Futsal

reklama

Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání p. Igora Vodeckého

Odvolací komise Svazu futsalu České republiky /dále jen OK/, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 14. 9. 2017, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Igora Vodeckého, nar.: 9. 9. 1978, ID člena: 79090549 /dále jen odvolatel/, právně zastoupeného p. Mgr. Ladislavem Kudrnou, MBA – advokátem, se sídlem: 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 157/30, proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky /dále jen DK/ ze dne 31. 7. 2017, č. 180/1617, kterým byl odvolateli uložen trest zákazu výkonu funkce včetně vstupu na hráčskou lavičku na dobu ode dne 31. 7. 2017 do dne 7. 10. 2017, po zvážení všech okolností, učinila toto:

 

R o z h o d n u t í :

 

OK ve složení JUDr. Jaroslav Svoboda, Ing. Pavel Němec a Martin Jaroš přezkoumala výše uvedené rozhodnutí DK a jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí, ale pouze ve vztahu k odvolateli, z r u š u j e a věc se vrací DK k doplnění dokazování a vydání nového rozhodnutí.

 

O d ů v o d n ě n í :

 

Dne 31. 7. 2017 vydala DK rozhodnutí, ve kterém uložila odvolateli trest zákazu výkonu funkce včetně vstupu na hráčskou lavičku, a to na dobu ode dne 31. 7. 2017 do dne 7. 10. 2017 za znevažování dobrého jména futsalu podle části I., odst. 9 Sazebníku trestů, který je nedílnou součástí Disciplinárního řádu SF ČR /dále jen DŘ/. Tento trest byl uložen za jednání odvolatele, který jako asistent trenéra mužstva AC Sparta Praha nastoupil k 5. čtvrtfinálovému utkání play-off 1. Chance futsal ligy mezi kluby Gardenline Litoměřice a AC Sparta Praha dne 3. 5. 2017 oblečený do trička, na kterém byl uveden nápis „Ryba smrdí od hlavy – KF FAČR“. Trest byl odvolateli uložen při dolní hranici sazby.

 

Proti tomuto rozhodnutí podal odvolatel prostřednictvím svého právního zástupce dne 15. 8. 2017 včasné odvolání, ve kterém kromě jiného uvedl, že skutek, jehož se měl dle rozhodnutí DK dopustit, není disciplinárním proviněním a dále, že v rozhodnutí DK zcela absentuje přesná a podrobná charakteristika provinění, za které mu byl trest uložen, čímž došlo ze strany DK k porušení čl. 18 odst. 2 DŘ, který taxativně definuje, jaké náležitosti musí obsahovat rozhodnutí DK o potrestání. Vzhledem k tomu není dle odvolatele z rozhodnutí DK možné zjistit, na základě jakých úvah DK posoudila jeho jednání jako naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění „Znevažování dobrého jména futsalu“. Odvolatel ve svém odvolání dále uvádí, že DK jeho jednání nesprávně posoudila a v této souvislosti konstatuje, že na tričku, v němž nastoupil dne 3. 5. 2017 k předmětnému utkání, byl uveden nápis „Ryba smrdí od hlavy – KF ČR“ a nikoliv nápis „Ryba smrdí od hlavy – KF FAČR“, jak je nesprávně uvedeno v rozhodnutí DK, přičemž dle odvolatele může mít zkratka KF ČR celou řadu významů a nijak neodkazuje na Fotbalovou asociaci ČR (FAČR), jak nesprávně dovodila DK. Odvolatel dále uvádí, že výše uvedený nesprávný výklad zkratky KF ČR je pouhou spekulací, která nebyla podložena žádným důkazem a uzavírá, že vzhledem k tomu nelze dovozovat, že došlo k poškození dobrého jména futsalu a tedy i k naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění „Znevažování dobrého jména futsalu“. K prokázání svého tvrzení ohledně skutečného obsahu předmětného trička odvolatel navrhl provést jako důkaz fotografii předmětného trička, kterou přiložil do přílohy svého odvolání. V závěru svého odvolání odvolatel navrhoval, aby rozhodnutí DK bylo zrušeno a věc byla vrácena DK k novému projednání.

 

OK po podrobném prostudování všech relevantních podkladů došla k závěru, že podané odvolání je důvodné, a to zejména proto, že k naplnění skutkové podstaty výše popsaného disciplinárního provinění je třeba jednoznačně prokázat, že nápisem, uvedeným na tričku odvolatele skutečně došlo k poškození dobrého jména futsalu. OK si ověřila, že na předmětném tričku odvolatele byla opravdu použita zkratka KF ČR, jak tvrdí odvolatel a nikoliv zkratka KF FAČR, (používaná pro Komisi futsalu, která je řídícím orgánem Svazu futsalu ČR – dále jen KF FAČR), jak bylo nesprávně uvedeno v rozhodnutí DK. OK souhlasí s názorem odvolatele, že zkratka KF ČR může mít celou řadu různých významů, které nutně nemusí poškozovat dobré jméno futsalu. Vzhledem k tomu je OK toho názoru, že za současné důkazní situace nelze mít za prokázané, že prezentováním trička došlo ze strany odvolatele k poškození dobrého jména futsalu a tedy i k prokázání naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění „Znevažování dobrého jména futsalu“ a proto OK rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

 

V rámci nového projednávání tohoto případu by DK měla hodnověrně zjistit, jaký přesný význam měla zkratka KF ČR, uvedená na tričku odvolatele a postavit najisto, zda zjištěný význam této zkratky mohl, při zařazení do věty „Ryba smrdí vždy od hlavy“ spolu s na tričku vyobrazeným obrysem kapra, způsobit poškození dobrého jméno futsalu. Při tomto prokazování by DK měla kromě jiného provést jako důkaz výslechy svědků, a to především funkcionářů klubu Gardenline Litoměřice p. Ing. Miloše Náprstka a p. Lukáše Vobeckého, kteří měli oblečeno totožné tričko jako odvolatel, aby DK zjistila kdo a z jakého důvodu nechal předmětná trička vyrobit, kdo za jejich výrobu zaplatil a co přesně znamenala zkratka KF ČR, uvedená na předmětných tričkách a co přesně za stanovisko měl vyjadřovat celý nápis, uvedený na těchto tričkách. V této souvislosti OK doporučuje provést jako důkaz také část videozáznamu předmětného utkání, která obsahuje nástup obou týmů a zvukový záznam hlášení hlasatelky v hale před začátkem předmětného utkání, včetně posouzení přesného obsahu hlasatelkou přečteného prohlášení klubu Gardenline Litoměřice. OK také doporučuje DK předvolat jako svědka technického delegáta předmětného utkání p. Romana Švagra, aby objasnil z jakého důvodu nesprávně uvedl do své zprávy technického delegáta utkání tvrzení, že na předmětném tričku byla uvedena zkratka KF FAČR a aby se případně vyjádřil k tomu, zda před začátkem utkání došlo a případně ze strany jakých osob, k verbální nebo jiné kritice KF FAČR. Pro případ důkazní nouze doporučuje OK, aby DK zvážila také možnost předvolání rozhodčích, předmětného utkání, hráčů a trenérů klubu Gardenline Litoměřice, hlasatelky nebo hlavního pořadatele předmětného utkání.

 

Po provedení nových důkazů a po zvážení všech zjištěných okolností by DK měla vydat nové rozhodnutí a v případě jednoznačného prokázání naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění „Znevažování dobrého jména futsalu“ znovu rozhodnout o potrestání odvolatele.

 

OK dále doporučuje, aby DK zvážila možnost dodatečného zahájení disciplinárního řízení se všemi dalšími fyzickými osobami, které měly také předmětné tričko oblečeno a toto jejich jednání dosud nebylo disciplinárně projednáno.

 

Jelikož byl odvolatel ve svém návrhu plně úspěšný, bude mu v plné výši vrácen z jeho strany uhrazený odvolací poplatek.

 

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

 

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skVarta-futsal-liga

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate