Futsal

reklama

Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání klubu FK Hradec Králové

Odvolací komise Svazu futsalu ČR /dále jen OK/, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 8.8.2016, jako odvolací orgán ve věci odvolání FK HRADEC KRÁLOVÉ, z.s. /dále také odvolatel/, proti rozhodnutí Matriční subkomise SF ČR /dále jen MK/ ze dne 1.7.2016, kterým bylo rozhodnuto o neprojednání dvou žádostí o přestup hráčů klubu FK ERA-PACK Chrudim p. Pavla Drozda a p. Davida Drozda do klubu MADOS MT Hradec Králové, po zvážení všech okolností učinila toto:

 

 

R o z h o d n u t í :

 

OK ve složení JUDr. Jaroslav Svoboda, Ing. Pavel Němec a Martin Jaroš přezkoumala výše uvedené odvolání a jednohlasně rozhodla tak, že rozhodnutí MK ze dne 1.7.2016 o neprojednání obou žádostí o přestup se v celém rozsahu ruší a věc se vrací k novému projednání před MK, která je povinna při svém novém rozhodování v této věci respektovat jako závazný právní názor OK, že obě žádosti odvolatele ze dne 17.11.2015 o přestup hráčů klubu FK ERA-PACK Chrudim p. Pavla Drozda a p. Davida Drozda do klubu MADOS MT Hradec Králové jsou způsobilé k projednání. MK je povinna vydat nové rozhodnutí, ve kterém rozhodne o schválení nebo zamítnutí jedné nebo obou žádostí o přestup výše uvedených hráčů.

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

Odvolatel podal odvolání ze dne 11.7.2016 proti předmětnému rozhodnutí MK s odůvodněním, že dle jeho názoru byly z jeho strany splněny všechny náležitosti, které Přestupní řád SF ČR /dále jen PŘ/ vyžaduje pro schválení obou žádostí o přestup. Odvolatel ve svém odvolání dále kromě jiného uvedl, že MK oba přestupy nejprve schválila a oba přestupy byly zapsány i do elektronického registračního systému FUTis, ale následně byly ze strany MK oba přestupy zrušeny a zápisy v systému FUTis opraveny do původního stavu.

 

OK úvodem konstatuje, že nejprve byla nucena vyřešit otázku, zda dokument MK ze dne 1.7.2016, nazvaný „Vyjádření MK k podané žádosti o přestup hráčů klubu FK ERA-PACK Chrudim p. Pavla Drozda (nar. 12.09.1995) a p. Davida Drozda (nar. 12.09.1995) do klubu MADOS MT Hradec Králové“ je vůbec rozhodnutím.  OK posuzovala tento dokument dle jeho obsahu a nikoliv podle jeho názvu a došla k závěru, že se o rozhodnutí jedná.

 

Vzhledem k tomu OK mohla přistoupit k prostudování jeho věcného obsahu a došla k odlišnému závěru než MK v předmětném rozhodnutí, a to ohledně názoru MK, že ust. čl. 6 odst. 1., písm. d. PŘ „Matriční komise žádost o přestup neprojedná – nemá-li hráč ukončené hostování“, údajně zabraňuje přijetí a řešení žádosti o přestup v době, kdy je hráč, který žádá o schválení přestupu, na hostování. Dle názoru OK je třeba toto ustanovení PŘ vykládat v tom smyslu, že zabraňuje pouze řešení žádosti o přestup v době trvání hostování a nikoliv přijetí takové žádosti!

 

OK dále posuzovala správnost postupu MK při řešení této záležitosti a došla k závěru, že MK nejprve postupovala zcela v souladu s obsahem PŘ, když obě žádosti odvolatele o přestup výše uvedených hráčů přijala. Následně však již MK dle názoru OK postupovala v rozporu s PŘ, a to bohužel opakovaně. Dne 19.11.2015 totiž MK rozhodla o schválení obou žádostí o přestup a do systému FUTis dokonce zapsala provedení změny registrace obou hráčů z klubu FK ERA-PACK Chrudim do klubu MADOS MT Hradec Králové, čímž došlo z její strany k evidentnímu porušení čl. 6 odst. 1., písm. d. PŘ, protože oba hráči byli v té době ještě na hostování a toto hostování skončilo až dne 30.6.2016! Ovšem dne 27.11.2015 MK své původní rozhodnutí ze dne 19.11.2015 sama zrušila (pravděpodobně pro v mezidobí zjištěný rozpor s obsahem PŘ) a v systému FUTis nechala opravit zápis registrace obou hráčů do původního stavu, tedy zpět do klubu FK ERA-PACK Chrudim. V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že ani proti jednomu z výše uvedených rozhodnutí MK nebylo podáno ze strany žádného z účastníků včasné odvolání a také na skutečnost, že řády SF ČR neupravují možnost změny nebo zrušení již vydaného rozhodnutí ze strany subjektu, který toto rozhodnutí vydal.

 

Dále dne 30.11.2015 MK písemně informovala odvolatele, že jeho žádosti o přestup obou hráčů není možné v době trvání hostování projednat a že k realizaci přestupů dojde okamžikem ukončení hostování, tedy po dni 30.6.2016. Dne 1.7.2016 však MK vydala úplně odlišné rozhodnutí a sice, že žádosti odvolatele o přestup obou hráčů nelze přijmout ani projednat v době, kdy jsou hráči na hostování. S vydáním tohoto rozhodnutí MK přitom čekala více než sedm měsíců (ode dne 18.11.2015) a o neprojednání žádostí rozhodla paradoxně až v době (1.7.2016), kdy již odpadla v čl. 6 odst. 1., písm. d. PŘ uvedená překážka projednání žádosti o přestup v podobě trvajícího hostování dotčených hráčů. Jeden den před dnem vydání rozhodnutí MK (dne 30.6.2016) totiž hostování obou hráčů skončilo…

 

Na základě všech výše uvedených okolností pokládá OK předmětné rozhodnutí MK za nesprávné a nekvalitní, učiněné v rozporu s předpisy SF ČR, a to konkrétně s obsahem článku 6 odst. 1, písm. d. PŘ. Vzhledem k tomu OK rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Při svém novém rozhodování v této záležitosti bude MK vázána právním názorem OK a má povinnost obě žádosti o přestup výše uvedených hráčů projednat a rozhodnout, zda jednu nebo obě žádosti o přestup schválí nebo zda jednu nebo obě žádosti zamítne. Ve svém novém rozhodnutí v této věci MK opět uvede poučení o právu účastníků přestupního řízení podat proti novému rozhodnutí MK odvolání k OK SF ČR.

 

K věcnému obsahu rozhodnutí OK je třeba pro úplnost uvést, že vzhledem ke skutečnosti, že rozhodnutí MK řešilo pouze procesní postup v této věci (projednání nebo neprojednání žádostí o přestup) a nikoliv její věcnou stránku (schválení přestupů nebo zamítnutí žádostí o přestup) nemohla OK při svém rozhodování překročit takto stanovený rámec a sama rozhodnout o věcné stránce a schválit nebo zamítnout jednu nebo obě žádosti o přestup výše uvedených hráčů !

 

Závěrem OK doporučuje, aby Komise futsalu SF ČR zvážila možnost doplnění řádů SF ČR, aby bylo jasně stanoveno, zda vůbec a případně v jaké lhůtě a za jakých okolností jsou subjekty SF ČR oprávněny změnit nebo úplně zrušit své již vydané a zveřejněné rozhodnutí. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že odvolání odvolatele bylo vyhověno, rozhodla OK o vrácení uhrazeného odvolacího poplatku v plné výši zpět odvolateli.

 

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skA3 sport - partner rozhodčích futsalu
reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate