Futsal

reklama

Rozhodnutí OK SF ČR ve věci žádosti o přezkum rozhodnutí KKF JM o odvolání klubu Panama boys Brno

Odvolací komise Svazu futsalu ČR /dále jen OK/ na svém zasedání, konaném způsobem "per rollam" dne 12.1.2017, jako přezkumný orgán ve věci podnětu klubu Panama boys Brno /dále jen klub/ ve věci rozhodnutí Krajské komise futsalu Jižní Moravy /dále jen KKF/ ze dne 30.11.2016, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí STDK KKF Jižní Moravy /dále jen STDK/ ze dne 1.11.2016, kterým bylo kontumováno utkání 3. kola krajského přeboru futsalu mezi týmy SK Líšeň Brno a Panama boys Brno „A“ s výsledkem 0:5 v neprospěch týmu Panama boys Brno „A“ a dále byla udělena pokuta ve výši 2.000,-- Kč týmu Panama boys Brno „A“, a to z důvodu neoprávněného startu hráče Jiřího Šímy v tomto utkání,

 

po zvážení všech okolností učinila OK toto

 

 

                                                           R o z h o d n u t í  :

 

OK ve složení JUDr. Jaroslav Svoboda, Ing. Pavel Němec a Martin Jaroš, přezkoumala výše uvedené rozhodnutí KKF a jednohlasně rozhodla, že rozhodnutí KKF ze dne 30.11.2016 se v celém jeho rozsahu potvrzuje a podnět klubu se zamítá.

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

OK konstatuje, že nejprve byla nucena vyřešit předběžnou otázku, zda se daným případem může zabývat. V této věci došla OK jednohlasně k závěru, že podání klubu ze dne 15.12.2016, nazvané jako odvolání, je nutné posuzovat nikoliv dle jeho názvu, ale dle jeho obsahu, tedy jako podnět k přezkoumání rozhodnutí ve smyslu čl. 2 odst. 1, písm. b) Statutu OK SF ČR. V této souvislosti dále OK konstatovala, že nesprávný název podání nelze klást za vinu klubu, neboť rozhodnutí KKF obsahovalo nesprávné poučení o opravném prostředku proti rozhodnutí STDK. Na základě výše uvedeného se OK jednohlasně rozhodla tuto věc projednat.

 

OK po prostudování napadeného rozhodnutí KKF po formální stránce došla k závěru, že při tvorbě tohoto rozhodnutí byly dodrženy všechny požadované formální náležitosti rozhodnutí, stanovené futsalovými řády, tedy zejména, že každé rozhodnutí jakékoliv odborné komise SF ČR musí obsahovat přesný druh trestu, charakteristiku provinění a dále poučení o možnosti odvolání. Dle názoru OK stejné náležitosti obecně platí i pro rozhodnutí odvolacího orgánu, s výjimkou jiné formulace poučení o odvolání, které má obsahovat údaj, že proti rozhodnutí odvolacího orgánu již není odvolání přípustné. OK v daném případě došla k závěru, že nesprávným poučením o odvolání ze strany KKF nebyla klubu způsobena žádná újma a tedy, že tímto nedostatkem rozhodnutí nedošlo k porušení Stanov ani řádů a předpisů SF ČR, protože formální podmínka existence poučení o odvolání v textu předmětného rozhodnutí byla splněna.

 

OK je po podrobném prostudování napadeného rozhodnutí KKF po obsahové a věcné stránce toho názoru, že ani z tohoto pohledu nedošlo k porušení Stanov ani řádů a předpisů SF ČR. KKF se ve svém rozhodnutí správně vyrovnala s pochybením OkKF Brno – město, která nesprávně potvrdila soupisku „B“ týmu klubu, i když na ní byl uveden hráč Jiří Šíma /dále jen hráč/, který nebyl v klubu registrován a k tomuto pochybení KKF správně přihlédla jako k polehčující okolnosti při kontrole přiměřenosti výše uloženého trestu peněžité pokuty, který byl z tohoto důvodu správně uložen při spodní hranici disciplinární sazby. Správný byl i závěr KKF, že za primární pochybení je třeba považovat skutečnost, že to byl klub, kdo řádně nedokončil řízení o hostování hráče ani nevyužil systému FUTis, aby si ověřil, zda řízení o hostování hráče bylo řádně ukončeno, pokud o tom měl nějaké pochybnosti. OK považuje za evidentní, že klub porušil čl. 13 odst. 1 Soutěžního řádu SF ČR /dále jen SŘ/ a nesplnil první podmínku pro start hráče v soutěžním utkání, a to konkrétně podmínku, že hráč musí být v klubu zaregistrován v souladu s registračním řádem SF ČR, aby mohl za klub nastoupit v soutěžním utkání. Dle názoru OK tím došlo jednoznačně k neoprávněnému startu hráče dle čl. 58 odst. 8, písm. c) SŘ a vzhledem k tomu musel být klub potrestán herními důsledky a dotčené utkání muselo být a zcela správně také bylo kontumováno v neprospěch klubu. Ostatní okolnosti tohoto případu jsou pak z tohoto primárního pohledu podružné a mohou mít význam pouze přitěžujících nebo polehčujících okolností. OK není oprávněna při své přezkumné činnosti přezkoumávat celý průběh obou předcházejících řízení, ale má se zabývat výhradně posuzováním otázky, zda rozhodnutí odvolacího orgánu je nebo není v souladu se Stanovami, řády a předpisy SF ČR. S ohledem na shora uvedené OK konstatuje, že v napadeném rozhodnutí neshledala rozpor se Stanovami ani s řády a předpisy SF ČR, a to včetně druhu a výše udělených sankcí.

 

S ohledem na shora uvedené OK uzavírá, že v napadeném rozhodnutí neshledala rozpor s normami SF ČR. OK současně doporučuje KKF, aby ve svých příštích odvolacích rozhodnutích opravila nesprávné poučení o opravném prostředku. Dále OK doporučuje KF SF ČR zajistit provedení kontroly plateb klubu do systému FUTis za hráče Jiřího Šímu a v případě zjištění bezdůvodných plateb ze strany klubu zajistit vrácení takovýchto plateb klubu.

 

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skVarta-futsal-liga

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate