve věci poskytnutí dotace z ČP za rok 2013, který bude následující:

-          do 10.1.2014 bude provedena aktualizace bankovního spojení jednotlivými Krajskými komisemi futsalu,

-          pokud se účet nezměnil, je nutno doložit pouze souhlasné prohlášení o poskytnutí dotace na daný účet, ověřeně podepsaný dvěma členy VV příslušné KKF,

-          pokud se účet změnil (pouze právní osoba, futsalový subjekt – nyní je možno registrovat i KKF), je nutno doložit i doklad o majiteli účtu (smlouva o zřízení účtu, výpis z bankovního účtu),

-          tento doklad není třeba zasílat v případě čerpání dotace na účet Krajského fotbalového svazu,

-          dotace budou poskytnuty na uvedené účty KKF nejpozději do 28.2.2014.

 

Členové Komise se opět shodli, že by v mistrovských soutěžích již neměly být udělovány žádné výjimky oproti znění SŘ v souvislosti s novým systémem placení ČP (např. povolení startu hráče, který předloží pouze doklad o úhradě ČP, v systému však platba ještě zobrazena není).

 

Členové Komise byli požádáni o namátkovou kontrolní činnost plnění povinností v souvislosti s registrací hráčů a platbou ČP, a to i v jiných regionech. Zásadní kontrolu však musí u svých soutěží provádět příslušná řídící komise, příp. příslušná nadřízená řídící komise. Kontrolu by měli provádět i soupeři navzájem.

 

Členové Komise vzali na vědomí platnost metodického pokynu pro výpočet minimální výše odvodu z dotace z ČP 2013 pro ObKF a KKF a povinnost řídit se tímto metodickým pokynem ze strany příslušných řídících komisí.    

 

Komise opět projednala institut členské karty, v této souvislosti byl vyjádřen názor, že by mělo být rozšířeno portfolio partnerů SF ČR a tím pádem rozšířeny výhody, plynoucí z držení členské karty.

 

 Úkoly:

-          aktualizovat přehled účtů jednotlivých KKF v souvislosti s poskytnutím dotací za rok 2013 (Nepil, 30.11.2013)

-          projednat na KF rozšíření portfolia partnerů SF ČR a tím i výhod pro držitele členské karty (Nepil, Polák 31.12.2013)

-          rozeslat předsedům ObKF a KKF Metodický pokyn „Výpočet výše odvodu z dotace z ČP pro ObKF a KKF (Nepil, 31.12.2013)

 

 

4)     Optimalizace regionálního futsalu

 

Komise projednala předložený aktualizovaný návrh metodického materiálu „Optimalizace regionálního futsalu“ a jeho finální verzi schválila.

Tento materiál je však nadále pracovní, otevřenou verzí, který je základní metodikou organizování regionálního futsalu a činnosti regionálních řídících komisí.

 

Ze znění tohoto materiálu vyplývá pro řídící komise několik povinností, tou základní je zasílání zápisů z jednání KKF a prezenční listinu z tohoto jednání příslušné ObKF a zasílání zápisů z jednání ObKF a prezenční listinu z tohoto jednání Regionální subkomisi KF FAČR.

 

Úkoly:

-          zajistit zveřejnění schváleného znění metodického materiálu „Optimalizace regionálního futsalu“ na www.fotbal.cz a rozeslat ho předsedům ObKF a KKF (Nepil, 30.11.2013)

-          informovat předsedy ObKF a KKF o zasílání zápisů z jednání a prezenčních listin příslušným nadřízeným řídícím komisím (Nepil, 30.11.2013)

 

 

5)     Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF ČR

 

Komise projednala aktualizované znění materiálu „Organizační směrnice pro činnost členských klubů Svazu futsalu ČR“ a rozhodla o vypracování prováděcího předpisu k této směrnici, především ke změnám v čl. 10, odst. 2.

 

 Úkoly:

-          připravit a členům Komise k připomínkování rozeslat návrh prováděcího předpisu k „Organizační směrnice pro činnost členských klubů Svazu futsalu ČR“ (Nepil, 31.12.2013)

-          zajistit zveřejnění schváleného prováděcího předpisu na www.fotbal.cz (Nepil, 31.1.2014)

 

 

6)     Nový občanský zákoník a statut Spolků

 

Komise vzala na vědomí, že by od 1.1.2014 měl platit Nový občanský zákoník (NOZ), zásadní změnou pak bude zrušení občanských sdružení (o.s.) a zřízení institutu spolků, příp. zapsaných spolků (s., z.s.).

 

V souvislosti s touto změnou musí být do:

- roku 2016 upraven název každé sportovní organizace,

- roku 2017 musí být dány do souladu s NOZ stanovy spolku.

 

KF FAČR pověřila sledováním vývoje v této souvislosti člena ORK SF ČR JUDr. Jaroslava Svobodu, který bude KF průběžně informovat.

 

 

7)     Informace z regionálního futsalu

 

Členové Komise informovali o organizačním zajištění nového soutěžního ročníku 2013/2014 na regionální úrovni.

 

Oblast „A“:

- hrálo se 6. kolo divize, 12 účastníků,

- připravena divizní soutěž žen, 9 účastníků, Praha – hraje 16 týmů,

- 4 KP (Středočeský – 6. kolo, 12 účastníků, Liberecký – 6. kolo, 11 účastníků, Ústecký – 9. kolo – 13 účastníků, Praha – 8. kolo, 12 účastníků).

 

Oblast „B“:

- hrálo se 1. kolo divize, 6 účastníků

- dva OP

- soutěž žen – 2 turnaje po cca 6 týmech

 

Oblast „C“:

- Mimořádná VH, novým předsedou p. Jan Rod,

- divize připravena, 6 účastníků,

- 2 KP (Karlovarský – 4. kolo, 6 účastníků, Plzeňský – 11. kolo, 12 účastníků),

- zapojení KV okresu do SF ČR.

 

Oblast „D“:

- hrálo se 1. kolo divize , 12 účastníků,

- 2 KP (Pardubický – 1. kolo, 12 účastníků, Královéhradecký – připraven, 8 týmů)

 

Oblast „E“:

- hrálo se 7. kolo divize, 12 účastníků,

- 2 KP (Jihomoravský – 9. kolo, 13 účastníků, Vysočina – připraven, 8 účastníků).

 

Oblast „F“:

- 4. kolo divize, 8 účastníků,

- 3 KP (Zlínský – 1. kolo, 10 účastníků, Olomoucký – připraven, 5 týmů, Moravskoslezský – 5. kolo, 12 účastníků),

- soutěž žen Zlín 5 účastníků a Olomouc 5 účastníků, v Moravskoslezském kraji příprava soutěže žen, zahájení leden – únor 2014.

 

Komise vzala na vědomí informaci ve věci pořádání celostátní části Poháru FAČR – všechna utkání této části poháru se budou hrát od sezóny 2013/2014 pouze v halách s mezinárodními rozměry (min. 18 x 38 m).

 

 

8)     Ostatní

 

·         Financování regionálního futsalu

Komise vzala na vědomí existence petice za navrácení dotace ze státního rozpočtu ve výši 200.000.000,- Kč do sportu a to prostřednictvím krajských a okresních sdružení ČUS, jak bylo původně navrženo. Komise doporučila tuto petici členům SF ČR podepsat.

 

Pan Nepil informoval členy Komise o tom, že byla schválena dotace regionálnímu futsalu z rozpočtu KF FAČR ve výši 100.000,- Kč pro rok 2014. Účelem této dotace je motivovat regionální řídící komise k činnosti a organizaci mistrovských soutěží v souladu s rozhodnutími KF FAČR.

 

Úkol:

-          navrhnout kritéria pro rozdělení dotace řídícím komisím z rozpočtu KF FAČR (Komise, 31.3.2014)

 

·         Jiné formy fotbalu s menším počtem hráčů

Komise vzala na vědomí informaci, že KF FAČR chystá tematické zasedání k tomuto bodu. Jedním z výstupů tohoto jednání může být zřízení subkomise, která by se zabývala problematikou jiných forem fotbalu s menším počtem hráčů. Komise vznik této subkomise podporuje.

 

·       Nový způsob podávání žádostí o přestup/hostování

Komise vzala na vědomí informaci o novém způsobu podávání žádostí o přestup/hostování, a to formou nových tiskopisů. Ty jsou inovované – mají pouze lícovou stranu, která obsahuje obě původní strany. Žádosti lze po řádném vyplnění, včetně podpisů a orazítkování ze strany příslušných klubů, poslat společně s dokladem o úhradě přestupního/hostovacího poplatku buď tradičně poštou na sekretariát KF FAČR, případně naskenované na adresy registracefutsal@fotbal.cz.

 

·       Turnaj mistrů

Komise vzala na vědomí informaci o přípravách „Turnaje českých mistrů“. Tohoto turnaje by se měli zúčastnit vítězové všech mistrovských soutěží, pořádaných v rámci SF ČR, a to od Chance futsal ligy, přes obě druhé ligy až do nejnižší okresní soutěže. Navíc se turnaje zúčastní vítězové letních turnajů, které obdrží od KF FAČR příslušnou licenci. První ročník Turnaje českých mistrů se odehraje o víkendu 11. až 13.7.2014 v České Lípě, měla by se z něho stát prestižní záležitost s bohatým doprovodným programem.

 

Úkol:

-          informovat o chystaném Turnaji českých mistrů předsedy ObKF a KKF, informace pak musí být předána i předsedům OkKF (Nepil, 30.11.2013)

 

·       Změny ve Stanovách SF ČR

 Komise projednala návrh změn do Stanov SF ČR, jak vyplynuly z projednávání různých materiálů Komise a shodla se na jejich začlenění do stanov při další řádné VH.

 

            Úkol:

-          vypracovat přehledný souhrn změn a doplnění do Stanov SF ČR, která navrhne Komise ke schválení řádné VH v roce 2016 (Nepil, 30.6.2014)

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate