Futsal

reklama

Zápis č. 1/2014 z jednání RegSubK KF FAČR

Pardubice, 27. února 2014

 

Přítomni:

Pavel Nepil (předseda RegSubK, ObKF „A“), , Miroslav Primus (ObKF „B“), Jan Rod (ObKF „C“), Vladislav Starý (ObKF „D“), Zdeněk Polák (ObKF „E“), Dušan Vozárik, Miroslav Bokroš (oba ObKF „F“)

 

Omluven: Ing. Jiří Chaloupka (ObKF „A“)

 

Program:

 

1)     Kontrola Zápisu č. 3/2013:

 

·         Splněné úkoly:

-        aktualizovat přehled účtů jednotlivých KKF v souvislosti s poskytnutím dotací za rok 2013,

-        rozeslat předsedům ObKF a KKF Metodický pokyn „Výpočet výše odvodu z dotace z ČP pro ObKF a KKF

-        zajistit zveřejnění schváleného znění metodického materiálu „Optimalizace regionálního futsalu“ na www.fotbal.cz a rozeslat ho předsedům ObKF a KKF

-        informovat předsedy ObKF a KKF o zasílání zápisů z jednání a prezenčních listin příslušným nadřízeným řídícím komisím

-        připravit a členům Komise k připomínkování rozeslat návrh prováděcího předpisu k „Organizační směrnice pro činnost členských klubů Svazu futsalu ČR“

-        zajistit zveřejnění schváleného prováděcího předpisu na www.fotbal.cz

-        navrhnout kritéria pro rozdělení dotace řídícím komisím z rozpočtu KF FAČR

-        informovat o chystaném Turnaji českých mistrů předsedy ObKF a KKF, informace pak musí být předána i předsedům OkKF

-        vypracovat přehledný souhrn změn a doplnění do Stanov SF ČR, které navrhne Komise ke schválení řádné VH v roce 2016

 

·         Úkoly, které trvají:

-        Vést na základě formuláře „Evidenční protokol razítka ObKF, KKF“ evidenci, příp. pohyb razítek ObKF, KKF (Nepil),

-        Podávat aktuální připomínky, návrhy atd. ve věci konkurenčních forem fotbalu o menším počtu hráčů na každém zasedání KF FAČR, příp. podat návrh na vypracování a přijetí koncepce v této oblasti (Nepil, Polák),

-        prosazovat rozšiřování bonusů pro členy SF ČR, řešení příp. problémů s jejich čerpáním (Nepil, Polák),

-        informovat předsedy ObKF a KKF o zabezpečení organizace regionálních VH v následujícím volebním období (Nepil),

-        prověřit způsob předávání notebooků předsedům KKF (např. předávací protokoly) - (Nepil),

-        zajistit předání notebooku předsedovi ObKF „F“ (Nepil),

-        z důvodu prezentace členů Komise zaslat předsedovi Komise své foto (Průcha, 31.3.2014)

-        dále aktualizovat metodický materiál „Optimalizace regionálního futsalu“ (Komise)

 

2)     Aktiv předsedů ObKF a KKF SF ČR

Aktiv předsedů ObKF a KKF se uskuteční v sobotu 21.6.2014 v salonku Penzionu Jezerka, třída Tomáše Bati 1241, Otrokovice (předsedové již byli informováni). Zajištěno místo konání, základní občerstvení v průběhu aktivu i oběd pro účastníky.

Aktiv předsedů se bude konat tradičně jako součást finálového turnaje Mistrovství České republiky ve futsalu FIFA žen, které se uskuteční ve sportovní hale vedle místa konání aktivu.

Plánovaný začátek aktivu je v 10 hodin, oběd 13 – 14 hodin, ukončení aktivu v cca 17 hodin. Poté budou mít účastníci volno (finálový turnaj žen, koupání – koupaliště v areálu), od 20 hodin bude na programu společenský raut.

Podrobný program aktivu bude připraven do 15.5.2014, základní body, které bude obsahovat:

-          návrh změn ve Stanovách SF ČR – rozeslat předsedům,

-          projednání aktualizovaného materiálu Optimalizace regionálního futsalu,

-          Prováděcí předpis k Organizační směrnici pro činnost klubů – možnost vyřazování klubů z FUTis (nevyřazovat v případě nedobytnosti finančních postihů), adresář klubů na fotbal.cz, futsal, adresáře,

-          stanovy ČUS, především čl. V., odst. 5.

-          dotace z ČP (samostatný bod),

-          překlady utkání v regionálních soutěžích.

 

Úkoly:

-          připravit podrobný program jednání aktivu a předložit ho Komisi ke schválení (Nepil, 15.5.2014)

-          rozeslat pozvánky účastníkům aktivu s kontakty na ubytovací kapacity (Nepil, 31.5.2014)

 

3)     Registrační systém FUTis, členské příspěvky

 

Komise vzala na vědomí stav výběru členských příspěvků k 21.02.2014:

-             celkem má k tomuto datu uhrazen ČP 10.468 členů,

-             nejvíce Středočeský kraj 2.002 členů, Ústecký kraj 1.199 členů, Jihomoravský kraj 1.176 členů.

 

Komise vzala na vědomí zprávu o čerpání dotace z členských příspěvků za rok 2013, všech čtrnáct KKF pak dotaci obdrželo na své účty v průběhu druhé poloviny měsíce února 2014.

 

Přehled výše dotací z ČP za rok 2013 , jak je jednotlivé KKF obdržely na dané účty:

 

KKF

ČÁSTKA

Praha

94.480,-

Středočeský

123.500,-

Ústecký

112.980,-

Liberecký

41.827,-

Karlovarský

37.812,-

Plzeňský

22.718,-

Jihočeský

55.143,-

Královéhradecký

17.991,-

Pardubický

66.223,-

Vysočina

20.939,-

Jihomoravský

161.516,-

Zlínský

40.862,-

Olomoucký

40.811,-

Moravskoslezský

73.897,-

 

Krajské komise futsalu jsou pouze příjemci a distributory dotací mezi třemi subjekty, a to příslušnou ObKF, KKF a příslušnými OkKF.

 

Oblastní komisi futsalu odvede každá příslušná KKF svůj díl z celkové částky určené ObKF, a to dle schváleného vzorce (počet týmů v divizi x 12 /průměrný počet hráčů v týmu/ x 50,- Kč). O tuto částku se stejným dílem podělí všechny KKF, příslušné do konkrétní ObKF a o tuto částku bude krácena průměrově dotace OkKF, spadajícím do příslušné KKF.

 

Krajská komise futsalu si dále podle výše uvedeného vzorce ponechá dotaci ve svůj prospěch, o tuto částku bude rovněž krácena dotace příslušným OkKF.

 

Dle výše uvedeného vzorce je možno dotovat další soutěže, pořádané v rámci SF ČR v příslušném regionu (např. Divize „A“ v kategorii žen) – o tuto dotaci bude opět snížena dotace příslušným OkKF.

 

KKF po odečtu částí dotací pro ObKF, KKF, příp. další soutěže, následně rozešlou dotace příslušným OkKF.

 

Členové Komise vzali na vědomí platnost metodického pokynu pro výpočet minimální výše odvodu z dotace z ČP 2013 pro ObKF a KKF a povinnost řídit se tímto metodickým pokynem ze strany příslušných řídících komisí.    

 

Členové Komise schválili následující termínový kalendář pro poskytování dotací z ČP:

-          do 15.1. dodat předsedovi RegSubK „Souhlasné prohlášení o poskytnutí dotace“ na konkrétní účet futsalového subjektu,

-          v případě, že příjemce dotace bude měnit účet, či jeho název, musí být do stejného termínu dodán doklad o majiteli účtu,

-          do 28.2. budou dotace z ČP za předchozí kalendářní rok připsány na účty KKF,

-          nejpozději do 31.3. budou odvedeny příslušné části dotace na účty ObKF a příslušné části dotace ponechány na účtech KKF,

-          nejpozději do 30.4. budou odvedeny dotace příslušným OkKF.

 

V případě prokazatelného nedodržení výše uvedeného časového harmonogramu bude uplatněn vůči příslušné KKF následující postup:

-          snížení či neposkytnutí dotace z rozpočtu KF FAČR,

-          krácení dotace z ČP v následujícím kalendářním roce,

-          další finanční, ale i disciplinární postihy.

 

Komise vzala na vědomí rozhodnutí KF FAČR ve věci účtů Krajských komisí futsalu v ohledu čerpání dotací z ČP. Pro tento účel musí být od následujícího roku použity pouze účty právnických osob – futsalových subjektů. Změnu účtů tak musí provést Plzeňský kraj a Olomoucký kraj, změnu názvu účtu, příp. založit nový účet, musí Praha a Zlínský kraj.

 

Členové Komise so opět shodli, že by v mistrovských soutěžích již neměly být udělovány žádné výjimky oproti znění SŘ v souvislosti se systémem placení ČP (např. povolení startu hráče, který předloží pouze doklad o úhradě ČP, v systému však platba ještě zobrazena není).

 

Členové Komise byli požádáni o namátkovou kontrolní činnost plnění povinností v souvislosti s registrací hráčů a platbou ČP, a to i v rámci jiných regionů. Zásadní kontrolu však musí u svých soutěží provádět příslušná řídící komise, příp. příslušná nadřízená řídící komise. Kontrolu by měli provádět i soupeři navzájem.

 

Komise opět projednala institut členské karty, v této souvislosti byl vyjádřen názor, že by mělo být rozšířeno portfolio partnerů SF ČR a tím pádem rozšířeny výhody, plynoucí z držení členské karty.

 

 Úkoly:

-          formulovat problematiku distribuce dotací mezi jednotlivými řídícími komisemi jako jeden z hlavních bodů Aktivu předsedů (Nepil, 15.5.2014)

 

4)     Informace o regionálních mistrovských soutěžích

 

Oblastní komise futsalu „A“:

Divize „A“ – 12 účastníků, odehráno 18. kolo

Divize „A“ – kategorie žen – 9 účastníků, odehráno 7. kolo

Info o KP:

Praha – 12 účastníků, odehráno 12. kolo

Středočeský – 12 účastníků, odehráno 18. kolo

Ústecký – 12 účastníků, odehráno 18. kolo

Liberecký – 11 účastníků, odehráno 17. kolo

 

Oblastní komise futsalu „B“:

Divize „B“ – 6 účastníků, dohrána základní část, probíhá play-off

Info o KP:

KP mužů se vzhledem k regionálnímu uspořádání nehraje.

KP žen – 5 účastníků, dohráno – vítěz Sokol Jindřichův Hradec.

 

Oblastní komise futsalu „C“:

Divize „C“ – 6 účastníků, dohráno – vítěz FK Lochotín

Info o KP:

Plzeňský – 12 účastníků, neaktualizováno

Karlovarský – 6 účastníků, odehráno 18. kolo. Zapojení okresu KV do struktury soutěží SF ČR.

Bez soutěže žen.

 

Oblastní komise futsalu „D“:

Divize „D“ – 12 účastníků, dohráno – vítěz FK Era-Pack Chrudim „B“

Info o KP:

Královéhradecký – 9 účastníků, dohráno – vítěz Sršni Krátonohy

Pardubický – 12 účastníků, dohráno – vítěz FC Butterfly Litomyšl

Bez soutěže žen, měla by být zorganizována od sez. 2014/2015.

 

Oblastní komise futsalu „E“:

Divize „E“ – 12 účastníků, odehráno 18. kolo

Info o KP:

Vysočina – 8 účastníků, dohráno – vítěz Phiasco Třebíč

Jihomoravský – 13 účastníků, odehráno 19. kolo

Bez soutěže žen, snad bude uskutečněna kvalifikace o postup na M ČR do dubna 2014.

 

Oblastní komise futsalu „F“:

Divize „F“ – 8 účastníků, odehráno 12. kolo

Na jaře 2014 se uskuteční soutěž žen za účasti tří celků

Info o KP:

Zlínský – 10 účastníků, dohráno – vítěz FC Internazzionale Otrokovice

Bez soutěže žen – na finálový turnaj dodá pořadatel svého zástupce.

Olomoucký – 5 účastníků, dohráno – vítěz AC Gamaspol Jeseník „B“

KP žen – 5 účastníků, odehráno 8. kolo

Moravskoslezský – 12 účastníků – odehráno 20. kolo

Bez soutěže žen.

 

Úkoly:

-          průběžně aktualizovat informace o regionálních mistrovských soutěžích, předávat informace o zájemcích o postup do vyšších soutěží, a to i ze soutěží jiných forem fotbalu o menším počtu hráčů (předsedové ObKF, KKF, průběžně)

-          zasílat zápisy z jednání ObKF, příp. informovat o termínech těchto jednání (předsedové ObKF, průběžně)

 

 

5)     Dotace z rozpočtu KF FAČR

 

Komise rozhodla o způsobu rozdělení dotace ve výši 100.000,- Kč z rozpočtu KF FAČR v roce 2014 (viz. Zápis z jednání KF FAČR č. 9/2013 z 10.10.2013):

-        dotace bude v základní fázi rozdělena průměrově všem ObKF a KKF, tzn. výše uvedená částka dělena pro 6 ObKF a 14 KKF = 5.000,- Kč na jednu řídící komisi,

-        základní podmínkou pro dotování KKF bude plnění jejich povinnosti v rámci distribuce dotací z ČP, a to ObKF, KKF a OkKF (viz. čl. 3 tohoto zápisu),

-        společnou podmínkou dotování všech dvaceti řídících komisí je plnění jejich úkolů dle požadavků Regionální subkomise KF FAČR, a to dle Tabulky plnění úkolů řídícími komisemi,

-        v případě snížení dotace KKF bude o sníženou část navýšena dotace příslušné ObKF, v případě, že prokazatelně splní úkoly i za postiženou KKF,

-        o dalších možnostech snižování či zvyšování dotace z rozpočtu KF FAČR jednotlivým řídícím komisím rozhoduje pouze RegSubK.

 

Projednat na zasedání KF FAČR termín a způsob čerpání dotace z rozpočtu KF, návrh RegSubK:

-        na účty řídících komisí čerpat nejpozději do 31.8. každého kalendářního roku dle podkladů dodaných RegSubK,

-        čerpat na účty ObKF a KKF (pouze právnické osoby – futsalové subjekty), dodaných RegSubK.

 

Úkol:

-          projednat způsob čerpání dotace z rozpočtu KF FAČR na nejbližším zasedání KF (Nepil, 31.3.2014)

 

6)     Ostatní

 

·         Jiné formy fotbalu s menším počtem hráčů

Komise vzala na vědomí informaci, že KF FAČR chystá tematické zasedání k tomuto bodu. Jedním z výstupů tohoto jednání může být zřízení subkomise, která by se zabývala problematikou jiných forem fotbalu s menším počtem hráčů. Komise vznik této subkomise podporuje.

 

·       Nový způsob podávání žádostí o přestup/hostování

Komise vzala na vědomí informaci o novém způsobu podávání žádostí o přestup/hostování, a to formou nových tiskopisů. Ty jsou inovované – mají pouze lícovou stranu, která obsahuje obě původní strany. Žádosti lze po řádném vyplnění, včetně podpisů a orazítkování ze strany příslušných klubů, poslat společně s dokladem o úhradě přestupního/hostovacího poplatku buď tradičně poštou na sekretariát KF FAČR, případně naskenované na adresy novou e-mailovou adresu registracefutsal@fotbal.cz. Sem je možno zasílat i přihlášky za člena, spolu s kopií dokladu o úhradě registračního poplatku. Maximální velikost přílohy byla stanovena na 200 kB.

 

·       Turnaj mistrů

Komise vzala na vědomí informaci o přípravách „Turnaje českých mistrů“. Tohoto turnaje mají právo účasti vítězové všech mistrovských soutěží, pořádaných v rámci SF ČR, a to od Chance futsal ligy, přes obě druhé ligy až do nejnižší okresní soutěže. Navíc se turnaje zúčastní vítězové letních turnajů, které obdrží od KF FAČR příslušnou licenci. Ty byly v současnosti uděleny tři, a to turnajům Bílovec Cup, Stěžery Cup a Dobrušský pohár.

První ročník Turnaje českých mistrů se odehraje o v sobotu 28.6.2014 v České Lípě, měla by se z něho stát prestižní záležitost s bohatým doprovodným programem. Více informací na oficiálních stránkách akce http://turnajmistru.cz/.

 

Úkol:

-          nadále informovat o chystaném Turnaji českých mistrů předsedy ObKF a KKF, informace pak musí být předána i předsedům OkKF (Nepil, průběžně)

 

·       Změny ve Stanovách SF ČR

 Komise vzala na vědomí návrh změn do Stanov SF ČR, jak vyplynuly z projednávání různých materiálů Komise a shodla se na jejich začlenění do stanov při další řádné VH.

 

·       Nový občanský zákoník

Komise vzala na vědomí Manuál aplikace NOZ, který vydal FAČR k vysvětlení postupu v problematice změn názvů atd. Komise bude další vývoj v této věci sledovat a výklad k NOZ podá na červnovém Aktivu předsedů.

 

 

 

 


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate