Futsal

reklama

Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání Gardenline Litoměřice

Odvolací komise Svazu futsalu České republiky /dále jen OK/, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 14. 9. 2017, jako odvolací orgán ve věci odvolání „Gardenline Litoměřice, spolek“, se sídlem: 412 01 Litoměřice, Pokratice, Šeříková 405/13, IČ: 021 66 208 /dále jen odvolatel/, právně zastoupeného p. Mgr. Ladislavem Kudrnou, MBA – advokátem, se sídlem: 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 157/30, proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky /dále jen DK/ ze dne 31. 7. 2017, č. 179/1617, kterým byl odvolateli uložen trest peněžité pokuty ve výši 40.000, -- Kč, po zvážení všech okolností, učinila toto:  

 

R o z h o d n u t í :

 

OK ve složení JUDr. Jaroslav Svoboda, Ing. Pavel Němec a Martin Jaroš přezkoumala výše uvedené rozhodnutí a jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí  z r u š u j e  a věc se vrací DK k doplnění dokazování a vydání nového rozhodnutí.

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

Dne 31. 7. 2017 vydala DK rozhodnutí, ve kterém uložila odvolateli trest peněžité pokuty ve výši 40.000, -- Kč, a to za znevažování dobrého jména futsalu. Tento trest byl uložen v souladu s čl. 21 odst. 1 Disciplinárního řádu SF ČR /dále jen DŘ/ jako trest souhrnný za více disciplinárních provinění současně spáchaných ze strany odvolatele, z nichž znevažování dobrého jména futsalu DK posoudila jako nejzávažnější a k dalším proviněním přihlédla při stanovení výše trestu jako k přitěžujícím okolnostem. Za jednání znevažující dobré jméno futsalu DK považovala skutečnost, že hráči a realizační tým odvolatele nastoupili k 5. čtvrtfinálovému utkání play-off 1. Chance futsal ligy mezi kluby Gardenline Litoměřice a AC Sparta Praha dne 3. 5. 2017 oblečeni do triček, na kterých byl uveden nápis „Ryba smrdí od hlavy – KF FAČR“.

 

Proti tomuto rozhodnutí podal odvolatel prostřednictvím svého právního zástupce dne 15. 8. 2017 včasné odvolání, ve kterém kromě jiného uvedl, že skutek, jehož se měl dle rozhodnutí DK dopustit není disciplinárním proviněním a dále, že v rozhodnutí DK zcela absentuje přesná a podrobná charakteristika provinění, za které mu byl trest uložen, čímž došlo ze strany DK k porušení čl. 18 DŘ, který taxativně definuje, jaké náležitosti musí obsahovat rozhodnutí DK o potrestání. Vzhledem k tomu není dle odvolatele z rozhodnutí DK možné zjistit, na základě jakých úvah DK posoudila jeho jednání jako naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění „Znevažování dobrého jména futsalu“. Odvolatel ve svém odvolání dále uvádí, že DK jeho jednání nesprávně posoudila a v této souvislosti konstatuje, že na tričkách, v nichž jeho hráči a realizační tým nastoupili dne 3. 5. 2017 k předmětnému utkání, byl uveden nápis „Ryba smrdí od hlavy – KF ČR“ a nikoliv nápis „Ryba smrdí od hlavy – KF FAČR“, jak je nesprávně uvedeno v rozhodnutí DK, přičemž dle odvolatele může mít zkratka KF ČR celou řadu významů a nijak neodkazuje na Fotbalovou asociaci ČR (FAČR), jak nesprávně dovodila DK. Odvolatel dále uvádí, že výše uvedený nesprávný výklad zkratky KF ČR je pouhou spekulací, která nebyla podložena žádným důkazem a uzavírá, že vzhledem k tomu nelze dovozovat, že došlo k poškození dobrého jména futsalu a tedy i k naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění „Znevažování dobrého jména futsalu“. K prokázání svého tvrzení ohledně skutečného obsahu předmětného trička odvolatel navrhl provést jako důkaz fotografii předmětného trička, kterou přiložil do přílohy svého odvolání. Odvolatel dále tvrdí, že není pravdou, že by došlo k pozdnímu zahájení předmětného utkání z důvodu relace hlasatelky a také popírá ze strany DK zjištěný obsah hlášení hlasatelky a dále skutečnost, že by byl ze strany funkcionářů odvolatele delegát uveden v omyl ohledně předchozího nahlášení obsahu hlášení hlasatelky. Dále odvolatel vznesl námitku zákazu dvojího přičítání téže okolnosti v souvislosti s pozdním započetí utkání a jeho posouzení jako znevažování dobrého jména futsalu a zároveň jako přitěžující okolnosti. Dále odvolatel popíral, že by z jeho strany došlo k nesplnění marketingových povinností, protože v rozpisu soutěže není dle jeho názoru stanovena povinnost dodávat fotografie. V závěru svého odvolání odvolatel navrhoval, aby rozhodnutí DK bylo zrušeno a věc byla vrácena DK k novému projednání.

 

OK po podrobném prostudování všech relevantních podkladů došla k závěru, že podané odvolání je důvodné, protože rozhodnutí DK má vady.

 

OK zjistila, že v rozhodnutí DK zcela absentuje odkaz na ustanovení předpisu, podle kterého byl odvolateli uložený trest udělen. OK v této souvislosti konstatuje, že skutková podstata disciplinárního provinění „Znevažování dobrého jména futsalu“ není uvedena v příloze DŘ s názvem „Příklady provinění a sazebník jejich trestů“, konkrétně v její části II., určené pro kolektivy (kluby a družstva). OK však jazykovým výkladem názvu této přílohy DŘ došla k závěru, že výčet skutkových podstat, uvedený v této příloze je pouze demonstrativní a proto OK došla k závěru, že skutek, kterého se odvolatel měl dopustit tím, že hráči a členové jeho realizačního týmu byli oblečeni do triček s nápisem nápis „Ryba smrdí vždy od hlavy – KF ČR“ má obecně způsobilost být disciplinárním proviněním.

 

Pokud jde o pozdní začátek předmětného utkání, má OK tuto okolnost za prokázanou, a to obsahem zpráv obou delegátů předmětného utkání a dále obsahem Zápisu o utkání, konkrétně rubrik s názvem „Skutečný začátek“ a „Zpráva rozhodčího-další poznámky k utkání“, ve kterých je shodně uvedeno, že utkání začalo ve 20,07 hodin, ačkoliv úřední začátek utkání byl stanoven na 20, 00 hodin. Tento zápis byl podepsán kapitány obou mužstev, všemi rozhodčími a také hlavním pořadatelem utkání.

 

Uvedení delegáta utkání v omyl ze strany funkcionářů odvolatele má OK za prokázané, a to ze zprávy technického delegáta předmětného utkání p. Romana Švagra a tato skutečnost je navíc potvrzena podpisem hlavního pořadatele předmětného utkání p. Fadlera na zadní straně zprávy technického delegáta.

 

Ohledně odvolatelem vznesené námitky zákazu dvojího přičítání téže okolnosti v souvislosti s pozdním započetím utkání a jeho posouzení jako znevažování dobrého jména futsalu a zároveň jako přitěžující okolnosti, došla OK k závěru, že tato námitka není důvodná, protože v rozhodnutí DK je „zaviněný pozdní začátek utkání“ jasně uveden mezi dalšími zjištěnými proviněními odvolatele a z tohoto titulu byl posuzován pouze jako přitěžující okolnost vedle nejzávažnějšího provinění, za které bylo ze strany DK označeno výhradně „Znevažování dobrého jména futsalu“.

 

Ve vztahu k nesplnění marketingových povinností ze strany odvolatele je OK toho názoru, že marketingové povinnosti klubů nemusí být uvedeny výhradně v Rozpisu mistrovských soutěží, ale mohou být stanoveny i v jiných předpisech Svazu futsalu ČR /dále jen SF ČR/ nebo rozhodnutím KF FAČR. V daném případě však DK ve svém rozhodnutí neuvedla, jaké konkrétní ustanovení, kterého předpisu nebo případně jaké rozhodnutí, kterého orgánu SF ČR odvolatel nedodáním fotografií ze všech čtvrtfinálových utkání play-off porušil.       

Dále dle názoru OK v rozhodnutí DK chybí a prokázání, zda nápisem, uvedeným na tričkách hráčů a členů realizačního týmu odvolatele, skutečně došlo k poškození dobrého jména futsalu. OK si ověřila, že na předmětných tričkách byla opravdu použita zkratka KF ČR, jak tvrdí odvolatel a nikoliv zkratka KF FAČR, (používaná pro Komisi futsalu, která je řídícím orgánem Svazu futsalu ČR – dále jen KF FAČR), jak bylo nesprávně uvedeno v rozhodnutí DK. OK souhlasí s názorem odvolatele, že zkratka KF ČR může mít celou řadu různých významů, které nutně nemusí poškozovat dobré jméno futsalu. Vzhledem k tomu je OK toho názoru, že za současné důkazní situace nelze mít za prokázané, že prezentováním triček došlo ze strany hráčů a členů realizačního týmu odvolatele k poškození dobrého jména futsalu a proto OK rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

 

V rámci nového projednávání tohoto případu by DK měla odstranit výše popsané vady svého rozhodnutí a především hodnověrně zjistit, jaký přesný význam měla zkratka KF ČR, uvedená na tričkách hráčů a členů realizačního týmu odvolatele a postavit najisto, zda zjištěný význam této zkratky mohl, při zařazení do věty „Ryba smrdí vždy od hlavy“ spolu s na tričkách vyobrazeným obrysem kapra, způsobit poškození dobrého jméno futsalu. Při tomto prokazování by DK měla kromě jiného provést jako důkaz výslechy svědků, a to především funkcionářů odvolatele p. Ing. Miloše Náprstka a p. Lukáše Vobeckého, kteří měli také oblečené předmětné tričko, aby DK zjistila kdo a z jakého důvodu nechal předmětná trička vyrobit, kdo za jejich výrobu zaplatil a co přesně znamenala zkratka KF ČR, uvedená na předmětných tričkách a co přesně za stanovisko měl vyjadřovat celý nápis, uvedený na těchto tričkách. OK dále doporučuje DK provést jako důkaz také část videozáznamu předmětného utkání, která obsahuje nástup obou týmů a zvukový záznam hlášení hlasatelky v hale před začátkem předmětného utkání, včetně posouzení přesného obsahu hlasatelkou přečteného prohlášení odvolatele. OK také doporučuje DK předvolat jako svědka technického delegáta předmětného utkání p. Romana Švagra, aby zejména objasnil, z jakého důvodu nesprávně uvedl do své zprávy technického delegáta utkání tvrzení, že na předmětných tričkách byla uvedena zkratka KF FAČR a aby se případně vyjádřil k tomu, zda před začátkem utkání došlo a případně ze strany jakých osob, k verbální nebo jiné kritice KF FAČR. Pro případ důkazní nouze doporučuje OK, aby DK zvážila také možnost předvolání rozhodčích předmětného utkání, hráčů a trenérů klubu Gardenline Litoměřice, hlasatelky nebo hlavního pořadatele předmětného utkání.

 

Po odstranění vad a provedení nových důkazů a po zvážení všech zjištěných okolností by DK měla vydat nové rozhodnutí.

 

Jelikož byl odvolatel ve svém návrhu plně úspěšný, bude mu v plné výši vrácen z jeho strany uhrazený odvolací poplatek.

 

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skVarta-futsal-liga

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate