Futsal

reklama

Zápis č.1/2017 ze zasedání Komise futsalu FAČR dne 18.1.2017

Místo jednání: Praha, sekretariát FAČR

Přítomni:  pp.Mestek, Blažek, Klier, Kolman, Šuba, Stix, Fousek, Průša

Omluveni: p.Palaščák

Neomluveni: -

Přizváni: pp.Svoboda, Pavlík, Říha, Helcl, Havlík, Rod

Jednání bylo zahájeno v 15:30 hod a ukončeno v 18:40 hod

Jednání řídil: p. Mestek, předseda KF FAČR

 

 

1) Formální záležitosti  

 

1.1.)  KF schválila finální podobu zápisu ze zasedání KF 21.12.2016.

KF ukládá zveřejnit zápis na internetových stránkách KF.

Odpovídá: p. Průša. Termín: 20.1.2017

 

1.2.)  Termíny následujících zasedání KF jsou: čtvrtek 23.2.2017 od 15:30 hod v Praze, sobota 18.3.2017 od 10:00 hod v Praze.

   

1.3.) KF projednala problematiku přípravy projektu Futsalové (r)evoluce ve spolupráci s IT a LPO odděleními FAČR. KF vzala na vědomí informace zástupců oddělení LPO a IT FAČR, pp.Říhy a Helcla o možnostech a stavu nastavení legislativy a finanční spolupráce v rámci FAČR

- příprava legislativy futsalu v souladu s legislativou FAČR pro fotbal

- nastavení vztahu fotbal-futsal ve FAČR

- postupný přechod systému IT ve stanovených termínech:

- 18.2.2017 - zkušební spuštění verze IS

-  1.4.2017  - funkční samostatná databáze

KF ukládá realizovat dle stanoveného časového harmonogramu, resp. průběžně informovat KF.

Odpovídá: p. Mestek. Termín: 23.2.2017, resp. průběžně do 30.6.2017

 

1.4.)  KF projednala otázku aktualizace statutů odborných (sub)komisí KF FAČR.

KF neprojednala předložený návrh upravené varianty statutu SbKD a KF ukládá předložit návrhy všech statutů odborných (sub)komisí KF FAČR zároveň (společná kostra statutů všech subkomisí, avšak zároveň zohlednění samostatných specifik jednotlivých subkomisí) pro přípravu jejich schvalování v rámci zasedání KF 23.2.2017. KF doporučuje znění návrhů ještě před předložením do KF zkonzultovat s LPO FAČR.

Odpovídají: pp. Svoboda, Průša, předsedové (sub)komisí KF.  Termín: 10.2.2017

 

1.5.)  KF vzala na vědomí informace o tvorbě návrhu způsobu projednávání tzv. vyhrazených (konfidenciálních) materiálů a způsob práce a nakládání s nimi. KF schválila odložení řešení toho materiálu na neurčito. P. Fousek ponechal přípravu případného návrhu exkluzivně v kompetenci p. Blažka.

Odpovídá: p.Blažek – Termín: 30.6.2017

 

1.6.)   KF ukládá předložit návrhy náplní práce jednotlivých manažerů a návrh nové struktury rozdělení manažerských pozic.

Odpovídá: p. Mestek. Termín: 23.2.2017

 

1.7.)   KF vzala na vědomí návrh na vyřazení nefunkčních klubů z evidence FUTIS.

KF ukládá předložit přehled nefunkčních klubů v rámci SF na Regionálním aktivu 18.2.2017 a po odsouhlasení se zástupci regionálních řídících komisí předložit Komisi futsalu finální návrh k vyřazení z evidence FUTIS.

Odpovídají: pp.Havlík, Průša. Termín: 23.2.2017

 

 

 

2) Mezinárodní futsal

 

2.1.)  KF vzala na vědomí informace p. Fouska z UEFA a FIFA.

 

 

 

3)  Reprezentace

 

3.1.) KF vzala na vědomí informace o přípravách akcí reprezentace

- reprezentace „A“ - 2x MPU ČR-Rumunsko (8.2.v Kadani + 9.2. v Ústí nad Labem)

                   - soustředění v Lázních Bohdaneč v březnu 2017

                   - duben 2017 - kvalifikace ME v Kazachstánu

- reprezentace U-21 a U-19 - mezinárodní turnaj Ostrava cup 10.-12.2.2017

- reprezentace žen – 2x MPU ČR-Rusko (17.2.v České Lípě a 18.2.v Teplicích)

KF ukládá přizvat trenéra reprezentace p.Neumanna na dubnové zasedání KF za účelem vyhodnocení kvalifikace ME

 

 

 

4) Vrcholový futsal

 

4.1.)  KF vzala na vědomí informace o průběhu soutěžního ročníku celostátních lig futsalu a řešení aktuální problematiky organizace soutěží.

KF vzala na vědomí zprávu sekretariátu KF o stavu proplácení finančních prostředků na účty klubů 1.a 2.ligy (uhrazeny dotace na činnost klubů Juniorské ligy futsalu, termín platby finančních prostředků ze zisku z marketingu, resp. schválených dotací na činnost klubů 2.ligy byl z technických důvodů v rámci kalendáře plateb Finančního oddělení FAČR posunut na 2.polovinu ledna). KF ukládá informovat kluby o aktuálním stavu a realizaci odeslání dotací.

Odpovídá: p.Průša - Termín: 31.1.2017

 

4.2.) KF vzala na vědomí informaci o závěrech z jednání zástupců KF s Licenčním manažerem FAČR p.Rýznarem o možnostech spolupráce v rámci licenčního řízení futsalu.

KF ukládá připravit návrh reformy licenčního řízení.

Odpovídají: pp.Fousek, Šuba, Mestek – Termín: únor 2017

 

4.3.)  KF vzala na vědomí informace o zajištění a přípravě TV utkání Chance futsal ligy a jednání s ČT o dalších termínech TV utkání futsalu.

KF vyhodnotila TV přenos z utkání AC Sparta Praha – SK Slavia Praha 12.1.2017

KF projednala otázku přípravy dalších TV přenosů:

2.2.2017  od 18:05 hod SKP Ocel Třinec – AC Sparta Praha

2.3.2017  od 19:35 hod Tango Hodonín – RK Helas Brno – s pokládkou povrchu

Odpovídají: pp.Průša, Chyba, Palaščák. Termín: průběžně

 

4.4.)  KF projednala problematiku řešení disciplinárních provinění v rámci Svazu futsalu.

KF ukládá přizvat na následující zasedání KF 23.2. předsedkyni DK SF sl.Dufkovou za účelem vyhodnocení aktuální situace v souvislosti s novým trendem DK při stanovení výše disciplinárních postihů v souladu s DŘ.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: 23.2.2017

 

4.5.) KF vzala na vědomí zprávu o přípravě Final Four Juniorské ligy futsalu 2016/17 v souladu s rozhodnutím KF o přidělení pořadatelství turnajů v jednotlivých kategoriích.

KF schválila časový harmonogram turnajů:

- Final Four U-17:          sobota 4.2. v Chomutově od 14:00 hod            

- Final Four U-19:          neděle 5.2. v Chrudimi od 16:00 hod    

KF ukládá zajistit ve spolupráci s pořádajícími kluby organizaci Final Four ve stanovených termínech.

Odpovídají: pp.Průša, Chyba - Termín: 4.2., resp.5.2.2017

 

4.6.)  KF projednala podnět sekretariátu KF na neplnění podmínek přidělování dotací klubům Juniorské ligy futsalu 2016/17 na základě řádného odehrání jednotlivých turnajů. K porušení principů dotace na výchovu talentované mládeže došlo ze strany klubu Mados MT Hradec Králové (nedostatečný počet hráčů v utkání U-19 dne 15.1.2017). KF vyjádřila znepokojení nad uvedeným projevem nekvalitní práce v juniorské kategorii. KF rozhodla o pozastavení dotace klubu Mados MT Hradec Králové ve výši 6.000 Kč za turnaj Juniorské ligy. KF případ znovu projedná při příštím zasedání a na základě předloženého odůvodnění ze strany klubu rozhodne o případné úpravě či neudělení finanční dotace.

KF ukládá vyzvat klub Mados MT Hradec Králové k písemnému vyjádření.

Odpovídá: p.Průša - Termín: 23.2.2017

 

4.7.) KF diskutovala písemné podněty p.Gnidy týkající se juniorských soutěží, resp. mládežnického futsalu obecně. KF vzala na vědomí pozvání p.Gnidy na jednání s předsedou, šéftrenérem reprezentace i předsedou Grémia 1.CL. KF ukládá podat informaci.

Odpovídají: pp.Mestek, Neumann, Kolman – Termín: 23.2.2017

 

4.8.) KF diskutovala problematiku bezpečnosti hal v souvislosti se zřícením střechy SH Česká Třebová (leden 2017). KF ukládá zaslat dopis na všechny řídící orgány futsalu a stejně tak i na všechny kluby 1.a 2.CL s apelem na důkladné prověření všech bezpečnostních parametrů hal, ve kterých se pořádají futsalová utkání.

Odpovídá: pp.Klier, resp.Kolman, Šuba – Termín: 20.2.2017

 

 

 

5) Regionální futsal

 

5.1.)  KF kladně ohodnotila počet členů SF ČR k 17.1.2017, který je cca stejný jako v minulých letech v tomto období.

KF schválila návrh pozvánky na Aktiv předsedů ObKF, KKF a OkKF SF ČR na sobotu 18.2.2017 od 10:00 hod ve Stříteži u Jihlavy.

KF projednala problematiku regionálního futsalu a vzala na vědomí informaci o přípravě dalšího písemného, tentokrát pozitivního, vyjádření předsedy jménem KF FAČF členům Svazu futsalu, které bude odesláno v nejbližších dnech v rámci prezentace závěrů KF ze zasedání 18.1..

KF ukládá zajistit distribuci písemného sdělení předsedy SF co nejširšímu spektru členské základny.

Odpovídají: pp.Mestek, Průša, Pavlík – Termín: 23.1.2017, resp.průběžně

 

5.2.)  KF vzala na vědomí informace o stavu přípravy projektu Turnaje Mistrů futsalových soutěží pro sezónu 2016/17 a návrh nových parametrů projedná v rámci zasedání 23.2.2017.

KF dále ukládá vyhlásit výběrové řízení na organizaci tohoto turnaje v roce 2017.

Odpovídají: pp.Mestek, Klier, Průša, Šuba – Termín: 18.2.2017, resp.23.2.2017

 

 

 

6) Média a marketing

 

6.1.)  KF projednala aktuální stav plnění úkolů v oblasti marketingu a PR.

 

6.2.)  KF vzala na vědomí zprávu o vyhlášení anket Futsalista roku v rámci Galavečera grassroots fotbalu 8.1.2017 v Praze.

 

6.3.) KF ukládá zajistit video přenosy z utkání reprezentace „A“ - 2x ČR-Rumunsko a z utkání reprezentace „žen“ 2x ČR-Rusko.

Odpovídají: pp.Klier a Pavlík – Termín: 8.2.,resp.17.2.2017

 

 

7) Rozhodčí a delegáti

 

7.1)  KF projednala problematiku činnosti v oblasti rozhodčích a delegátů celostátních soutěží a ukládá přizvat předsedy obou subkomisí pp.Hoňka a Hanzlíka na únorové zasedání KF.

Odpovídají: pp.Průša, Honěk, Hanzlík – Termín: 23.2.2017

 

7.2.)  KF ukládá SbKR a SbKD zajistit vydávání a distribuci Komuniké ze zasedání SbKR a SbKD přímo z mailových adres uvedených subkomisí na adresy všech klubů celostátních lig a členů KF.

Odpovídají: pp.Průša, resp.Honěk, Hanzlík – Termín: 31.1.2017, resp.průběžně

 

 

 

8)  Ekonomika

 

8.1.)  KF projednala návrh finančního rámce pro přípravu rozpočtu SF na rok 2017, předložený předsedu KF p.Mestekem. KF ukládá zaslat do 10.2.2017 předsedovi KF případné připomínky k návrhu finančního rámce. KF dále ukládá připravit jeho finální návrh.

Odpovídají: p.Mestek, resp.členové KF – Termín: 10.2., resp.23.2.2017

 

8.2.)  KF ukládá připravit návrh výsledného hospodaření SF za rok 2016.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: 3/2017

 

 

 

9) Trenérství

 

9.1.)  KF vzala na vědomí zprávu o přípravě závěrečných zkoušek v rámci kurzu trenérského vzdělávání UEFA Licence Futsal „B“, které se uskuteční 28.1.v Praze ve spolupráci s Oddělením trenérského vzdělávání FAČR za účasti pověřeného zástupce UEFA.

KF projedná návrh uspořádání slavnostního předávání trenérských UEFA licencí na následujícím zasedání v závislosti na výsledku zkoušek a míry úspěšnosti při jejich absolvování. KF ukládá obě akce organizačně zajistit.

Odpovídají: pp.Stříž, Průša – Termín: 28.1.2016, resp.průběžně

 

 

 

10) Pohár

 

10.1.)  KF kladně vyhodnotila finále celostátní části Poháru FAČR ve futsalu 2015/16, včetně TV přenosu 21.12.2016.

 

 

 

11) Ženský futsal

 

11.1.)  KF rozhodla o přesunutí výběrového řízení na pořadatelství finálového turnaje MČR ve futsalu žen 2016/17 na následující zasedání. KF ukládá přizvat předsedu Subkomise ženského futsalu p.Herzoga na březnové zasedání KF za účelem vyhodnocení mezistátních utkání ČR-Rusko a přípravy finálového turnaje MČR ve futsalu žen.

 

 

 

12) Různé

 

12.1.)  KF vzala na vědomí předložený úvodní návrh výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje MČR veteránů. KF ukládá vyhlásit v rámci Regionálního aktivu 18.2. výběrové řízení na pořadatelství Turnaje Mistrů futsalových soutěží 2016/17 a MČR veteránů. Následně KF schválí parametry MČR v rámci zasedání 23.2.2017.

Odpovídají: pp.Mestek, Klier, Průša, Šuba – Termín: 18.2., resp.23.2.2017

 

12.2.) KF vzala na vědomí informace předsedy ObKF „C“ a předsedy karlovarské KKF p. Jana Roda, které se týkaly odložení trestní věci vůči bývalému předsedovi ObKF „C“ a předsedy karlovarské KKF p. Josefovi Novotnému. Vzhledem k obsáhlosti prezentované dokumentace rozhodla KF o pokračování řešení této záležitosti na další KF 23.2.2017.

 

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate