Futsal

reklama

Zápis č. 1/2015 z jednání RegSubK KF FAČR

Humpolec, 8. dubna 2015

 

Přítomni:     Pavel Nepil (předseda RegSubK, ObKF „A“), Ing. Jiří Chaloupka (ObKF „A“), Miroslav Primus (ObKF „B“), Jan  Rod (ObKF „C“), Vladislav Starý (ObKF  „D“), Zdeněk Polák (ObKF „E“), Dušan  Vozárik, Miroslav Bokroš (oba ObKF „F“)

Omluveni:   xxxx

 

Program:

 

1)      Kontrola Zápisu č. 3/2014:

 

·         Splněné úkoly:

-          předsedům KKF rozeslat prohlášení předsedy KKF ve věci čerpání dotace z ČP (Nepil, 31.12.2014),

-          zaslat předsedovi Komise přesné vyúčtování příslušného odvodu ze strany Zlínské KKF na účet ObKF „F“ (Vozárik, 31.12.2014),

-          provést kontrolu aktualizace účtů před vyplácením dotací z ČP za rok 2014 (Nepil, 31.12.2014)

 

·         Úkoly, které trvají:

-       Vést na základě formuláře „Evidenční protokol razítka ObKF, KKF“ evidenci, příp. pohyb razítek ObKF, KKF (Nepil),

-       Podávat aktuální připomínky, návrhy atd. ve věci konkurenčních forem fotbalu o menším počtu hráčů  na každém zasedání KF FAČR, příp. podat návrh na vypracování a přijetí koncepce v této oblasti (Nepil, Polák),

-       prosazovat rozšiřování bonusů pro členy SF ČR, řešení příp. problémů s jejich čerpáním (Nepil, Polák),

-       prověřit způsob předávání notebooků předsedům KKF (např. předávací protokoly) -  (Nepil),

-       dále aktualizovat metodický materiál  „Optimalizace regionálního futsalu“ (Komise),

-       aktualizovat informace o regionálních mistrovských soutěžích, předávat informace o zájemcích o postup do vyšších soutěží, a to i ze soutěží jiných forem fotbalu o menším počtu hráčů (předsedové ObKF, KKF),

-       zasílat zápisy z jednání ObKF, příp. informovat o termínech těchto jednání (předsedové ObKF).

 

2)      Aktiv předsedů ObKF a KKF SF ČR                                                     

Aktiv předsedů ObKF a KKF se uskuteční v sobotu 20.6.2015 od 10 hodin v zasedací místnosti Sportovní haly Sluneta v Ústí nad Labem při příležitosti konání finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu žen. Předsedové komisí budou o termínu a místu konání aktivu informováni primárně e-mailem, následně pozvánkou.

Návrh pozvánky bude členům Komise zaslán ke schválení do 30.4.2015.

Návrh programu jednání bude členům Komise rozeslán do 31.5.2015.

Organizační zajištění bude koordinováno ve spolupráci s pořadatele M ČR žen (kontakty na ubytovací kapacity, stravování atd.).

 

      Úkoly:

 

-          členům Komise rozeslat ke schválení návrh pozvánky na aktiv a po schválení rozeslat předsedům ObKF a KKF (Nepil, 30.4.2015, resp. 15.5.2015),

-          členům Komise rozeslat ke schválení návrh programu aktivu a poté ho rozeslat předsedům ObKF a KKF (Nepil, 31.5.2015, resp. 15.6.2015),

-          předsedům ObKF a KKF rozeslat spolu s pozvánkou na aktiv i odkazy na možnosti ubytování (Nepil, 15.5.2015).

 

 

3)      Registrační systém FUTis, členské příspěvky

 

Komise vzala na vědomí stav výběru členských příspěvků k 31.3.2015:

-            celkem má k tomuto datu uhrazen ČP 13.256 členů,

-            nejvíce Jihomoravský kraj  1.994 členů, Středočeský kraj 1.962 členů, Ústecký kraj 1.789 členů.

 

Členové Komise potvrdili bezproblémové čerpání dotací z členských příspěvků za rok 2014. Ty byly připsány na účty KKF do 28.2.2015, mimo KKF Olomoucké a Zlínské, které nesplňovaly podmínky bezhotovostního styku dle norem Finančního oddělení FAČR.  Zlínská KKF nedostatky odstranila a 2.4.2015 byl dán pokyn sekretariátu KF FAČR k poskytnutí dotace. Olomoucká KKF by měla nedostatky odstranit nejpozději do 31.5.2015.

 

V současnosti probíhá distribuce příslušných částí dotace na jednotlivé ObKKF, KKF a OkKF, a to dle schválené metodiky a v termínech dle schváleného termínového kalendáře.

 

Komise vzala na vědomí informaci zástupců ObKF „F“ o dohodě ve věci distribuce příslušné části dotací za roky 2012, 2013 a 2014 ze strany Zlínské KKF.

 

Členové Komise so opět shodli, že by v mistrovských soutěžích již neměly být udělovány žádné výjimky oproti znění SŘ  v souvislosti se systémem placení ČP (např. povolení startu hráče, který předloží pouze doklad o úhradě ČP, v systému však platba ještě zobrazena není).

 

Členové Komise projednali a schválili aktualizovanou verzi směrnice „Zásady  poskytování  dotací  regionálnímu  futsalu  z rozpočtu  KF FAČR“.

 

Členové Komise projednali myšlenku futsalové r(e)voluce a shodli se, že klíčové pro její pochopení bude vystoupení předsedy KF FAČR a FUTis manažera na červnovém Aktivu předsedů, příp. na mimořádném aktivu, věnujícímu se pouze této problematice na podzim 2015. Dle členů Komise by bylo vhodné, aby závěry v této věci, příp. písemný manuál postupu v této záležitosti byly již k dispozici před krajskými a oblastními valnými hromadami.

Členové Komise v této souvislosti vzali na vědomí materiál, předložený p. Vozárikem – vzorový manuál o vztahu člena FAČR a finančního úřadu.

 

      Úkoly:

 

-          zajišťovat bezproblémovou distribuci čerpání dotace z ČP 2014 mezi ObKF, KKF a OkKF (členové Komise, předsedové ObKF, KKF a OkKF,  31.12.2014),

-          členům Komise rozeslat aktuální znění směrnice „Zásady  poskytování  dotací  regionálnímu  futsalu  z rozpočtu  KF FAČR“, po schválení je rozeslat předsedům řídících komisí (Nepil, 30.4.2015),

-          členům Komise rozeslat vzorový manuál o vztahu člena FAČR a finančního úřadu (Nepil, 30.4.2015).

 

 

4)      Dotace z rozpočtu KF FAČR

 

Členové Komise potvrdili obdržení dotace z rozpočtu KF FAČR v celkové výši 100.000,- Kč. Každé řídící komisi (6x ObKF a 14x KKF) byla poskytnuta částka ve výši 5.000,- Kč, a to s výjimkou Olomoucké KKF, která nemá zřízený účet na právnickou osobu – futsalový subjekt. Ta nedostatek odstraní nejpozději do 31.5.2015, následně jí bude příslušná část dotace poskytnuta.

 

Členové Komise vzali na vědomí informaci p. Nepila o zařazení dotace pro regionální futsal  ve výši 100.000,- Kč do rozpočtu KF FAČR na rok 2015.

 

Členové Komise pověřili pp. Nepila a Poláka o jednání ve věci převodu částky 30.000,- Kč, určené v rozpočtu KF FAČR na organizaci M ČR mládeže, které se však letos nebude konat, do části rozpočtu „Dotace regionálnímu futsalu“.

 

Členové Komise rozhodli, že jediným kritériem pro určení výše dotace z rozpočtu KF FAČR příslušným regionům v roce 2015 bude plnění zadaných úkolů ze strany příslušných řídících komisí, které bude vyhodnoceno na zasedání Komise v úvodu září 2015.

 

Úkoly:

 

-          vyřešit ve spolupráci s předsedou Olomoucké KKF a sekretariátem KF FAČR čerpání dotace z rozpočtu KF FAČR ve výši 5.000,- Kč za rok 2014 (Nepil, 31.5.2015),

-          jednat o převodu částky 30.000,- Kč, určené na M ČR mládeže, do části „Dotace pro regionální futsal na rok 2015“ (Nepil, Polák, 30.4.2015)

 

 

5)      Informace o regionálních mistrovských soutěžích

 

Členové Komise vzali na vědomí informace o dohrání všech šesti skupin divizních soutěží a o zájmu postupu z těchto soutěží do příslušných skupin 2. lig:

 

Divize „A“:  FC Betis Kadaň, ISŠ Příbram,

Divize „B“:  bez zájmu o postup,

Divize „C“:  HERD Hradiště (příp. z KV KP celek Termiti Loket),

Divize „D“:  SK Zvoneček Stojatice, FC Gillotina Choceň,

Divize „E“:  Toka Brno, Květnice Tišnov, Pramen Havlíčkův Brod (příp. z okresních

                    soutěží  Dukla Hodonín),

Divize „F“:  z divize bez zájmu, zájem má nový celek Futsal Ostrava a z okresních soutěží

                   tým Zlína.

Členové Komise vzali na vědomí termín 10. května 2015, do kterého musí všichni zájemci o účast ve 2. lize zaslat na sekretariát KF FAČR přihlášku, včetně startovného.

Veškeré informace zájemcům sdělí sekretář KF FAČR p. Průša (737 206 059), který rovněž všem zájemcům rozešle informační dopis.

 

Podrobné informace o soutěžním ročníku 2014/2015 podají předsedové na aktivu v červnu 2015 (divize, krajské přebory, soutěže žen, příp. juniorů, veteránů, Pohár FAČR).

 

Členové Komise byli informováni o požadavku PR manažera SF ČR o zajištění informací o průběhu Poháru FAČR v jednotlivých krajích. Na základě dodaných informací bude PR manažerem zpracován přehled vývoje regionální části Poháru FAČR na oficiálních stránkách SF ČR.

 

Úkoly:

 

-       informovat zájemce o postup do 2. ligy ze své oblasti o dodržení termínu uzávěrky přihlášek a startovného 10.5.2015 (předsedové ObKF, 15.4.2015),

-       zajistit ve spolupráci se sekretářem KF FAČR rozeslání informačního dopisu všem zájemcům o účast v 1. CL a 2. lize (pp. Nepil, Polák, 30.4.2015),

-       dodat přehled průběhu Poháru FAČR v jednotlivých krajích – rozlosování, výsledky, info o přípravě, uzávěrce, odkazy atd. (předsedové ObKF, 30.4.2015)

 

 

6)      Příprava regionálních valných hromad

 

Členové Komise vzali na vědomí, že v období nejpozději od září 2015 do února 2016 bude nutno v souladu se zněním příslušných článků Stanov SF ČR uskutečnit regionální valné hromady (okresní, krajské a oblastní).

Termín celostátní valné hromady SF ČR bude stanoven na zasedání KF FAČR dne 17.4.2015, její konání se předpokládá na konci února či začátkem března 2016.

 

Členové Komise projednali a schválili předložený metodický materiál „Organizační zabezpečení regionálních valných hromad“, který stanovuje základní pravidla a podmínky organizace a průběhu regionálních valných hromad.

 

Úkol:

 

-       rozeslat ke schválení členům Komise aktualizovaný metodický materiál „Organizační zabezpečení regionálních valných hromad“ a poté ho předložit k projednání KF FAČR (Nepil, 15.4.2015, resp. 17.4.2015),

 

7)      Ostatní

 

·      Turnaj futsalových mistrů

 

Členové Komise byli seznámeni s průběhem příprav 2. ročníku „Turnaje futsalových mistrů“, který se uskuteční v sobotu 27.6.2015 v České Lípě a jehož patronem je opět herec a režisér Jakub Kohák.

KF FAČR zajistila na tomto turnaji účast dvou celků – Výběr FAČR (fotbaloví a futsaloví funkcionáři) a Internacionálové  ČR (bývalí futsaloví reprezentanti) a dále bude zajišťovat účast vítězů Chance futsal ligy, juniorských soutěží, obou skupin 2. lig a Poháru FAČR.

Prioritou každého vítěze jakékoliv soutěže v rámci SF ČR by měla být účast na tomto kvalitním turnaji, regionální řídící komise pak musí vyvinout veškerou snahu k zajištění vítězů svých soutěží (možnost finanční dotace při účasti vítěze).

Přihlášky na turnaj, včetně startovného ve výši 900,- Kč, je možno zasílat do 15.6.2015.

 

Více o turnaji na http://www.turnajmistru.cz/

 

·      Finálový turnaj Mistrovství ČR ve futsalu žen

 

Členové Komise vzali na vědomí informaci o konání finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu žen, který se uskuteční o víkendu 20. – 21.6.2015 v Ústí n. L. za účasti deseti týmů. Členové Komise byli informováni o účastnících, herním systému i celkovém organizačním zabezpečení turnaje.

 

Členové Komise byli dále seznámeni s rozhodnutím Subkomise ženského futsalu KF FAČR ve věci organizace regionálních futsalových soutěží žen. V roce 2016 bude na M ČR ve futsalu žen zařazen pouze celek, který vzejde ze soutěže, pořádané dle příslušných norem SF ČR (zaregistrované týmy, hráčky, uhrazené členské příspěvky). Výjimku mohou dostat pouze premiérové ročníky soutěží.

 

·      Transformace spolků dle NOZ

 

Členové Komise obdrželi informaci o materiálu „Pokyny k transformaci TJ/SK okresu Kladno dle Nového občanského zákoníku“, která vysvětluje problematiku transformace občanských sdružení na spolky.

 

Úkol:

 

-       rozeslat členům Komise aktualizovaný materiálu „Pokyny k transformaci TJ/SK okresu Kladno dle Nového občanského zákoníku“ (Nepil, 30.4.2015),

 

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate