FAČR


reklama

Zápis č.3/2016 ze zasedání Komise futsalu FAČR dne 17.3.2016

Místo jednání: Praha, sekretariát FAČR

Přítomni:  pp. Mestek, Blažek, Kolman, Nepil, Šuba, Stix, Fousek, Průša

Omluveni: p. Klier

Neomluveni: -

Pozvaní hosté:

Přizváni: pp. Svoboda, Pavlík

Jednání bylo zahájeno v 16:00 hod a ukončeno v 19:30 hod

Jednání řídil: p. Mestek, předseda KF FAČR

 

1) Formální záležitosti  

 

1.1.)  KF FAČR schválila zápis ze zasedání KF 20.2.2016, včetně navržených úprav p. Nepila a ukládá zveřejnit jej na internetových stránkách KF ve schválené podobě.

Odpovídá: p. Průša. Termín: 21.3.2016

 

1.2.)  Termíny následujících zasedání KF jsou čtvrtek 21.4.2016 od 15:30 hod v Praze a dále pak čtvrtek 19.5. a sobota 11.6. po ukončení Grémia klubů 1. CL.

   

1.3.) KF schválila Jednací řád Komise futsalu FAČR s platností od 17.3.2016, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu .

 

1.4.) KF projednala předložený materiál „Koncepce rozvoje futsalu do r. 2019“ v souladu se závěry VH Svazu futsalu.

 

1.5.) KF projednala předložený materiál p. Mesteka „Kompetence členů KF do r. 2019“. KF ukládá prostudovat a připravit případné návrhy na změny/doplnění na zasedání dne 21.4.2016.

 

1.6.) KF vzala na vědomí informaci o změně termínu spuštění projektu Informačního systému a související novelizace řádů a předpisů Svazu futsalu ČR a novelizace Stanov SF ČR s platností až od soutěžního ročníku 2017/18. KF ukládá zajistit a informovat předsedy ObKF, KKF a OkrKF a kluby 1. CL, resp. 2. lig „V“ a „Z“ -  Odpovídají: pp. Mestek, Průša, Nepil, KF – Termín: 21.4.2016  

 

1.7.) KF projednala a schválila časový plán projektu Futsalové (r)evoluce, který je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

 

1.8.)  KF vzala na vědomí informace o aktuálním stavu projektu „FUTis“ a ukládá:

 - koordinovat proces řízení projektu Futis a dále informovat KF.

Odpovídají: pp. Mestek, Nepil, Klier, Havlík, resp. celá KF FAČR  - Termín: průběžně

- koordinovat s IT FAČR proces propojení VSF s Futis

Odpovídají: pp. Havlík, Průša, Chyba – Termín: průběžně 

 

1.9.) KF vzala na vědomí zprávu o aktuálním stavu členské základny.

 

1.10.) KF vzala na vědomí zprávu p. Svobody o jeho zvolení předsedou OK SF ČR. 

 

1.11.) KF vzala na vědomí informace p. Fouska o závěrech z jednání Komise futsalu FIFA:

-  zvolení nového předsedy FIFA;

-  pořadatelství MS 2020 – podmínky kandidatury;

-  MS ve futsalu žen – 2017(18) – možnost účasti reprezentace ČR.

 

 

2)  Reprezentace

 

2.1.)  KF projednala otázku složení a mandátu realizačních týmů reprezentace pro další období. Vzhledem k omluvené neúčasti trenéra reprezentace p. Neumanna na KF projedná závěry na následujícím zasedání KF dne 21.4.2016. KF dále ukládá přizvat trenéra repre U19 + Akademiků p. Friče ve věci přípravy na dvě vrcholné akce v letošním roce – Development turnaj U18 ve Zlíně + Akademické MS v Brazílii.

Odpovídají:  pp. Mestek, Neumann, Frič – Termín: 21.4.2016

 

2.2.)  KF vzala na vědomí informace o akcích reprezentace U-19, U-21 a reprezentace žen:

-       reprezentace U-21 a U-19 Ostrava cup, 19.-21.2.2016;

-       reprezentace žen 2x MPU ČR-Rusko 25.-27.2.2016 + pozvání do Ruska na 2017;

-       reprezentací U-19 a U-21 - Generalli Cup ve Vsetíně 19.-20.3.2016;

-       reprezentace U18 – UEFA Development turnaj ve Zlíně, 12.-16.6.2016;

-       reprezentace A – 2x přátelsky ČR-Turecko, místo v jednání, 20.-23.6.2016;

-       reprezentace Akademiků – 2x soustředění květen/červen + červenec AK MS v Brazílii.

   

2.3.) KF vzala na vědomí potvrzení pořadatelství turnaje reprezentací U-18 zemí Visegradské čtyřky v termínu 12.-16.6.2016 ve Zlíně.

KF ukládá zajistit a dále koordinovat přípravu a organizaci akce společně s místními organizátory.

Odpovídají: pp. Mestek, Průša, sl. Doušová - Termín: 12.6.2016

 

 

3) Regionální futsal

 

3.1.) KF se zabývala problematikou řešení situace v brněnském futsalu. KF schválila návrh vyzvat formou dopisu zástupce OkrKF Brno-město k jednání o podmínkách převedení dotací z rozpočtu KF na účet brněnské OkrKF při následujících základních východiscích: a) do 30.4. zajistit úhradu ČP ve všech stávajících soutěžích; b) do 30.4. informovat všechny kluby, že příští sezóna bude hrána výhradně za řízení OkKF Brno-město a c) do 30.6. svolat mimořádnou VH za účelem volby KVA.

Odpovídá: p. Mestek – Termín: 18.3.2016

 

3.2.) KF projednala návrh p. Nepila na možnost vypsání finanční motivace regionů (poměrným přerozdělením dotace z rozpočtu KF z členských příspěvků) se zohledněním nárůstu členské základny.

Odpovídají: p.Nepil,  Termín: 21.4.2016

 

3.3.) KF vzala na vědomí zprávu o závěrech z Aktivu krajských a oblastních KF konaného dne 20.2.2016 v Praze. 

 

3.4.)  KF projednala připomínku p. Nepila a apeluje na maximální podporu systému členské karty Futis – slevy na futsalová utkání repre, ligy, nabídka partnerů.

 

3.5.) KF projednala podnět na prošetření oprávněnosti startu hráčů UTB Zlín v utkáních 2. ligy východ v období 8.1. – 7.2.2016.

KF předala podnět odborným komisím (STK, DK) k dořešení v souladu se Soutěžním řádem a RMS.

 

3.6.) KF diskutovala přípravu Turnaje Mistrů futsalových soutěží a apeluje na maximální podporu tohoto projektu!

Odpovídají: p. Nepil, resp. Regionální subkomise + p.Pavlík – Termín: průběžně

 

 

4) Média a marketing

 

4.1.) KF vyhodnotila plnění úkolů v oblasti marketingu a PR. KF projednala aktuální stav plnění úkolů v oblasti marketingu a PR futsalu. KF zároveň diskutovala otázku zpracování přehledného plánu marketingové podpory futsalu včetně finančních potřeb s tím, že tento bude předložen na příští zasedání KF.

Odpovídá: p. Pavlík – T:  21.4.2016

 

4.2.) KF schválila uspořádání Tiskové konference futsalu před play-off Chance futsal ligy v termínu 12.4.2016.

Odpovídá: pp. Pavlík, Mestek, Průša – T:  12.4.2016

 

4.3.) KF vzala na vědomí informaci o přípravě vyhlášení sezónních Anket futsalu v jednotlivých kategoriích. KF ukládá zajistit PR + vyhlašovací ceremoniál.

Odpovídá: pp. Pavlík, Klier – T:  21.4.2016

 

4.4.) KF vzala na vědomí informaci o připravovaném projektu k propagaci Futsalu v rámci projektu Death Match (soutěž, fanzóna, venkovní aréna, ad.) – zejména pak venkovní MPU A repre ČR-Turecko v den utkání ČR-Turecko na ME ve fotbalu ve Francii.

 

4.5.) KF vzala na vědomí informaci o připravovaném projektu k propagaci sportu v rámci Olympijských her v Brazílii 2016 pod názvem „Rio v Brně“, kde bude jedním z prezentovaných sportů i futsal za koordinace KKF Jižní Morava.

 

 

5) Vrcholový futsal

 

5.1.)  KF vzala na vědomí zprávu o průběhu celostátních soutěží futsalu 2015/16 a přípravě play-off Chance futsal ligy.

 

5.2.)  KF vzala na vědomí zprávu o přípravách celostátních soutěží futsalu 2016/17. KF ukládá rozeslat dopis na kluby 1. a 2. CL + na předsedy OblKF s výzvou a informacemi k účasti v nejvyšších soutěžích, včetně juniorských. KF dále ukládá připravit návrh Rozpisu těchto soutěží pro příští soutěžní ročník.

Odpovídají: pp. Průša, Chyba – Termín: 21.4.2016, resp.19.5.2016

 

5.3.) KF projednala upravený návrh Termínové listiny futsalu pro soutěžní ročník 2016/17 a ukládá zajistit prodiskutování návrhu v rámci Grémií 1. a 2. ligy. Finální podobu Termínové listiny 2016/17 schválí KF na svém následujícím zasedání.

Odpovídá: pp. Průša, Kolman, Šuba – Termín: 21.4.2016

 

5.4.) KF projednala podnět FK ERA-PACK Chrudim k případu přestupu dvou hráčů uvedeného klubu do MADOSu Hradec Králové bez souhlasu mateřského klubu, který byl podán již v průběhu hostování obou hráčů. KF uložila Matriční subkomisi, aby vydala rozhodnutí ve věci vyřešení otázky přestupního řízení, ale ne dříve, než po ukončení hostování, tedy po datu 30.6.2016.

KF dále konstatovala, že očekává odvolání proti rozhodnutí Matriční subkomise k OK SF ČR.

KF schválila návrh doplnění členů stávající Matriční subkomise (pp. Průša, Čmejla) o pí. Hadrbolcovou.

 

5.5.) KF schválila uspořádání utkání vítězů 2. ligy „západ“ a 2. ligy „východ“ systémem doma – venku jako neoficiální souboj o vítěze 2. ligy. V rámci obou utkání proběhne předávání pohárů a medailí. KF ukládá projednat s potencionálními účastníky souhlas s uspořádáním akce a zajistit organizaci obou zápasů včetně převodu dotace 10.000 Kč každému z pořádajících klubů.

Odpovídá: pp. Šuba, Průša – Termín: 21.3.2016, resp. 15.4.2016

 

5.6.)  KF diskutovala na téma marketingu nejvyšších soutěží – mmj.volba soupeřů pro čtf. play-off, uzavření soupisek 1. CL – v rámci 1. CL, resp. mimo 1. CL, Superfinále, aj. KF ukládá tyto návrhy projednat na Aktivech 1. a 2. CL před sezónou 2016/17.

 

5.7.) KF ukládá FUTIS manažerovi s platností od ročníku 2016/17 provádět vždy 2x v soutěžním ročníku (před zahájením soutěžního ročníku a po 1.1.) kontrolu úhrady členských příspěvků jednotlivých hráčů všech klubů.

Odpovídá: p. Havlík – Termín: průběžně

 

5.8.) KF vzala na vědomí požadavek na včasné zajištění legislativy pro registraci Profesionálních smluv hráčů futsalu v souvislosti s chystanými změnami v PŘ futsalu.

Bude vyžádáno stanovisko Legislativního oddělení FAČR.

Odpovídají: pp.Mestek, Průša – T:  21.4.2016

 

5.9.) KF projednala podnět na prošetření nedodávání videonahrávek z utkání 2. ligy západ na FTP.

KF předala podnět odborným komisím (STK, DK) k dořešení v souladu se Soutěžním řádem a RMS.

 

 

6) Rozhodčí a delegáti

 

6.1.) KF vzala na vědomí informaci o návrhu termínů společného semináře rozhodčích a delegátů celostátních soutěží ve dnech 26.-28.8.2016 v Nymburku.

 

6.2.) KF schválila podnět k dořešení problematiky Metodického pokynu pro postup rozhodčích v utkáních celostátních soutěží futsalu v případě nastoupení hráče, který nebyl uveden v zápisu o utkání v souvislosti s přípravou novelizace řádů SF ČR.

Odpovídá : p. Venc  Termín: 21.4.2016 

 

6.3.) KF vzala na vědomí informaci o řešení problematiky proplácení odměn R a D od soutěžního ročníku 2016/17 a ukládá přizvat p.Vence na zasedání dne 21.4.2016.

Odpovídají: pp. Mestek, Venc – Termín: 21.4.2016

 

 

7)  Veteránský a ženský futsal 

 

7.1.) KF vzala na vědomí informace o přípravě finálového turnaje MČR ve futsalu v kategorii žen“, který se uskuteční 18.-19.6.2016 v Hodoníně.

KF ukládá zajistit organizaci ve spolupráci s místními organizátory.

Odpovídá: p. Nepil – Termín: 18.6.2016  

 

7.2) KF vzala na vědomí informace o zahájení soutěží futsalu FIFA v kategorii veteránů nad 40 let na úrovni regionů.

KF schválila Propozice finálového turnaje Mistrovství ČR veteránů pro ročník 2015/16, které jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu, a ukládá       zajistit ve spolupráci s místními organizátory organizaci finálového turnaje MČR veteránů.

Odpovídá: pp. Průša, Nepil – Termín: 7.-8.5.2016

 

 

8)  Ekonomika

 

8.1.)  KF projednala návrh rozpočtu Svazu futsalu ČR na rok 2016 s tím, že jeho schválení proběhne na příštím zasedání KF.

 

 

9)  Různé

 

9.1.) KF ukládá vytvořit návrh Směrnice pro principy oznamování nominace hráčů do reprezentačních týmů ČR a pravidla pro případné omluvy hráčů a donominování náhradníků.

Odpovídají: pp. Neumann, sl. Doušová – Termín: 16.4.2016


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate