Futsal

reklama

Zápis č. 1/2016 z jednání RegSubK KF FAČR

Pávov, 17. února 2016

 

Přítomni:     Pavel Nepil (předseda RegSubK, ObKF „A“), Miroslav Primus (ObKF „B“), Jan Rod (ObKF „C“), Radek Mach (ObKF „D“), Kamil Bednář, Jiří Stix (ObKF „E“), Lukáš Zbožínek, Pavel Zelík  (ObKF „F“)

Omluven:    Ing. Jiří Chaloupka (ObKF „A“) 

 

Program:

 

1)      Kontrola Zápisu č. 3/2015:

 

Splněné úkoly:

-          rozeslat předsedům KKF formulář „Souhlasné prohlášení o poskytnutí dotace z ČP za rok 2015“,

-          na e-mailovou adresu (příp. korespondenční adresu) předsedy Komise doručit vyplněné „Souhlasné prohlášení o poskytnutí dotace z ČP za rok 2015“, příp. doklad o majiteli účtu (v případě změny účtu oproti minulému roku),

-          zajistit předání rozdělovníku dotací jednotlivým krajům Finančnímu oddělení FAČR a následně dohlédnout na připsání dotací na účty KKF do 28.2.2016.

-          informovat členskou základnu o povinnosti úhrady ČP na rok 2016 s tím, že je tak možno činit od 15.12.2015,

-          v rámci jednání o rozpočtu KF FAČR na rok 2016 projednat poskytnutí dotace regionům z rozpočtu KF FAČR alespoň ve výši 200.000,- Kč,

-          informovat předsedu Komise o přípravách soutěže veteránů v jednotlivých krajích,

-          připravit návrh znění článku nových stanov týkající se hospodaření a zaslat jej předsedovi Komise.

 

Úkoly, které trvají:

-       Vést na základě formuláře „Evidenční protokol razítka ObKF, KKF“ evidenci, příp. pohyb razítek ObKF, KKF – prověřit na Aktivu předsedů (Nepil),

-       Na letním Aktivu předsedů zkontrolovat evidenci a stav notebooků, přidělených jednotlivých řídícím komisím (Nepil),

-       Podávat aktuální připomínky, návrhy atd. ve věci konkurenčních forem fotbalu o menším počtu hráčů na každém zasedání KF FAČR, příp. podat návrh na vypracování a přijetí koncepce v této oblasti (Nepil),

-       prosazovat rozšiřování bonusů pro členy SF ČR, řešení příp. problémů s jejich čerpáním (Nepil),

-       dále aktualizovat metodický materiál  „Optimalizace regionálního futsalu“ (Komise),

-       aktualizovat informace o regionálních mistrovských soutěžích, předávat informace o zájemcích o postup do vyšších soutěží, a to i ze soutěží jiných forem fotbalu o menším počtu hráčů (předsedové ObKF, KKF),

-       zasílat zápisy z jednání ObKF, příp. informovat o termínech těchto jednání (předsedové ObKF).

 

2)      Regionální valné hromady, celostátní Valná hromada SF ČR

Členové Komise vzali na vědomí informaci předsedy o průběhu regionálních VH. V nejbližším období před jednáním RegSubK proběhly VH oblasti „D“ (novým předsedou zvolen p. Radek Mach), oblasti „F“ (novým předsedou zvolen p. Martin Kapsa) a Pardubického kraje (novým předsedou zvolen p. Radek Mach). V období po jednání jsou naplánovány poslední dvě VH, a to oblasti „B“ a Jihočeského kraje – obě se uskuteční 23.2.2016.

V souladu se změnami ve vedení ObKF a KKF je povinností předsedů příslušných řídících komisí aktualizovat adresáře ObKF a KKF.

 

Úkol:

-          nově zvolení předsedové ObKF „D“ a „F“ zašlou své fotografie FUTis manažerovi p. Havlíkovi z důvodu prezentace členů RegSubK  (pp. Mach, Kapsa,  31.03.2016),

 

Komise konstatuje skutečnost, že všechny regionální VH byly uspořádány v souladu s platnou „Metodikou organizace regionálních valných hromad“.

 

Členové Komise vzali na vědomí dvě nové kandidatury do KF FAČR za Moravu, a to pánů Ing. Marka Blažka na pozici 1. místopředsedy (protikandidát Ing. Pavel Czene) a Jiřího Stixe na pozici člena KF za regiony Moravy (protikandidát pan Dušan Vozárik).

 

Celostátní valná hromada Svazu futsalu ČR se uskuteční v sobotu 5.3.2016 v Praze. Členové Komise se shodli především na podpoře kandidatury Mgr. Oty Mesteka na post předsedy SF ČR a dále na podporu kandidatur pp. Radka Kliera (pozice 2. místopředsedy) a Pavla Nepila (člen KF za regiony Čech) za podmínky prosazování oprávněných požadavků funkcionářů regionálního futsalu. Na rozdíl od některých stávajících členů KF FAČR a svazových funkcionářů si pak členové Komise nekladou žádné podmínky v rámci tajných voleb v případě moravských kandidátů a plně podporují demokratický systém volby členů KF FAČR.  

3)      Aktivy předsedů ObKF, KKF a OkKF SF ČR                                                      

Členové Komise byli seznámeni s důvody rozhodnutí KF FAČR ve věci uspořádání mimořádného Aktivu předsedů ObKF, KKF a OkKF, který se uskuteční dne 20.2.2016 v Praze. Hlavními důvody konání tohoto mimořádného aktivu jsou především příprava Futsalové r(e)voluce, zajištění větší autonomity SF ČR v rámci FAČR a situace před celostátní Valnou hromadou SF ČR. Pozvánky na tento mimořádný aktiv již byly rozeslány předsedům všech řídících komisí, včetně OkKF.

 

Letní Aktiv předsedů se v roce 2016 uskuteční tradičně za povinné účasti zástupců ObKF a KKF, nepovinnou účast budou mít tentokrát i zástupci OkKF.  Aktiv se uskuteční s největší pravděpodobností ve SC Nymburk, termín zatím z kapacitních důvodů místa konání není stanoven.

 

Komise vzala na vědomí informaci předsedy, že v rámci rozpočtu KF FAČR byla na organizaci aktivu vyčleněna částka ve výši 35.000,- Kč (viz zápis z jednání KF FAČR č. 8/2015).

 

Organizačním a programovým zabezpečením letního aktivu se bude zabývat následující zasedání Komise (termín nebyl stanoven, nejpozději duben 2016).

 

4)      Dotace z členských příspěvků za rok 2015

Komise vzala na vědomí informaci předsedy o rozeslání dotací z členských příspěvků za rok 2015 na příslušné účty KKF v úvodu února 2016, celkem byla do regionů rozdělena dotace ve výši 871.350,- Kč.

V rámci poukázání dotací příslušným KKF došlo ze strany Finančního oddělení FAČR k záměně dotace pro Zlínský a Moravskoslezský kraj, vyrovnání mezi příslušnými KKF  je řešeno v rámci kompetence obou předsedů KKF.

Členové Komise vzali na vědomí informaci o nepoukázání dotace Olomoucké KKF z důvodu chybějícího účtu právnické osoby – futsalového subjektu. Jakmile bude číslo účtu dodáno v rámci tiskopisu „Souhlasné prohlášení o poskytnutí dotace“, bude dotace na toto číslo poukázána.

 

Členové Komise dále projednali podnět předsedy OkKF Brno – město pana Poláka ve věci údajného neoprávněného zadržování dotace, určené příslušné okresní komisi, ze strany Jihomoravské KKF. Členové Komise konstatují, že JM KKF jedná zcela v souladu s platným zněním metodiky „Zásady  poskytování  dotací  regionálnímu  futsalu  z rozpočtu  KF FAČR“, kdy dotace má být příslušným OkKF poukázána do 30.4.2016 za předpokladu splnění základních povinností člena SF ČR (především úhrada členských příspěvků na rok 2016).

KKF je dále oprávněna požadovat po příslušné OkKF usnesení z řádné volební valné hromady (je naopak povinností OkKF doručit do 7 dnů toto usnesení příslušné KKF), vyplněný tiskopis „Souhlasné prohlášení o poskytnutí dotace“, včetně ověřeného podpisu oprávněné osoby a doklad o majiteli účtu, ve prospěch kterého má být dotace poukázána.

 

  Úkoly:

-          zajistit vypořádání chybně rozeslané výše dotace pro Zlínský a Moravskoslezský kraj (pp. Nepil, Pelikán, Kopecký,  29.02.2016),

-          po dodání čísla účtu ze strany předsedy Olomoucké KKF zajistit vyplacení příslušné dotace z ČP 2015 (pp. Nepil, Zbožínek, 30.06.2016),

-          předložit KF FAČR k projednání stanovisko členů Komise k podnětu p. Poláka ve věci „neoprávněného“ zadržování dotace z ČP 2015 ze strany Jihomoravské KKF ve prospěch OkKF Brno – město (p. Nepil, 20.2.2016).

 

   5) Členství ve SF ČR

Komise se dále zabývala úbytkem členské základny (oproti roku 2014 jde o úbytek 670 členů). Největší úbytek členů vykazují:

 

KRAJ

MÍNUS ČLENŮ

OKRES

MÍNUS ČLENŮ

Zlínský

242

Zlín

151

Olomoucký

199

Šumperk

184

Pardubický

107

Pardubice

 56

Jihočeský

105

Písek

 97

 

Naopak vyšší nárůst zaznamenal pouze Plzeňský kraj  (+ 120 členů, okres Domažlice + 143 členů), v ostatních krajích byl nárůst členů v řádu desítek.

 

Situací se budou zabývat následující jednání Komise a pak především letní Aktiv předsedů.

 

Komise se na svých dalších jednáních bude zabývat mimo jiné možným odebráním členství klubům, které nesplňují podmínky čl. 10., odst. 2., odrážky 2. metodiky „Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF ČR“. Definitivně v této problematice rozhodne letní Aktiv předsedů.

 

   6) Dotace regionům z rozpočtu KF FAČR

Dotace na rok 2015 nebyla zaslána pouze Olomoucké KKF, která si zřizuje svůj účet. Po jeho zřízení bude dotace na daný účet zaslána.

Komise vzala na vědomí informaci, že i v roce 2016 bude regionálnímu futsalu poskytnuta dotace z rozpočtu KF FAČR ve výši 200.000,- Kč.

 

Úkoly:

-          informovat předsedu Komise o zřízení účtu Olomoucké KKF (p. Zbožínek, 31.1.2016).

 

  7)  Informace o reprezentačních týmech, 1. CL, 2. lize, Poháru FAČR, soutěžích žen a

       veteránů

Členové Komise vzali na vědomí informace předsedy o:

-          vystoupení reprezentačního týmu ČR na ME 2016, kde tým nepostoupil ze základní skupiny,

-          průběhu Chance futsal ligy a obou skupin 2. lig (včetně všech probíhajících kauz),

-          průběhu Final four Poháru FAČR v Chrudimi 18. – 19. 12. 2015.

 

Členové Komise následně projednali způsob zajištění vítězných celků krajských soutěží žen na finálový turnaj Mistrovství ČR ve futsalu žen, který se uskuteční ve dnech 25. a 26.6.2016 v Hodoníně. Krajské soutěže se již dohrály v Jihočeském a Jihomoravském kraji a v rámci divizní skupiny „F“ (Moravskoslezský a Olomoucký kraj). V termínu 28.2.2016 bude dohrána divizní soutěž „A“ (Středočeský, Ústecký a Liberecký kraj), 12.6.2016 pak soutěž v Praze. Finálového turnaje se zúčastní deset týmů.

 

Členové Komise následně projednali i přípravu 1. ročníku Mistrovství ČR ve futsalu veteránů. Do soutěže se aktivně zapojilo třináct krajů – v některých je více zájemců a budou uspořádány kvalifikační turnaje či duely, v některých je pouze jeden účastník se zaručeným právem postupu.  V rámci Plzeňského kraje bude osloven tým SK Interobal Plzeň s cílem vytvoření svého veteránského celku.

 

Úkoly:

-       zajistit kontakty na postupující celky na finálový turnaj Mistrovství ČR ve futsalu žen a zaslat je místopředsedovi SubKŽF p. Nepilovi (předsedové KKF, 31.3.2016),

-       informovat předsedu Komise o přípravách soutěže veteránů v jednotlivých krajích a dodat jmenný seznam účastníků v jednotlivých krajích (předsedové KKF, 31.3.2016),

-       zajistit oslovení celku SK Interobal Plzeň ve věci zajištění svého veteránského celku jako zástupce za Plzeňský kraj (pp. Mestek, Nepil, 31.3.2016).

 

   8) Futsalová r(e)voluce

Členové Komise vzali na vědomí informaci předsedy o pokračujících přípravách zavedení Futsalové r(e)voluce (dále jen FR) v rámci SF ČR, s tím, že se start tohoto projektu odkládá na sezónu 2017/2018. Celý projekt bude obsahovat tři pilíře, a to elektronický zápis, informační systém a platbu prostřednictvím sběrných faktur.

 

V rámci tohoto projektu budou veškeré futsalové normy uváděny do souladu s těmi fotbalovými, včetně Stanov SF ČR. V rámci této aktualizace dojde i k jednání s vedením FAČR o možnosti zvýšení míry samostatnosti SF ČR v rámci FAČR (na základě smlouvy o spolupráci a poskytovaném servisu). SF ČR je již nyní zapsaným spolkem, všechny řídící komise (ObKF, KKF a OkKF) by v tomto režimu byly pobočnými spolky.

Vše výše uvedené by se dělo v důsledné koordinaci s regionálními řídícími komisemi.

 

Úkol:

-       nadále se aktivně spolupodílet na přípravě projektu Futsalové r(e)voluce (předsedové všech regionálních řídících komisí, průběžně).

 

  9) Ostatní

 

·      Turnaj futsalových mistrů

O přípravě dalšího ročníku podá informaci předseda na příštím jednání Komise, potřeba větší propagace účasti vítězů regionálních soutěží na TFM.

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate