Futsal

reklama

Zápis č. 061617 z jednání SbKR dne 7. 12. 2016 v Praze

Přítomni: J. Honěk, L. Drobný, A. Herzog, Z. Petr st., M. Ježek, R. Krulová

 

Program:

·          Zahájení

·          Došlá pošta

·          Vyhodnocení odehraných utkáních CHFL, 2 LZ a 2 LV

·          Organizační záležitosti

 

Zahájení:

 

Pan Honěk představil členům SbKR rozhodčího Havlíka, který se z objektivních důvodů nezúčastnil řádného ani opravného semináře rozhodčích a sdělil členům komice výsledky fyzických testů, které p. Havlík absolvoval se souhlasem členů komise dne 6. 12. 2016 v Ostravě. Poté obdržel p. Havlík k vypracování testy z pravidel a ostatních norem futsalu FIFA.

 

První části jednání SbKR se na pozvání p. Hoňka zúčastnil p. Venc, který zodpověděl členům komise otázky týkající se:

 

·         stavu řešení smluv o výkonu činnosti rozhodčího,

·         možnosti členů SbKR sledovat výkony rozhodčích v rámci utkání nejvyšších soutěží mimo výkon funkce delegáta,

·         principů zařazování rozhodčích na listinu rozhodčích v průběhu soutěžního ročníku,

·         zásad spolupráce SbKR s orgány UEFA a FIFA,

·         zásad výběru kandidátů rozhodčích na mezinárodní listinu rozhodčích pro rok 2018 a jejich přípravu před samotným výběrem.

 

Po projednání výše uvedených otázek p. Venc opustil zasedání SbKR, která dále jednala již bez jeho účasti. Dalších jednání SbKR se bude p. Venc účastnit pouze na žádost p. Hoňka, pověřeného řízením SbKR, nebo KF FAČR a to pouze v záležitostech, kde jeho účast bude nezbytně nutná.

 

Jednání komise  v jejím úvodu současně navštívil i sekretář KF p. Průša, který členům komise vysvětlil postupy při schvalování smluv o výkonu činnosti rozhodčího v rámci FAČR a upřesnil, že budou jednotlivým rozhodčím odeslány do konce roku 2016. Konstatoval, že intenzivně spolupracuje s finančním oddělením FAČR (FO FAČR) na vystavení faktur za úhradu výstroje rozhodčím. Zároveň uvedl, že FO FAČR je vysoce vytíženo a požádal p. Hoňka o zjištění, kteří rozhodčí mají o vystavení faktury skutečný zájem.

 

Došlá pošta:

 

-       Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci RO na mezinárodní přátelské zápasy ČR – Chorvatsko ve dnech 9. a 10. ledna 2017 v Chrudimi a Hradci Králové – viz. Organizační záležitosti

-       Protest rozhodčího Štipčáka proti hodnocení DS v utkání 10. kola CHFL FC Tango Hodonín – 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto - viz. Vyhodnocení odehraných utkáních CHFL, 2.LZ, 2.LV a 1. ligy juniorských soutěží

-       Žádost rozhodčího Chadimy o výměnu výstroje – viz. Organizační záležitosti

-       Oznámení rozhodčího p. Markovského o událostech po utkání 2.LV FC Baník Ostrava – FC VSK VŠB TU Ostrava

-       Došlé omluvy a rozhodčích a delegátů byly řešeny standardní cestou

 

Vyhodnocení odehraných utkání 8. - 11. kola CHFL, 8. - 10. kola 2. ligy Západ, 6. – 8. kola 2. ligy Východ a utkání 1. a 2. kola 1. juniorské ligy U17 a U19

 

CHFL – 8. kolo - dohrávka

 

Rádio Krokodýl Helas Brno – FC Tango Hodonín - komise rozhodčích po obsáhlé diskuzi respektuje hodnocení rozhodčích p. Petra 7,9 (uspokojivý) a p. Slaniny 7,9 (uspokojivý) udělené DS p. Návesníkem

 

Ostatní utkání 8. kola byla vyhodnocena na předchozím zasedání SbKR dne 16. 11. 2016.

 

CHFL – 9. kolo

 

Na základě hodnocení rozhodčích ze strany DS nemá SbKR v utkáních 9. kola CHFL připomínky k výkonu rozhodčích.

 

CHFL – 10. kolo

 

FC Tango Hodonín - 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto – komise rozhodčích se zabývala protestem rozhodčího p. Štipčáka proti hodnocení známkou 7,8 (uspokojivý) delegátem p. Vencem. Po vyhodnocení dostupného videozáznamu nesouhlasí s hodnocením delegáta p. Vence a konstatuje, že rozhodčí p. Štipčák vyloučil hráče FC Tango Hodonín v souladu s pravidly futsalu FIFA. Na základě tohoto rozhodnutí upravuje SbKR hodnocení rozhodčího p. Štipčáka udělené DS p. Vencem 7,8 (uspokojivý) na hodnocení 8,2 (dobrý).

 

Na základě hodnocení rozhodčích ze strany DS nemá SbKR v ostatních utkáních 10. kola CHFL připomínky k výkonu rozhodčích.

 

CHFL – 11. kolo

 

1. FC Nejzbach Vysoké Mýto - Gardenline Litoměřice - komise rozhodčích se zabývala problematickou situací uvedenou v hodnocení rozhodčích delegátem p. Pavlasem a po vyhodnocení dostupného videozáznamu konstatuje, že rozhodčí pp. Nagy a Čurda postupovali v uvedené situaci (neuznání branky domácího družstva po předchozím přerušení hry v 18. min.) v souladu s pravidly futsalu FIFA.

 

FK ERA – PACK Chrudim - FC Tango Hodonín – komise rozhodčích se zabývala problematickou situací uvedenou v hodnocení rozhodčích delegátem p. Bydžovským a po vyhodnocení dostupného videozáznamu konstatuje, že rozhodčí p. Gryc v 17. minutě sice nesprávně nařídil autový kop ve prospěch domácího družstva, ale další situace, ve kterých již postupoval v souladu s s pravidly futsalu FIFA, nepovažuje jako bezprostřední následek uvedeného chybného rozhodnutí. SbKR proto respektuje hodnocení rozhodčího p. Gryce známkou 8,3 (dobrý) udělené DS p. Bydžovským.

 

Na základě hodnocení rozhodčích ze strany DS nemá SbKR v utkáních 11. kola CHFL připomínky k výkonu rozhodčích.

 

2. liga Západ – 8. – 10. kolo + dohrávka 5. kola

 

5. kolo - dohrávka

 

SK Olympik Mělník - Wizards DDM Praha 10 - komise rozhodčích se zabývala problematickou situací uvedenou v hodnocení rozhodčích delegátem p. Hanzlíkem a po vyhodnocení dostupného videozáznamu konstatuje, že se rozhodčí p. Gryc v 10. min. dopustil jasné chyby, když nesprávně vyloučil domácího hráče č. 20. Na základě svého rozhodnutí SbKR rozhodčímu p. Grycovi snižuje známku 8,3 (dobrý) udělenou DS p. Hanzlíkem na známku 7,9 (uspokojivý).

 

10. kolo

 

FC Baník Chomutov - Malibu Mladá Boleslav - komise rozhodčích respektuje hodnocení rozhodčího p. Řeháčka 7,9 (uspokojivý) udělené DS p. Drobným

 

Na základě hodnocení rozhodčích ze strany DS nemá SbKR v ostatních utkáních 8. – 10. kola 2. ligy ZÁPAD připomínky k výkonu rozhodčích.

 

2. liga Východ – 6. – 8. kolo

 

Na základě hodnocení rozhodčích ze strany DS nemá SbKR v utkáních 6. – 8. kola 2. ligy VÝCHOD připomínky k výkonu rozhodčích.

 

1. a 2. kolo 1. juniorské ligy U17 a U19

 

SK Olympik Mělník U19 - SK Slavia Praha U19 - komise rozhodčích respektuje hodnocení rozhodčího p. Říhy 7,9 (uspokojivý) udělené DS p. Kudrnou.

 

Na základě hodnocení rozhodčích ze strany DS nemá SbKR v ostatních utkáních 1. – 2. kola 1. juniorské ligy U17 a U19 připomínky k výkonu rozhodčích.

Kontrola ZoU odehraných utkání

SbKR se na základě návrhu p. Ježka rozhodla, že v Zápisech o jednání SbKR nebude již dále uvádět chyby rozhodčích v ZoU. Současně informuje rozhodčí, že ZoU budou i nadále pravidelně členy SbKR vyhodnocovány a rozhodčí obdrží vyhodnocení elektronickou poštou do svých emailových schránek.  

Dále SbKR upozorňuje rozhodčí, že pro vyplňování ZoU juniorských soutěží platí stejná pravidla, jako pro utkání CHFL a 2.CL.

 

Organizační záležitosti:  

1)       SbKR vyjádřila spokojenost s výkony rozhodčího p. Plzáka na odehraných turnajích U17 a U19 a rozhodla, že bude delegován i k řízení utkání 2. CL. Dále konstatovala, že rozhodčí p. Havlík splnil všechny podmínky, aby byl zařazen na listinu rozhodčích pro CHFL a 2. CL a pověřila p. Hoňka, aby s výše uvedenými skutečnostmi seznámil členy KF FAČR.

2)       SbkR vyhodnotila výkony rozhodčích, kteří byli nově vybráni k řízení utkání CHFL, konstatovala spokojenost s jejich výkony a i nadále bude k řízení utkání CHFL delegovat perspektivní rozhodčí a rozhodčí, kteří dlouhodobě prokazují velmi dobrou výkonnost při řízení utkání 2. CL.

3)       Na základě udělených nízkých známek od DS nebo přezkoumáním výkonu RO v odehraných utkáních celostátních soutěží, pozastavila SbKR delegace za výše uvedené chyby na následující utkání těmto rozhodčím:

p. Gryc – 1 utkání
p. Petr – 1 utkání
p. Řeháček – 1 utkání
p. Říha – 1 utkání
p. Slanina – 2 utkání (2. pozastavení delegace)

4)       SbKR vyjádřila znepokojení nad skutečností, že hodnocení rozhodčích ze strany delegátů nejvyšších soutěží nejsou v souladu se zpracovanou metodikou Hodnocení rozhodčího vypracovanou před zahájením soutěží a konstatovala, že z jejího pohledu se výkony rozhodčích v některých utkáních jeví jako nadhodnocené. Skutečnou výkonnost jednotlivých rozhodčích pak nelze objektivně srovnávat.

5)        SbKR na základě přezkoumaných „problematických situací“ uváděných v Hodnocení rozhodčího žádá subkomisi delegátů KF FAČR, aby apelovala na delegáty nejvyšších soutěží s požadavkem na minimalizaci jejich využívání, a to zejména v případech, kdy je k dispozici dostupný videozáznam (zveřejněný na internetu nebo poskytnutý na vyžádání od domácího družstva). Dle zkušeností SbKR se v mnoha případech o „problematické situace“ nejedná a dle názoru SbKR je delegát povinen nést zodpovědnost za udělené hodnocení rozhodčího a neměl by případná negativní opatření proti němu přenášet na subkomisi rozhodčích.

6)       SbKR pověřila p. Hoňka, aby zjistil, kteří rozhodčí mají zájem o vystavení faktury za úhradu výstroje a jejich seznam předal do 16. 12. 2016 sekretáři KF p. Průšovi.

7)       SbKR pověřila p. Ježka, aby navrhl delegaci RO na mezinárodní přátelské zápasy ČR – Chorvatsko ve dnech 9. a 10. ledna 2017 v Chrudimi a Hradci Králové a svůj návrh předložil členům SbKR na následujícím jednání SbKR.

8)       SbKR upozorňuje rozhodčí, že jsou plně zodpovědní za veškeré povinnosti spojené s manipulací ZoU po utkání a vyzývá je, aby tyto povinnosti nepřenášeli na další osoby a to včetně ZoU z juniorských soutěží.

 

9)       SbKR pověřila řešením žádosti rozhodčího Chadimy o výměnu výstroje p. Drobného.

10)    SbKR přijala oznámení rozhodčího p. Markovského o událostech po utkání 2.LV FC  Baník Ostrava – FC VSK VŠB TU Ostrava a konstatovala, že text a fotografie zveřejněné na internetu jsou v nejen rozporu se zásadami slušného jednání a etiky, ale pravděpodobně i v rozporu se zákony České republiky. Pan Honěk sdělil členům SbKR, že s celou záležitostí bezprostředně po jejím zjištění seznámil také předsedu KF FAČR   p. Mesteka.

11)    SbKR žádá klub SK Amor Lazor Vyškov o poskytnutí videozáznamu z utkání 5. kola 2.LV SK Amor Lazor Vyškov - FC Baník Ostrava. Dále SbKR žádá klub FC Baník Ostrava o poskytnutí videozáznamu z utkání 8. kola 2.LV FC Baník Ostrava - FC VSK VŠB TU Ostrava. Vyžádáním videozáznamů byl pověřen p. Honěk.

12)    Za období 17. 11. – 6. 12. 2016 neobdržela SbKR od klubů celostátních soutěží žádnou vetaci rozhodčích ani oficiální stížnost na jejich výkon.

13)    Pan Honěk předložil členům SbKR stručný přehled odměn rozhodčích ve srovnatelných sportech (florbal, házená) a v sousedních srovnatelných zemích (Polsko, Slovensko). Současně předložil návrh nového Sazebníku náhrad rozhodčích a vyzval členy komise, aby se k němu na následujícím zasedání komise vyjádřili, případně k němu předložili připomínky nebo své návrhy.

14)    Kontrolou vyúčtovaných cestovních náhrad ze strany RO a DS nebyla doposud zjištěna žádná vážná provinění. SbKR připomíná povinnost uvádět v případě objížďky na stanovené trase povinnost uvést tuto skutečnost i v ZoU. Průměrné dojezdové vzdálenosti RO a DS: CHFL (po 11. kole) 188 km, 2.LZ (po 10. kole) 108 km, 2.LV (po 8. kole) 112 km.

15)    Vyúčtování odměn a cestovních náhrad RO a DS za utkání CHFL hraná v období 17. 10. - 16. 11. 2016 a 17. 11. – 4. 12. 2016 byla po kontrole odeslána k proplacení na FO FAČR.

16)    SbKR žádá rozhodčí, aby si kontrolovali své emailové schránky a to i nevyžádanou poštu nebo spam, stává se, že občas emaily z rozhodcifutsal@volny.cz jdou do nevyžádané pošty. Současně znovu upozorňuje rozhodčí, aby reagovali na došlou poštu.

 

Subkomise rozhodčích vyjadřuje poděkování rozhodčímu Šmídovi za vysoce profesionální a kolegiální přístup, když nedlouho před zahájením utkání 2. ligy Západ Gold Combix Ústí nad Labem – Boca Chotěboř převzal delegaci od původně delegovaného rozhodčího, který se k utkání nemohl dostavit z důvodu dopravní nehody.

 

Stav čerpání cestovného je 31.482,-Kč.

 

Termín příštího zasedání SbKR je stanoven na středu dne 21. 12. 2016 od 15.30 hod. v Praze v sídle FAČR.

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skVarta-futsal-liga

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate