/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178283

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178283

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178283

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 912

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178283

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178283

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178283

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 912

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=912

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Legislativa
22.9.2017

Novelizace Etického kodexu

Vážení členové Svazu futsalu ČR, Vážení kolegové,

Komise futsalu FAČR jako nejvyšší orgán Svazu futsalu ČR schválila na svém zasedání dne 7.9.2017 novelizaci Etického kodexu Svazu futsalu ČR.

V současném trendu eskalace napětí nejen ve společnosti, ale rovněž i v prostředí našeho sportu považuje KF za nutné akcentovat morální aspekty jednání každého člena našeho sdružení a bránit skutkům, které by mohly poškozovat zájmy svazu a snižovat kredit futsalu.

Přijetím novelizace Etického kodexu vzniká norma, která zajistí efektivnější ochranu našeho sportu vůči nekalému jednání za účelem zvýhodnění jednotlivců v rozporu s platnými řády SF nebo pokusům o neoprávněný nátlak na řídící a odborné komise futsalu, či další dobrovolné pracovníky svazu.

Věříme, že Etický kodex, který v novelizované podobě vstupuje v platnost dne 22.9.2017, bude i Vámi přijat jako závazný a potřebný dokument pro další činnost ve prospěch českého futsalu.

Jménem Komise futsalu FAČR

Mgr. Otakar Mestek
předseda Komise futsalu
Fotbalová asociace České republiky


ETICKÝ KODEX

Svazu futsalu ČR

 

I. PREAMBULE

 

1. Svaz futsalu České republiky (dále jen „SF“) má zájem i povinnost dbát na celistvost a reputaci futsalu v České republice. Tuto skutečnost mu ukládá i čl. 2 Stanov SF (dále jen „stanovy“), zejména čl. 2.1. a 2.7. stanov.

2. SF trvale a důsledně chrání pověst a image futsalu v ČR a důrazně brání jakýmkoliv ilegálním, nemorálním a neetickým způsobům a snahám o její poškozování.

3. Tento Etický kodex (dále jen „Kodex“) upravuje zásady a způsoby ochrany reputace a image futsalu, hlavní hodnoty tohoto sportu, které EK chce chránit, a dopady této ochrany jak na vztahy mezi členy SF, tak i na některé vazby členů SF k externímu prostředí.

 

II. PŮSOBNOST

 

1. Tento Kodex se vztahuje na všechny členy SF, ať už je druh jejich členství jakýkoliv.  Působnost Kodexu zahrnuje zejména hráče, trenéry, funkcionáře, členy realizačních týmů, technické pracovníky, představitele orgánů klubů na všech soutěžních úrovních SF, dále rozhodčí, delegáty, časoměřiče na všech soutěžních úrovních, dále funkcionáře a členy komisí futsalu i odborných subkomisí na všech soutěžních úrovních.

2. Tento Kodex se vztahuje na veškerá poškození a útoky na pověst a image futsalu. Má se za to, že prioritně se působnost Kodexu vztahuje především na prohřešky mimo sportovní soutěžení, jejichž posuzování, postihování a trestání náleží do působnosti Disciplinárních komisí.

3. O tom, zda porušení tohoto Kodexu bude řešit Komise futsalu FAČR či Disciplinární komise, rozhoduje podle podnětu a povahy i okolností prohřešku Komise futsalu FAČR.

4. Působnost tohoto Kodexu zahrnuje porušování jak zásad uvedených v preambuli (čl.I. tohoto Kodexu), tak i konkrétních prohřešků uvedených níže (viz čl. III tohoto Kodexu).

 

III. DRUHY MOŽNÝCH PROVINĚNÍ VŮČI ETICKÉMU KODEXU

 

1. Porušení obecných zásad etiky

Všichni členové SF jsou povinni se řídit stanovami, všemi předpisy, řády a normami SF, zásadami etického chování dle čl IX. tohoto Kodexu a všestranně dbát na reputaci futsalu dle preambule tohoto Kodexu.

2. Porušení zásad neutrality

Všichni členové SF jsou povinni zachovávat neutralitu dle čl.1 Stanov SF a dbát na cíle i principy SF a jeho orgánů.

3. Porušení zásad loajality

Všichni členové SF mají dovozenou povinnost zachovávat loajalitu vůči SF, jejím orgánům, ligám, klubům a představitelům.

4. Porušení zásad konfidenciality

V závislosti na své konkrétní funkci a pozici ve SF, jeho orgánu, lize či klubu je každý člen SF povinen dbát na zásady mlčenlivosti a ochrany skutečností i sdílených informací.

5. Padělání a upravování dokumentů

Jakékoliv neoprávněné či nezákonné padělání či podobné upravování dokumentů či používání takto padělaných dokumentů při jakékoliv příležitosti je zakázáno.

6. Odhalování a ohlašování porušování tohoto Kodexu

Každý člen SF má ohlašovací povinnost při zaregistrovaném porušení tohoto Kodexu.

7. Střet zájmů

Členové SF mají za povinnost se vyhnout situacím, kdy jejich působení ve futsalových funkcích (SF a jeho orgány) může vést ke střetu s jejich osobními zájmy či zájmy jejich rodinných příslušníků, příbuzných, přátel či obchodních partnerů a kdy jim situace neumožní vykonávat futsalovou funkci s náležitou neutralitou a nezávislostí. Další pravidla v tomto ohledu upravuje Směrnice SF o střetu zájmů.

8. Přijímání a nabízení darů přemrštěné hodnoty

Jakékoliv finanční i nefinanční dary, pozornosti či suvenýry obdržené či věnované při příležitosti působení ve futsalových funkcích nesmějí překročit symbolickou hodnotu. Je zakázáno přijímat či nabízet dary, které jsou v rozporu s funkcí dotyčného, zajišťují finanční výhodu či vedou ke střetu zájmů.

9. Úplatky a korupce

Je zakázáno nabídnout, přislíbit, dát či přijmout jakoukoliv finanční či nefinanční výhodu, ať již přímo nebo zprostředkovaně, vedoucí k jakémukoliv získání neoprávněné výhody, podmínek či situace vůči jinému členovi či orgánu SF.

10. Provize

Je zakázáno nabídnout či přijmout provizi či příslib provize, přímo či zprostředkovaně, vedoucí k získání výhody či neoprávněných podmínek; s výjimkou oficiálních provizí stanovených předpisy (např. marketing).

11. Diskriminace

Je zakázáno jakékoliv diskriminační chování či projevy vůči rase, barvě kůže, etniku, národnostnímu či sociálnímu původu, státní příslušnosti, pohlaví, jazyku, náboženství, politické příslušnosti a názoru, sexuální orientaci, společenskému statusu, atd.

12. Porušení zásad fyzické a mentální integrity

Členové SF jsou povinni ctít a respektovat osobnostní práva všech, se kterými přicházejí do kontaktu. Jakékoliv pokusy o násilí, obtěžování, nactiutrhání, urážení, ponižování, zesměšňování, sexuální napadání, apod. je zakázáno.

13. Porušení integrity zápasů a soutěží

Členům SF je zakázáno v rámci působení v jejich funkcích přímo, nepřímo či jinak sázet, hrát sázkové hry či loterie na utkání a soutěže SF, zejména na soutěže té soutěžní úrovně/skupiny, kde sami či jejich klub/tým působí (týká se především 1. ligy, 2. lig, reprezentací ČR „A“, „21“, „19“ a „ženy“). Je zakázáno mít akcie či podíly v sázkových společnostech, jejich filiálkách, promotérských či brokerských firmách těmito sázkami se zabývajících.

14. Vlastníkům klubů či podílníkům v klubech je zakázáno držet/vlastnit podíl ve dvou a více klubech (podrobnosti upravuje Licenční řád).

15. Je v kompetenci KF FAČR posoudit, ve kterých případech došlo k porušení Kodexu.

16. U čl. III.1., III.2., III.3., III.4., III.11. a III.12. se za porušení považují i mediální vystoupení, mediální vyjádření, tiskové konference, výstupy na sociálních sítích (facebook, twitter, instagram, aj.), hromadné mailové korespondence, atd. 

 

 

IV. POSTUP V ETICKÉM ŘÍZENÍ

 

1. Etické řízení je zahájeno na základě písemného podnětu kteréhokoliv člena SF, na základě písemné zprávy některého orgánu SF či na základě vlastního zjištění KF.

2. Podání podnětu k zahájení etického řízení je podmíněno poplatkem 3.000,- Kč (třitisícekorunčeských). Pokud potvrzení o úhradě poplatku nebude součástí podání, podnět nebude projednán. Netýká se případů, kdy KF zahájí řízení z vlastní iniciativy.

3. Etické řízení je zahájeno bez zbytečných odkladů. Etické řízení nelze zahájit, jestliže od potenciálního provinění uplynula doba delší než 3 roky. To se však netýká provinění, které je předmětem trestního stíhání. V takovém případě je možno zahájit řízení do 90 kalendářních dnů ode dne konečného pravomocného rozhodnutí soudu.

4. V případě více prohřešků se za dominantní považuje nejzávažnější z nich.  

5. V případě opakovaného porušování Kodexu je v případě potrestání přihlédnuto k recidivě a udělený trest je vyšší.

6. Potrestání za porušení Kodexu nelze podmíněně odložit.

7. Prošetření provinění vůči Kodexu probíhá bez zbytečných průtahů. K náležitému objasnění je možno ke slyšení předvolávat svědky, další osoby podávající vysvětlení i vyžádat si jakékoliv dokumenty a podklady s případem související s výjimkou dokumentů a podkladů, které neuvolní orgány činné v trestním řízení, popř. obsahují informace podléhající utajení podle speciálního zákona.

8. Eticky prošetřovaný má právo se jednání zúčastnit. Může být buď předvolán či může o předvolání písemně požádat. Nevyužije-li žádost o předvolání, může poskytnout písemné vyjádření. Nedostaví-li se po předvolání bez omluvy, je případ projednán v jeho nepřítomnosti.

 

V. DRUHY TRESTU ZA PORUŠENÍ EK

 

1. Důtka

2. Peněžitá pokuta

3. Odebrání a vrácení cen, trofejí a ohodnocení

4. Trest na počet soutěžních zápasů či na časové období

5. Zákaz vstupu na lavičku, do šatny, do haly, na akce SF

6. Zákaz výkonu jmenované funkce

7. Zákaz jakékoliv futsalové činnosti vyjma výkonu volené funkce

8. Vyloučení ze Svazu futsalu ČR

 

VI. ÚČINNOST ETICKÝCH TRESTŮ

 

1. Účinnost trestů za etická provinění začíná kalendářním dnem, následujícím po dni rozhodnutí o trestu.

2. Vzhledem k závažnosti etických provinění obecně nepoužívá Kodex na rozdíl od Disciplinárního řádu horní hranice omezující výše trestů.

a) Důtku dle čl. V.1. lze uložit nejvýše jednou v sezóně.

b) Výše peněžité pokuty kolektivům či jednotlivcům dle čl. V.2. není omezena.

c) Tresty dle čl. V.3., V.4., V.5., V.6., V.7. a V.8., musí být specifikovány tak, aby bylo zcela zřejmé, zda jsou uděleny na počet soutěžních zápasů či na časové období. Délka časového období není omezena a v případě nejzávažnějších provinění lze udělit zejm. v případě čl. V.5., V.6., V.7. a V.8. i doživotní potrestání.  

 

VII. DOKUMENTACE ETICKÉHO ŘíZENÍ

 

1. Rozhodnutí KF v etickém řízení se uchovávají v sekretariátu SF po dobu min. 10 let.

 

VIII. ODVOLÁNÍ

 

1. Proti rozhodnutí v etickém řízení vydaném KF je možno se odvolat k Odvolací komisi SF. Odvolat se může jednotlivec, klub, apod., proti němuž trest udělený v etickém řízení směřuje.

2. Odvolání podává potrestaný písemně k Odvolací komisi do 15 kalendářních dní ode dne oficiálního oznámení/zveřejnění výsledku etického řízení. 

3. Odvolací komise si může vyžádat od potrestaných a od orgánů činných v etickém řízení jakékoliv podklady a tyto jsou povinny podklady vydat a všechny požadované informace poskytnout.

4. Odvolání nemá v žádném případě odkladný účinek.

5. Odvolací poplatek činí 2.000,- Kč (dvatisícekorunčeských) a je nevratný v případě jakéhokoliv rozhodnutí OK.

 

IX. ZÁSADY ETICKÉHO CHOVÁNÍ ČLENU SF

 

1. Prokazovat úctu, slovem i činem vůči svým soupeřům, rozhodčím, spoluhráčům, funkcionářům a fanouškům

2. Bránit se podvodům, zastrašování, předstírání faulů nebo zranění, dopingu

3. Chránit hru proti projevům rasismu, násilí, korupce a jakéhokoliv zneužívání

4. Hrát podle pravidel, předpisů a zásad fair-play

5. Přijmout porážku důstojným způsobem

6. Vždy se snažit o co nejlepší výkon a chování

7. Podělit se o znalosti ve snaze chránit a rozvíjet futsal

8. Přijmout odpovědnost za své činy nejen na poli sportovním, nýbrž i v souvislosti s výkonem jiných činností ve futsalu.

9. Být si vědom důsledků jakýchkoliv podrážděných verbálních reakcí a negativního chování

10. Podporovat futsal jako hru plnou vášně a obratnosti a přitom bezpečnou a důstojnou

11. Podporovat rozvoj futsalu jako jediné FIFA, UEFA a FAČR oficiálně uznané zmenšené formy fotbalu.

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. V případě, že SF v budoucnu ustaví pro oblast posuzování etiky, etické řízení a posuzování prohřešků vůči tomuto Kodexu Etickou komisi, po adekvátním ukotvení ve stanovách, schvalovacích procesech a zřizovací legislativě bude náležitě upraven i tento Kodex.

2. Tento Kodex schválila KF FAČR na svém zasedání dne 7. září 2017 a vstupuje v platnost dne 22. září 2017. Přijetím tohoto Kodexu se ruší jeho předchozí verze. Závazný výklad tohoto EK je oprávněna provádět pouze KF.

3. V případě podnětů směřujících k počinům, ke kterým došlo před účinností tohoto etického kodexu, se řízení podle tohoto Kodexu neuplatní.

 

nic

nic

WebToDate