Futsal

reklama

Zápis č. 2/2017 ze zasedání Komise futsalu FAČR dne 23.2.2017

Datum konání:   23.2.2017

Místo jednání: Praha, sekretariát FAČR

Přítomni:  pp.Mestek, Blažek, Klier, Kolman, Šuba, Stix, Fousek, Průša

Omluveni: -

Neomluveni: -

Přizváni: pp. Rod, Svoboda, Pavlík, Palaščák, Chyba, Honěk, Hanzlík

(vše dle prezenční listiny)

Jednání bylo zahájeno v 15:30 hod a ukončeno v 18:40 hod

Jednání řídil: p. Mestek, předseda KF FAČR

 

 

1) Formální záležitosti  

 

1.1.)  KF schválila finální podobu zápisu ze zasedání KF 18.1.2017.

KF ukládá zveřejnit zápis na internetových stránkách KF.

Odpovídá: p. Průša. Termín: 28.2.2017

 

1.2.)  Termíny následujících zasedání KF jsou: čtvrtek 23.3.2017 od 15:30 hod v Praze, čtvrtek 20.4.2017 od 15:30 hod v Praze, dále pak 18.5. a 15.6.2017.

   

1.3.) KF vzala na vědomí zprávu předsedy KF p.Mesteka o aktuálním stavu řešení problematiky přípravy projektu Futsalové (r)evoluce ve spolupráci s IT a LPO odděleními FAČR. Dle oznámení pověřených pracovníků FAČR je nutné odložit realizaci spuštění projektu o 1 rok na termín 1.7.2018.

KF schvaluje nový termín projektu Futsalové (r)evoluce a postupný přechod systému IT ve stanovených termínech:

- květen 2017 – představení projektu evoluce Aktivu Reg.futsalu ze strany LPO a IT FAČR

- 18.2.2018 - zkušební spuštění verze IS

-  1.4. 2018  - funkční samostatná databáze

Dále zůstávají v platnosti stanovené dlouhodobé cíle:

- příprava legislativy futsalu v souladu s legislativou FAČR pro fotbal

- nastavení vztahu fotbal-futsal ve FAČR

KF ukládá realizovat dle stanoveného časového harmonogramu, resp. průběžně informovat KF.

Odpovídá: p. Mestek. Termín: 23.2.2018, resp. průběžně do 30.6.2018

 

1.4.) KF vzala na vědomí informaci o přípravě aktualizovaných statutů odborných (sub)komisí KF FAČR po konzultaci s LPO FAČR dle doporučuje KF. S ohledem na stanovený proces přípravy statutů KF ukládá zaslat návrhy všech statutů odborných (sub)komisí KF FAČR členům KF do 15.3.2017, a to bez dalších odkladů, pro přípravu jejich schvalování v rámci zasedání KF 23.3.2017.

Odpovídají: pp. Svoboda, Průša, předsedové (sub)komisí KF. Termín: 15.3.,resp.23.3.2017

 

1.5.)  KF vzala na vědomí informace o tvorbě návrhu způsobu projednávání tzv. vyhrazených (konfidenciálních) materiálů a způsob práce a nakládání s nimi. KF schválila odložení řešení toho materiálu na neurčito. P. Fousek ponechal přípravu případného návrhu exkluzivně v kompetenci p. Blažka.

Odpovídá: p.Blažek – Termín: 30.6.2017

 

1.6.)   KF projednala úvodní návrh nové manažerské struktury řízení futsalu. KF ukládá předložit návrhy náplní práce jednotlivých manažerů a návrh parametrů výběrového řízení na obsazení manažerských pozic.  

Odpovídá: p. Mestek. Termín: 10.3.2017

 

1.7.)   KF vzala na vědomí informaci o řešení problematiky vyřazování nefunkčních klubů z evidence FUTIS v rámci Regionálního aktivu 18.2.2017. KF ukládá FUTIS manažerovi zajistit distribuci přehledu nefunkčních klubů v rámci SF zástupcům regionálních řídících komisí a po odsouhlasení předložit Komisi futsalu finální návrh k vyřazení z evidence FUTIS.

Odpovídají: pp.Havlík, Průša. Termín: 23.3.2017

 

 

 

2) Mezinárodní futsal

 

2.1.)  KF vzala na vědomí informace p. Fouska z UEFA a FIFA.

 

 

 

3)  Reprezentace

 

3.1.)  KF vzala na vědomí uskutečnění reprezentačních akcí:

- reprezentace „A“ - 2x MPU ČR-Rumunsko (8.2.v Kadani + 9.2. v Ústí nad Labem

- reprezentace U-21 a U-19 - mezinárodní turnaj Ostrava cup 10.-12.2.2017

- reprezentace žen – 2x MPU ČR-Rusko (17.2.v České Lípě a 18.2.v Teplicích)

 

3.2.)  KF vzala na vědomí informace o přípravách následujících akcí:

- reprezentace „A“ - soustředění v Lázních Bohdaneč v březnu 2017

                   - 9.-12.4.2017 - kvalifikace ME v Kazachstánu

- reprezentace U-21 a U-19 - mezinárodní turnaj Generalli cup 18.-19.3.2017 ve Vsetíně

 

3.3.)  KF ukládá přizvat trenéra reprezentace p.Neumanna na následující zasedání KF 23.3. za účelem zejména vyhodnocení přípravy a nominace reprezentace „A“ na kvalifikaci ME.

Odpovídá: p. Mestek. Termín: 23.3.2017

 

3.4.)  KF schválila návrh delegovat povinně na každé přátelské utkání reprezentace na domácí půdě kromě 3 rozhodčích rovněž i pro tuto nominaci náležitě fundovaného delegáta SF.

Odpovídají: pp.Mestek, Hanzlík. Termín: trvale

KF ukládá vypracovat návrh Směrnice pro organizaci mezistátních utkání a mezinárodních turnajů (s možným využitím materiálů oddělení logistiky a reprezentačního oddělení FAČR).

Odpovídají: pp.Mestek, Průša. Termín: 8/2017

 

 

 

4) Vrcholový futsal

 

4.1.)  KF vzala na vědomí informace o průběhu soutěžního ročníku celostátních lig futsalu.

KF vzala na vědomí zprávu sekretariátu KF o stavu proplácení finančních prostředků na účty klubů 1.a 2.ligy. Finanční prostředky ze zisku z marketingu pro kluby Chance futsal ligy, resp. schválených dotací na činnost klubů 2.ligy byly uhrazeny. Druhá část dotace na činnost klubů Juniorské ligy futsalu bude proplacena v předpokládaném termínu dle možností Finančního oddělení FAČR. KF ukládá informovat kluby a následně KF o aktuálním stavu a realizaci odeslání dotací.

Odpovídá: p.Průša - Termín: 23.3.2017

 

4.2.) KF vzala na vědomí informaci o závěrech z jednání zástupců KF s Licenčním manažerem FAČR p.Rýznarem o možnostech spolupráce v rámci licenčního řízení futsalu.

KF ukládá připravit návrh personálního obsazení LK na sezónu 2017/18.

Odpovídají: p.Mestek – Termín: 23.3.2017

 

4.3.)  KF vzala na vědomí informace o realizaci TV přenosu z utkání Chance futsal ligy SKP Ocel Třinec – AC Sparta Praha z 2.2.2017.

KF projednala otázku jednání s ČT možnostech výběru termínů dalších TV utkání futsalu v sezóně 2016/17 (24.4.čtvrtfinále play-off Chance futsal ligy , 1.5.semifinále + finálová série bude předmětem dalšího jednání).

KF projednala otázku přípravy příštího TV utkání 2.3.2017 od 19:35 hod Tango Hodonín – RK Helas Brno – s pokládkou mobilního povrchu Komise futsalu.

Odpovídají: pp.Mestek, Kolman, Průša. Termín: průběžně

 

KF obsáhle diskutovala návrh p.Kliera zahájit jednání s ČT/jinými TV o přípravě a realizaci pravidelného TV magazínu o futsalu, který by doplnil přímé přenosy z utkání futsalu. Dále diskutovala další možná zlepšení televizace futsalu (počty přenosů, záznamů, povinnost povrchu, aj.)

Odpovídají: pp.Mestek, Klier. Termín: 30.6.2017

 

4.4.)  KF projednala problematiku řešení disciplinárních provinění v rámci Svazu futsalu.

 

4.5.) KF vzala na vědomí zprávu o konání Final Four Juniorské ligy futsalu 2016/17

- Final Four U-17:          sobota 4.2. v Chomutově

- Final Four U-19:          neděle 5.2. v Chrudimi

 

KF vyjádřila spokojenost s organizační i sportovní úrovní obou turnajů. KF ocenila výjimečné pořadatelské zabezpečení Final Four v Chomutově. KF vysoce ocenila i sportovní úroveň obou Final Four!

 

KF vzala na vědomí předložený omluvný dopis dodavatelské firmy Bauer k incidentu chybně označených medailí, dodaných speciálně pro oba turnaje.

 

4.6.)  KF rozhodla na základě podnětu na řádné neplnění podmínek přidělování dotací klubům Juniorské ligy futsalu 2016/17 z důvodu porušení principů dotace na výchovu talentované mládeže, ke kterému došlo ze strany klubu Mados MT Hradec Králové (nedostatečný počet hráčů v utkání U-19 dne 15.1.2017) a GOLD COMBIX Ústí nad Labem U-17 (kontumační prohra v utkání 1. ligy U-17 s SK INTEROBAL Plzeň U-17 z důvodu nedostatečného počtu hráčů) o snížení celkové dotace na turnaj o polovinu, tedy na 3.000,-Kč.

KF vzala na vědomí předložené odůvodnění nedostatečného počtu hráčů týmu U-17 Mados MT Hradec Králové.

Odpovídá: p.Průša - Termín: 23.3.2017

 

4.7.)  KF schválila návrh na ustanovení nového názvu pro utkání vítězů obou skupin 2.ligy jako Superfinále 2.ligy futsalu, které se bude konat tradičně po ukončení základní části 2.ligy. Model utkání bude upřesněn po projednání se zástupci vedoucích týmů obou skupin.

Odpovídají: pp.Šuba, Průša, Chyba - Termín: 23.3., resp.31.3.2017

 

 

 

5) Regionální futsal

 

5.1.)  KF vyhodnotila průběh a závěry Aktivu předsedů ObKF, KKF a OkKF SF ČR, který se konal 18.2.2017 ve Stříteži u Jihlavy.

 

5.2.) KF po diskusi rozhodla většinou hlasů (5 pro – 0 se zdržel – 1 proti):

a) o zařazení bodu tzv. „kooptování“ zástupce regionálního futsalu na základě orientačního doporučení zástupců českých regionů, přítomných na Aktivu regionálního futsalu dne 18.2.na uvolněné místo člena KF za odstoupivšího p.Nepila přímo na program téhož zasedání KF 23.2. bez odkladu. Jedná se o tzv.“kooptaci“, tzn.o trvalé přizvávání na jednání KF, ovšem bez možností hlasovat.

 

b) o tzv.“kooptaci“ p.Jana Roda do KF FAČR. p.J.Rod s tzv.“ kooptací“ za uvedených podmínek souhlasí.  

 

c) p. Fousek vyjádřil bez ohledu na osoby a obsazení nesouhlas s institutem tzv.“kooptace“, který považuje za archaický nástroj, vycházející ze zvykového uspořádání (v minulosti 2x liga – p. Vích za p. Sluku, p. Kolman za p. Vícha). KF proto ukládá, v rámci přípravy novelizace Stanov SF ČR, jasně definovat v nových Stanovách postup při tzv. kooptaci člena KF

O: pp. Mestek, Průša + LPO FAČR   T: 2019

 

d) 3.místopředseda KF p.Kolman požádal podle čl. III. bodu 11. Jednacího řádu Komise futsalu FAČR o uvedení následujícího odchylného stanoviska k projednávanému bodu:

„Člen KF Daniel Kolman vyjádřil svůj nesouhlas s kooptací p. Roda do KF, z důvodu naprosté netransparentnosti tohoto kroku, který je kooptací nazýván nesprávně, a dále z důvodu odlišnosti procedury trvalého přizvávání do KF, proti tomuto postupu v minulosti. Dle jeho názoru mělo být osloveno celé příslušné futsalové hnutí, aby v rámci demokratických standardů bylo seznámeno  s možností podat na tuto funkci kandidaturu, ponechat dostatečnou lhůtu pro vyjádření programu všech případných kandidátů jak chtějí hájit zájmy českých regionů, a teprve poté přistoupit k vyjádření vůle kompetentních voličů, který z kandidujících bude přizýván jako host na zasedání KF, v rámci tohoto návrhu. Z tohoto pohledu považuje proceduru v této podobě za nedostatečnou v procesních nárocích. Toto odchylné stanovisko nevyjadřuje žádné osobní zpochybnění pana Roda.“

 

e) KF pověřila předsedu p.Mesteka aby byl mediátorem jednání mezi p.Kapsou a p.Hoňkem na téma vztahů rozhodčích na listinách CL, resp.divize F

 

5.3.)  KF vzala na vědomí zprávu o rozeslání dotací pro rozvoj futsalu v regionech na základě schválené Směrnice o rozdělování Členských příspěvků a závěrech z Regionálního Aktivu..

 

5.4.)  KF vzala na vědomí informace o stavu přípravy projektu Turnaje Mistrů futsalových soutěží pro sezónu 2016/17. Návrh nových parametrů bude projednán v rámci zasedání KF 23.3.2017.

KF schválila podmínky výběrového řízení na organizaci tohoto turnaje v roce 2017 a ukládá vyhlásit VŘ prostřednictvím internetových stránek KF a připravit k vyhodnocení na následujícím zasedání KF.

Odpovídají: pp.Mestek, Klier, Průša, Šuba – Termín: 23.3.2017

 

 

 

6) Média a marketing

 

6.1.)  KF projednala aktuální stav plnění úkolů v oblasti marketingu a PR.

 

6.2.)  KF ukládá zajistit PR a v průběhu akcí pořízení video on-line přenosů z utkání Superfinále 2.ligy a z Turnaje Mistrů futsalových soutěží.

 

6.3.)  KF vzala na vědomí informaci o ukončení platnosti marketingové smlouvy se spol. Eurowint a okamžité uzavření nové smlouvy se spol. Hasičská sportovní do 30.6.2017 s nižším plněním pro Public, resp.Futsal.

 

6.4. KF schválila 2x internetový/komentovaný stream z play-off CHFL (1x čtf + 1x smf).

Odpovídá: p.Pavlík - Termín: duben/květen 2017

 

 

 

7) Rozhodčí a delegáti

 

7.1)  KF projednala problematiku činnosti rozhodčích a delegátů celostátních soutěží za přítomnosti předsedů obou subkomisí pp.Hoňka a Hanzlíka s následujícími závěry:

- vyhodnocení zimního semináře delegátů SF

- v souladu s rozhodnutím KF jsou rozhodčím pravidelně zasílány delegátem SF hodnocení jejich výkonu při řízení jednotlivých utkání

- Komuniké ze zasedání SbKR je rozesíláno již od prvního zasedání SbKR v r.2017

- apel KF na obě Subkomise na zákaz pro RO a DEL vyjadřovat se na sociálních sítích

- SbkR informovala KF, že připravuje návrhy systémových změn s cílem zlepšit listinu rozhodčích a zejména znovuzavedení potřebného institutu 3. rozhodčího – návrhy budou představeny na KF 18.5.2017

- p.Honěk vysvětlil princip stupnice hodnocení rozhodčích, vysvětlil konsekvence s hodnocením UEFA a přislíbil osvětu klubů i veřejnosti

 

 

 

8)  Ekonomika

8.1.)  KF vzala na vědomí zprávu o tvorbě finančního rámce rozpočtu SF na rok 2017, včetně připomínek pp.Blažka a Kolmana, předložený předsedu KF p.Mestekem. Předseda Ligového grémia p.Kolman informoval KF o procesu diskuse mezi ligovými kluby o výši a klíči rozdělení odměn pro kluby 1:CL.

KF ukládá připravit finální návrh rozpočtu.

Odpovídají: p.Mestek, resp.členové KF – Termín: 23.3.2017

 

8.2.)  KF ukládá připravit návrh výsledného hospodaření SF za rok 2016.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: 23.3.2017

 

8.3.)  KF vzala na vědomí informaci o změně režimu odměňování členů odborných subkomisí futsalu dle rozhodnutí FO FAČR. KF ukládá prověřit jiné možnosti/formy odměňování subkomisí.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: 3/2017

 

 

 

9) Trenérství

 

9.1.)  KF vzala na vědomí zprávu o realizaci závěrečných zkoušek v rámci kurzu trenérského vzdělávání UEFA Licence Futsal „B“, které se uskutečnily 28.1.v Praze ve spolupráci s Oddělením trenérského vzdělávání FAČR za účasti pověřeného zástupce UEFA p.Marandy.

Druhého kola zkoušek, 9.3.2017 se zúčastní 8 trenérů (omluvení+neúspěšní absolventi z prvního kola).

Odpovídají: pp.Stříž, Průša – Termín: 28.1.2016, resp.průběžně

 

 

 

10) Ženský futsal

10.1.)  KF vyhodnotila podklady z výběrového řízení na pořadatelství finálového turnaje MČR ve futsalu žen 2016/17, které projednala v první fázi Subkomise futsalu žen.

KF s přihlédnutím k závěrům SbKŽF přidělila pořadatelství finálového turnaje MČR ve futsalu žen klubu SK Interobal Plzeň a bude se tedy konat ve dnech 17.-18.6. 2017 v hale Lokomotivy Plzeňi. Pořadatelstvím finálového turnaje byl pověřen klub Interobal Plzeň ve spolupráci s Krajskou komisí futsalu Plzeň.

Odpovídají: pp.Herzog, Průša – Termín: 17.6.2017

 

 

 

11)  Veteránský futsal

11.1.)  KF schválila podmínky výběrového řízení na organizaci Mistrovství ČR ve futsalu - kategorie veteránů nad 40 let (jednodenní, případně dvoudenní akce v měsíci květnu dle volby pořádajícího klubu).

KF ukládá vyhlásit VŘ prostřednictvím internetových stránek KF a připravit k vyhodnocení na následujícím zasedání KF.

Odpovídají: pp.Mestek, Klier, Průša, Šuba – Termín: 23.3.2017

 

 

 

12)  Různé

 

12.1.)  KF projednala problematiku Matriční subkomise. KF vzala na vědomí okamžitou rezignaci p.Kolmana na funkci předsedy Matriční subkomise KF z důvodu střetu zájmů.

KF jmenovala nové členy Matriční subkomise, která bude od 23.2.2017 pracovat ve složení Hana Hadrbolcová (předsedkyně), Matěj Čmejla, Martin Hošek. Sekretářem byl jmenován Martin Průša.

 

KF schválila návrh na přípravu novelizace Přestupního řádu SF a Registračního řádu SF do 30.6.2017.

Odpovídají: pp.Průša, Svoboda – Termín: 6/2017

 

KF ukládá zveřejnit informaci KF o nutnosti závazného respektování Přestupního řádu FIFA pro futsal (mj. omezení počtu přestupů v jednom soutěžním ročníku na 3 + omezení počtu klubů, ve kterém hráč v průběhu ročníku startuje v soutěžním utkání na dva!).

Odpovídá: p.Průša  – Termín: ihned

 

12.2.) KF odložila rozhodování ve věci podnětu předsedy OblKF „C“ a předsedy karlovarské KKF p. Jana Roda, týkajícího se odložení trestní věci vůči bývalému předsedovi OblKF „C“ a předsedy karlovarské KKF p. Josefovi Novotnému. KF rozhodla o pokračování řešení této záležitosti na další KF 23.3.2017 a přizvání p.Novotného na toto zasedání.

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate