Futsal

reklama

Zápis č.12/2016 ze zasedání Komise futsalu FAČR dne 21.12.2016

Místo jednání: Praha, sekretariát FAČR

Přítomni:  pp.Mestek, Blažek, Klier, Kolman, Šuba, Stix, Fousek, Průša

Omluveni: -

Neomluveni: -

Přizváni: pp.Neumann, Svoboda, Pavlík, Palaščák, Honěk

Jednání bylo zahájeno v 15:00 hod a ukončeno v 18:30 hod

Jednání řídil: p. Mestek, předseda KF FAČR

 

 

1) Formální záležitosti  

 

1.1.       KF schválila finální podobu zápisu ze zasedání KF 11.11.2016.

KF ukládá zveřejnit zápis na internetových stránkách KF. KF vzala na vědomí upozornění ze strany místopředsedy KF p.Blažka na nutnost dodržování Jednacího řádu KF (bod V./1 – rozeslání návrhu zápisu k připomínkování do 7-mi dnů od termínu konání).

Odpovídá: p. Průša. Termín: 22.12.2016, resp.trvale

 

1.2.)  Termíny následujících zasedání KF jsou: středa 18.1.2017 od 15:30 hod v Praze a dále pak čtvrtek 23.2.2017 od 15:30 hod v Praze a sobota 18.3.2016 od 10:00 hod v Praze.

   

1.3.) KF vzala na vědomí informaci o přípravě projektu Futsalové (r)evoluce ve spolupráci s IT a LPO odděleními FAČR a dále o probíhajících jednáních s vedením FAČR, zejména o legislativním nastavení a finanční spolupráci.   KF ukládá realizovat dle stanoveného časového harmonogramu, resp.průběžně informovat KF.

Odpovídá: p. Mestek. Termín: 18.1.2017, resp. průběžně do 30.6.2017

 

1.4.)  KF projedná problematiku statutů odborných (sub)komisí KF FAČR v rámci svého zasedání 18.1.2017.

Odpovídají: pp.Mestek, Průša, předsedové (sub)komisí KF.  Termín: 18.1.2017

 

1.5.)  KF vzala na vědomí informace o tvorbě návrhu způsobu projednávání tzv. vyhrazených (konfidenciálních) materiálů a způsob práce a nakládání s nimi. KF schválila odložení řešení toho materiálu na neurčito. P. Fousek ponechal přípravu případného návrhu exkluzivně v kompetenci p. Blažka.

Odpovídá: p.Blažek – Termín: 30.6.2017

 

1.6.)   KF projednala otázku činnosti manažerů futsalu, personálního obsazení a stanovení pracovní náplně jednotlivých manažerských pozic. KF jednomyslně schválila návrh na prodloužení stávajících mandátů do 30.6.2017.

KF ukládá předložit návrhy náplní práce jednotlivých manažerů a návrh nové struktury rozdělení manažerských pozic.

Odpovídá: p. Mestek. Termín: ihned, resp. 23.2.2017

 

 

 

2) Mezinárodní futsal

 

2.1.)  KF vzala na vědomí informace p. Fouska z UEFA a FIFA:

- hodnocení MS v Kolumbii

- přípravy ME 2018 ve Slovinsku

- MS 2020 a MS 2024 – parametry, kandidatury

- jednání o návrhu na rozšíření počtu účastníků ME od roku 2022 na 16 týmů + hrací systém doma/venku ve fázi elite round

- jednání o návrhu na změnu hracího systému UEFA Futsal Cupu v jeho závěrečné fázi (od Elite round utkání)

- jednání o návrhu příprava UEFA projektu mládežnického ME 2019 – zatím není schválená věková kategorie  

 

 

 

3)  Reprezentace

 

3.1.) KF vzala na vědomí zprávu trenéra reprezentace p.Neumanna

- vyhodnocení mezistátního dvojutkání Rumunsko-ČR

- nominace „A“ týmu na mezistátní přípravná utkání ČR-Chorvatsko 9.-10.1.2017

- plán přípravy na KV ME dubnovou v Kazachstánu (2x MPU ČR-Rumunsko v únoru a soustředění v Lázních Bohdaneč v březnu 20107)

 

 

4) Vrcholový futsal

 

4.1.)  KF vzala na vědomí informace Soutěžně technické subkomise o průběhu soutěžního ročníku celostátních lig futsalu a řešení termínových, soutěžně-technických a disciplinárních opatření.

KF vzala na vědomí zprávu sekretariátu KF o stavu proplácení finančních prostředků na účty klubů 1.a 2.ligy dle stanoveného klíče pro rozdělení části zisku z marketingu, resp. schválených dotací na činnost klubů 2.ligy a Juniorské ligy futsalu.

KF ukládá zjistit reálný termín rozeslání dotací klubům ze strany Finančního oddělení FAČR a písemně informovat kluby.

Odpovídá: p.Průša - Termín: 31.12.2017

 

4.2.)  KF vzala na vědomí informaci o závěrech ze schůzky zástupců KF s Licenčním manažerem FAČR p.Rýznarem

- možnost účasti zástupců futsalu na licenčním semináři fotbalu pro kluby ČFL, MSFL, připravující se na postup do FNL

- návrh řešení problematiky personálního obsazení Licenční subkomise KF

- možná know-how z oblasti licencí fotbalu, použitelná pro futsal

KF ukládá připravit návrh reformy licenčního řízení

odpovídají: pp.Fousek, Šuba – Termín: únor 2017

 

4.3.)  KF vzala na vědomí informaci o zajištění a přípravě pořadatelství TV utkání Chance futsal ligy na období leden-březen 2017 (12.1.AC Sparta Praha – SK Slavia Praha, 2.2. Třinec-Sparta, 2.3. Hodonín – Helas,).

Odpovídají: pp.Průša, Chyba. Termín: průběžně

 

KF vyhodnotila úroveň a pořadatelské zajištění TV utkání 14.12. Gardenline Litoměřice- Sparta Praha jako velmi kvalitní. KF schválila dlouhodobou výjimku pro halu v Lovosovicích pro pořádání TV utkání bez pokládání mobilního povrchu.

KF se v souvislosti s hodnocením TV pořadů z utkání futsalu na ČT4 zabývala kritikou úrovně a způsobu výběru spolukomentátorů. KF pověřila předsedu p.Mesteka jednáním se zástupci ČT o možnosti více ovlivňovat výběr spolukomentátorů na následujících futsalových TV utkáních a uložila p. Pavlíkovi permanentně intervenovat v uvedeném smyslu.

T. 30.6.2017

O: pp. Mestek, Pavlík

 

4.4.) p. Fousek informoval o písemných návrzích KF v souvislosti s informacemi o vstupu klubu „Sparta Praha“ do soutěží futsalu-sálového fotbalu. KF ukládá informovat písemně v tomto kontextu dále pokračovat v adresování na všechny subjekty, kterých se tento krok týká dle navrženého postupu osobních jednání i písemných oslovení subjektů (AC Sparta Praha fotbal, a.s., občanské sdružení Sparta Praha, FAČR, STES, LFA).

Odpovídá: pp.Fousek, Mestek – Termín: 18.1.2017

 

4.5.)  KF vyhodnotila předložené přihlášky do výběrového řízení na pořadatelství finálového turnaje Juniorské ligy futsalu 2016/17 a rozhodla o přidělení turnajů Final Four v jednotlivých kategoriích takto:

Final Four U-17:        sobota 4.2.      Chomutov       pořadatel FC Baník Chomutov

Final Four U-19:        neděle 5.2.      Chrudim         pořadatel FK ERA-PACK Chrudim

KF přidělila uvedeným klubům pořadatelství oddělených turnajů Final Four s ohledem na vysokou pravděpodobnost účasti jejich týmů ve finálové fázi příslušné kategorie. Povinnost zajistit pořadatelství kluby FC Baník Chomutov, resp.FK ERA-PACK Chrudim i v případě neúčasti jejich týmů ve Final Four by platila pouze tehdy, kdyby nedošlo k zajištění náhradního pořadatele (např.z řad jistých účastníků FF).

KF ukládá zajistit ve spolupráci s pořádajícími kluby organizaci Final Four ve stanovených termínech.

Odpovídají: pp.Průša, Chyba - Termín: 4.2., resp.5.2.2017

 

 

 

5) Regionální futsal

 

5.1.)  KF vzala na vědomí informaci o důvodech zrušení původně stanoveného termínu 10.12.2016 pro uspořádání Aktivu oblastí, krajů a okresů SF ČR, a to z důvodu série omluv z účasti ze strany zástupců některých regionů, které byly doručeny na sekretariát KF pouhé 3 dny před dlouho avizovaným termínem jednání a odmítla je jako většinově účelové.

Předseda KF p.Mestek vyjádřil hluboké zklamání nad uvedeným způsobem jednání a vysvětlil nutnost svolání Aktivu v náhradním termínu. KF schválila návrh nového termínu pro uspořádání Aktivu oblastí, krajů a okresů SF ČR na sobotu 18.2.2017.

KF v obsáhlé diskusi projednala problematiku regionálního futsalu a schválila text dopisu předsedy Svazu futsalu Otakara Mesteka členské základně SF.

 

KF konstatuje, že je standardně připravena řešit jakékoliv relevantní  podklady, které jí budou předloženy v souladu s jednacím řádem v zájmu zachování etiky v prostředí SF ČR.

 

KF ukládá zajistit distribuci písemného sdělení předsedy SF co nejširšímu spektru členské základny.

Odpovídá: p.Průša – Termín: 31.12.2016, resp.ihned

 

5.2.)  KF rozhodla o přesunu projednávání návrhu nových parametrů projektu Turnaje Mistrů futsalových soutěží pro sezónu 2016/17 na následující zasedání 18.1.2017.

Odpovídají: pp.Mestek, Klier, Průša, Šuba – Termín: 18.1.2017

 

 

 

6) Média a marketing

 

6.1.)  KF projednala aktuální stav plnění úkolů v oblasti marketingu a PR.

 

6.2.)  KF vzala na vědomí zprávu o pozastavení realizace projektu Mobilní futsalové aplikace.

 

6.3.)  KF vyhodnotila funkčnost nové verze vizualizace stránek futsalu na webu fotbal.cz.

KF ukládá zajistit další potřebné opravy na stránkách KF k zajištění plné funkčnosti webu.

Odpovídá: p. Pavlík – T:  18.1.2017, resp.průběžně

 

6.4.)  KF vzala na vědomí informace o organizačních přípravách vyhlašování anket Futsalista roku v rámci Galavečera grassroots fotbalu 8.1.2017 v Praze.

Odpovídá: pp.Mestek, Průša, Pavlík – T:  8.1.2017

 

6.5.) KF vysoce kladně vyhodnotila vytvoření FB skupiny PR manažerů klubů zejména CHFL, ale i 2.lig, díky které probíhá blesková komunikace a sdílení informací, fotek, videí, atd.

 

6.6.) KF vysoce kladně vyhodnotila video přenos z utkání 2.ligy „Západ“ Kladno-Mělník – vysoká sledovanost, zdravý zájem futsalového prostředí a také z prosincového mezinárodního turnaje repre „žen“ a „19“  Visegrad v Ostravě. KF ukládá zajistit video přenosy z utkání repre „A“ – 2x ČR-Chorvatsko a 2xy ČR-Rumunsko a dále z utkání repre „žen“ 2x ČR-Rusko.

Odpovídají: pp.Klier a Pavlík – Termín: průběžně

 

 

 

7) Rozhodčí a delegáti

 

7.1)  KF poděkovala p.Hoňkovi za převzetí SbKR, po pozastavení výkonu fuknce p.Vence na vlastní žádost, a vyjádřila mu jednomyslně absolutní podporu. KF dále vzala na vědomí informace pověřeného předsedy Subkomise rozhodčích p.Hoňka o závěrech z jednání SbKR,mmj.

- změny ve způsobu hodnocení rozhodčích dle schválené směrnice (stanovení dalšího postupu ve spolupráci se Subkomisí delegátů)

- příprava návrhu Směrnice o vzdělávání rozhodčích futsalu

- návrh změn v systému odměňování za výkon funkce rozhodčího

- stanovisko SbKR k případnému pozvání p.Zbožínka na seminář SbKR v případě jeho doporučení příslušnou oblastí/divizí

- s trestním oznámením podaným v rámci causy FC profilu klubu VŠB Ostrava – SbKR bude čekat na finální verdikt orgánů činných v trestním řízení a poté případně zaujme další stanoviska a řešení

 

7.2.)  KF schválila návrh doplnění listiny rozhodčích pro celostátní soutěže futsalu (pp.Plzák, Havlík).

 

7.3.)  KF ukládá SbKR a SbKD zajistit předávání informací o provedených změnách známek, udělených delegáty v rámci utkání celostátních lig.

Odpovídají: pp.Honěk, Hanzlík – Termín: 18.1.2017, resp.průběžně

 

7.4.) KF ukládá SbKR vyvíjet větší úsilí k zajištění možnosti dalšího personálního posílení mezinárodní listiny FIFA rozhodčích futsalu. 

Odpovídá: p.Honěk – Termín: trvale

 

 

 

8)  Ekonomika

 

8.1.)  KF pověřila předsedu KF p.Mesteka přípravou finančního rámce pro přípravu rozpočtu SF na rok 2017.

Odpovídáí: p.Mestek – Termín: 18.1.2017

 

 

 

9) Trenérství

 

9.1.)  KF vzala na vědomí zprávu o ukončení základní části kurzu trenérského vzdělávání UEFA Licence Futsal „B“ a stanovení termínu ústních a písemných zkoušek (28.1.v Praze ve spolupráci s Oddělením trenérského vzdělávání FAČR). KF dále vzala na vědomí oficiální sdělení zástupců UEFA o uznání kurzu, pořádaného FAČR, jako licenčního kurzu vzdělávání trenérů futsalu a tedy možnosti udílet trenérům futsalu  UEFA licence „B“.

KF projedná návrh uspořádání slavnostního předávání trenérských UEFA licencí na následujícím zasedání. KF ukládá obě akce organizačně zajistit.

Odpovídají: pp.Stříž, Průša – Termín: 21.1.2016, resp.průběžně

 

 

 

10) Pohár

 

10.1.)  KF vzala na vědomí zprávu o stavu přípravy finále celostátní části Poháru FAČR ve futsalu 2015/16 včetně TV přenosu 21.12.2016.

 

KF ukládá zajistit zveřejnění Propozic Poháru FAČR ve futsalu na ročník 2016/17 na všech internetových stránkách futsalu.

Odpovídá: p.Průša – Termín: 31.12.2016

 

 

11) Ženský futsal

 

11.1.)  KF schválila návrh na vyhodnocení výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje MČR ve futsalu žen 2016/17 v rámci následujícího zasedání KF.

 


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate