Futsal

reklama

Zápis č. 2/2015 z jednání RegSubK KF FAČR

Pávov, 30. září 2015

 

Přítomni:     Pavel Nepil (předseda RegSubK, ObKF „A“), Ing. Jiří Chaloupka (ObKF „A“), 

                      Miroslav Primus (ObKF „B“), Jan  Rod (ObKF „C“), Vladislav Starý (ObKF  „D“),  

                      Jiří Stix (ObKF „E“), Miroslav Bokroš (ObKF „F“)

 

Omluveni:   xxxx

 

Program:

 

1)      Kontrola Zápisu č. 1/2015:

 

·         Splněné úkoly:

-          členům Komise rozeslat ke schválení návrh pozvánky na aktiv a po schválení rozeslat předsedům ObKF a KKF (Nepil, 30.4.2015, resp. 15.5.2015),

-          členům Komise rozeslat ke schválení návrh programu aktivu a poté ho rozeslat předsedům ObKF a KKF (Nepil, 31.5.2015, resp. 15.6.2015),

-          předsedům ObKF a KKF rozeslat spolu s pozvánkou na aktiv i odkazy na možnosti ubytování (Nepil, 15.5.2015),

-          zajišťovat bezproblémovou distribuci čerpání dotace z ČP 2014 mezi ObKF, KKF a OkKF (členové Komise, předsedové ObKF, KKF a OkKF,  31.12.2014),

-          členům Komise rozeslat aktuální znění směrnice „Zásady  poskytování  dotací  regionálnímu  futsalu  z rozpočtu  KF FAČR“, po schválení je rozeslat předsedům řídících komisí (Nepil, 30.4.2015),

-          členům Komise rozeslat vzorový manuál o vztahu člena FAČR a finančního úřadu (Nepil, 30.4.2015),

-          informovat zájemce o postup do 2. ligy ze své oblasti o dodržení termínu uzávěrky přihlášek a startovného 10.5.2015 (předsedové ObKF, 15.4.2015),

-          zajistit ve spolupráci se sekretářem KF FAČR rozeslání informačního dopisu všem zájemcům o účast v 1. CL a 2. lize (pp. Nepil, Polák, 30.4.2015),

-          dodat přehled průběhu Poháru FAČR v jednotlivých krajích – rozlosování, výsledky, info o přípravě, uzávěrce, odkazy atd. (předsedové ObKF, 30.4.2015),

-          rozeslat ke schválení členům Komise aktualizovaný metodický materiál „Organizační zabezpečení regionálních valných hromad“ a poté ho předložit k projednání KF FAČR (Nepil, 15.4.2015, resp. 17.4.2015),

-          rozeslat členům Komise aktualizovaný materiálu „Pokyny k transformaci TJ/SK okresu Kladno dle Nového občanského zákoníku“ (Nepil, 30.4.2015).

 

·         Úkoly, které trvají:

-       Vést na základě formuláře „Evidenční protokol razítka ObKF, KKF“ evidenci, příp. pohyb razítek ObKF, KKF (Nepil),

-       Podávat aktuální připomínky, návrhy atd. ve věci konkurenčních forem fotbalu o menším počtu hráčů  na každém zasedání KF FAČR, příp. podat návrh na vypracování a přijetí koncepce v této oblasti (Nepil),

-       prosazovat rozšiřování bonusů pro členy SF ČR, řešení příp. problémů s jejich čerpáním (Nepil),

-       dále aktualizovat metodický materiál  „Optimalizace regionálního futsalu“ (Komise),

-       aktualizovat informace o regionálních mistrovských soutěžích, předávat informace o zájemcích o postup do vyšších soutěží, a to i ze soutěží jiných forem fotbalu o menším počtu hráčů (předsedové ObKF, KKF),

-       zasílat zápisy z jednání ObKF, příp. informovat o termínech těchto jednání (předsedové ObKF).

 

2)      Regionální valné hromady

Komise upozorňuje, že je nutno organizovat regionální valné hromady v souladu se zněním Stanov Svazu futsalu ČR a metodiky „Organizační zabezpečení regionálních valných hromad“, jehož aktualizované znění bude zveřejněno po projednání ze strany KF FAČR. Celostátní valná hromada Svazu futsalu ČR se uskuteční v sobotu 5.3.2016 v Praze.

Při organizaci regionálních valných hromad je nutno dbát především těchto zásad:

-          je nutno zachovat posloupnost konání valných hromad okres – kraj – oblast, oblastní VH musí být uskutečněny nejpozději do 13.2.2016,

-          o termínu konání krajských a oblastních VH je nutno informovat předsedu RegSubK,

-          usnesení z VH musí být do 7 dnů doručeno příslušné vyšší řídící komisi, zde musí být mj. uveden zvolený delegát na příslušnou vyšší VH,

-          na okresní úrovni je třeba organizovat VH v souladu se zněním Stanov SF ČR, tedy v rámci Okresní komise futsalu, nejsou přípustné VH různých asociací, federací atd.,

-          VH se mohou v roli delegátů s hlasem rozhodujícím za kluby a za řídící komise zúčastňovat pouze registrovaní členové SF ČR s uhrazeným členským příspěvkem na příslušný kalendářní rok,

-          pokud delegát není členem SF ČR, příp. nemá uhrazen členský příspěvek, účastní se VH pouze v pozici delegáta s hlasem poradním,

-          z krajských a oblastních VH je nutno zasílat usnesení na e-mailovou adresu předsedy RegSubK (pavelnepil@seznam.cz).

 

VH se již uskutečnily v krajích Libereckém, Olomouckém a Jihomoravském, termíny VH ostatních regionů v příloze.

 

3)      Aktiv předsedů ObKF a KKF SF ČR                                                     

Aktiv předsedů ObKF a KKF se uskutečnil v sobotu 20.6.2015 v Ústí nad Labem. Členové Komise vyhodnotili pozitivně jak organizační, tak programové zabezpečení celé akce. Rovněž účast zástupců všech šesti oblastí a dvanácti krajů je pozitivní.

 

Komise navrhne koncipování aktivu předsedů v roce 2016 nejen pro předsedy ObKF a KKF, ale i OkKF. Termín konání byl stanoven na víkend 25. – 26.6.2016, akce by se měla konat ve SC Nymburk.

 

      Úkoly:

-          na jednání KF FAČR projednat schéma a možnosti finančního zabezpečení Aktivu předsedů ObKF, KKF a OkKF v roce 2016 (Nepil, 8.10.2015).

 

4)      Registrační systém FUTis, členské příspěvky

Komise vzala na vědomí stav výběru členských příspěvků k 31.8.2015:

-            celkem má k tomuto datu uhrazen ČP 15.197 členů,

-            nejvíce Jihomoravský kraj  2.814 členů, Středočeský kraj 2.009 členů, Ústecký kraj 1.951 členů.

 

Členové Komise potvrdili bezproblémové čerpání dotací z členských příspěvků za rok 2014. Ty byly připsány na účty všech KKF, následně proběhla distribuce příslušných částí dotace na jednotlivé ObKKF, KKF a OkKF, a to dle schválené metodiky a v termínech dle schváleného termínového kalendáře.

 

V souvislosti s připravovanou akcí Futsalové r(e)voluce se členové Komise shodují se závěry Aktivu předsedů, a to:

-   všechny tři okruhy Futsalové r(e)voluce lze aplikovat u 1. a 2. ligy, a to od sezóny 2016/2017,

-   elektronická registrace bude pro futsalové prostředí přínos,

-   divizní skupiny zapojit do elektronických zápisů od sezóny 2017/2018, krajské přebory pak o rok později,

-   platby formou sběrných faktur ještě vyhodnotit a zvážit jejich zavedení zatím maximálně do divizí.

 

O veškerých výše uvedených změnách v rámci regionů musí rozhodovat Aktiv předsedů ObKF a KKF.

 

      Úkoly:

-          informovat KF FAČR o závěrech Aktivu předsedů i Komise v oblasti Futsalové r(e)voluce (Nepil,  8.10.2015).

 

5)      Dotace regionům z rozpočtu KF FAČR

Členové Komise vzali na vědomí informaci o výši dotace z rozpočtu KF FAČR pro rok 2015 v částce 200.000,- Kč a rozhodli o jejím poměrném rozdělení ve výši 10.000,- Kč pro každou ObKF a KKF.

 

Do 7.10.2015 doručí každý předseda ObKF a KKF předsedovi Komise vyplněnou žádost o dotaci z rozpočtu KF FAČR s uvedením čísla účtu, kam má být dotace poukázána a s podpisem předsedy příslušné řídící komise. Pokud by oproti loňskému roku došlo ke změně čísla účtu, je nutno zaslat i doklad, ověřující majitele účtu.

 

Na zasedání KF FAČR bude rozdělení dotace projednáno a po jejím schválení bude dotace distribuována jednotlivým řídícím komisím.

 

Úkoly:

-          na zasedání KF FAČR projednat poskytnutí a distribuci dotace regionům z rozpočtu KF FAČR (Nepil, 8.10.2015),

 

6)      Informace o 1. CL, 2. lize, Poháru FAČR a regionálních mistrovských soutěžích

Členové Komise vzali na vědomí informace předsedy o přípravě a úvodním kole Chance futsal ligy a o přípravě obou skupin 2. lig. V této souvislosti byli seznámeni s postupem řešení ve věci doplnění CHFL po odstoupení Teplic a následně o způsobu doplnění 2. ligy – západ po postupu Č. Lípy.

Členové Komise dále vzali na vědomí informaci o rozlosování celostátní části Poháru FAČR, do níž každý kraj dodal svého vítěze.

Členové Komise vzali na vědomí i informaci o zřízení nové soutěže, a to v kategorii veteránů. Komise projednala předložené materiály v této souvislosti a shodla se, že tato soutěž bude pro futsalové prostředí přínosem.

Následně členové Komise informovali o přípravě divizních a krajských soutěží ve svém regionu, všech šest divizních skupin je připraveno (skupina „B“ se bude hrát pouze formou play-off čtyř nejlepších celků dvou skupin KP), stejně tak je připraveno všech 14 krajských přeborů, stejně tak soutěže žen.

 

Úkoly:

-       po schválení propozic soutěže veteránů je rozeslat všem ObKF a KKF, následně je distribuovat dále do okresů (Nepil, 20.10.2015, resp. předsedové KKF, 31.10.2015),

 

7)      Optimalizace regionálního futsalu

V souvislosti s brněnskou causou je důležité organizovat regionální futsal plně v souladu se Stanovami SF ČR a schválenou metodikou „Optimalizace regionálního futsalu“. Především je nutno důsledně dodržovat názvosloví řídících komisí a soutěží, nedopouštět řízení soutěží v rámci SF ČR servisními organizacemi, jako je tomu právě v Brně – což je naprosto v rozporu se stanovami, KF FAČR pak dala této situaci výjimku do konce soutěžního ročníku 2015/2016.

V této souvislosti je nutno v rámci KF FAČR projednat povinné zřízení právní subjektivity všemi řídícími komisemi v rámci SF ČR, a to především z důvodu větší transparentnosti účetnictví v rámci jednotlivých soutěží. Dále je nutno v této souvislosti aktualizovat především znění čl. 26 Stanov SF ČR – Hospodaření a majetek SF ČR.

 

Úkol:

-       na jednání KF FAČR projednat zřízení právní subjektivity pro řídící komise v rámci SF ČR, možnosti, způsob atd., možné změny ve Stanovách SF ČR (Nepil, 8.10.2015).

 

8)      Ostatní

 

·      Turnaj futsalových mistrů

Členové Komise byli seznámeni s průběhem 2. ročníku „Turnaje futsalových mistrů“, který se uskutečnil v sobotu 27.6.2015 v České Lípě. O přípravě dalšího ročníku podá informaci předseda na příštím jednání Komise.

 

·      Finálový turnaj Mistrovství ČR ve futsalu žen

Členové Komise vzali na vědomí informaci o konání finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu žen, který se uskutečnil o víkendu 20. – 21.6.2015 v Ústí n. L.

 

·      Regionální informační zpravodaj

Regionální informační zpravodaj byl ze strany všech řídících komisí doručen do stanoveného termínu předsedovi, který na základě doručených materiálů sestavil Souhrnný informační servis RegSubK KF FAČR 2015/2016. Ten byl rozeslán všem předsedům ObKF a KKF a budou s ním seznámeni i členové KF FAČR.

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate