FAČR


reklama

Zápis č. 7/2017 ze zasedání Komise futsalu FAČR dne 13.7.2017

Datum konání:   13.7.2017

Místo jednání: Praha, sekretariát FAČR

Přítomni:  pp.Mestek, Blažek, Klier, Kolman, Fousek, Průša

Trvale přizvaný: p.Rod

Omluveni: Šuba, Stix

Neomluveni: - 

Přizváni: pp.Pavlík, Chyba, Neumann

(všichni dle prezenční listiny)

Jednání bylo zahájeno v 15:30 hod a ukončeno v 19:30 hod

Jednání řídil: p. Mestek, předseda KF FAČR

 

 

1) Formální záležitosti  

 

1.1.)  KF schválila finální podobu zápisu ze zasedání KF 15.6.2017.

KF ukládá zveřejnit zápis na internetových stránkách KF.

Odpovídá: p. Průša. Termín: 24.7.2017

 

1.2.)  Termíny následujících zasedání KF jsou: čtvrtek 17.8.2017 od 15:30 hod v Praze,

dále pak čtvrtek 7.9., čtvrtek 12.10., čtvrtek 9.11., sobota 9.12.2017.

 

1.3.) KF vzala na vědomí zprávu předsedy KF p.Mesteka o aktuálním stavu řešení problematiky přípravy projektu Futsalové (r)evoluce ve spolupráci s IT a LPO odděleními FAČR k 1.7.2018.

KF vzala na vědomí zprávu o problematice projektu Futsalové (r)evoluce a postupného přechodu systému IT.

KF ukládá zajistit přípravu legislativy futsalu v souladu s legislativou FAČR pro fotbal

Odpovídá: p. Mestek, Průša, Klier. Termín: průběžně do 30.6.2018

 

1.4.) KF vzala na vědomí informaci předsedy p.Mesteka k problematice činnosti manažerů KF.

Odpovídá: p. Mestek. Termín: 17.8.2017

 

1.5.)  KF schválila složení odborných sub/komisí KF s působností od 13.7.2017 dle návrhů předsedů subkomisí včetně protinávrhu p. Kolmana týkající se STK. Výhrady či dotazy k jednotlivým jmenným návrhům u některých vybraných subkomisí budou řešeny v režimu přizvání předsedů těchto subkomisí (viz čl. 4.5., 7.3., 9.2.tohoto zápisu). KF ukládá

a) předsedům odborných sub/komisí zajistit zahájení činnost při přípravě sezóny 2017/18.

Odpovídají: předsedové subkomisí – Termín: 13.7.2017

b) sekretáři KF ve spolupráci s FUTIS manažerem novelizovat složení odborných sub/komisí na oficiálních webech KF FAČR

Odpovídají: sekretář KF a FUTIS manažer – Termín: do 31.7.2017

 

 

 

2) Mezinárodní futsal

 

2.1.) KF vzala na vědomí informace p. Fouska z UEFA a FIFA

- změny v Komisi futsalu UEFA s mandátem do r.2019, nový ruský předseda, p.Fousek jeho místopředseda

- upřesňující informace o nových soutěžích UEFA (ME U-19, ME žen, kvalifikace YOG) a o strategických rozhodnutích UEFA k rozvoji futsalu (mj. změna názvu UEFA Futsal Cupu na UEFA Futsal Champions League).

 

 

 

3)  Reprezentace

 

3.1.) KF vzala na vědomí zprávu šéftrenéra p. Neumanna o jeho rozhodnutí akceptovat podmínky a nároky KF FAČR, které neumožňují souběžně vykonávat funkci klubového trenéra (asistenta, sport.ředitele, aj.) na kterékoliv soutěžní úrovni a jeho zájmu setrvat ve funkci šéftrenéra reprezentací futsalu do 30.6.2018.  

 

3.2.) KF vzala na vědomí zprávu šéftrenéra reprezentací p.Neumanna o uskutečnění akcí reprezentací a dále o přípravě reprezentace „A“ na baráž KV ME se Srbskem:

-     reprezentace „A“ – turnaj v Číně – 20.-27.6.2017

-    reprezentace U-21 -  soustředění v Kadani 15.-18.6.2017  

                                    -  říjen 2017– 2x MPU ČR-Rusko (Mělník a Teplice)

 

3.3.) KF schválila přidělení pořadatelství akcí reprezentace

- baráž o ME ve futsalu ČR-Srbsko 12.9.2017 – Městská sportovní hala Chomutov

- 2 x MPU reprezentace U-21 ČR-Rusko : Teplice + Mělník

KF ukládá předkládat návrhy pro přidělování pořadatelství důležitých mezinárodních akcí s větším předstihem za účelem optimalizace sportovních, organizačních, návštěvnostně-bezpečnostních aj. kritérií tak, aby vznikl dostatečný časový prostor k diskuzi členů KF na místo konání před konečným schválením.

Odpovídá: p.Mestek, Neumann. Termín: trvale

 

3.4.) KF po diskusi schválila návrhy šéftrenéra p.Neumanna na změny v realizačních týmech reprezentací 21 + 19:

- dohoda šéftrenéra p.Neumanna a trenéra U-19 p.Friče o ukončení spolupráce k 30.6.2017

- složení realizačních týmů k 13.7.2017:

U-21 hlavní trenér Kopecký, asistenti Brůna + Kristen + Šimon (trenér brankařů)

U-19 hlavní trenér Brůna, asistenti Kopecký, Bartušek + Kubíček (trenér brankařů)

KF jmenuje navržené kandidáty do uvedených funkcí a ukládá prověřit u všech navržených kritéria pro uzavření reprezentační smlouvy (exkluzivita futsalu).

O: Mestek, Neumann   T: 31.8.2017

 

3.5.) KF ukládá přizvat trenéry reprezentací U21 + U19 na KF 12.10.2017

Odpovídají: pp. Neumann, Mestek. Termín: 12.10.2017

         

3.6.) KF projednala problematiku reprezentace U-19 s ohledem na vyhlášení evropské kvalifikace o účast na Olympiádě mládeže 2018.

 

 

 

4) Vrcholový futsal

 

4.1.)  KF vzala na vědomí zprávu o přípravě nového ročníku celostátních soutěží.

           

KF vzala na vědomí informaci o odstoupení klubu MADOS Hradec Králové z celostátních soutěží futsalu.

 

KF schválila

-          konečnou podobu vyúčtování kaucí klubů 1.a 2.ligy futsalu a rozdělení zisku z marketingu 1.ligy futsalu  

-          zařazení klubu FC Atraps-Hombres Brno do Juniorské ligy futsalu pro sezónu 2017/18

-          změnu rozdělení dvojic Juniorské ligy v souvislosti s odstoupení klubu MADOS Hradec Králové

 

KF vzala na vědomí

-     nový návrh na navýšení počtu vetací rozhodčích - bude finálně schvalován na zasedání KF 17.8.

 

KF projednala návrh Rozpisu soutěží celostátních lig pro ročník 2017/18 a ukládá

- doplnit úpravu textace návrhů změn (mmj. omezení startu v juniorské lize)

- upravit text Směrnice PR dle návrhu PR manažera pro potřeby jejího vydání v rámci RMS

- připravit RMS včetně všech příloh k vydání brožury po doplnění schválených doplňků 17.8.

Odpovídají: pp.Průša, Chyba - Termín: 24.8.2017

 

 

4.2.)  KF vzala na vědomí informaci o činnosti Licenční subkomise KF FAČR v souvislosti s dodatečným udělováním licence klubům 1.ligy futsalu pro sezónu 2017/18.

KF ukládá Licenční komisi předložit KF souhrnné podklady k finálnímu schválení výsledků Licenčního řízení

Odpovídá: p.Palaščák – Termín:17.8.2017

  

4.3.)  KF ukládá předložit návrh na vytvoření novely Etického kodexu SF ČR se zabudováním ustanovení o komunikaci na sociálních sítích ze strany hráčů, trenérů a členů RT, rozhodčích, delegátů, funkcionářů, aj. na všech úrovních SF.

Odpovídají: pp.Fousek, Mestek. Termín: 17.8.2017

 

4.4.)  KF vzala na vědomí zprávu sekretariátu KF o finální podobě obsazení celostátních soutěží a průběžné kontrole plnění stanovených podmínek k zajištění účasti klubů v 1.a 2.lize futsalu pro ročník 2017/18. KF ukládá zajistit dle schváleného harmonogramu.

Odpovídají: pp.Průša, Chyba - Termín: 17.8.2017, resp.průběžně

KF schválila aktualizovanou verzi rozlosování 2.ligy a Termínové listiny s ohledem na změnu počtu účastníků 2.ligy východ pro soutěžní ročník 2017/18.

 

4.5.)  KF vzala na vědomí informaci o průběžném plnění úkolu urgence zveřejnění rozhodnutí DK se závěry z disciplinárního řízení s rozhodčími CL pp.Chládkem a Vomastkem, resp. s účastníky čtvrtfinále play-off Chance futsal ligy Gardenline Litoměřice – AC Sparta Praha. Dle oznámení DK bude uvedené rozhodnutí zpracováno a předáno ke zveřejnění do 24.7.

KF ukládá sekretariátu KF zajistit zveřejnění bezodkladně po jeho doručení ze strany DK a ukládá přizvat předsedkyni DK sl. Dufkovou na KF 17.8.2017.

Odpovídá: p.Průša – Termín: 24.7.2017, resp.17.8.2017

 

4.6.) KF ukládá prověřit výklad DŘ FAČR k možnosti zrušení trestu za nesprávně udělené ČK/ŽK (viz podnět 1.místopředsedy KF p.Blažka na přehodnocení/úpravu DK SF ČR z 18.5.2017) a připravit návrh doplnění DŘ Svazu futsalu.

Odpovídají: pp.Mestek, Blažek. Termín: 31.12.2017

 

 

 

5) Regionální futsal

 

5.1.)  KF vzala na vědomí informaci o projednávání návrhu v rámci Regionální subkomise na princip rovnoměrného, resp.klíčem děleného rozdělování dotací na KKF z rozpočtu futsalu a dále informaci o diskusi Regionální subkomise na téma rušení klubů futsalu.

KF ukládá předložit konkrétní písemné návrhy na KF.

Odpovídají: pp.Klier, Stix – Termín: 17.8.2017

 

5.2.)  KF vzala na vědomí zprávu OkrKF Brno-Město, jako odvolacího orgánu, v causách klubů Orel Řečkovice, resp.Atraps Brno. KF v této souvislosti vzala dále na vědomí zpětvzetí návrhu místopředsedy p.Blažka na vyloučení členů SF ČR pp.Poláka, Chylíka a Zábrodského ze SF ČR za jejich prvotní rozhodnutí v této cause.

 

5.3.) KF obsáhle diskutovala veškeré skutečnosti ve věci řešení podnětu Regionální subkomise KF na opětovné neplnění členských povinností v Okr.KF Brno-Město (výzva KF vůči Okr.KF Brno-Město k okamžitému zjednání nápravy, resp.k zaslání informací na KF FAČR).

KF po prostudování všech podkladů vzala na vědomí informace z OkrKF Brno Město, odvolání klubu Orel Řečkovice k OkrKF Brno-Město, vyjádření předsedy OkrKF Brno-Město p.Poláka, vyjádření futis manažera p.Havlíka i dopis Atraps Brno ke KF.

KF po obsáhle diskusi dále:

a)   rozhodla, že nebude v této rozsáhlé, složité a dlouhotrvající cause nikoho z navrhovaných členů SF ČR aktuálně vylučovat ze SF ČR

b)   konstatovala, že přes respektování práva řídícího orgánu na nezařazení družstva do soutěže (např.čl.5, odst.2 SŘ) apeluje na OkrKF Brno-Město aby buď ještě přehodnotila své rozhodnutí nebo aby tento velmi tvrdý postih legislativně precizovala (rozhodnutí VV, odvolání, ad.)

c)   přes respektování práva každého člena SF obracet se na Policii a soudy, znovu apeluje na všechny členy SF aby toto nečinili a vše se snažili řešit na půdě SF ČR

d)   konstatuje, že demokratická rozhodnutí klubů vystoupit ze soutěží pořádaných OkrKF Brno-Město, jsou pro ni vždy až krajním řešením! Stejně tak zakládání soutěží mimo rámec SF ČR! KF proto apeluje na všechny kluby/členy zapojené do této causy, aby zůstaly ve struktuře SF ČR a zároveň informuje všechny tyto kluby, resp.soutěže, že je připravena, ovšem při respektování Stanov SF ČR, resp. Soutěžního řádu SF ČR, učinit v budoucnu maximum pro jejich návrat pod SF ČR – v případech, kdy kluby již učinily z jejich pohledu nezvratná rozhodnutí.     

KF neakceptuje důvody omluv předsedy OkrKF Brno-Město a Futis manažera a důrazně trvá na společné schůzce předsedy OkrKF Brno-Město a Futis manažera p.Havlíka na FAČR s předsedou p.Mestekem, čestným předsedou p.Fouskem a sekretářem p.Průšou

Odpovídá: p.Mestek – Termín: 17.8.2017

 

 

           

6) Média a marketing

 

6.1.)  KF vzala na vědomí informaci o realizaci mediální prezentace změny názvu a grafiky 1.ligy futsalu na 1.FUTSAL liga vzhledem k ukončení partnerství se spol.Chance,a.s.

KF ukládá zajistit další propagaci ligy (rádia, Deníky, Gól).

Odpovídá : p.Pavlík - Termín: 17.8., resp.31.8.2017

 

6.2.)  KF ukládá zajistit odpovídající mediální prezentaci baráže ME ve futsalu ČR-Srbsko 12.9.2017 v Chomutově.

Odpovídá: p.Pavlík - Termín: 12.9.2017

 

6.3.)  KF vzala na vědomí informace o probíhajících jednáních s loterijní společností o partnerství ligy. KF ukládá dále informovat 17.8.2017.

Odpovídají: pp.Mestek, Průša, Kolman - Termín: 17.8.2017

 

6.4.) KF schválila otevírací PP na ČT z 1.CL futsalu 2017/18 – 5.9.2017, 20.30 hodin, Sparta Praha-Interobal Plzeň a ukládá ho prezentovat i realizovat odpovídajícím způsobem jeho významu.

Odpovídají: pp.Průša, Pavlík – Termín: 5.9.2017

 

6.5.) KF vzala na vědomí informace o probíhajících jednáních se společnostmi Age21, Hasičská, Ondrášovka, Public, ČT, IG Service. KF ukládá uskutečnit veškeré smluvní kroky tak, aby i nadále fungoval společný marketing KF a klubů futsalu.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: 17.8.2017  

 

6.6.)  KF schválila návrh uspořádání PR semináře dne 23.8.2017 od 18:00 s povinnou účastí klubů 1.i 2.ligy futsalu.

KF ukládá informovat kluby a organizačně akci zajistit.

Odpovídají: pp.Pavlík, Průša - Termín: 20.7, resp.23.8.2017

 

6.7.) KF vzala na vědomí kritiku stavu klubových internetových stránek a pověřila PR manažera p.Pavlíka k provedení důsledné kontroly a komunikace s kluby směřující ke zlepšení stavu.

Odpovídá: p.Pavlík - Termín: 17.8.2017, resp.průběžně

 

6.8.)  KF vzala na vědomí informaci o zrušení plánovaného projektu zajištění streamů z utkání 1.ligy společností TVcom.

 

 

 

7) Rozhodčí a delegáti

 

7.1.)  KF ukládá předložit návrh metodiky upravující povinnosti rozhodčích CL řídit určitý počet utkání nižších soutěží.

Odpovídá: p.Honěk – Termín: 7.9.2017

 

7.2) KF ukládá informovat o průběhu jednání SbKR s firmou Refteam na marketingovou podporu rozhodčích futsalu.

Odpovídají: pp.Mestek, Honěk – Termín: 17.8.2017

 

7.3.) KF ukládá přizvat předsedy SbKR a SbKD pp.Hoňka a Hanzlíka na zasedání KF 17.8.2017.

Odpovídá: p.Průša – Termím: 17.8.2017

 

7.4) 1. místopředseda KF navrhl s ohledem na aktuální finanční situaci FAČR na reálný dluh vůči některým R a D z minulého soutěžního ročníku, aby jejich odměny a cestovné v I. CL byly vypláceny v soutěžním ročníku 2017/18 hotově. KF návrh po diskuzi zamítla.

 

 

 

8)  Ekonomika

 

8.1.)  KF vzala na vědomí informaci předsedy KF p.Mesteka o situaci FAČR zejména ve vazbě na dosud neobdržené dotace z MŠMT, atd.,

V této souvislosti informoval p.Mestek o přípravě varianty krizového rozpočtu Svazu futsalu na rok 2017, kterým se bude KF zabývat na svém následujícím zasedání.

KF ukládá usilovat o zjištění maximálních možností zabezpečení finančních zdrojů k zajištění provozu SF ČR v souladu se schváleným rámcovým rozpočtem na rok 2017 a dále KF informovat.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: průběžně, resp. 17.8.2017

 

 

 

9)  Ženský futsal

 

9.1.)  KF vyhodnotila závěry z finálového turnaje MČR ve futsalu žen, které se uskutečnilo 17.-18.6. 2017 v Plzni.

 

9.2.) KF vzala na vědomí závěry ze zasedání Subomise ženského futsalu při MČR v Plzni - problematiku ženského futsalu, především s ohledem na stav reprezentace (nedostatek z pohledu kvality i kvantity), návrhy nového modelu 1.CL žen (ala model U19 + U17), ad.

KF ukládá přizvat p.Herzoga na zasedání 7.9.2017.

Odpovídá: p.Průša – Termím: 7.9.2017

 

 

 

10)  Různé

 

10.1.)  KF vzala na vědomí informaci p.Roda o problematice řízení divizních soutěží v OblastiC

 

10.2.) KF vzala na vědomí informaci o stavu řešení podnětu p.Jiřího Veselého, podaného prostřednictvím advokátní kanceláře. Reakce na podnět byla řešena ve spolupráci s LPO FAČR.

 

10.3.) KF vzala na vědomí žádost sekretáře p.Průši na člena KF p.Kolmana aby doložil svá tvrzení ze zasedání 15.6.2017 ve Velké Bíteši vůči p.Průšovi v cause převodu práv Benago Zruč n/S na Svarog Teplice, p. Průša byl vyzván, aby konkretizoval svoji žádost v písemné podobě.

 


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate