FAČR


reklama

Zápis č.4/2014 ze zasedání Komise futsalu FAČR dne 23.4.2014

Místo jednání: Praha, sekretariát FAČR

Přítomni:  pp.Mestek, Klier, Šuba, Nepil, Polák, Fousek, Průša

Omluveni:  pp. Czene, Vich

Neomluveni: -

Pozvaní hosté: -

Přizváni: pp.Svoboda, Palaščák, Pavlík, Lobo, Hanzlík

Jednání bylo zahájeno v 15:00 hod a ukončeno v 18:30 hod

Jednání řídil: p.Mestek, předseda KF FAČR

 

 

1) Formální záležitosti  

 

1.1.) KF FAČR schválila finální podobu Zápisu ze zasedání 22.3.2014

 

1.2.) KF ukládá : zveřejnit Zápis ze zasedání KF na internetových stránkách KF FAČR.

Termín: 24.4.2014. Odpovídá: p.Průša

 

1.3.) Termín následujících zasedání KF je sobota 24.5. od 9:30 hod v Praze, dále pak sobota 14.6. po ukončení Grémia 1.ligy a sobota 6.9.

 

1.4.)  KF ukládá:

Předložit návrh Statutu Arbitrážní komise SF ČR.

Odpovídá: pp.Fousek, Svoboda - Termín: 30.7.2014

 

1.5.) KF vzala na vědomí informace o aktuálním stavu projektu „Futis“ a dalším plánovaném postupu řešení problematiky systému FUTis

- projekt nového registračního systému pro fotbal i futsal ve spolupráci s oddělením IT FAČR

 

KF FAČR ukládá

 - koordinovat proces řízení projektu Futis a dále informovat KF.

Odpovídají: pp.Mestek, Nepil, Klier, Havlík, resp.celá KF FAČR  - Termín: průběžně

-  připravit konečný návrh změn v legislativě – KF vzala na vědomí závěry z úvodní porady  

    pracovní skupiny (pp.Mestek, Nepil, Svoboda, Průša, Havlík, Helcl) z 10.4., další schůzka 

    proběhne 15.5.2014

-  stav členské základny k 20.4.: 14.928 členů

-  koordinovat s IT FAČR proces propojení VSF s Futis

Odpovídají: pp.Havlík, Průša, Chyba – Termín: průběžně, resp.1.9.2014  

 

1.6.)  KF vzala na vědomí informaci o přípravě a organizaci trenérského semináře UEFA (pořádá FAČR v termínu 5.-8.5.2014 v Praze). Pozvánku od UEFA obdrželi zástupci vybraných 15 zemí Evropy, UEFA schválila požadavek KF FAČR umožnit účast na semináři skupině českých trenérů z reprezentačních realizačních týmů a prvoligových klubů (17 osob). KF schválila jmenný seznam účastníků - trenérů za KF FAČR.

KF ukládá zajistit kvalitní organizaci i PR celého semináře.

Odpovídají: pp.Průša, Pavlík – Termín: 5.5.2014

KF ukládá zajistit účast trenérů Chance Futsal ligy a reprezentace.

Odpovídá: p.Průša – Termín: 5.5.2014

 

1.7.)  KF vzala na vědomí informaci o stavu přípravy projektu Turnaje Mistrů futsalových soutěží. KF ukládá dále specifikovat a zajistit organizaci projektu + průběžně zveřejňovat seznam schválených turnajů a seznam klubů, které mají právo účasti na Turnaji Mistrů futsalových soutěží

Odpovídají: pp.Brož, Nepil – Termín: průběžně, resp.7/2014

 

KF dále ukládá prezentovat projekt Turnaje Mistrů futsalových soutěží a propagovat v prostředí klubů Svazu futsalu.

Odpovídá: pp.Klier, Pavlík, Havlík, Nepil  – Termín: průběžně , resp. 7/2014

 

 

 

2)  Reprezentace

 

2.1.)  KF vzala na vědomí informace o projednávaných akcích reprezentace v souladu se schváleným plánem do KV ME v březnu 2015.

 

2.2.) KF projednala návrhy v otázce další činnosti juniorských reprezentací futsalu.

KF vyhodnotila závěry Grémia klubů CHANCE futsal ligy 27.3. k tématu juniorského futsalu a ukládá připravit (ve spolupráci se zástupci Grémia klubů) návrh koncepce juniorských soutěží futsalu s návazností na funkčnost mládežnických reprezentací.

Odpovídá: p.Mestek  – Termín: 24.5.2014

 

2.3.) KF vzala na vědomí zprávu o přípravě MČR žen 21.6.2014 v Otrokovicích (rozlosování finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsale žen v rámci finálové série Chance futsal ligy).

Odpovídá: pp.Herzog, Průša  – Termín: 5/2014

 

2.4.) KF schválila program Akademické reprezentace ve futsalu před MS 2014 v Malaze (7.-8.6. soustředění v Brně + 8.6. přípravné utkání ČR-Slovensko, 12.-21.7.MS).

 

 

 

3) Regionální futsal

 

3.1.)  KF projednala otázky čerpání příspěvku na činnost krajských komisí futsalu. KF vzala na vědomí zprávu o šetření Policie ČR ve věci podnětu na způsob hospodaření s finančními prostředky Krajské KF Karlovarského kraje z let 2012 -13.

 

3.2.)  KF vzala na vědomí zprávu o činnosti Regionální subkomise KF (příprava zasedání

         RegSbK 15.4. v Pávově).

         

3.3.) KF schválila Metodiku doplňování soutěží futsalu v rámci stávající struktury Svazu

         futsalu a ukládá zveřejnit na internetových stránkách KF

 

 

 

4) Média a marketing

 

4.1.) KF projednala otázky centrálního marketingu a PR a vzala na vědomí přehled úkolů a jejich plnění z porady sekretariátu.

KF schválila, i na základě doporučení Grémia Chance Futsal ligy, prodloužení funkčního období marketingového manažera p.Palaščáka do 30.6.2015.

 

4.2.) KF vzala na vědomí zprávu o plánu plnění centrálního marketingu celostátních soutěží v sezóně 2013/14.

KF ukládá:

-          Realizovat činnost dle plánu celostátních soutěží pro ročník 2013/14 a průběžně o výsledcích informovat KF i kluby.

       Odpovídají: pp.Palaščák, Pavlík, Mestek, Průša. Termín: průběžně

-          Předložit návrh rozdělení financí z centrálního marketingu do klubů Chance Futsal ligy

Odpovídá: p.Průša – Termín: 24.5.14

 

4.3.) KF vzala na vědomí zprávu o činnosti PR v oblasti statistik a historie futsalu.

KF ukládá dále rozpracovat.  

Odpovídá: KF FAČR, p.Pavlík, pp.Havlík, Srb – T:  24.5.2014

 

4.4.)  KF vzala na vědomí informaci o realizaci TV přenosů z utkání CHANCE futsal ligy (9.4. čtvrtfinále Helas Brno – Tango Brno) a přípravě dalších TV utkání dle schválených termínů TV přenosů z play-off CHANCE futsal ligy – 2x semifinále Chrudim – Benago 24.4. a 2.5. + kompletní finále play-off.

 

4.5.) KF vzala na vědomí informaci o připravovaném finálním návrhu pracovní skupiny pp.Fousek, Mestek, Klier na téma rozšíření stávajících futsalových anket, který bude zpracován do 30.4. KF dále tuto otázku projedná v rámci příštího zasedání.

Odpovídají: pp.Fousek, Klier – Termín: 30.4., resp. 24.5.2014

 

4.6.) KF vzala na vědomí zprávu o uspořádané Tiskové konferenci futsalu před zahájením play-off CHANCE futsal ligy 2.4.v Praze za účasti zástupců KF, úřadujícího Mistra ČR - FK ERA-PACK Chrudim a generálního partnera ligy společnosti CHANCE, a.s.

 

 

 

5) Vrcholový futsal

 

5.1.) KF vzala na vědomí zprávu o průběhu celostátních soutěží v ročníku 2013/14 i přípravu ročníku 2014/15.

- stav úhrady udělených pokut DK – neuhrazení udělených pokut klubu Torf Pardubice – podnět k dalšímu zahájení disciplinárního řízení

- informace sekretariátu KF o průběžném plnění povinností klubů 1.a 2.ligy dle stanovených termínů

 

5.2.) KF vyhodnotila závěry ze zasedání Grémia CHANCE futsal ligy 27.3.v Pávově.

KF schválila

- úvodní návrh termínové listiny 14/15 – schváleno

- návrh na vyhlášení VŘ na jednotný míč ligy pro následující období                 

- jednotný výkop 1.kola nového ročníku na pátek 26.9.od 20:00 hod

- nepovinnou účast trenérů klubů CHANCE futsal ligy na semináři UEFA 5.-8.5.2014 (sankce

   pouze v případě neabsolvování celého programu akce přihlášených trenérů

- přípravu změn ve struktuře mládežnických soutěží futsalu – návrh změn byl projednán na 

  Grémiu Chance Futsal ligy a bude předložen KF k projednání 24.5.14

 

5.3.) KF diskutovala možné změny v systému motivací, resp.restrikcí ve vztahu KF a kluby Chance Futsal ligy. KF ukládá připravit návrhy změn v tabulce koeficientů pro rozdělování zisku z centrálního marketingu.

Odpovídají: členové KF – Termín: 24.5.14

 

5.4.)  KF vzala na vědomí zprávu o realizaci projektu představování nového putovního poháru pro Mistra ČR ve futsalu a ukládá dále prezentovat dle stanoveného harmonogramu

Odpovídá: pp.Průša, Pavlík – Termín: průběžně.

 

5.5.) KF vzala na vědomí zprávu o řešení problematiky smluv na míče pro 2.ligu – dořešení problematiky vystavování faktur ze strany klubů 2.ligy vůči spol.Public Football.

Odpovídají: pp.Palaščák, Šuba, Průša – Termín: 24.5.2014

 

5.6.) KF vysoce kladně vyhodnotila uspořádané exhibiční utkání mezi vítězem 2. ligy západ, resp.východ a Výběrem hráčů 2.ligy západ, resp.východ. 28.3.(východ), resp. 4.4. (západ).

 

 

 

6) Rozhodčí a delegáti

 

6.1.) KF vzala na vědomí zprávu o činnosti Subkomise rozhodčích, resp.delegátů a informace o závěrech ze semináře rozhodčích celostátních soutěží futsalu 8. 3. v Praze.

- Termín a místo letního semináře rozhodčích a delegátů budou stanoveny ve spolupráci SbKR a SbKD s ohledem na termín zahájení nového ročníku na konci září.

- KF apelovala na SbKD aby delegáti maximálně dbaly na dodržování marketingových povinností klubů Chance Futsal ligy.

- KF potvrdila SbKR + SbKD funkčnost vytvoření funkce společného obsazovače R+D

 

6.2.) KF prodiskutovala možnosti úpravy umístění reklamy na dresech rozhodčích v soutěžích futsalu na základě projednání se zástupci CHANCE a.s. a SbKR. KF dále bude řešit s výhledem na následující sezónu.

Odpovídá : pp.Mestek, Lobo – Termín: 24.5.2014

 

6.3.) KF projednala problematiku nasazování rozhodčích na utkání play-off (dosud bez zásadních připomínek).

KF dále projednala otázku výkladu pravidel. Jakékoliv změny Pravidel futsalu včetně jejich výkladu nadále provádí pouze Komise futsalu na základě návrhů odborných komisí.

 

 

 

7) Trenérství

 

7.1.) KF vzala na vědomí zprávu o ukončení dalšího cyklu trenérského vzdělávání ve spolupráci s FTVS v Praze 30.3.2014. Vyhodnocení a předávání trenérských licencí bude realizováno v rámci TV přenosu z utkání finále play-off CHANCE futsal ligy 21.5. a 23.5.

 

 

 

8)  Hospodaření

 

8.1.) KF projednala návrh rozpočtu Svazu futsalu na rok 2014.

 

8.2.) KF ukládá předložit hospodaření SF ČR za rok 2013.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: 14.6.2014

 

 

 

9)  Různé

 

9.1.) KF schválila vyhlášení výběrového řízení na pořádání Final Four Poháru FAČR ve futsalu 2013/14 a ukládá zveřejnit na internetových stránkách KF.

Odpovídá : p.Průša – Termín: 24.5.2014

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate