Futsal

reklama

Zápis z jednání z Aktivu předsedů Oblastních a Krajských komisí futsalu

ŘÍDÍCÍ ORGÁN

JMÉNO

FUNKCE

ObKF „A“

Chaloupka Jiří

předseda

ObKF „B“

Průcha Michal

předseda

ObKF „C“

Rod Jan

předseda

ObKF „D“

Mach Radek

místopředseda

ObKF „E“

Polák Zdeněk

předseda

ObKF „F“

Vozárik Dušan

místopředseda

 

 

 

Praha

Herzog Antonín

místopředseda

Středočeský

Nepil Pavel   

místopředseda

Ústecký

Hanzlík Jiří

předseda

Liberecký

Milner Michal

předseda

Karlovarský

Harašta Tomáš

místopředseda

Plzeňský

Hejda Petr

předseda

Jihočeský

Primus Miroslav

místopředseda

Královéhradecký

omluven

 

Pardubický

omluven

 

Vysočina

Milichovský František

místopředseda

Jihomoravský

Styx Jiří

člen

Zlínský

Kopecký Lumír

předseda

Olomoucký

Zbožínek Lukáš

člen

Moravskoslezský

Němec Pavel

člen

 

 

 

Hosté

 

 

Mestek Otakar

Předseda KF FAČR

 

Klier Radoslav

3. místopředseda KF FAČR            

 

Průša Martin

Sekretář KF FAČR

 

Havlík Petr

FUTis manažer            

 

 

 

Program:

 

Vystoupení předsedy KF FAČR Mgr. Otakara Mesteka

 

·         Informace o reprezentačních týmech (především „A“ - vyhodnocení kvalifikace o ME 2016, program utkání, U-21 – Turnaj čtyř, program, U-19 – program,  zpráva šéftrenéra mužských reprezentací a personální obsazení jednotlivých realizačních týmů, reprezentace žen – soustředění v Kadani, další program – snaha FIFA i UEFA o zavedení svých mistrovství v kategorii žen).

·         Baráž o ME 2016 – domácí utkání s Běloruskem se odehraje 15.9.2015 v Praze, každá řídící komise obdrží na základě svého požadavku 5 volných vstupenek.

·         Chance futsal liga, 2. ligy – vyhodnocení ročníku 2014/15, příprava nové mistrovské sezóny 2015/16, tentokrát bez problémů s naplněním účastníků, naopak – o každou soutěž byl zájem většího počtu účastníků.

·         Vyhodnocení a příprava Školní futsalové ligy a Středoškolské futsalové ligy, juniorských soutěží U-16 a U-18.

·         Marketing SF ČR, jednání s ČT – přímé přenosy, vysvětlení problematiky jejich organizačního zabezpečení. Jednání s dalšími potencionálními sponzory – připravuje se pro regionální futsal výhodná spolupráce s internetovým prodejcem sportovního vybavení, do regionů by mohly jít procenta z prodeje. Náplň práce  Marketingového a obchodního manažera, PR manažera a FUTis manažera.

·         Ochrana produktu Futsal FIFA – informace o blokaci snah především malého fotbalu o začlenění do ČUS. Apel na všechny přítomné, aby se věnovali pouze organizaci a podpoře našeho sportu, případně se snažili o začlenění konkurenčních menších forem fotbalu do struktury SF ČR. Opatření ze strany KF FAČR – smlouvy s reprezentanty „A“ a „21“, rozhodčími a delegáty.

·         Problematika hospodaření na úrovni regionálních řídících komisí – řešení podnětů ze strany ObKF a KKF, zásadní změna do Stanov SF ČR.

·         Informace o jednáních ve věci autonomie SF ČR na základě připravované smlouvy s FAČR – výhody ve větších možnostech financování SF ČR.

·         Turnaj futsalových mistrů – krátké info o 2. ročníku, samostatný bod jednání.

·         Návrh na zřízení soutěže v kategorii veteránů nad 40 let, bod pro jednání KF FAČR.

 

 

Futsalová r(e)voluce

 

Předseda KF FAČR p. Mestek a FUTis manažer SF ČR p. Havlík seznámili účastníky aktivu se záměrem futsalové r(e)voluce, která by měla proběhnou ve futsalovém prostředí od soutěžní sezóny 2016/2017 po vyhodnocení stejného projektu ve fotbale.

 

Futsalová r(e)voluce přináší tři zásadní změny, a to:

 

-    elektronickou registraci (každý klub a hráč bude mít v systému svou kartu, což urychlí zejména registrace nových hráčů, přestupy a hostování – veškeré tyto úkony, včetně úhrad předepsaných poplatků či členských příspěvků se zkrátí na řád hodin, vše bude moci být učiněno od PC),

-    elektronický zápis (usnadní administrativu v rámci přípravy a průběhu utkání, zrychlí přenos informací a aktualizací tabulek, pořadí střelců atd.),

-    platby formou sběrných faktur (zjednoduší účetní operace v rámci SF ČR).

 

Účastníci aktivu problematiku důkladně projednali s tím, že KF FAČR budou předloženy tyto závěry:

 

-    všechny tři okruhy futsalové r(e)voluce lze aplikovat u 1. a 2. ligy, a to od sezóny 2016/2016,

-    elektronická registrace bude pro futsalové prostředí přínos,

-    divizní skupiny zapojit do elektronických zápisů od sezóny 2017/2018, krajské přebory pak o rok později,

-    platby formou sběrných faktur ještě vyhodnotit a zvážit jejich zavedení zatím maximálně do divizí.

 

O veškerých výše uvedených změnách v rámci regionů musí rozhodovat Aktiv předsedů ObKF a KKF.

 

 

Složení a činnost Regionální subkomise KF FAČR

 

Předseda Regionální subkomise KF FAČR (dále jen Komise) p. Nepil informoval účastníky aktivu o činnosti  Komise, kterou tvoří předseda Komise a předsedové, příp. určení zástupci, všech šesti Oblastních komisí futsalu:

-          ObKF „A“ zastupuje předseda Ing. Chaloupka,

-          ObKF „B“ zastupuje člen p. Primus,

-          ObKF „C“ zastupuje předseda p. Rod,

-          ObKF „D“ zastupuje předseda p. Starý,

-          ObKF „E“ zastupuje předseda p. Polák,

-          ObKF „F“ zastupuje místopředseda p. Vozárik.

 

Komise se schází třikrát až čtyřikrát během roku, z jednání je pořizován zápis, který je zasílán všem předsedům ObKF a KKF, zároveň je zveřejňován na www.fotbal.cz.

 

Členové Komise řeší v souladu se Statutem Komise regionální problematiku, a to především svou osobní účastí na grémiích, vyhlášeních výsledků či valných hromadách regionálních řídících komisí.

 

Vyhodnocení výběru členských příspěvků SF ČR za rok 2014,  registračního systému FUTis a informace pro výběr ČP v roce 2015 a 2016

 

Předseda Komise p. Nepil vyhodnotil kladně výběr členských příspěvků (dále jen ČP) v roce 2014, když ČP uhradilo celkem 18.097 členů (v roce 2013 podobný počet 18.214 členů). Tento počet uhrazených členských příspěvků vygeneroval pro regiony celkovou dotaci ve výši 904.805,- Kč (v roce 2013 to bylo 910.700,- Kč). Nejvíce platících členů registroval Jihomoravský kraj, a to v počtu 3.184, což přineslo tomuto regionu dotaci ve výši 161.820,- Kč, následovaly Středočeský kraj (2.442 členů/124.109,-Kč) a Ústecký kraj (2.273 členů/115.520,- Kč).

Distribuce dotace z ČP probíhala dle schválené metodiky z ledna 2013 – příjemcem dotace byly KKF, které dále příslušné části dotace zasílaly ObKF, příslušnou část si ponechaly a příslušné části posílaly OkKF. V žádném regionu dle informací přítomných účastníků aktivu nevznikl v tomto směru sebemenší problém.

Účastníci aktivu byli seznámeni se stavem výběru členských příspěvků k 19.6.2015, kdy ČP uhradilo celkem 14.826 členů (v roce 2014 to bylo 15.381 členů), což znamená dotaci do regionů ve výši 741.300,- Kč (loni to bylo 769.050,- Kč). Nejvíce platících členů má k tomuto datu Jihomoravský kraj, a to 2.686 členů – tzn. dotaci ve výši 136.500,- Kč pro tento region. Se zahájením nového soutěžního ročníku se očekává další výrazný nárůst aktivních členů na podzim 2015, předpoklad je 19.000 členů a dotace pro regiony ve výši cca 950.000,- Kč.

Účastníci aktivu vzali na vědomí informaci, že dotace z ČP byla a do budoucna bude  zasílána již pouze na účty právnických osob, a to futsalových subjektů – všechny KKF tuto podmínku již splnily

Účastníci aktivu dále vzali na vědomí, že pokud nebude změněn účet, na který byla zaslána dotace za rok 2014, bude potřeba vyplnit pouze souhlasné prohlášení o zaslání dotace na tento účet, včetně ověřeného podpisu předsedy a jednoho dalšího zástupce KKF. Pokud dojde ke změně účtu – pouze futsalového subjektu – bude nutno doložit i doklad o majiteli účtu (výpis z BÚ, smlouva o zřízení BÚ atd.).

FUTis manažer p. Havlík vysvětlil účastníkům aktivu způsob platby ČP na rok 2016 v závěru roku 2015. Stejně jako vloni, i letos bude učiněna uzávěrka členských příspěvků  k 15.12.2015, od 19.12.2015 budou hrazené členské příspěvky připsány na rok 2016. Vše bude podrobně vysvětleno v závěru roku na www.fotbal.cz a oběžníkem, který bude rozeslán předsedům regionálních řídících komisí.

Předseda Komise p. Nepil apeloval na všechny účastníky aktivu, aby byly v rámci systému FUTis zrušeny případné výjimky, a to především v souladu se zněním článku 13 Soutěžního řádu SF ČR – aby v soutěžích nastupovali pouze hráči, jejichž platba je v registračním systému FUTis zpracována; dále aby nedávali žádné výjimky ve věci startu cizinců v soutěžích – vše nyní přesně a poměrně levně řeší Přestupní řád SF ČR.

Účastníci aktivu byli seznámeni s novou metodikou Komise, kterou jsou „Zásady poskytování dotací regionálnímu futsalu z rozpočtu KF FAČR“. Tento materiál sumarizuje zásady dotování regionálního futsalu z členských příspěvků a z rozpočtu KF FAČR, včetně příslušných nároků, termínových kalendářů a povinností příjemců dotací.

     

Materiály regionálního futsalu

 

Účastníci Aktivu projednali materiály, které se vztahují k organizaci futsalu na regionální úrovni:

 

Organizační zabezpečení regionálních valných hromad:

-             základní informace o organizačním zabezpečení VH okresu, kraje a oblasti,

-             základní program příslušných VH,

-             posloupnost kroků pro pořádání regionálních VH. pro uspořádání VH).

 

Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF ČR:

-          podávání přihlášek klubu do SF ČR prostřednictvím příslušných řídících komisí,

-          podávání přihlášek klubů do soutěží,

-          název klubu musí být v souladu s pozitivní propagací futsalu a musí obsahovat název města nebo obce na území ČR,

-          sídlo klubu,

-          informace o způsobu provádění změny názvu nebo sídla klubu,

-          sloučení a rozdělení klubu,

-          důvody zániku členství klubu ve SF ČR.

 

Prováděcí předpis RegSubK KF FAČR k Organizační směrnici pro činnost členských klubů SF ČR:

-          postup při vyřazení klubu ze systému FUTis,

-          postup vůči regionům, jejichž kluby si neplní povinnosti člena SF ČR.

 

Směrnice pro obsazování dlouhodobých mistrovských soutěží SF ČR:

-          termínový kalendář a způsob přihlašování stávajících účastníků do příslušné mistrovské soutěže,

-          postup v případě většího počtu zájemců o  příslušnou soutěž,

-          postup v případě menšího počtu zájemců o příslušnou soutěž a ustanovení pro její doplňování.

 

Rozpis regionální mistrovské soutěže (dále pouze RRMS):

       Účastníci aktivu byli seznámeni s články, které RRMS musí obsahovat (vzor RRMS zveřejněn na www.fotbal.cz).

Dále byli účastníci Aktivu seznámeni se zněním nedůležitějších článků RRMS:

-          podmínky účasti v soutěži,

-          technická ustanovení (v divizích a KP je nutností hrát dle Pravidel SF ČR, bez zásadních výjimek, na okresní úrovni je možno upravovat především hrací dobu a počet povolených akumulovaných chyb),

-          náležitosti družstev (informace o zavádění povinné účasti při utkáních pouze členů SF ČR – hráči, rozhodčí, delegáti, realizační tým, min. hlavní pořadatel),

-          zaregistrování hráčů, členské příspěvky, přestupy a hostování,

-          překlady utkání (účastníci byli seznámeni s pravidly, spojenými s překlady utkání),

-          kontumace utkání (postup v případě kontumace utkání, možné důsledky, možnosti omluv kontumace).

 

Optimalizace regionálního futsalu:

-          složení a činnost regionálních řídících komisí,

-          regionální valné hromady – organizace, termínový kalendář, účastníci,

-          organizace regionálních mistrovských soutěží,

-          futsalové názvosloví (názvy řídících komisí, soutěží, klubů).

 

 

Informace z regionálního futsalu:

 

Průběh soutěžního ročníku 2014/2015:

-          účastníci aktivu byli seznámeni s průběhem dlouhodobých mistrovských soutěží na úrovni divizí „A“ až „F“ a všech čtrnácti krajských přeborů, včetně soutěží žen,

-          zástupci KKF vzali na vědomí informaci o povinnosti uspořádat krajskou část Poháru FAČR, v níž mají povinnost startu celky 1. a 2. ligy, termín odehrání krajské části a nahlášení postupujícího celku do celostátní části je 15.9.2015.

Přehled průběhu krajských částí Poháru FAČR přílohou zápisu.

 

Účastníci aktivu v této souvislosti schválili návrh na změnu v propozicích Poháru FAČR, konkrétně znění čl. 7 a) kde tento návrh stanovuje větší pravomoci příslušným řídícím regionálním komisím:

 

7) Termíny utkání, hrací doba, povinnosti pořadatele (domácího klubu) :

 

a) základní část (okresní a krajská kola) :

 

Hrací dny a časy : úředními termíny jsou soboty a neděle 9.00-17.00 hodin, v případě dohody obou družstev jsou povoleny jakékoliv jiné dny i časy výkopů.  Určení hracích dnů a časů je zcela v kompetenci příslušných řídících komisí.

 

Hrací plocha: Musí odpovídat vždy pravidlům futsalu, včetně povrchu. Pohárová subkomise preferuje  maximální využívání sportovních hal s parametry hrací plochy minimálně 18 x 38 m již od okresních kol, rozhodnutí v této věci je však zcela v kompetenci příslušné řídící komise.

V případě, že jedno z družstev má k dispozici pouze venkovní hřiště, má druhé družstvo možnost uskutečnit utkání ve své hale, pokud o to projeví zájem a nahlásí to příslušné krajské KF řídící komisi. V tom případě samozřejmě uhradí pronájem haly. Způsobilost haly pro utkání této části Poháru určí krajská KF. příslušná komise.

 

Povrch : povrch dle pravidel futsalu (povolena i venkovní hřiště s umělou nebo přírodní trávou, škvárová a písková hřiště, povolena nejsou asfaltová hřiště), Pohárová subkomise apeluje na maximální využití hal již od okresních kol !!!

 

Hrací doba : Úřední hrací dobu určuje příslušná řídící komise. Minimální hrací doba je 2x 15 minut hrubého času, maximální pak 2x 30 minut hrubého času. Pohárová komise preferuje hrací dobu 2x 20 minut čistého času.

 

úřední hrací doba je 2x 20 minut  čistého času, Pohárová subkomise povoluje v okresních a krajských kolech hrací dobu 2x 25 minut hrubého času. Žádná jiná hrací doba pro utkání Poháru není povolena!

 

Povinnosti pořadatele : Pořadatel (domácí družstvo) zajistí halu/hřiště k utkání (včetně hrazení pronájmu). Obě družstva se podělí o proplacení odměny rozhodčím ve výši 200,- Kč za utkání každému z nich a cestovného dle platných řádů a směrnic, tzn.v případě dopravy hromadnou dopravou oproti předložené jízdence, v  případě dopravy autem ve výši platného kilometrovného schváleného KF FAČR. V okresních a krajských kolech budou příslušnými řídícími komisemi nominováni vždy 2 rozhodčí a to s maximální snahou o využití rozhodčích z místa konání utkání za účelem  minimalizace nákladů na cestovné.

 

Závazný postup při zajištění pořadatelských povinností : Družstva se navzájem kontaktují dle oficiálního losu a po dohodě termínu nahlásí termín, místo a čas utkání příslušné řídící komisi krajské KF, který na utkání deleguje rozhodčí, příp. delegáta. V případě, že se družstva nedohodnou, určí termín utkání příslušná řídící komise krajská KF. Po skončení utkání proplatí zástupci obou družstev rozhodčím, příp. delegátovi odměnu a cestovné. Rozhodčí, příp. delegát (prostřednictvím krajské KF) zajistí odeslání Zápisu o utkání příslušné řídící komisi. na sekretariát KF FAČR. Výsledek utkání bude po té zveřejněn na internetu FAČR, kde si postoupivší družstvo dle pavouka zjistí a kontaktuje dalšího soupeře.

 

 

Příprava soutěžního ročníku 2015/2016:

 

Zástupci příslušných řídících komisí informovali ostatní účastníky Aktivu o přípravě dlouhodobých mistrovských soutěží na úrovni divizí a krajských přeborů.

 

Divize „A“ je připravena s 12 účastníky.

Divize „B“ – řídící komise uvažuje o formě sehrání dvou skupin KP – Sever a Jih s následným vyvrcholením za účasti dvou nejlepších týmů každé skupiny ve Final four.

Divize „C“ – připravena za účasti 9 týmů.

Divize „D“ – připravena za účasti 12 týmů.

Divize „E“ – připravena za účasti 12 týmů.

Divze „B“ – připravena, zatím přihlášených 7 týmů.

 

Krajské přebory:

 

Praha – připraven za účasti 12 týmů.

Středočeský – připraven za účasti 12 týmů.

Ústecký – připraven za účasti 14 týmů.

Liberecký – zatím přihlášeno 5 celků, zajišťují se další min. tři.

Jihočeský – viz. divize „B“.

Karlovarský – připraven za účasti 6 týmů.

Plzeňský – připraven za účasti 12 celků.

Pardubický – připraven za účasti 12 celků.

Královéhradecký – připraven za účasti 8 celků.

Vysočina – připraven za účasti 10 celků.

Jihomoravský – připraven za účasti 12 celků.

Zlínský – připraven za účasti 10 celků.

Olomoucký – připraven za účasti 15 týmů.

Moravskoslezský – připraven za účasti 12 týmů.

 

Soutěž žen bude nadále organizována v krajích Středočeském, Ústeckém a Libereckém (formou mezikrajové soutěže v rámci Divize „A“), v Praze a dále v kraji Jihočeském, nově by měla být zorganizována druhá mezikrajová soutěž v rámci krajů Královéhradecký a Pardubický (Divize „D“), soutěž by měla pokračovat v krajích Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském (Divize „F“).

 

Účastníci jednání byli v této souvislosti upozorněni, že ve všech regionálních soutěžích žen musí startovat registrované celky v systému FUTis, v nichž musí být registrované hráčky, které musejí mít uhrazeny členské příspěvky v příslušném kalendářním roce. Pouze za takové soutěže bude připuštěn výtěz na finálový turnaj Mistrovství ČR ve futsalu žen.

 

Účastníkům jednání byla opět nabídnuta spolupráce ze strany členů Regionální subkomise KF FAČR při řešení problematiky regionálního futsalu, a to v oblasti:

    Vnitřní:

-          metodická i osobní pomoc při řešení problematiky, spojené s platbou členských příspěvků,

-          metodická i osobní pomoc při řešení problematiky registračního systému FUTis,

-          metodická i osobní pomoc při organizačním zabezpečení regionálních soutěží,

-          metodická i osobní pomoc při odborné přípravě rozhodčích regionálních soutěží.

    Vnější:

-          především při začleňování jiných menších forem fotbalu do struktury SF ČR (sálový fotbal, malý fotbal atd.),

-          při získávání finančních dotací a příspěvků.

Účastníci Aktivu vzali na vědomí, že členové Komise jsou vždy připraveni zúčastnit se na pozvání jakéhokoliv regionálního jednání.

 

Předseda KF FAČR Mgr. Mestek a předseda Komise p. Nepil poděkovali všem přítomným funkcionářům regionálních řídících komisí za jejich činnost na úrovni regionálního futsalu.

 

      Ostatní

 

Způsoby financování regionálního futsalu

 

Účastníci Aktivu byli seznámeni s možnostmi financování regionálního futsalu:       

 

1)     Dotace z rozpočtu KF FAČR:

-             pro rok 2015 byla KF FAČR schváleno přidělení motivační dotace regionálním řídícím komisím (šesti ObKF a čtrnácti KKF) ve výši 200.000,- Kč,

-             o způsobu rozdělení této dotace jednotlivým řídícím komisím a termínovém kalendáři její distribuce rozhodne Komise na svém zářijovém zasedání.

 

2)     Příspěvek na činnost z obecního či městského rozpočtu:

-          Každý takový rozpočet by měl počítat s podporou sportovních subjektů se sídlem na území obce či města, a to ať již formou přímého příspěvku na činnost či grantem na konkrétní akci.

-          Zájemci o čerpání takového příspěvku či grantu by si měli na příslušném magistrátu, MěÚ či OÚ zjistit postup při podávání žádostí, podmínky či kritéria při rozdělení příspěvků či přidělování grantů a podle nich se při žádosti o příspěvek řídit.

 

3)     Dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím krajských a okresních sdružení ČUS:

Komise bude nadále tuto problematiku sledovat a v případě nových informací v této oblasti bude informovat předsedy regionálních řídících komisí.

 

4)     Dotace z programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

-          Je možno čerpat z vyhlášených dotačních programů, pro nás je zajímavý především Program III – Všeobecná sportovní činnost a Program V – Organizace sportu.

-          Podmínky žádostí jsou sice složitější, než tomu bývalo u žádostí ČSTV, pokud by si však kdokoliv udělal čas na jejich vyplnění a podání, má šanci peníze čerpat.

-          Více viz. internetové stránky /assets/cmfs/sekretariat/financni-odd/Informace_M_MT_k_dota_n_m_program_m.docx, příp. stránky MŠMT.

Více o financování ze strany MŠMT a ČUS na http://www.cuscz.cz/novinky/zmeny-ve-financovani-sportu.html

 

5)     ČUS oživila projekt „Sportuj s námi“, kam je možno přihlásit především jednorázové akce (turnaje). Přislíbena je mediální podpora každého přihlášeného projektu a dotace ve výši 3.000,- až 10.000,- Kč na jeden projekt. Více na http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami.html

 

6)     Další možnosti jsou již tradiční – sponzorské dary; část startovného, jež je použita na činnost řídící komise; poplatky a postihy; dotace z členských příspěvků.

 

      Regionální informační servis (R.I.S.)

 

Účastnící aktivu byli seznámeni s termínovým kalendářem v rámci zasílání Regionálních informačních servisů:

-          R.I.S. budou zaslány předsedům příslušných ObKF a KKF k vyplnění do 31.8.2015

-          termínem doručení vyplněného R.I.S. předsedovi RegSubK je 20.9.2015.

 

Návrh změn ve Stanovách SF ČR

 

Účastníci aktivu schválili předložený návrh změn ve Stanovách SF ČR před celostátní VH:

 

1) Zastupitelnost na valných hromadách SF ČR.

Jakékoli VH v rámci svazu futsalu se může zúčastnit pouze delegovaný statutární zástupce klubu a VH nižšího stupně schválený jeho delegát/i, případně schválený/í náhradník/ci.

Není přípustné, aby se VH zúčastnil jakýkoliv účastník na základě zplnomocnění.

 

2) Zastupitelnost na jednáních řídících komisí.

Volení členové řídících komisí se na jejich jednání nemohou nechat zastupovat, a to ani na základě udělené plné moci.

Členové řídících komisí, jejichž členství v nich vyplývá z předsednické funkce nižší řídící komise, mohou zplnomocnit na jednání vyšší řídící komise pouze jiného člena nižší řídící komise, a to na základě udělené plné moci.

 

3) Právní subjektivita řídících komisí.

Všechny regionální řídící komise (Oblastní KF, KF hl.m. Prahy, Krajské KF a Okresní KF) zajistí do 31.12.2016 zřízení právní subjektivity – v jaké formě rozhodne KF FAČR. Souběžně se zřízením právní subjektivity řídících komisí budou zrušeny všechny existující tzv. servisní organizace (je možno je přejmenovat na řídící komise). Existence jakékoliv bývalé servisní organizace, příp. členství v ní, bude po 1.1.2017 bráno jako závažné porušení Stanov SF ČR.

 

4) Zřízení institutu Náhradní a Mimořádné valné hromady.

V případě konání valných hromad může nastat situace, kdy je nutno uspořádat Náhradní VH či Mimořádnou VH.

 

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

 

Náhradní valná hromada se uskuteční v případě zrušení řádné VH, a to především z důvodů:

-       onemocnění členů odstupující řídící komise, tak, že nelze organizačně či programově VH zabezpečit,

-       pokud se nedostaví žádný delegát VH,

-       pokud je z nějakého důvodu znemožněn přístup do místa konání VH (zrušení pronájmu, technické problémy atd.).

 

Náhradní VH musí být příslušnou řídící komisí uspořádána do 10 dnů po původním termínu VH, za stejných podmínek konání původní VH.

 

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

 

Je zde nutno rozlišit klasickou Mimořádnou VH, svolanou dle Stanov (čl. 16, 19 a 23). Tato Mimořádná VH je svolána stanovenými subjekty v případě nějaké mimořádné události v příslušném regionu. Tato Mimořádná VH má stejná pravidla, jako řádná VH (oznámení o konání, účast delegátů atd.), s výjimkou programu, který se zaměří na řešení mimořádné situace (např. volba nového složení řídící komise).

Druhým typem Mimořádné VH je konání řádné VH, na kterou se nedostaví nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím. V tom případě může odstupující řídící komise ukončit řádnou VH, nesplňující podmínky konání a vyhlásit okamžitě Mimořádnou VH za účasti přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. Každé usnesení této Mimořádné VH je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.

 

Pro všechny typy těchto VH pak platí standardní organizační náležitosti – ohlašování termínu a místa konání, program, volby, přijetí a zaslání usnesení.

 

 

Turnaj mistrů futsalových soutěží

 

Účastníci Aktivu byli seznámeni s přípravou 2. ročníku Turnaje futsalovýcm mistrů. Ten je určen vítězům dlouhodobých mistrovských soutěží, hraných v rámci SF ČR a vítězům turnajů, které obdržely licenci KF FAČR. Účastníci aktivu byli vyzváni k větší aktivitě v oblasti zajišťování vítězů dlouhodobých mistrovských soutěží ve své působnosti (motivovat je úhradou startovného, příp. dotací na cestovné).

Více o letošním ročníku na http://www.turnajmistru.cz/

 


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate