FAČR


reklama

Manuál pro využití státních dotací (program IV. a V. MŠMT)Podmínky dotace

1. Poskytovatel i příjemce je při poskytnutí dotace vázán Rozhodnutím č. 502013_5_102_A, které vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., v platném znění a Usnesením vlády České republiky ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytnutí dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, tj. je stanovena povinnost vést účetnictví, dříve známo pod pojmem podvojné účetnictví. Dále je poskytovatel i příjemce povinen při použití dotace postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a s tím související Aktualizace metodických informací pro zadávání zakázek financovaných z dotačních programů MŠMT v oblasti sportu pro rok 2012 a následné období.

Dotace nesmí být použita na:
a) úhradu pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (tj. nad 40tis. Kč, resp. 60 tis. Kč) včetně odpisové zátěže spojené s pořizovaným majetkem,
b) úhradu úroků, mank, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků a úhradu daňového zatížení,
c) duplicitní úhradu stejných nákladů na činnosti dle registrovaných Stanov z různých zdrojů vč. zdrojů ze státního rozpočtu,
d) plnění jiným fyzickým nebo právnickým osobám nad rámec činností dle registrovaných Stanov,
e) úhradu leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku,
f) pořizování kancelářského či jiného nábytku bez ohledu na jeho jednotkovou pořizovací cenu,
g) úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
h) úhradu výdajů na pohoštění, občerstvení a dary (pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů),
ch) mzdové náklady, včetně odvodů zaměstnavatele a ostatní osobní náklady pro pracovníky nestátní neziskové organizace nad rámec činností dle registrovaných Stanov; nelze duplicitně použít mzdové prostředky z různých programů pro jednu osobu,
i) reklamní a propagační činnost; za propagaci se považují i medaile, poháry, plakáty, bannery a jiné podobné reklamní nosiče, diplomy, odznaky, potisk dresů logy (nikoli tedy čísly a jmény) atp.,
j) duplicitní pojištění sportovců, resp. sportovních zařízení, které je zajišťováno pojištěním ČOV – smluvní vztah s pojišťovnou Kooperativa (pouze sportovní svazy ČUS),
k) úhradu nákladů údržby sportovních i administrativních zařízení,
l) pořizování a opravu techniky,

Dotace může být použita na realizaci činností (sportovní, organizační, provozní) NNO, a to pouze ve výši prokazatelně nutné k zajištění těchto činností dle registrovaných Stanov příjemce.

A) sportovní a organizační činnost:
a) náklady na trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, regeneraci, lékařskou službu, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy,
b) náklady na dopravu, ubytování, stravování, pojištění odpovědnosti, standardní úrazové pojištění, včetně pojištění sportovního materiálu,
c) odměny delegovaných rozhodčích, technického doprovodu, organizátorů a sportovců, a to pouze dle reglementu soutěže a pouze do maximální výše 30% z celkového objemu dotace - v případě uplatnění nákladů na delegované rozhodčí a dále uvedených je nutné doložit reglement soutěže (např. rozpis soutěží), ze kterého je zřejmý způsob a výše odměňování,
d) věcné ceny sportovcům za sportovní výsledky (za věcnou cenu se nepovažují medaile, poháry, diplomy, odznaky, plakety apod. , které se považují za způsob propagace a tudíž není možné je pořizovat ze zdrojů SR), avšak do maximální výše 10% z celkového objemu dotace.

B) provozní činnost:
a) energie nebytových prostor ve vlastnictví NNO či v dlouhodobém pronájmu (min. 10 let) od neziskové organizace, nájemné nebytových prostor dlouhodobě pronajatých od neziskové organizace (min. na 10 let),
b) hovorné pevných a mobilních telefonních linek, poštovné,
c) kancelářské potřeby,
d) cestovné, pohonné hmoty vozidel v majetku NNO (nikoli strojů určených k údržbě majetku – viz Čl. 3, odst. 3., písm .k) bodu „Dotace nesmí být použita na:“) ,
e) vedení účetnictví,
f) služby IT – správa sítě,
Mzdové náklady, včetně povinných odvodů zaměstnavatele, zaměstnanců NNO zajišťující sportovní, organizační i provozní činnosti NNO nesmí v úhrnu přesáhnout 50% z celkového objemu dotace,

2. Příjemce odpovídá za hospodárné a účelné využití dotace, za její řádné a oddělené sledování v účetnictví, které je v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dotace nesmí být dále poskytnuta formou dotace ani jiným způsobem nepřímo (např. hrazením nákladů souvisejících s jiným právním subjektem).

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate