Futsal

reklama

Zápis č. 2/2016 z jednání RegSubK KF FAČR

Přítomni:     Pavel Nepil (předseda RegSubK, ObKF „A“), Ing. Jiří Chaloupka (ObKF „A“), Miroslav Primus (ObKF „B“), Jan Rod (ObKF „C“), Radek Mach, Marek Šípal (ObKF „D“), Ing. Marek Blažek (ObKF „E“), Mgr. Martin Kapsa (ObKF „F“)

Omluveni:    0

Hosté:           0

 

Jednání zahájil předseda RegSubK KF FAČR (dále jen Komise) p. Nepil, který přivítal přítomné a současně uvedl, že při jednání Komise futsalu FAČR (dále jen KF FAČR) dne 17. 3. 2016 pozval všechny členy nově konstituované KF na toto jednání.

 

Program:                     

 

1)      Kontrola Zápisu č. 1/2016:

 

Splněné úkoly:

-        nově zvolení předsedové ObKF „D“ a „F“ zašlou své fotografie FUTis manažerovi p. Havlíkovi z důvodu prezentace členů Komise  (pp. Mach, Kapsa),

-          zajistit vypořádání chybně rozeslané výše dotace pro Zlínský a Moravskoslezský kraj (pp. Nepil, Pelikán, Kopecký),

-          předložit KF FAČR k projednání stanovisko členů Komise k podnětu p. Poláka ve věci „neoprávněného“ zadržování dotace z ČP 2015 ze strany Jihomoravské KKF ve prospěch OkKF Brno – město (p. Nepil),

-          zajistit kontakty na postupující celky na finálový turnaj Mistrovství ČR ve futsalu žen a zaslat je místopředsedovi SubKŽF p. Nepilovi (předsedové KKF),

-          informovat předsedu Komise o přípravách soutěže veteránů v jednotlivých krajích a dodat jmenný seznam účastníků v jednotlivých krajích (předsedové KKF).

 

Úkoly, které trvají:

-       vést na základě formuláře „Evidenční protokol razítka ObKF, KKF“ evidenci, příp. pohyb razítek ObKF, KKF – prověřit na Aktivu předsedů (Nepil),

-       na letním Aktivu předsedů zkontrolovat evidenci a stav notebooků, přidělených jednotlivých řídícím komisím (Nepil),

-       podávat aktuální připomínky, návrhy atd. ve věci konkurenčních forem fotbalu o menším počtu hráčů na každém zasedání KF FAČR, příp. podat návrh na vypracování a přijetí koncepce v této oblasti (Nepil, Blažek),

-       prosazovat rozšiřování bonusů pro členy SF ČR, řešení příp. problémů s jejich čerpáním (Nepil, Blažek),

-       dále aktualizovat metodický materiál  „Optimalizace regionálního futsalu“ (Komise),

-       aktualizovat informace o regionálních mistrovských soutěžích, předávat informace o zájemcích o postup do vyšších soutěží, a to i ze soutěží jiných forem fotbalu o menším počtu hráčů (předsedové ObKF a jejich prostřednictvím předsedové KKF),

-       zasílat zápisy z jednání ObKF, příp. informovat o termínech těchto jednání (předsedové ObKF).

 

2)      Regionální valné hromady, celostátní Valná hromada SF ČR

Členové Komise vzali na vědomí informaci předsedy o průběhu regionálních VH, když bylo uskutečněno všech šest oblastních VH i všech čtrnáct krajských VH. Komise konstatuje skutečnost, že všechny regionální VH byly uspořádány v souladu s v danou chvíli  platnou „Metodikou organizace regionálních valných hromad“.

V souladu se změnami ve vedení některých řídících komisí byli nově zvolení předsedové upozorněni na nutnost zajištění bezproblémového převzetí razítek a notebooků příslušných řídících komisí ze strany předchozího vedení.

 

  Úkol:

-          zajistit bezproblémové předání a převzetí razítek a notebooků v rámci změn ve vedení příslušných řídících komisí (předsedové ObKF „D“, „E“ a „F“, předsedové KKF Pardubické, Vysočiny, Jihomoravské, Olomoucké, T: 30.04.2016).

 

Celostátní valná hromada Svazu futsalu ČR se uskutečnila v sobotu 5.3.2016 v Praze. VH proběhla v naprosto konstruktivním duchu, bez jediného problému, o což se velkou měrou přičinili i delegáti, zastupující regionální futsal. Volba nové KF FAČR proběhla rovněž naprosto kultivovaně, delegáti regionálního futsalu ji berou na vědomí a budou ji v její činnosti maximálně podporovat.

 

3)      Aktivy předsedů ObKF, KKF a OkKF SF ČR                                                     

Členové Komise vzali na vědomí pozitivní informace o průběhu Aktivu předsedů, který se uskutečnil dne 20.2.2016 v Praze. Hlavními body programu tohoto mimořádného aktivu byly především příprava Futsalové r(e)voluce (dále jen FR), zajištění větší autonomity SF ČR v rámci FAČR a situace před celostátní Valnou hromadou SF ČR. Aktiv řídil předseda Komise p. Nepil, obsáhlý komentář k přípravě FR přednesl předseda KF FAČR Mgr. Mestek, o možnostech úpravy vztahů s FAČR promluvil Ing. Fousek. Programová náplň, průběh semináře a vystupování jeho účastníků v rámci diskuse byly ze strany vedení SF ČR hodnoceny vysoce pozitivně.

 

Členové Komise dále vzali na vědomí, že se pravidelný letní Aktiv předsedů 2016 uskuteční o víkendu 10. – 11.9.2016 ve Sportovním centru Nymburk.

Komise vzala na vědomí informaci předsedy, že v rámci rozpočtu KF FAČR byla na organizaci aktivu vyčleněna částka ve výši 35.000,- Kč (viz zápis z jednání KF FAČR č. 8/2015).

Organizačním a programovým zabezpečením letního aktivu se bude zabývat červnové zasedání Komise, které se uskuteční v rámci finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu žen v sobotu 18.6.2016 v Hodoníně.

 

4)      Členství, registrační systém FUTis, dotace z členských příspěvků za rok 2015

Členové Komise se věnovali v této části jednání základní povinnosti člena SF ČR, a to zaregistrování v systému FUTis a úhradě členských příspěvků. Jak ukázala causa druholigového celku UTB Zlín, který odehrál v průběhu ledna a na počátku února 2016 svá utkání ve 2. lize bez uhrazených členských příspěvků na rok 2016, byla podceněna kontrolní činnost v této oblasti. V případě 1. a 2. ligových celků provedl kontrolu plnění členských povinností dodatečně sekretariát KF FAČR s tím, že tuto kontrolu zopakuje na přelomu roků 2016 a 2017, aby se v úvodu následujícího roku neopakoval „zlínský“ případ.

V rámci regionálního futsalu bylo v této záležitosti rozhodnuto tak, že bude předsedy ObKF provedena, popř. iniciována, kontrola úhrad ČP 2016 v rámci své působnosti (divize, krajské přebory, okresní soutěže).

 

Úkol:

-          zkontrolovat úhradu ČP 2016 v rámci své působnosti od divizních až po okresní soutěže a předsedovi Komise podat zprávu o provedené kontrole (předsedové ObKF, T: 31.05.2016).

 

Předseda Komise p. Nepil a 1. místopředseda KF FAČR Ing. Blažek seznámili členy Komise se závěry KF FAČR ve věci „Brněnské causy“. Ta by měla být definitivně dořešena na základě osobního setkání členů KF FAČR s předsedou OkKF Brno – město p. Polákem. Toto jednání se uskuteční v sídle FAČR v Praze, o termínu bude rozhodnuto nejpozději do 05.04.2016. Výsledky tohoto jednání musí pak schválit KF FAČR, následně s ním budou seznámeni i členové Komise.

Členové Komise vzali na vědomí informaci o stále nezřízeném účtu Olomoucké KKF, z tohoto důvodu této komisi nebyly stále poukázány dotace z rozpočtu KF FAČR za rok 2015 a dotace z ČP za rok 2015. Jakmile bude číslo účtu dodáno v rámci tiskopisu „Souhlasné prohlášení o poskytnutí dotace“, budou obě dotace na toto číslo účtu poukázány.

 

Úkol:

-    informovat předsedu Komise o zřízení účtu Olomoucké KKF (p. Zbožínek, T: 30.4.2016).

 

Členové Komise dále souhlasili s rozhodnutím KF FAČR ve věci dodržování povinností členů SF ČR (registrace klubů, hráčů a úhrada členských příspěvků) v rámci soutěží v kategorii žen a veteránů od sezóny 2016/2017. V tomto smyslu budou zpřísněny RMS příslušných soutěží, rovněž bude prováděna důsledná kontrola plnění těchto základních povinností v rámci soutěží žen a veteránů. V případě zjištění, že byť jeden jediný účastník soutěže nemá splněny základní povinnosti člena SF ČR, nebude v následující sezóně  tato soutěž KF FAČR uznána a její vítěz nebude mít nárok postupu na finálový turnaj 2017.

 

Členové Komise byli informováni o závěrech jednání KF FAČR ve věci splnění povinností členů SF ČR v případě účastníků finálových turnajů soutěže žen a veteránů v letošním roce:

-   v případě finálového turnaje veteránů musí všichni jeho účastníci mít splněny veškeré podmínky členství ve SF ČR nejpozději do 2.5.2016 – po tomto termínu proběhne kontrola plnění těchto povinností (s možným vyžádáním soupisek účastníků od příslušných předsedů KKF), v případě nesplnění některé z podmínek nebude účastník zařazen do finálového turnaje,

-   v případě finálového turnaje M ČR ve futsalu žen proběhne kontrola k 31.5.2016, v případě nesplnění některé z podmínek členství nebude účastník rovněž zařazen do finálového turnaje.

 

  Úkol:

-  ve věci výše uvedeného informovat předsedy KKF (p. Nepil, 31.3.2016).

 

Ve věci úbytku členské základny (oproti roku 2014 jde o úbytek 670 členů) rozhodli členové Komise, že tato problematika bude jedním z hlavních bodů programu zářijového aktivu předsedů

 

   5) Dotace regionům z rozpočtu KF FAČR

Dotace na rok 2015 nebyla zaslána pouze Olomoucké KKF, která si zřizuje svůj účet. Po jeho zřízení bude dotace na daný účet zaslána.

Komise vzala na vědomí informaci, že i v roce 2016 bude regionálnímu futsalu poskytnuta dotace z rozpočtu KF FAČR ve výši 200.000,- Kč.

 

  6)  Informace o reprezentačních týmech, 1. CL, 2. lize, Poháru FAČR, soutěžích žen a

       veteránů, divizních soutěžích

Členové Komise vzali na vědomí informace předsedy o:

-        chystaném přátelském dvojutkání ČR – Turecko, které se odehraje v červnu 2016, záměrem je odehrát ho pod širým nebem,

-        průběhu Chance futsal ligy a obou skupin 2. lig (včetně všech probíhajících kauz).

 

Divize

Zástupci jednotlivých ObKF následně podali informace o průběhu jednotlivých divizních skupin:

A – dohráno, slavnostní vyhlášení výsledků se koná 27.3.2016, zájem o postup do 2. ligy min. dva týmy, doplnění proběhne bez problémů,

B – bude sehrána formou Final four, které vytvoří vždy dva nejlepší celky ze dvou skupin Jihočeského krajského přeboru, jeden zájemce o postup,

C – dohráno, zájemce o postup až z 5. místa,

D – dohráno, o postupu uvažují celky z prvních dvou příček,

E – před posledním kolem, o postupu uvažuje jeden, resp. dva celky z první poloviny tabulky (nikoli vítěz soutěže),

F – dohráno, o postupu uvažuje jediný celek.

 

Předsedové ObKF jsou povinni v koordinaci se sekretariátem KF FAČR zajišťovat přihlášení vítěze příslušné divizní skupiny, příp. dalšího celku v pořadí, do příslušné skupiny 2. ligy (divize A, B a C do skupiny „Západ“, divize D, E a F do skupiny „Východ“). Předsedové ObKF obdrží nejpozději do 21.4.2016 ze strany sekretariátu dopis s konkrétními informacemi, uzávěrka přihlášek do 2. ligy je stanovena na 10.5.2016.

 

Pohár FAČR

Členové Komise vzali na vědomí dvě zásadní informace – krajské části soutěže musí být dohrány do 15.9.2016 – po tomto termínu musí být známi zástupci všech krajů pro celostátní část a dále je nutné počítat s tím, že účast celků 1. a 2. ligy je povinná.

Členové Komise vzali rovněž na vědomí nutnost vytvoření propozic soutěže pro krajskou část, jako vzorové budou zaslány všem předsedům KKF propozice Stč. kraje.

Předseda ObKF „C“ p. Rod byl informován o zařazení celku SK Interobal Plzeň rovnou do celostátní části z pozice finalisty loňského ročníku, Plzeňský kraj tak bude muset zajistit svého zástupce do celostátní části.

Předseda Komise informoval o zrušení Final four v rámci závěrečné části soutěže, která se vrací ke klasickému systému dvou semifinále a finále.

 

Veteráni

Členové Komise vzali na vědomí, že finálový turnaj M ČR se uskuteční o víkendu 7. – 8.5.2016 ve SH Teplice, pořadatelem je Ústecká KKF a druholigový Combix Ústí n.L. Členové Komise byli dále seznámeni se stavem soutěže v jednotlivých krajích, kde musí být kvalifikační souboje dohrány do 30.4.2016. V době jednání Komise bylo známo již osm účastníků finálového turnaje.

 

Ženy

Členové Komise vzali na vědomí, že finálový turnaj M ČR se uskuteční o víkendu 18. – 19.6.2016 ve SH Hodonín, pořadatelem je druholigový FK Dukla Hodonín za finanční i funkcionářské participace Jihomoravské KKF.

Členové Komise byli dále seznámeni s tím, že účast na finálovém turnaji potvrdilo všech devět známých účastníků, účast svého zástupce potvrdili i zástupci KF Hl.m. Prahy.

Členové Komise následně projednali další možnosti v organizaci soutěží žen na regionální úrovni s tím, že:

-   nadále bude organizována Divize „A“ v rámci krajů Středočeského, Ústeckého a Libereckého,

-   v rámci hl.m. Prahy bude odehrána zřejmě jedna soutěž za účasti 12 – 16 týmů,

-   v rámci Jihočeského kraje bude soutěž žen organizována formou jednoho kvalifikačního turnaje za účasti 3 – 5 týmů,

-   v plánu je zřízení Divize „D“ v rámci krajů Pardubického a Královéhradeckého,

-   předseda ObKF „E“ informoval o tom, že pro soutěžní ročník 2016/2017 navrhne VV Jihomoravské KKF a VV ObKF „E“ zřízení divizní soutěže v rámci krajů Vysočina a Jihomoravského (místo stávajícího Jihomoravského KP),

-   nadále bude organizována Divize „F“ v rámci krajů Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského.

 

Úkoly:

-       informovat předsedu Komise o průběhu a termínu ukončení krajských částí soutěže veteránů a Poháru FAČR a dodat kontaktní údaje statutárních zástupců postupujících celků (předsedové KKF, T: 10.4.2016),

-       zajistit oslovení celku SK Interobal Plzeň ve věci zajištění svého veteránského celku jako zástupce za Plzeňský kraj (pp. Mestek, Nepil, T: 30.4.2016).

 

   7) Futsalová r(e)voluce

Členové Komise vzali na vědomí informaci předsedy o novém časovém harmonogramu příprav zavedení Futsalové r(e)voluce (dále jen FR) v rámci SF ČR, s tím, že se start tohoto projektu odkládá na sezónu 2017/2018. Celý projekt bude obsahovat tři pilíře, a to elektronický zápis, informační systém a platbu prostřednictvím sběrných faktur.

 

V rámci tohoto projektu budou veškeré futsalové normy uváděny do souladu s těmi fotbalovými, včetně Stanov SF ČR. V rámci této aktualizace dojde i k jednání s vedením FAČR o možnosti zvýšení míry samostatnosti SF ČR v rámci FAČR (na základě smlouvy o spolupráci a poskytovaném servisu). SF ČR je již nyní zapsaným spolkem, všechny řídící komise (ObKF, KKF a OkKF) by v tomto režimu byly pobočnými spolky.

Vše výše uvedené se bude dít v důsledné koordinaci s regionálními řídícími komisemi.

 

Úkol:

-       nadále se aktivně spolupodílet na přípravě projektu Futsalové r(e)voluce (předsedové všech regionálních řídících komisí, T: průběžně).

 

  8) Ostatní

 

·      Turnaj futsalových mistrů

O přípravě dalšího ročníku bude informovat předseda e-mailem, je potřeba větší propagace akce z důvodu vyšší účasti vítězů regionálních soutěží. 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate