Futsal

reklama

Zápis č.8/2017 ze zasedání Komise futsalu FAČR dne 17.8.2017

Datum konání:   17.8.2017

Místo jednání: Praha, sekretariát FAČR

Přítomni:  pp.Mestek, Blažek, Klier, Kolman, Šuba, Stix, Fousek, Průša, Svoboda

Omluveni: p.Rod

Neomluveni: - 

Přizváni: pp.Pavlík, Chyba, Palaščák, Honěk, Hanzlík

(všichni dle prezenční listiny)

Jednání bylo zahájeno v 15:30 hod a ukončeno v 19:45 hod

Jednání řídil: p. Mestek, předseda KF FAČR

 

 

1) Formální záležitosti  

 

1.1.)  KF schválila finální podobu zápisu ze zasedání KF 13.7.2017.

KF ukládá zveřejnit zápis na internetových stránkách KF.

Odpovídá: p. Průša. Termín: 22.8.2017

 

1.2.)  Termíny následujících zasedání KF jsou: čtvrtek 7.9.2017 od 15:30 hod v Praze, dále pak pondělí 16.10.od 16:00 hod v Ostravě, čtvrtek 9.11., sobota 9.12.2017.

 

1.3.) KF vzala na vědomí zprávu předsedy KF p.Mesteka o aktuálním stavu řešení problematiky přípravy projektu Futsalové (r)evoluce ve spolupráci s IT a LPO odděleními FAČR k 1.7.2018 – projekt je, vzhledem k úsporným opatřením FAČR, dočasně pozastaven.

KF ukládá průběžně monitorovat situaci a zajistit přípravu legislativy futsalu v souladu s legislativou FAČR pro fotbal

Odpovídá: p. Mestek, Průša, Klier. Termín: průběžně do 30.6.2018

 

1.4.)  KF schválila předložené návrhy obsazení pozic sekretářů některých odborných sub/komisí KF. Ostatní budou řešeny až po ustálení struktury manažerů futsalu.

Odpovídají: předsedové subkomisí – Termín: 16.10.2017

 

 

 

2) Mezinárodní futsal

 

2.1.) KF vzala na vědomí informace p. Fouska z UEFA a FIFA. p.Fousek mmj.potvrdil, že ze strany FIFA nedošlo před sezónou 2017/18 k žádným změnám v pravidlech futsalu.  

 

 

 

3)  Reprezentace

 

3.1.) KF vzala na vědomí informaci o termínu zveřejnění nominace reprezentace „A“ na baráž KV ME se Srbskem.

KF schválila návrh přidělení pořadatelství historicky prvního mezistátního utkání reprezentace s Německem - druhé z dvojutkání bude sehráno 5.12. v Plzni.

 

3.2.) KF schválila návrh na změnu v realizačním týmu reprezentace U-19. Po odstoupení p.Bartuška z pozice asistenta trenéra byl do funkce jmenován Martin Brychta.

 

3.3.) KF ukládá přizvat trenéry reprezentací U21 + U19 na KF 16.10.2017 do Ostravy!

Odpovídají: pp. Neumann, Mestek. Termín: 16.10.2017

         

 

 

4) Vrcholový futsal

 

4.1.)  KF projednala v rámci přípravy nového ročníku celostátních soutěží předložené návrhy úprav Rozpisu mistrovských soutěží 2017/18 s následujícími závěry:

 

- Směrnice pro PR – schválena jako příloha RMS

- vetace rozhodčích    - před zahájením ročníku pro základní část soutěže

- následně možnost uplatnění vetace pro play-off 1.ligy

- termín uzávěrky soupisek stanoven jednotlivě pro 1.ligu, resp. 2.ligu „západ“ a 2.ligu „východ“ podle termínu ukončení základní části (4 kola před koncem)

- omezení počtu startů v rámci jednoho turnaje Juniorské ligy pro hráče kategorie U-17, kteří nastupují zároveň i v utkáních týmu U-19

 

KF v souvislosti s dalšími návrhy na změny v RMS rozhodla o posunutí termínu pro vydání oficiální publikace RMS – až po finalizaci RMS v rámci zasedání KF 7.9.

 

KF projednala per rollam návrh revokace rozhodnutí o složení pořadatelských dvojic v Juniorské lize východ U-17 a U-19. KF neschválila žádnou z nově navržených variant složení dvojic a potvrdila platnost původního rozhodnutí.

KF projednala návrh 1.místopředsedy p.Blažka na finanční kompenzaci klubům, které byly uvedeným stanovením dvojic znevýhodněny. KF s přihlédnutím k výsledku hlasování klubů  v rámci Grémia 1.ligy uvedený návrh možné kompenzace zamítla.

 

KF ukládá připravit RMS včetně všech příloh k vydání brožury po zapracování schválených doplňků 7.9.

KF ukládá zajistit aktualizaci RMS včetně příslušných formulářů na oficiálních internetových stránkách KF.

Odpovídají: pp.Průša, Chyba - Termín: 7.9.2017

 

4.2.)  KF vzala na vědomí zprávu předsedy Licenční subkomise KF FAČR o závěrech Licenčního řízení 1.ligy futsalu pro sezónu 2017/18.

KF schválila udělení licencí klubům 1.ligy futsalu dle návrhu Licenční subkomise.

KF rozhodla o udělení licence s výhradou pro klub AC Gamaspol Jeseník a stanovila poplatek pro uvedený klub ve výši 2.000 Kč za dodatečné Licenční řízení.

KF ukládá zajistit kontrolu splnění podmínek Licenčního řízení ze strany klubu AC Gamaspol Jeseník a informovat KF o závěrech LK.

Odpovídá: p.Palaščák – Termín:7.9.2017

KF ukládá připravit návrhy na systémové změny/posuny pro Licenční řízení před sezónou 2018/19 včetně novelizací Licenčního řádu, Licenčního manuálu a Statutu licenční subkomise. KF ukládá za tímto účelem přizvat p.Palačáka na zasedání KF 9.11.17.

Odpovídají: pp.Průša, Palaščák – Termín: 9.11.2017  

 

4.3.)  KF vzala na vědomí informaci o finalizaci textu návrhu novely Etického kodexu SF ČR se zabudováním ustanovení o komunikaci na sociálních sítích ze strany hráčů, trenérů a členů RT, rozhodčích, delegátů, funkcionářů, aj. na všech úrovních SF.

KF ukládá předložit návrh Etického kodexu SF ČR, který KF schválí tak, aby vstoupil v platnost zároveň se zahájením nového soutěžního ročníku 2017/18.

Odpovídají: pp.Fousek, Mestek. Termín: 31.8.2017, resp.7.9.2017

 

4.4.)  KF vzala na vědomí informaci o zveřejnění rozhodnutí DK se závěry z disciplinárního řízení s rozhodčími CL pp.Chládkem a Vomastkem, resp. s účastníky čtvrtfinále play-off Chance futsal ligy Gardenline Litoměřice – AC Sparta Praha.

KF vzala na vědomí omluvu z účasti předsedkyně DK sl. Dufkové na zasedání KF 17.8.2017.

KF vzala na vědomí informaci předsedy p.Mesteka o žádosti předsedkyně DK sl.Dufkové na ukončení její činnosti v co nejkratším možném termínu, a to zejména z osobních důvodů. KF po obsáhlé diskusi prodloužila mandát DK ve stávajícím složení do příštího zasedání KF 7.9. a v důsledku toho ukládá předložit jmenovité návrhy na rekonstrukci DK.

Odpovídá:  KF FAČR,   Termín: 7.9. 2017

 

 

4.5.) KF ukládá prověřit výklad DŘ FAČR k možnosti zrušení trestu za nesprávně udělené ČK/ŽK (viz podnět 1.místopředsedy KF p.Blažka na přehodnocení/úpravu DK SF ČR z 18.5.2017) a připravit návrh doplnění DŘ Svazu futsalu.

Odpovídají: pp.Mestek, Blažek. Termín: 31.12.2017

 

4.6.)  KF schválila termíny pro uspořádání Grémií 2.ligy futsalu (2.liga „západ“ 14.9. od 16:00 hod v Praze, 2.liga „východ“ 21.9. od 16:00 v Olomouci).

KF schválila návrh na předání pohárů a medailí za 2.a 3.místo ve 2.lize 2016/17 v rámci obou Grémií.

KF ukládá informovat kluby a organizačně zajistit uspořádání Grémií 2.ligy.

Odpovídají: pp.Průša, Chyba. Termín: 14.9., resp. 21.9.2017

 

 

 

5) Regionální futsal

 

5.1.)  KF schválila pro rok 2017 dotaci regionům na činnost v celkové výši 300.000 Kč.

KF dále pro rok 2017 schválila návrh Regionální subkomise na rovnoměrné rozdělení této dotace na ObKF a KKF.

 

5.2.) KF vzala na vědomí info předsedy Reg.subkomise p.Kliera, že na KF 7.9.17 velmi pravděpodobně předloží svůj návrh na svého nástupce ve funkci předsedy Regionální subkomise (svého kandidáta už dříve avizoval i místopředseda Reg.subkomise p.Stix).

 

5.3.)  KF diskutovala causu OkrKF Brno-Město a opětovně uložila  uskutečnit společnou schůzku předsedy OkrKF Brno-Město a Futis manažera p.Havlíka na FAČR s předsedou p.Mestekem, čestným předsedou p.Fouskem a sekretářem p.Průšou.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: 7.9.2017

KF schválila pro sezónu 2017/18 zřízení krajské soutěže - 1.třída, řízené KKF JM.

 

5.4.) KF vzala na vědomí rezignaci předsedy Plzeňského KKF a podrobněji se bude celkovou situaci v „Divizi C“ zabývat na svém zasedání 7.9.17 za přítomnosti pp.Roda, Loba a Vomastka.

 

 

 

6) Média a marketing

 

6.1.)  KF vzala na vědomí zprávu o plnění úkolu mediální prezentace změny názvu a grafiky 1.ligy futsalu na 1.FUTSAL liga a další propagace ligy (rádia, Deníky, Gól).

Odpovídá : p.Pavlík - Termín: 31.8.2017, resp.trvale

 

6.2.)  KF ukládá zajistit odpovídající mediální prezentaci baráže ME ve futsalu ČR-Srbsko 12.9.2017 v Chomutově.

Odpovídá: p.Pavlík - Termín: 12.9.2017

 

6.3.)  KF vzala na vědomí informace o probíhajících jednáních o partnerství ligy bez konkrétních výsledků. KF ukládá informovat KF o případných dalších jednáních k zajištění partnera pro 1.FUTSAL ligu.

Odpovídají: pp.Mestek, Kolman - Termín: 7.9.2017

 

6.4.) KF schválila plán TV přenosů ČT z 1.FUTSAL ligy - 7-8 PP do konce roku 2017, novinkou „mezi-Vánoční“ termín derby Slavia-Sparta.

KF schválila uskutečnění kvalitního komentovaného video on-line z utkání baráže o účast na ME ve futsalu ČR- Srbsko (12.9. v Chomutově) – TV přenos nebude realizován.

Odpovídají: pp. Pavlík, Průša – Termín: 12.9.2017

 

6.5.) KF vzala na vědomí informace o finalizaci smluvních podmínek se společnostmi Age21, Hasičská, Ondrášovka, Public, ČT, IG Service k zajištění společného marketingu KF a klubů futsalu v ročníku 2017/18.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: 7.9.2017   

 

6.6.) KF neschválila nabídku/podmínky na nákup minut v LED systému při všech PP na ČT Sport v sezóně 2017/18 od klubu futsalu Sparta Praha. KF schválila své podmínky a ukládá s nimi seznámit zástupce klubu Sparta Praha.

Odpovídá: p.Průša – Termín: 18.8.2017

 

6.7.)  KF vzala na vědomí zprávu o přípravě PR semináře dne 23.8.2017 od 18:00 s povinnou účastí klubů 1.i 2.ligy futsalu.

KF ukládá organizačně akci zajistit.

Odpovídají: pp.Pavlík, Průša - Termín: 23.8.2017

 

6.8.) KF vzala na vědomí informaci o závěrech kontroly stavu klubových internetových stránek a komunikace s kluby směřující ke zlepšení stavu.

Odpovídá: p.Pavlík - Termín: průběžně

 

6.9.)  KF vzala na vědomí informaci o přípravě projektu LIVE sázek v rámci streamů z utkání 1.ligy se společností Tipsport/Chance.

 

6.10.)  KF, vzhledem ke složité finanční situace a rozpočtovému provizoriu, zamítla žádosti klubů FK ERA-PACK Chrudim a Tango Hodonín na přidělení mimořádných dotací na náklady spojené s organizací akcí pořádaných uvedenými kluby (mládežnický Futsal camp, resp. klubový turnaj).

 

 

 

7) Rozhodčí a delegáti

 

7.1.) KF za účasti předsedů SbKR a SbKD pp.Hoňka a Hanzlíka projednala problematiku v oblasti rozhodčích a delegátů v rámci přípravy nového ročníku celostátních soutěží.

KF vzala na vědomí předložený seznam R a D, pozvaných na společný Seminář rozhodčích a delegátů (25.-26.8.v SC Nymburk). Na dotaz 1. místopředsedy KF ohledně neakceptování návrhu divize F na pozvání rozhodčího Zbožínka na seminář do Nymburka předseda SbKR p. Honěk odpověděl, že se jednalo o jednomyslné rozhodnutí SbKR, u níž nemá potřebnou důvěru.

KF schválila návrh zrušit vydávání komuniké ze zasedání SbKR, resp.SbkD (nadále bude vydáván kompletní zápis ze zasedání).

KF zamítla návrh na navýšení cestovného v rámci soutěží futsalu na 5 Kč/km (cestovné zůstává ve výši 4,50 Kč/km).

KF zamítla návrh na nezveřejňování výše udělených trestů SbKR, resp. SbKD rozhodčím a delegátům s tím, že bude nadále hledáno řešení na půdorysu KF FAČR, SkR, SkD, zástupců ligových klubů a PR manažera za účelem optimalizace této problematiky, ovšem ve světle předpisů UEFA a FAČR.

KF schválila plán vzdělávání rozhodčích i delegátů na sezónu 2017/18, včetně schválení pokrytí cestovních nákladů s těmito akcemi spojených z rozpočtu KF FAČR.

 

KF vzala na vědomí informaci o podání žaloby rozhodčím p.Chládkem na klub Gardenline Litoměřice.

 

Odchylné stanovisko 1. místopředsedy KF k bodu 7. 1., resp. nepozvání p. Zbožínka na seminář rozhodčích celostátních soutěží:

Rozhodnutí současné SbKR respektuji, když p. Honěk jako ztěžejní důvod nezařazení p. Zbožínka uvedl jeho dlouhodobou výkonnost, kdy se v ročníku 2013/14 umístil v hodnocení SbKR na 47 místě z 54 rozhodčích a v ročníku 2014/15 pak na 54 místě z 54 rozhodčích. K tomu nicméně musím uvést, že p. Zbožínek po své první sezóně 2013/14 v celostátních soutěžích postoupil v interním hodnocení SbKR z rozhodčích II. ligy do tzv. meziskupiny, tedy mezi rozhodčí, kteří střídavě řídili I. a II. ligu. Pokud se tak stalo přesto, že skončil na 47 místě v komplexním hodnocení, nesvědčí to o profesionální práci tehdejší SbKR. Ještě více to platí o ročníku následujícím, tedy ročníku 2014/15, kdy měl údajně skončit v komplexním hodnocení na posledním 54 místě, nicméně byl delegován na čtvrtfinále a semifinále play off I. ligy a nadále byl SbKR zařazen i v sezóně 2015/16 do tzv. meziskupiny a pravidelně delegován na utkání I. ligy. Jednotlivá hodnocení p. Zbožínka lze nalézt v archivech jednotlivých soutěží, když podotýkám, že jsem zde za celé jeho působení nenašel žádné významně nízké hodnocení od delegátů jednotlivých utkání.

 

7.2.)  KF ukládá předložit návrh listiny rozhodčích futsalu a plážového fotbalu  FIFA na sezónu 2017/18.

Odpovídá: p.Honěk – Termín: 7.9.2017

 

7.3.)  KF ukládá předložit návrh metodiky upravující povinnosti rozhodčích CL řídit určitý počet utkání nižších soutěží.

Odpovídá: p.Honěk – Termín: 7.9.2017

 

7.4.) KF vzala na vědomí informaci o závěrech z jednání SbKR s firmou Refteam na marketingovou podporu rozhodčích futsalu. KF ukládá dále realizovat, včetně předložení návrhu na dělení příjmu do společného marketingu mezi KF a SbKR.

Odpovídají: pp.Mestek, Honěk – Termín: 7.9.2017

 

 

 

8)  Ekonomika

 

8.1.)  KF projednala problematiku přípravy krizového rozpočtu Svazu futsalu na rok 2017 v souvislosti s aktuální situací FAČR. KF se bude rozpočtem dále zabývat na svém následujícím zasedání.

KF ukládá usilovat o zjištění maximálních možností zabezpečení finančních zdrojů k zajištění provozu SF ČR v souladu se schváleným rámcovým rozpočtem na rok 2017 a dále KF informovat.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: průběžně, resp. 7.9.2017

 

 

 

9)  Ženský futsal

 

9.1.)  KF vzala na vědomí předložené návrhy Organizace Mistrovství ČR ve futsalu žen 2017/18 a Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu žen 2017/18. KF projedná návrhy v rámci zasedání 7.9.2017 za přítomnosti předsedy SbKŽ p.Herzoga.

 

 

 

10)  Různé

 

10.1.)  KF schválila termín finále Poháru FAČR ve futsalu 2016/17 – 19.12. v rámci PP na ČT sport.

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate