FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Oficiální zprávy
11.11.2016

Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání klubu MADOS MT Hradec Králové

Odvolací komise Svazu futsalu ČR /dále jen OK/, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 11. 11. 2016, jako odvolací orgán ve věci odvolání FK HRADEC KRÁLOVÉ, z.s. /dále také odvolatel/, proti rozhodnutí Matriční subkomise SF ČR /dále jen MK/ ze dne 28. 8. 2016, kterým bylo rozhodnuto o zamítnutí žádostí o přestup hráčů klubu FK ERA-PACK Chrudim p. Pavla Drozda a p. Davida Drozda do klubu MADOS MT Hradec Králové ze dne 18. 11. 2015,

 

po zvážení všech okolností učinila toto:

 

 

R o z h o d n u t í :

 

OK ve složení JUDr. Jaroslav Svoboda, Ing. Pavel Němec a Martin Jaroš přezkoumala výše uvedené odvolání a většinou hlasů rozhodla tak, že rozhodnutí MK ze dne 28. 8. 2016 o zamítnutí obou žádostí o přestup se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto novým rozhodnutím.

 

Obě žádosti o přestup hráčů klubu FK ERA-PACK Chrudim p. Pavla Drozda a p. Davida Drozda do klubu MADOS MT Hradec Králové se schvalují, ale pouze za předpokladu dodatečného splnění podmínky, že odvolatel předloží na sekretariát Svazu futsalu ČR nejpozději dne 20. 12.2016 doklady, prokazující uhrazení dvojnásobku odstupného mateřskému klubu v částce 60.000, -- Kč /slovy: Šedesáttisíc korun českých/ za každého hráče, a to s datem odepsání platby nebo plateb z bankovního účtu odvolatele nejpozději dne 15. 12. 2016.

 

OK ukládá Matriční subkomisi SF ČR, aby v případě včasného a řádného splnění výše uvedené podmínky, ve lhůtě do 5 /pěti/ pracovních dnů ode dne doložení splnění podmínky u jednoho nebo obou hráčů, provedla v systému FUTis změnu registrace jednoho nebo obou hráčů (v závislosti, zda došlo k zaplacení jedné nebo obou částek) z mateřského klubu do klubu MADOS MT Hradec Králové.

 

Pro případ, že nedojde ze strany odvolatele k řádnému a včasnému uhrazení jedné z výše uvedených částek, OK rozhodla, že ve vztahu ke hráči, jehož odstupné nebylo včas uhrazeno, se žádost o přestup zamítá.

 

Pro případ, že nedojde ze strany odvolatele k řádnému a včasnému uhrazení ani jedné z výše uvedených částek, OK rozhodla, že ve vztahu k oběma hráčům se žádosti o přestup zamítají.

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

Odvolatel podal dne 10. 9. 2016 odvolání proti předmětnému rozhodnutí MK ze dne 28. 8. 2016 s odůvodněním, že dle jeho názoru byly z jeho strany splněny všechny náležitosti, které Přestupní řád SF ČR /dále jen PŘ/ vyžaduje pro schválení obou žádostí o přestup a proto mělo být oběma žádostem dle názoru odvolatele vyhověno.

 

OK po podrobném prostudování rozhodnutí MK ze dne 28. 8. 2016 setrvala na svém právním názoru, prezentovaném již v rozhodnutí OK ze dne 8. 8. 2016, že obsah ust. čl. 6 odst. 1., písm. d. PŘ nezabraňuje přijetí žádosti o přestup v době, kdy je hráč, který žádá o schválení přestupu, na hostování, ale zabraňuje pouze projednání takové žádosti. Dle názoru OK měla MK po přijetí obou žádostí o přestup dne 18. 11. 2015 a zjištění, že oba hráči jsou na hostování až do dne 30. 6. 2016 a že tedy až do dne 1. 7. 2016 nelze obě žádosti o přestup projednat, postupovat v souladu s ust. čl. 9 odst. 5 PŘ a obě žádosti spolu se všemi přiloženými doklady vrátit oběma hráčům, aby hráči měli možnost obě žádosti podat po skončení hostování případně znovu. Místo tohoto postupu však MK dne 19. 11. 2015 rozhodla o schválení obou žádostí o přestup a do systému FUTis dokonce zapsala provedení změny registrace obou hráčů z klubu FK ERA-PACK Chrudim do klubu MADOS MT Hradec Králové, čímž došlo z její strany k evidentnímu porušení čl. 6 odst. 1., písm. d. PŘ, protože oba hráči byli v té době ještě na hostování! Dne 27. 11. 2015 MK své původní rozhodnutí ze dne 19. 11. 2015 sama zrušila a v systému FUTis nechala opravit zápis registrace obou hráčů do původního stavu, tedy zpět do klubu FK ERA-PACK Chrudim. Následně MK dne 30. 11. 2015 písemně informovala odvolatele, že jeho žádosti o přestup obou hráčů není možné v době trvání hostování projednat a že k realizaci obou přestupů dojde okamžikem ukončení hostování, tedy po dni 30. 6. 2016. Žádosti ani přiložené doklady ze strany MK odvolateli vráceny nebyly.

 

Výše popsaným postupem tedy jednak MK porušila PŘ, jednak uvedla odvolatele v omyl, když mu písemně přislíbila, že k realizaci obou přestupů dojde až po skončení hostování obou hráčů, žádosti ani přiložené doklady odvolateli nevrátila, čímž v podstatě znemožnila případné podání nových žádostí o přestup… Následně navíc MK vydala úplně odlišné rozhodnutí než písemně odvolateli avizovala a dne 1. 7. 2016 rozhodla, že žádosti odvolatele o přestup obou hráčů nelze přijmout ani projednat v době, kdy jsou hráči na hostování a dále se případem v podstatě odmítla zabývat. Toto rozhodnutí jako nesprávné a nekvalitní bylo ze strany OK dne 8. 8. 2016 zrušeno a věc byla vrácena MK k novému projednání a rozhodnutí.

 

Vzhledem k tomu MK dne 28. 8. 2016 přijala nové rozhodnutí, kterým obě žádosti o přestup zamítla s odůvodněním, že dle ust. čl. 5 odst. 1 PŘ nesplnil odvolatel jednu z náležitostí žádosti o přestup, a to konkrétně, že datum podpisu přestupního lístku nesmí být starší 6-ti měsíců. Splnění této náležitosti přitom MK z neznámého důvodu neposuzovala ke dni 18. 11. 2015, kdy byly obě žádosti o přestup podány, ale až ke dni vydání svého rozhodnutí, tedy ke dni 28. 8. 2016! MK tedy při posuzování splnění této náležitosti postupovala tak, jako by odvolatel v mezidobí podal žádost novou, ale to se nestalo... Navíc k uplynutí 6-ti měsíční lhůty platnosti podpisů na přestupních lístcích došlo (dne 17. 5. 2016) jednoznačně vlivem nečinnosti MK, která o žádostech ze dne 18. 11. 2015 věcně rozhodla až dne 28. 8. 2016. Přitom až do dne 1. 7. 2016 musel být odvolatel (na základě písemného vyjádření MK ze dne 30. 11. 2015) přesvědčen, že po skončení hostování dojde ke schválení obou žádostí o přestup a proto neměl žádný důvod podávat žádosti nové. Navíc po celou dobu trvání přestupního řízení (více než 9 měsíců) MK „zadržovala“ všechny doklady, které byly přiloženy k žádostem o přestupy (podepsané přestupní lístky, doklady o provedených platbách, podepsané neamatérské smlouvy obou hráčů).  

 

Na základě výše uvedeného došla OK k závěru, že zamítnutí obou žádostí z důvodu, že data podpisů na obou přestupních lístcích jsou starší 6-ti měsíců je evidentně v rozporu s obsahem čl. 5 odst. 1 PŘ a tedy nesprávné, protože PŘ výslovně vyžaduje, aby stáří podpisů na přestupních lístcích bylo posuzováno ke dni podání žádosti a nikoliv ke dni vydání rozhodnutí MK, kdy prostým během času mimo vůli odvolatele a v důsledku dlouhodobého nekonání MK muselo logicky po šesti měsících dojít k uplynutí doby platnosti podpisů obou přestupních lístků ! V rozhodnutí MK je dále nesprávně uvedeno, že k zamítnutí obou žádostí o přestup obou hráčů došlo dle ust. čl. 5 odst. 1 PŘ. Dle názoru OK není možné zamítnout žádost o přestup z jiných důvodů, než které jsou taxativně uvedeny v čl. 6. odst. 3 PŘ. Na základě všech výše uvedených skutečností OK rozhodla o zrušení rozhodnutí MK ze dne 28. 8. 2016, a to především z důvodu jeho rozporů s obsahem PŘ. Po podrobném prostudování ust. čl. 6 odst. 3 PŘ došla OK k závěru, že žádná z těchto taxativně vypočtených možností pro zamítnutí žádosti o přestup nenastala a proto OK došla k závěru, že obě žádosti o přestup je třeba dle čl. 6 odst. 2, písm. d. PŘ schválit. Vzhledem k tomu OK rozhodla tak, jak je výše uvedeno ve výrokové části.

 

Pokud jde o stanovení povinnosti odvolateli zaplatit částku 60.000, -- Kč za přestup každého hráče, jedná se o tabulkovou cenu každého z hráčů, vypočtenou dle čl. 11 PŘ, a to ke dni vydání tohoto rozhodnutí, zvýšenou na dvojnásobek v souladu s čl. čl. 6 odst. 2, písm. d. PŘ. Tuto částku OK pokládá za spravedlivou, vzhledem k tomu, že kvůli velmi dlouhé době řešení přestupu obou hráčů v mezidobí došlo ke zvýšení jejich tabulkové hodnoty. OK navíc zdůrazňuje, že nemohla rozhodnout o schválení obou žádostí o přestup zpětně k datu jejich podání, protože takové rozhodnutí by nutně vedlo ke kontumaci výsledků všech zápasů klubu FK ERA-PACK Chrudim, do kterých oba hráči ode dne podání žádostí o přestup nastoupili. Takový postup by ohrozil regulérnost nejvyšší futsalové soutěže a mělo by to nedozírné negativní následky jak sportovní tak i marketingové a ekonomické. Proto byla OK nucena rozhodnout, že hodnotu obou hráčů je třeba stanovit až ke dni vydání tohoto rozhodnutí a nikoliv ke dni podání obou žádostí o přestup.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že odvolání odvolatele bylo vyhověno, rozhodla OK o vrácení uhrazeného odvolacího poplatku v plné výši zpět odvolateli.

 

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

 

nic
  Úřední zprávy
 Zastavení závodní činnosti Divize E a KP JM futsalu FIFA k 8. 12. 2016
 Vyúčtování rozhodčích - formulář
 9.kolo 16-17
 9.kolo 16-17
 DK Zápis č.5 ze dne 5.12.2016
 Zápis 04 DK -STK 5.12.2016
 Informace o placení členských příspěvků na rok 2017
 2.liga "Východ" - Ročník 2016/2017 - historie
 2.liga "Západ" - Ročník 2016/2017 - historie
 CHANCE futsal liga - Ročník 2016/2017
 Výsledky Poháru FAČR 2015/16
 Zápis ze schůze VV OkK futsalu.
 Změny v termínové listině
 Futsal - Zastavení závodní činnosti
 Počet členů Svazu futsalu k 30.11.2016
 8.kolo 16-17
 8.kolo 16-17
 Zápis č. 041617 z jednání SubKD dne 15.11.2016 v Praze
 Rozhodnutí STK a DK KKF JM a ObKF Divize E
 Zápis STK číslo 5 ze dne 27. 11. 2016.
 Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu FIFA – kategorie žen 2017
 Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Juniorské ligy futsalu
 DK Zápis č.4 ze dne 24.11.2016
 Seznam trenérů 2016-2017
 Futsal - Informace pro rozhodčí a delegáty
 Propozice okresního futsalu platné od 28. 10. 2016.
 Zápis STK číslo 4 ze dne 21. 11. 2016.
 Zápis č. 051617 z jednání SbKR dne 16. 11. 2016 v Praze
 7.kolo 16-17
 7.kolo 16-17
 Úřední zprávy KR
 Komise rozhodčích
 Zahajuje ženská futsalová Divize A
 První turnaj Divize E ovládly jednoznačně Nástěnky
 Divize A - ženy, odkazy
 6.kolo 16-17
 6.kolo 16-17
 Zahajují futsalové soutěže žen
 Zápis č. 11/2016 z jednání KRD KP JM a Divize E dne 10. 11. 2016 v Brně
 Zahajují futsalové soutěže žen
 Zápis 03 DK -STK 14.11. 2016
 Los semifinále Poháru FAČR ve futsalu
 Zápis STK číslo 3 ze dne 12. 11. 2016.
 Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání klubu MADOS MT Hradec Králové
 Zápis STK číslo 2 ze dne 7. 11. 2016.
 5.kolo 16-17
 5.kolo 16-17
 Zápis č. 041617 z jednání SbKR dne 2. 11. 2016 v Praze
 RMS OkKF Litoměřice 2016-2017
 Zápis č. 031617 z jednání SbKR dne 12.10.2016 v Praze
 


nic

WebToDate