Futsal

reklama

Zápis č. 3/2015 z jednání RegSubK KF FAČR

Přítomni:     Pavel Nepil (předseda RegSubK, ObKF „A“), Miroslav Primus (ObKF „B“), Jan Rod (ObKF „C“), Ing. Marek Blažek, Jiří Stix (ObKF „E“), Dušan Vozárik, Miroslav Bokroš (ObKF „F“)

Omluven:    Ing. Jiří Chaloupka (ObKF „A“), Vladislav Starý (ObKF  „D“), 

 

Program:

 

1)      Kontrola Zápisu č. 2/2015:

 

Splněné úkoly:

-          na jednání KF FAČR projednat schéma a možnosti finančního zabezpečení Aktivu předsedů ObKF, KKF a OkKF v roce 2016 (Nepil),

-          informovat KF FAČR o závěrech Aktivu předsedů i Komise v oblasti Futsalové r(e)voluce (Nepil),

-          na zasedání KF FAČR projednat poskytnutí a distribuci dotace regionům z rozpočtu KF FAČR (Nepil),

-          po schválení propozic soutěže veteránů je rozeslat všem ObKF a KKF, následně je distribuovat dále do okresů (Nepil, resp. předsedové KKF),

-          na jednání KF FAČR projednat zřízení právní subjektivity pro řídící komise v rámci SF ČR, možnosti, způsob atd., možné změny ve Stanovách SF ČR (Nepil),

 

Úkoly, které trvají:

-       Vést na základě formuláře „Evidenční protokol razítka ObKF, KKF“ evidenci, příp. pohyb razítek ObKF, KKF – prověřit na Aktivu předsedů (Nepil),

-       Na Aktivu předsedů zkontrolovat evidenci a stav notebooků, přidělených jednotlivých řídícím komisím (Nepil),

-       Podávat aktuální připomínky, návrhy atd. ve věci konkurenčních forem fotbalu o menším počtu hráčů na každém zasedání KF FAČR, příp. podat návrh na vypracování a přijetí koncepce v této oblasti (Nepil),

-       prosazovat rozšiřování bonusů pro členy SF ČR, řešení příp. problémů s jejich čerpáním (Nepil),

-       dále aktualizovat metodický materiál  „Optimalizace regionálního futsalu“ (Komise),

-       aktualizovat informace o regionálních mistrovských soutěžích, předávat informace o zájemcích o postup do vyšších soutěží, a to i ze soutěží jiných forem fotbalu o menším počtu hráčů (předsedové ObKF, KKF),

-       zasílat zápisy z jednání ObKF, příp. informovat o termínech těchto jednání (předsedové ObKF).

 

2)      Regionální valné hromady

Komise upozorňuje, že je nutno organizovat regionální valné hromady v souladu se zněním Stanov Svazu futsalu ČR a dále příslušných materiálů, schválených KF FAČR:

-          Metodika organizace regionálních Valných hromad SF ČR,

-          Jednací řád regionálních Valných hromad SF ČR,

-          Volební řád regionálních Valných hromad SF ČR,

-          Usnesení regionálních Valných hromad SF ČR. 

Celostátní valná hromada Svazu futsalu ČR se uskuteční v sobotu 5.3.2016 v Praze.

 

 

Při organizaci regionálních valných hromad je nutno dbát především těchto zásad:

-          je nutno zachovat posloupnost konání valných hromad okres – kraj – oblast, oblastní VH musí být uskutečněny nejpozději do 13.2.2016,

-          o termínu konání krajských a oblastních VH je nutno informovat předsedu RegSubK,

-          usnesení z VH musí být do 7 dnů doručeno příslušné vyšší řídící komisi, zde musí být mj. uveden zvolený delegát na příslušnou vyšší VH,

-          na okresní úrovni je třeba organizovat VH v souladu se zněním Stanov SF ČR, tedy v rámci Okresní komise futsalu, nejsou přípustné VH různých asociací, federací atd.,

-          VH se mohou v roli delegátů s hlasem rozhodujícím za kluby a za řídící komise zúčastňovat pouze registrovaní členové SF ČR s uhrazeným členským příspěvkem na příslušný kalendářní rok,

-          pokud delegát není členem SF ČR, příp. nemá uhrazen členský příspěvek, účastní se VH pouze v pozici delegáta s hlasem poradním,

-          z krajských a oblastních VH je nutno zasílat usnesení na e-mailovou adresu předsedy RegSubK (pavelnepil@seznam.cz).

 

Přehled uskutečněných krajských a oblastních VH a termíny zbývajících v příloze.

 

Členové Komise se shodli na potřebě posílit pozici regionálního futsalu v rámci KF FAČR. Jednomyslně vyjádřili podporu kandidatuře Mgr. Mesteka na pozici předsedy KF FAČR, podpoří i volbu místopředsedů pp. Ing. Czeneho a Kliera, avšak budou na těchto svých zástupcích požadovat větší zapojení do podpory regionálního futsalu a řešení regionální problematiky vůbec. Na člena KF FAČR za oblasti Čech bude podporována kandidatura p. Nepila, za oblasti Moravy p. Vozárika. Nicméně Komise projedná a případně i podpoří další možné kandidatury za regionální futsal do KF FAČR.

 

3)      Aktiv předsedů ObKF a KKF SF ČR                                                     

Aktiv předsedů se v roce 2016 uskuteční tradičně za povinné účasti zástupců ObKF a KKF, nepovinnou účast budou mít tentokrát i zástupci OkKF.  Aktiv se uskuteční ve Sportovním centru ČUS v Nymburku, a to v jednom z víkendů 18. – 19. 6 nebo 25. – 26. 6. 2016, dle termínu konání finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu žen.

 

Komise vzala na vědomí informaci předsedy, že v rámci rozpočtu KF FAČR byla na organizaci aktivu vyčleněna částka ve výši 35.000,- Kč (viz zápis z jednání KF FAČR č. 8/2015).

 

Organizačním a programovým zabezpečením aktivu se budou zabývat následující zasedání Komise (termín nebyl stanoven, nejpozději duben 2016).

 

4)      Dotace z členských příspěvků za rok 2015

Komise vzala na vědomí konečný stav výběru členských příspěvků za rok 2015:

-            celkem uhradilo ČP 17.424 členů,

-            nejvíce Jihomoravský kraj  3.168 členů, Středočeský kraj 2.417 členů, Ústecký kraj 2.234 členů.

 

Celkem bude do regionů rozděleno 871.350,- Kč, nejvíce obdrží Jihomoravský kraj (160.865,- Kč), Středočeský kraj (122.730,- Kč) a Ústecký kraj (113.438,- Kč).

 

Dotace z ČP za rok 2015 budou rozděleny a poskytnuty dle metodiky „Zásady poskytování dotací regionálnímu futsalu v rámci SF ČR“.

 

   

  Úkoly:

-          rozeslat předsedům KKF formulář „Souhlasné prohlášení o poskytnutí dotace z ČP za rok 2015“  (Nepil,  31.12.2015),

-          na e-mailovou adresu (příp. korespondenční adresu) předsedy Komise doručit vyplněné „Souhlasné prohlášení o poskytnutí dotace z ČP za rok 2015“, příp. doklad o majiteli účtu (v případě změny účtu oproti minulému roku) (předsedové KKF, 15.1.2016),

-          zajistit předání rozdělovníku dotací jednotlivým krajům Finančnímu oddělení FAČR a následně dohlédnout na připsání dotací na účty KKF do 28.2.2016 (pp. Nepil, Průša, 28.2.2016).

 

Komise se dále zabývala úbytkem členské základny (oproti roku 2014 jde o úbytek 670 členů). Největší úbytek členů vykazují:

 

KRAJ

MÍNUS ČLENŮ

OKRES

MÍNUS ČLENŮ

Zlínský

242

Zlín

151

Olomoucký

199

Šumperk

184

Pardubický

107

Pardubice

 56

Jihočeský

105

Písek

 97

 

Naopak vyšší nárůst zaznamenal pouze Plzeňský kraj  (+ 120 členů, okres Domažlice + 143 členů), v ostatních krajích byl nárůst členů v desítkách.

 

Situací se budou zabývat následující jednání Komise a pak především Aktiv předsedů.

 

Komise se na svých dalších jednáních bude zabývat mimo jiné možným odebráním členství klubům, které nesplňují podmínky čl. 10., odst. 2., odrážky 2. Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF ČR. Definitivně v této problematice rozhodne Aktiv předsedů.

 

Komise vzala na vědomí informaci, že ČP na rok 2016 je možno hradit od 15. 12. 2015.

 

      Úkol:

-          informovat členskou základnu o povinnosti úhrady ČP na rok 2016 s tím, že je tak možno činit od 15.12.2015 (předsedové ObKF, KKF,  31.12.2015).

 

5)      Dotace regionům z rozpočtu KF FAČR

Členové Komise vzali na vědomí informaci o rozeslání dotace z rozpočtu KF FAČR pro rok 2015 ve výši 10.000,- Kč pro každou ObKF a KKF. Dotace byla Finančním oddělením FAČR rozeslána na účty regionálních řídících komisí 29. 10. 2015, přítomní předsedové potvrdili její připsání na dané účty.

Dotace nebyla zaslána pouze Olomoucké KKF, která zřizuje svůj účet. Po jeho zřízení bude dotace na daný účet zaslána.

Komise uložila svým zástupcům v KF FAČR zajistit v rozpočtu opět alespoň 200.000,- Kč jako dotaci regionům pro rok 2016.

 

Úkoly:

-          informovat předsedu Komise o zřízení účtu Olomoucké KKF (p. Zbožínek, 31.1.2016),

-          v rámci jednání o rozpočtu KF FAČR na rok 2016 projednat poskytnutí dotace regionům z rozpočtu KF FAČR alespoň ve výši 200.000,- Kč (Nepil, noví členové KF FAČR za oblast Čech a Moravy, průběžně v roce 2016).

 

 

6)      Informace o reprezentačních týmech, 1. CL, 2. lize, Poháru FAČR, soutěžích žen a veteránů a regionálních mistrovských soutěžích

Členové Komise vzali na vědomí informace předsedy o:

-          průběhu kvalifikace o MS 2016, která se odehrála v prosinci v Chomutově – sportovní neúspěch – 3. místo reprezentace ČR, pořadatelsky a divácky velice úspěšná akce – vždy plná hala, skvělá atmosféra,

-          průběhu Chance futsal ligy a obou skupin 2. lig (včetně všech probíhajících kauz),

-          průběhu Poháru FAČR – příprava Final four v Chrudimi 18. – 19. 12. 2015.

 

Členové Komise následně informovali o průběhu regionálních soutěží:

-       klasickým systémem se hraje pět divizních skupin, divize „B“ bude hrána Final four prvních dvou celků dvou skupin KP,

-       třináct krajských přeborů se hraje klasickým systémem, v Jihočeském kraji se hrají dvě skupiny (Sever a Jih), dva nejlepší celky každé skupiny se utkají ve Final four o vítěze divizní skupiny „B“,

-       soutěže žen se hrají v rámci Divize „A“ (kraje Středočeský, Ústecký a Liberecký) a Divize „F“ (kraje Moravskoslezský a Olomoucký), dále se hrají v Praze a v krajích Jihočeském a Jihomoravském, existuje předpoklad rozjetí soutěže v rámci Divize „D“ (kraje Pardubický a Královéhradecký),

-       soutěž veteránů je připravována v Praze a v krajích Ústeckém a Středočeském, hrát se zřejmě bude i v kraji Libereckém, určitě se nebude hrát v kraji Karlovarském a Plzeňském, ostatní kraje ještě organizaci soutěže zvažují.

 

Úkol:

-       informovat předsedu Komise o přípravách soutěže veteránů v jednotlivých krajích (předsedové KKF, 31.1.2016).

 

7)      Futsalová r(e)voluce

Členové Komise vzali na vědomí informaci předsedy o přípravě nového znění Stanov SF ČR, které budou společně s dalšími futsalovými normami připravovány v rámci zavedení futsalové r(e)voluce (dále jen FR) do činnosti SF ČR. V rámci tohoto projektu by mělo dojít v ideálním případě k nezávislosti SF ČR na FAČR (na základě smlouvy a spolupráci a poskytovaném servisu), SF ČR je již nyní zapsaným spolkem, všechny řídící komise (ObKF, KKF a OkKF) by v tomto režimu byly pobočnými spolky.

V souvislosti s připravovaným projektem byl vytvořen harmonogram jeho příprav, který by měl vrcholit v ideálním případě Mimořádnou VH SF ČR v červnu 2016. Následovalo by zavedení tří pilířů tohoto projektu do struktury soutěží SF ČR, a to elektronický zápis, informační systém a platba prostřednictvím sběrných faktur. Vše výše uvedené by se dělo v důsledné koordinaci s regionálními řídícími komisemi.

 

Přítomní členové Komise se shodli na tom, že návrh nových stanov by měl být alespoň 30 dnů přede dnem termínu konání VH rozeslán k připomínkám jednotlivým řídícím komisím s tím, že připomínky lze uplatnit do 15 dnů přede dnem konání VH, aby se tak předešlo případným pozměňovacím návrhům na samotné VH.

Dle harmonogramu příprav FR by měla být první verze aktualizovaných Stanov SF ČR hotova 31. 1. 2016, následně bude rozeslána k připomínkování v rámci SF ČR, projednat stanovy i celkovou situaci ve věci FR by měl mimořádný Aktiv předsedů v únoru 2016.

 

Úkol:

-       připravit návrh znění článku nových stanov týkající se hospodaření a zaslat jej předsedovi Komise (zástupci ObKF „E“ a „F“, 10. 1. 2016).

 

 

8)      Ostatní

 

·      Turnaj futsalových mistrů

O přípravě dalšího ročníku podá informaci předseda na příštím jednání Komise, potřeba větší propagace účasti vítězů regionálních soutěží na TFM.

 

·      Finálový turnaj Mistrovství ČR ve futsalu žen

Členové Komise vzali na vědomí informaci o uzávěrce přihlášek do výběrového řízení na pořadatele finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu žen, která je stanovena na 20.12.2015.   

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate