/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=175108

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=175108

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=175108

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 102

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=63

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=175108

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=175108

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=175108

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 102

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=63

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=102

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
KaO-533-Svitavy
18.6.2015

Sdružený start družstev v soutěžích mládeže - KFS - OFS, smlouvy

SMĚRNICE VV PKFS

 

UPRAVUJÍCÍ START HRÁČŮ klubů KFS a klubů družstev soutěží dospělých řízených OFS (farmářské družstvo)

                     

                        

I.                    

                                 Sportovní účel

 

1. Soutěže řízené KFS a OFS plní roli sportovní konkurence a vývoje hráčů v rámci regionálního fotbalu FAČR. S ohledem na skutečnost, že jen omezená část klubů v těchto soutěžích disponuje v daném čase vlastními „rezervními“ mužstvy, může to způsobovat nedostatečnou a omezenou herní možnost, zejména pro mladé hráče těchto mužstev.

 

 

 

2. Účelem této směrnice je proto využití sportovně-herního potencionálu zápasově nevytížených hráčů klubů k jejich přímé herní účasti, bez využití institutu přestupu nebo hostování, v klubech hrajících soutěže dospělých řízených KFS a OFS. Toto využití se uskuteční na základě vzájemné dohody klubů o sportovně ekonomické využitelnosti hráčů, a to v režimu soutěžního protokolu, jako nedílné součásti rozpisu příslušných soutěží.

 

 

                                                                 II.

     Předpoklady a podmínky přímé delegace registrovaného hráče

1. Základním předpokladem přímé delegace je dobrovolnost a shoda dvou členských klubů k podání společné žádosti o zřízení farmářského družstva. Farmářské družstvo lze na základě smlouvy o zřízení farmářského družstva a schválené žádosti o zřízení farmářského družstva založit s tím, že smlouvu o zřízení farmářského družstva jsou oprávněni uzavřít mezi sebou členský klub, jehož „A“ – družstvo se účastní soutěže, jejímž řídícím orgánem je KFS, s členským klubem, jehož „A“ – družstvo se účastní soutěže, jejímž řídícím orgánem je OFS.

Vysílající klub musí být účastníkem vyšší soutěže dospělých a přijímající klub pak prostřednictvím svého „A“ – družstva účastníkem některé z nižších soutěží dospělých.

Členský klub je oprávněn být smluvní stranou pouze jedné smlouvy o zřízení farmářského družstva. Zřízením farmářského družstva není nijak dotčeno postavení žádného z členských klubů, jejich název ani nedochází ke změně jejich registrace či evidence v rámci FAČR.  

 

2. Hráč, který je registrován v mateřském klubu hrajícím vyšší soutěž dospělých, může být využit u přijímajícího klubu k účasti na utkání farmářského družstva. Hráč, který je mateřském klubu hrajícím nižší soutěž dospělých nemůže být využit v utkání vysílajícího klubu hrajícího vyšší soutěž dospělých. V utkáních jiných družstev přijímajícího klubu není hráčům vysílajícího klubu povoleno startovat.

 

3.  Počet hráčů startujících v jednom utkání za farmářské družstvo klubu je omezen limitem nejvýše 2 hráčů ze soupisky družstva vysílajícího klubu. Vysílající klub je povinen označit v elektronickém informačním systému hráče, kteří jsou oprávněni startovat za farmářské družstvo přijímajícího klubu.

 

4.  Zřízení farmářského družstva nelze schválit v případech a pro soutěže, ve kterých startuje jiné družstvo vysílajícího klubu.

 

5.  Práva vyplývající ze zřízení farmářského družstva nelze uplatnit v utkáních mezi vysílajícím a přijímajícím klubem. 

 

 

                                                   III.

Smlouva o zřízení farmářského družstva povolující přímou delegaci registrovaných hráčů

 

1. Ke společné žádosti o schválení smlouvy o zřízení farmářského družstva podle této směrnice jsou oprávněny vždy jen dva členské kluby, pokud jeden z nich splňuje kategorii vysílajícího klubu a druhý z nich pak kategorii přijímajícího klubu, a pokud jejich společná žádost není v rozporu se sportovní regulérností, jak je vymezena v článku II., odst. 5 této směrnice.

 

2. Vzor smlouvy o zřízení farmářského družstva, který je nedílnou součástí této směrnice je pro všechny případné žadatelské členské kluby bezvýhradně závazný, pokud by žádaly o její schválení.

 

3. Řádně vyplněný a společně oběma kluby podepsaný originál smlouvy o zřízení farmářského družstva podle přiloženého vzoru je způsobilý k projednání a ke schválení na úrovni řídících orgánů soutěží FAČR (pobočných spolků). Po jednom originálu pak obdrží řídící orgány vysílajícího a přijímajícího klubu, vysílající klub a přijímající klub.

 

4. Žádost o zřízení farmářského družstva pro soutěžní ročník 2015-2016 musí být podána nejpozději do 10. 7. 2015. Podání žádostí o zřízení farmářského družstva je zpoplatněno poplatkem ve výši 2.000,- Kč, který je vysílající klub povinen zaplatit na účet PKFS.

 

 

IV.

Závěrečná ustanovení

 

1.    Tato směrnice byla schválena výkonným výborem PKFS dne 27. 4. 2015, když tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti pro soutěžní ročník 2015/2016

 

2.    Výklad této směrnice náleží výkonnému výboru PKFS.

 

3.    Nedílnou přílohou této směrnice je závazný vzor smlouvy o zřízení farmářského družstva.

 

 

 

1

Smlouva o zřízení farmářského družstva

 

 

                                                    A. Žadatelské kluby

 

Vysílající klub:

 

            přesný název, IČ FAČR, adresa,

                           

            označení soutěže pro „A“ tým soutěžního ročníku 2015-2016

 

 

Přijímající klub:

 

            přesný název, IČ FAČR, adresa,

                           

            označení soutěže pro „A“ tým soutěžního ročníku 2015-2016

 

 

 

B. Společná žádost a společné prohlášení žadatelských klubů

 

 

Na základě směrnice VV PKFS ze dne 27. 4. 2015, jejíž znalost touto žádostí a prohlášením také prokazujeme, žádáme o schválení této smlouvy o zřízení farmářského družstva, kterou se povoluje přímá delegace registrovaných hráčů vysílajícího klubu pro starty v „A“ týmu dospělých přijímajícího klubu v soutěžním ročníku 2015-2016, a to za podmínek této směrnice VV PKFS.

 

 

Prohlašujeme a současně se zavazujeme, že schválenou smlouvu o zřízení farmářského družstva, jakož i shora citovanou směrnici VV PKFS, budeme přísně dodržovat a přijmeme všechny sankce ze strany orgánů FAČR, pokud by se tak z naší strany nestalo. 

 

 

Současně dokládáme, že pro účely schválení smlouvy o zřízení farmářského družstva vysílající klub již uhradil na účet PKFS poplatek ve výši 2.000,- Kč.

 

 

 

Místo a datum podpisu

 

 

 podpisy za vysílající klub                                                   podpisy za přijímající klub

 razítko                                                                                  razítko

 

 

 

 

 

 

 

C. Schvalovací doložka smlouvy o zřízení farmářského družstva řídících orgánů FAČR

 

         Řídící orgány soutěží podle §10 Modifikace soutěžního řádu FAČR projednaly a schválily pro soutěžní ročník 2015-2016 tuto smlouvu o zřízení farmářského družstva

      

V Pardubicích ……………

 

 

Předseda PKFS                                                                          razítko

 

 

Předseda OFS                                                                            razítko

 

 

 

  Seznam příloh
19.6.2015   Sdružený start družstev v soutěžích mládeže - KFS - OFS34816 B


nic
   OFS Svitavy
Kapitána Nálepky 39, 568 02, Svitavy
Tel: 461 533 725
Fax: 461 533 725
  Adresář
Výkonný výbor
Komise
Sekretariát
Adresář delegátů
Adresář rozhodčích
Adresář soutěží
Adresář klubů
  Informace k soutěžím
Obsazení soutěží
Udělené tresty
  Informace FS
 
 Zápisy o utkání - Word a PDF - použít pouze v případě kdy to umožňuje soutěžní řád
 Adresář oddílů OFS Svitavy
 Komuniké VV OFS
 Usnesení Valné hromady OFS Svitavy 10. 1. 2013
 Soubory ke stažení
 
  Výkonný výbor
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("6.7.2015", 0, 4) %> Pohár Hejtmana Pardubického kraje SY + OU
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("6.7.2015", 0, 4) %> Termínová listina OFS podzim 2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("25.5.2015", 0, 4) %> Přihláška ročník 2015 - 16
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("13.5.2015", 0, 4) %> Pohár České pošty - výsledky a rozpis
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("25.3.2015", 0, 4) %> FRE Jednotlivé procesy - prezentace, informace
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("28.1.2015", 0, 4) %> Usnesení VH OFS SVITAVY ze dne 22. 1. 2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("18.1.2015", 0, 4) %> FRE Směrnice pro vedení členské evidence - 2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("10.12.2014", 0, 4) %> FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("17.9.2014", 0, 4) %> KOMUNIKÉ VV od srpna 2014
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("5.3.2014", 0, 4) %> Nový Gól: Od letoška zdarma v elektronické podobě
 
  Disciplinární komise
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("30.7.2015", 0, 4) %> Zpráva DK č. 14/2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("25.6.2015", 0, 4) %> Zpráva DK č. 13/2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("19.6.2015", 0, 4) %> Zpráva DK č. 12/2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("11.6.2015", 0, 4) %> Zpráva DK č. 11/2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("4.6.2015", 0, 4) %> Zpráva DK č. 10/2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("28.5.2015", 0, 4) %> Zpráva DK č. 9/2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("21.5.2015", 0, 4) %> Zpráva DK č.8/2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("14.5.2015", 0, 4) %> Zpráva DK č. 7/2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("7.5.2015", 0, 4) %> Zpráva DK č. 6/2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("1.5.2015", 0, 4) %> Zpráva DK č. 5/ 2015
 
  STK
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("30.7.2015", 0, 4) %> Zpráva STK č. 16/ 2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("24.7.2015", 0, 4) %> Zprávy STK č. 15/ 2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("28.6.2015", 0, 4) %> FRE - nové předpisy platné od 1. 7. 2015, los
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("25.6.2015", 0, 4) %> Zpráva STK č. 14/2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("19.6.2015", 0, 4) %> Zpráva STK č. 13/2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("11.6.2015", 0, 4) %> Zpráva STK č. 12/2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("4.6.2015", 0, 4) %> Zpráva STK č. 11/2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("28.5.2015", 0, 4) %> Zpráva STK č. 10/2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("21.5.2015", 0, 4) %> Zpráva STK č. 9/2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("14.5.2015", 0, 4) %> Zpráva STK č. 8/2015
 
  Komise rozhodčích
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("30.7.2015", 0, 4) %> Delegace tozhodčích 1. kolo a změny Pohár
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("27.11.2013", 0, 4) %> Sazebník odměn rozhodčích od 1. 7. 2014
 
  Komise mládeže
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("30.7.2015", 0, 4) %> Rozlosování přípravek a protokoly - podzim 2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("19.6.2015", 0, 4) %> Pohár přípravek - Březová n. Sv. 7. 6. 2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("19.5.2015", 0, 4) %> Výběry OFS - výsledky jaro 2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("1.4.2015", 0, 4) %> Prezentace měsíc náborů, pravidla přípravek, zkrácená pravidla přípravek
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("3.3.2015", 0, 4) %> Dotace KM
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("3.3.2015", 0, 4) %> Výsledky mezikrajské soutěže přípravek - Třebeš - 2015
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("27.2.2015", 0, 4) %> Projekt ABECEDA FOTBALU
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("2.10.2014", 0, 4) %> Výsledky turnajů výběrů OFS
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("30.8.2013", 0, 4) %> Propozice turnajů Výběrů OFS U 10, U 11, U 12
 
  TMK
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("29.3.2013", 0, 4) %> Trenérská videometodika
<% Response.Write cDate_ddmmyyyy("24.4.2012", 0, 4) %> Adresa na instruktážní videa KM
 


nic

WebToDate