Futsal

reklama

Rozhodnutí DK SF ČR o pukutě klubu Gardenline Litoměřice ve výši 40.000,- Kč

ROZHODNUTÍ

Disciplinární komise SF ČR ve složení Ing. Michal Chyba, JUDr. Jaroslav Pytloun a Karel Filip, rozhodla na svém zasedání konaném dne 29. listopadu  2017   takto:

Disciplinární komise SF ČR   u k l á d á    pokutu klubu Gardenline Litoměřice ve výši 40.000,- Kč (slovy – čtyřicettisíc Kč) za porušení článku 2 odst. 1 a článku 4 odst. 1, 2 písm. f) Stanov svazu futsalu České republiky, porušení článku II odst. 7 Příkladů provinění a sazebníků jejich trestů Disciplinárního řádu Svazu futsalu ČR a porušení článku 18 odst. 8 Rozpisu mistrovských soutěží futsalu FIFA pro soutěžní ročník 2016/2017, která spočívala především ve znevážení dobrého jména futsalu, ve vyvolávání negativních občanských postojů proti části členů Svazu futsalu České republiky a v porušení zásad fair-play a pravidel morálky, a to zejména prostřednictvím útoků na rozhodčí utkání, v podvodném jednání vůči delegátovi a rozhodčím utkání, v pozdním zahájení utkání a v zesměšňování orgánů Svazu futsalu České republiky.

O d ů v o d n ě n í :

Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky svým rozhodnutím ze dne 31.7.2017 č. 179/1617 rozhodla o uložení pokuty klubu Gardenline Litoměřice ve výši 40.000,- Kč pro znevážení dobrého jména futsalu. Odvolací komise Svazu futsalu České republiky svým rozhodnutím ze dne 14.9.2017 v řízení o odvolání klubu Gardenline Litoměřice rozhodla tak, že výše uvedené rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu ČR ze dne 31.7.2017 zrušila a věc vrátila Disciplinární komisi k doplnění dokazování a vydání nového rozhodnutí.

V novém řízení Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky zároveň ve svém novém složení provedla doplnění dokazování, spočívající v osobním výslechu účastníků celé věci, v daném případě prezidenta klubu Gardenline Litoměřice Ing. Miloše Náprstka  a zároveň výslechu tehdejšího asistenta hostujícího klubu (AC Sparta Praha) Igora Vodeckého a dále Disciplinární komise provedla dokazování detailní a podrobnou formou prostřednictvím listinných důkazů, ať už se jedná o zápis o utkání, zprávu delegáta, sdělení hlavního pořadatele či o emailovou korespondenci prezidenta klubu Gardenline Litoměřice se členy Komise Svazu futsalu České republiky,  především s jejím předsedou a s prvním místopředsedou.

Pro další řádné posouzení věci je třeba si připomenout text ustanovení některých právních předpisů, které jsou pro komplexní posouzení a pochopení věci důležité a mají v tomto případě svůj význam.

Podle článku 2 Stanov Svazu futsalu České republiky, ve kterém jsou upraveny cíle, poslání a činnost, je v odst. 1 uvedeno, že posláním SF ČR je prostřednictvím činnosti v klubech, vést členy a zejména mládež k pozitivním občanským postojům a zásadám k fair- play.

Podle článku 3 Stanov Svazu futsalu České republiky, kde je upraven institut vzniku členství, je v odst. 1 uvedeno, že členy SF ČR se mohou stát fyzické osoby (jednotlivci) i právnické osoby (v souladu se zákonem registrovaná občanská sdružení nebo obchodní společnosti či jiné právnické osoby mající provozování futsalu v předmětu své činnosti).

Článek 4 Stanov Svazu futsalu České republiky upravuje základní práva a povinnosti členů/ myšleno osob fyzických i právnických/, přičemž v článku 4 odst. 1 se uvádí, že práva a povinnosti členů SF ČR upravují Stanovy, řády a předpisy a v článku 4 odst. 2 písm. f) je uvedeno, že mezi základní práva a povinnosti členů patří dodržovat Stanovy, řády a předpisy SF ČR, FIFA a UEFA svými členy, hráči a dalšími osobami, které se podílejí na činnosti jednotlivých členů SF ČR a zachovávat v soutěžích i mimo ně zásady fair- play a pravidla morálky.

V článku II odst. 7 Příkladů provinění a sazebníků jejich trestů Disciplinárního řádu Svazu futsalu České republiky je uvedeno, že disciplinární provinění kolektivů (kluby a družstva), spočívající v porušování právních předpisů ČR, příkazů, nařízení a rozhodnutí orgánů SF ČR se trestá důtkou nebo pokutou klubu, náhradou vzniklých škod a nákladů, případně dalšími opatřeními dle zvážení Disciplinární komise.

Z článku 18 odst. 8 Rozpisu mistrovských soutěží futsalu FIFA pro ročník 2016/2017 mimo jiné vyplývá, že hlasatel nesmí nevhodným způsobem vstupovat do utkání, zejména hodnotit výroky rozhodčích apod. Nevhodné vstupy hlasatele do utkání, uvede delegát do své zprávy a nechá si uvedené skutečnosti potvrdit podpisem hlavního pořadatele.

Ze zprávy rozhodčích utkání vyplynulo, že před zahájením utkání a po představení hráčů bylo hlasatelem učiněno prohlášení, které bylo uvedeno jako poděkování divákům za podporu v uplynulé sezoně, avšak následně došlo ze strany hlasatele k prohlášení domácího klubu, které bylo svou podstatou směřováno proti rozhodčím, kteří řídili předchozí utkání uvedené série a zároveň ke kritice Komise futsalu Svazu futsalu České republiky, přičemž rozhodčí o tomto prohlášení/ resp. jeho druhé části/ před utkáním nevěděli a v důsledku tohoto prohlášení bylo utkání zahájeno opožděně ve 20:07 hodin.

Ze zprávy delegáta utkání bylo zjištěno, že utkání začalo ve 20:07 hodin, přičemž hráči obou mužstev a rozhodčí byli připraveni na hrací ploše již v 19:55 hodin, avšak hlasatelka utkání představovala účastníky utkání, přičemž dále mělo proběhnout předem ohlášené poděkování divákům za projevenou náklonnost v dosavadní sezoně. O možnost tohoto prohlášení požádal před utkáním v kabině rozhodčích vedoucí domácího mužstva. Došlo však k tomu, že po nastoupení hráčů a funkcionářů na hrací plochu k zahájení utkání hlasatelka přečetla taktéž prohlášení domácího klubu ve znění: „My oddíl Gardenline Litoměřice hrubě nesouhlasíme s předvedeným výkonem rozhodčích ve čtvrtém čtvrtfinálovém utkání, které vysílala ČT – Sport a kde nás hrubě poškodili rozhodčí tohoto utkání, když svým výkonem jen ukázali, že do nejvyšší soutěže nepatří a nemají tam co dělat a jen škodí futsalu, přičemž tito rozhodčí byli jmenováni výslovně a dále se v prohlášení objevilo, že Komise futsalu Svazu futsalu České republiky k této problematice nezaujala žádný postoj, a proto klub Gardenline Litoměřice bude bojovat všemi prostředky na hřišti a i třeba proti Komisi futsalu Svazu futsalu České republiky.” Proto na důkaz tohoto protestu hráči a funkcionáři nastoupili na hrací plochu před utkáním v tričkách s logem ryby a s nápisem” KF ČR – ryba smrdí od hlavy”, přičemž stejná trička měla i část hostujících hráčů a funkcionářů, přičemž o tomto prohlášení delegát zápasu/ resp. o jeho druhé části/ dopředu nevěděl.

Ze sdělení či potvrzení hlavního pořadatele zápasu ke zprávě delegáta vyplynulo, že: „Před utkáním bylo od vedení domácího mužstva uvedeno, že při nástupu bude hlasatel děkovat divákům za projevenou náklonnost v sezoně, ale toto prohlášení však bylo namířeno proti rozhodčím a celému futsalovému svazu a v prohlášení bylo mimo jiné uvedeno, že rozhodčí, kteří řídili televizní utkání nemají co dělat v lize a poškodili mužstvo Gardenline Litoměřice“.

Z emailové komunikace prezidenta klubu Gardenline Litoměřice Ing. Miloše Náprstka s vedoucími funkcionáři Svazu futsalu České republiky mimo jiné vyplynulo: (citace) „Trička za hranou?? Možná ano, jsem ochoten za to přijmout plnou odpovědnost, to samé za úvod, kdy hlasatelka řekla na rovinu, co si myslí domácí klub a tisíce fanoušků po celé ČR o výkonu rozhodčích ve čtvrtém zápase. Nikdo nenapsal ani čárku o jejich špatném výkonu, pouze jsme se na futsalových webech dočetli „Taverna běsnil, atd.“. V současné době zvažujeme účast v dalším ročníku první ligy a dlouho ještě budeme. Pokud uvidíme, že dojde k pozitivním změnám ve vedení futsalu, přístupu rozhodčích a delegátů, rádi se opět uvidíme na palubovce s našimi soupeři z celé ČR“.

Z výpovědi prezidenta Gardenline Litoměřice před Disciplinární komisí však mimo jiné vyplynulo, že uvedené triko, ve kterém nastoupili hráči a funkcionáři při výše citovaném proslovu hlasatele a na kterém byla namalována ryba s nápisem” ryba smrdí od hlavy – KF ČR” a se kterým se Disciplinární komise vizuálně seznámila, nesouviselo s nejvyšším svazovým orgánem, tedy Komisí futsalu a nemělo mít žádný urážlivý či výsměšný podtext, ale naopak se jednalo o symbol sponzora klubu, kterým je Kopecký František Česká ryba (KF ČR), resp. tato firma sídlící v Litoměřicích.

Po zhodnocení všech shora uvedených důkazů jednotlivě i ve vzájemných souvislostech dospěla Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky i ve svém novém složení a v novém dalším řízení v této věci k závěru, že skutečně bylo zjištěno porušení všech výše uvedených konkrétních právních ustanovení, ať již Stanov Svazu futsalu České republiky, Disciplinárního řádu či Rozpisu mistrovských soutěží, kdy činnost klubu Gardenline Litoměřice, jeho hráčů a funkcionářů a taktéž osob, které v souladu s článkem 2 písm. f) Stanov se podílejí na činnosti jednotlivých členů SF ČR (domácího klubu), tedy hlasatele vedla nejenom k útokům na rozhodčí utkání, k podvodnému jednání vůči delegátovi utkání a v uvedení v omyl rozhodčích, kdy tito všichni byli mylně informováni o obsahu prohlášení hlasatele, resp. o jeho podstatné části a kdy i v důsledku této činnosti došlo k pozdnímu zahájení utkání, ale zároveň dospěla Disciplinární komise k jednoznačnému závěru, že v kontextu všech souvislostí, kdy ve slovním prohlášení byli napadáni rozhodčí i orgány Svazu futsalu a svaz jako celek, jednoznačně nesouvisel uvedený hanlivý nápis na tričkách s jakýmsi sponzorem utkání, ale naopak se jednalo o doplňující jednání podporující deklamaci hlasatele utkání a umocňující útok vůči výše popsaným subjektům. Tuto skutečnost vlastně i nepřímo potvrzuje sám prezident domácího klubu ve své emailové komunikaci výše uvedené. Touto činností citovaného klubu nepochybně došlo k znevážení dobrého jména celého futsalového hnutí, sportu jako takového, Svazu futsalu České republiky, jeho jednotlivých orgánů a členů, v daném případě zejména rozhodčích, když rozhodně se nelze domnívat, že takováto jednání činovníků, hráčů a orgánů klubu (hlasatele), by snad měla vést k pozitivním občanským postojům či k dodržování zásad fair- play či zásad a pravidel obecné morálky/ Stanovy/, když došlo k nevhodným vstupům a komentářům hlasatele utkání/ v rozporu s RMS/ a v důsledku této činnosti byl i zdržen počátek, resp. zahájení celého zápasu. Obdobná jednání nelze rozhodně tolerovat, resp. zneužívání pořadatelství domácích utkání či schválených postupů před, během či po utkání futsalových soutěží, resp. jejich využívání k vyřizování skutečných či domnělých sporů mezi subjekty Svazu futsalu ČR/ pro to jsou stanoveny řády jiné postupy/ a k zesměšňování a vulgarizaci subjektů futsalového hnutí, kdy takováto činnost ve vnitřních vztazích mezi členy svazu nepochybně škodí a znevažuje futsal ve své podstatě..

Ze všech citovaných důvodů proto Disciplinární komise uložila uvedenému klubu sankci resp. pokutu ve výši 40.000,- Kč, tedy v polovině možného rozpětí, které umožňují platné právní předpisy, zejména jako opatření výchovné, které má do budoucna varovat před obdobným jednáním, a které nepochybně může naplňovat, jak hlediska individuální prevence vůči uvedenému klubu (Gardenline Litoměřice), ale i hlediska generální prevence vůči ostatním potencionálním  přestupcům z řad jiných subjektů futsalového hnutí. Tato výše i druh sankce byla uložena i v souvislosti s tím, že se jednalo již o fázi nadstavbové části soutěže, což jistě nebezpečnost takového jednání navyšuje.

P o u č e n í :

Disciplinárně prošetřovaný může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání písemně do 15ti dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí k Odvolací komisi SF ČR postupem podle § 24 a § 25 Disciplinárního řádu.

Uloženou pokutu musí uhradit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí na účet č. 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a kopii dokladu o úhradě předložit na sekretariát KF FAČR osobně nebo emailem na adresu michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz.

 

V Praze dne 29. listopadu 2017

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skVarta-futsal-liga

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate