Futsal

reklama

Zápis z jednání z Aktivu předsedů Oblastních a Krajských komisí futsalu

Praha,  20.2.2016

 

Přítomni:

 

ŘÍDÍCÍ ORGÁN

JMÉNO

FUNKCE

ObKF „A“

Nepil Pavel

místopředseda

ObKF „B“

Průcha Michal

předseda

ObKF „C“

Rod Jan

předseda

ObKF „D“

Mach Radek

předseda

ObKF „E“

Blažek Marek

předseda

ObKF „F“

Kapsa Martin

předseda

 

 

 

KKF

 

 

Praha

Filip Karel

předseda

Středočeský

viz. ObKF „A“

 

Ústecký

Hanzlík Jiří

předseda

Liberecký

Milner Michal

předseda

Karlovarský

viz. ObKF „C“

 

Plzeňský

Hejda Petr

předseda

Jihočeský

Návesník Pavel

člen

Královéhradecký

Řehůřek Vratislav

předseda

Pardubický

Šípal Marek

člen

Vysočina

Petr Zdeněk

předseda

Jihomoravský

Stix Jiří

místopředseda

Zlínský

Kopecký Lumír

předseda

Olomoucký

Zbožínek Lukáš

předseda

Moravskoslezský

Pelikán Martin

předseda

 

 

 

OkKF

 

 

Benešov

OMLUVEN

 

Blansko

Dobiášek Ivo

předseda

Brno - město

Havlík Petr

člen

Brno - venkov

Otruba Karel

předseda

Česká Lípa

Manda Kamil

předseda

České Budějovice

Hrabčák Štefan

předseda

Děčín

Procházka Petr

předseda

Domažlice

Jurčík Ondřej

předseda

F-M + N. Jičín

viz. ObKF „F“

 

Havlíčkův Brod

Jaroš Martin

předseda

Chrudim

viz. ObKF „D“

 

Karlovy Vary

Špak Jiří

předseda

Kladno

viz. ObKF „A“

 

Kolín

Hervert Pavel

místopředseda

Kroměříž

Závojský Oldřich

 

Liberec

OMLUVEN

 

Litoměřice

Novotný Jan

předseda

Mladá Boleslav

Trlida Zdeněk

předseda

Most

OMLUVEN

 

Náchod

Malina Josef

předseda

Ostrava

Vozárik Dušan

místopředseda

Písek

NEOMLUVEN

 

Praha

viz. KF Hl.m. Prahy

 

Příbram

Chyba Michal

předseda

Rychnov n.K.

OMLUVEN

 

Sokolov

viz. ObKF „C“

 

Šumperk

Honemann Petr

místopředseda

Třebíč

viz. KKF Vysočina

 

Ústí n.O.

viz. Pard. KKF

 

Vsetín

Foukal František

předseda

Vyškov

OMLUVEN

 

Zlín

viz. Zlínská KKF

 

 

 

 

Hosté

 

 

Fousek Petr

Čestný předseda KF FAČR

 

Mestek Otakar

Předseda KF FAČR

 

Klier Radek

Místopředseda KF FAČR

 

Průša Martin

Sekretář KF FAČR

 

 

 

Program:

 

Futsalová r(e)voluce

 

Předseda KF FAČR p. Mestek seznámil účastníky aktivu s přípravou futsalové r(e) voluce. Ta měla proběhnout ve futsalovém prostředí od soutěžní sezóny 2016/2017, z důvodu jiných priorit IT oddělení FAČR (inovace fotbalových norem, jejichž znění je synchronizováno se zněním norem FIFA a UEFA) zahájí o rok později v soutěžní sezóně 2017/2018.

 

Futsalová r(e)voluce přináší tři zásadní změny, a to:

 

-    elektronickou registraci (každý klub a hráč bude mít v systému svou kartu, což urychlí zejména registrace nových hráčů, přestupy a hostování – veškeré tyto úkony, včetně úhrad předepsaných poplatků či členských příspěvků se zkrátí na řád hodin, vše bude moci být učiněno od PC),

-    elektronický zápis (usnadní administrativu v rámci přípravy a průběhu utkání, zrychlí přenos informací a aktualizací tabulek, pořadí střelců atd.),

-    platby formou sběrných faktur (zjednoduší účetní operace v rámci SF ČR).

 

Účastníci aktivu problematiku důkladně projednali s tím, že by mělo být zavedení futsalové r(e)voluce přínosem. Předpokládá se, že inovace bude zavedena napříč celým futsalovým prostředím (od nejvyšší soutěže po okresy). V této části programu byla účastníkům prezentována nová forma fotbalového přestupního řádu, který doznal zásadních změn (především termín „volný pohyb hráčů“ v období 1. – 20.6.).

 

Synchronizace všech fotbalových řádů se dotkne i futsalu, který převezme veškeré inovované řády fotbalu, což je důležitý prvek r(e)voluce. V nadcházející sezóně 2016/2017 se futsal bude řídit stávajícími normami, včetně v současnosti platných stanov.

 

Pánové Mestek a Fousek seznámili účastníky s vývojem situace a s možnými variantami ve věci větší autonomity Svazu futsalu ČR. V této věci proběhla první jednání s předsedou FAČR panem Peltou, další budou následovat v nejbližším období. Rozhodnutí by mělo padnout nejpozději v úvodu roku 2017.

 

Účastníci jednání vzali na vědomí, že na březnové Valné hromadě SF ČR bude předložen ke schválení záměr zavedení Futsalové r(e)voluce v rámci SF ČR se všemi dalšími aspekty (nové stanovy a řády, možná autonomie atd.).

 

Dotace z ČP a rozpočtu KF FAČR

 

Předseda Regionální subkomise KF FAČR (dále jen RegSubK) pan Nepil zrekapituloval průběh vypořádání dotací z rozpočtu KF FAČR a z členských příspěvků za rok 2015 regionálnímu futsalu.

 

Dotace z rozpočtu KF FAČR na rok 2015 byla schválena ve výši 200.000,- Kč, což znamená dotaci ve výši 10.000,- Kč na každou ObKF a KKF. Tyto řídící komise pak příslušné dotace obdržely v říjnu roku 2015.

Předseda RegSubK účastníky dále informoval, že i pro letošní rok je v rozpočtu KF FAČR schválena dotace regionálnímu futsalu ve stejné výši 200.000,- Kč, tzn. opět částku ve výši 10.000,- Kč na každou ObKF a KKF. Dotace bude rozeslána v souladu s příslušnou směrnicí v říjnu 2016.

 

Dotace z členských příspěvků za rok 2015 byly v příslušných výších rozeslány začátkem února všem KKF s výjimkou Olomoucké KKF (chybějící účet právnické osoby futsalového subjektu). Finanční oddělení FAČR provedlo záměnu výplat pro Zlínský a Moravskoslezský kraj, v současnosti jsou již oba kraje vypořádány a vše je v pořádku.

Účastníci jednání vzali na vědomí termíny, do kdy musí KKF vypořádat dotace ve prospěch příslušným oblastem (a zároveň si ponechat příslušní částky pro kraje), a to do 31.3.2016. Okresům musí být zaslány příslušné dotace nejpozději do 30.4.2016. Výpočet výše odvodu pro oblasti a kraje se provádí na základě schváleného vzorce.

Účastníci jednání byli seznámeni s podnětem předsedy OkKF Brno – město pana Zdeňka Poláka k projednání KF FAČR ve věci neoprávněného zadržování příslušné části dotace ze strany Jihomoravské KKF, určené pro okres Brno – město. KF FAČR rozhodla v této věci tak, že KKF jedná zcela v souladu se zněním příslušné metodiky, když dotace okresům musí být rozeslány nejpozději do 30.4.2016, a to za podmínky plnění základních povinností člena SF ČR.

 

Regionální valné hromady

 

Předseda RegSubK vyhodnotil dosavadní průběh regionálních valných hromad (dále VH), když k datu konání aktivu proběhly okresní, krajské a oblastní VH již ve všech regionech, vyjma Jihočeského kraje a příslušné oblasti „B“. Zde se budou VH pořádat v úterý 23.2.2016.

Na regionálních VH došlo v řadě případů ke změnám ve vedení řídících komisí, výrazné změny ve vedení zaznamenaly ObKF „D“, „E“ a „F“ a KKF Pardubická, Vysočiny, Jihomoravská, Olomoucká a Moravskoslezská.

V návaznosti na změny ve vedení jednotlivých řídících komisí byl dán důraz na zajištění bezproblémového předávání razítek ObKF a KKF a notebooků. Případné problémy v této oblasti budou řešeny operativně, dořešeno pak bude vše na letním aktivu předsedů.

V souvislosti se změnami ve vedení řídících komisí je nutno rovněž aktualizovat adresáře řídících komisí – ObKF, KKF a OkKF.

 

Valná hromada Svazu futsalu ČR

 

Řádná valná hromada Svazu futsalu ČR se uskuteční v sobotu 5.3.2016 od 9.30 hodin v konferenčním sálu hotelu Pyramida v Praze. Předseda KF FAČR pan Mestek seznámil účastníky s průběhem příprav a organizačním zabezpečením VH a dále s kandidáty do KF FAČR, Komise vnitřního auditu, Odvolací komise a Arbitrážní komise.

Pánové Nepil a Průša pak upřesnili podmínky uznání delegace delegátů regionálního futsalu. Ti byli zvoleni na příslušných VH oblastí a krajů, celkem budou regiony  na svazové VH zastoupeny čtyřiceti delegáty s hlasem rozhodujícím. Každý delegát VH za regiony se při prezentaci prokáže originálem delegačního lístku s řádnými náležitostmi (jméno delegáta, název a razítko vysílající řídící komise) a osobním průkazem, prokazující totožnost delegáta. Mandátem delegáta, zvoleného na regionální VH, je seznam těchto zvolených delegátů, potvrzený předsedou RegSubK (viz. příloha č. 1). Pokud se za nějaký region zúčastní delegát, neuvedený na tomto seznamu, musí při prezentaci předložit pověření příslušné řídící komise s podpisem předsedy a razítkem příslušné komise.

Pozvánka účastníkům VH, včetně delegačních lístků, bude zaslána do konce února na korespondenční adresy předsedů ObKF a KKF.

Předseda KF FAČR pan Mestek v závěru této části apeloval na všechny regionální funkcionáře na čistotu v jejich jednání v předvolebním období, jeho poslední apel pak patřil moravským delegátům VH v případě volby dvou členů KF FAČR (1. místopředseda a člen) ve smyslu volby jednoho člena ze severní Moravy a jednoho člena z jižní Moravy, nicméně zdůraznil, že v této věci je to o demokratickém rozhodnutí moravských delegátů VH.

 

Soutěž veteránů

 

Předseda RegSubK seznámil účastníky aktivu se stavem přihlášek do 1. ročníku soutěže veteránů. K dnešnímu dni se do této soutěže přihlásilo celkem 40 týmů v rámci třinácti krajů, kraje Karlovarský a Jihomoravský mají stanovenu uzávěrku přihlášek do 31.3.2016 – celkový počet účastníků se tak může ještě navýšit. V případě Plzeňského kraje přislíbil předseda KF FAČR jednání s celkem SK Interobal Plzeň o účasti týmu veteránů v rámci této soutěže.

Předseda RegSubK pak vyzval předsedy jednotlivých KKF k zaslání jmenovitého seznamu účastníků soutěže veteránů, a to do 29.2.2016.

Předseda Ústecké KKF pan Hanzlík seznámil účastníky aktivu s organizačním zabezpečením finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu veteránů, která se uskuteční o víkendu 7.- 8.5.2016 v Teplicích. Do konce února 2016 připraví sekretariát KF FAČR (za účasti pp. Nepila a Hanzlíka) návrh propozic a herního systému finálového turnaje, který předloží ke schválení březnovému jednání KF FAČR.

Předsedové KKF mohou veškeré informace o krajské části soutěže veteránů zasílat na adresu combixul@email.cz , veškeré informace o soutěži veteránů je možno dohledat na FB stránkách:

https://www.facebook.com/M%C4%8CR-ve-futsalu-veter%C3%A1n%C5%AF-2016-932327883503093/

 

 

Finálový turnaj Mistrovství ČR ve futsalu žen

 

Účastníci aktivu byli seznámeni s organizačním zabezpečením finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu žen 2016 (dále jen M ČR), který se uskuteční o víkendu 18. – 19.6.2016 v Hodoníně za účasti deseti týmů.

Povinností příslušných KKF je do 10.3.2016 zaslat Subkomisi ženského futsalu KF FAČR potvrzení účasti svého zástupce na M ČR, včetně kontaktů na statutárního zástupce postupujícího celku.

Předseda RegSubK a člen SubKŽF pan Nepil pak informoval zástupce příslušných ObKF či KKF o splnění povinností v souvislosti s účastí jejich celků na M ČR, a to:

-          KF Hl.m. Praha – zajistit úhradu členských příspěvků obhájce a postupujícího celku,

-          Jihočeská KKF – zajistit úhradu členských příspěvků postupujícího celku,

-          ObKF „F“ – do 10.3.2016 potvrdit jmenovitě dva své zástupce na M ČR (pravděpodobně Tequilky Ostrava a Panorama Ostrava) a dále zajistit zaregistrování celku Tequilky Ostrava, zaregistrování jeho hráček a úhradu členských příspěvků v případě postupu tohoto celku, zajistit úhradu členských příspěvků hráček celku Panorama Ostrava.

 

     Letní aktiv předsedů ObKF, KKF a OkKF

 

Na základě požadavku RegSubK schválila KF FAČR konání letního Aktivu předsedů ObKF, KKF a OkKF. Ten se uskuteční s největší pravděpodobností ve SC Nymburk, termín zatím z kapacitních důvodů místa konání není stanoven. Organizační a programové zabezpečení aktivu projedná nejbližší zasedání RegSubK, hlavním tématem by mělo být členství ve SF ČR, Futsalová r(e)voluce a financování regionálního futsalu.

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate