Futsal

reklama

Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání Gardenline Litoměřice proti rozhodnutí DK SF

Odvolací komise Svazu futsalu České republiky /dále jen OK/, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 5. 2. 2018, jako odvolací orgán ve věci odvolání „Gardenline Litoměřice, spolek“, se sídlem: 412 01 Litoměřice, Pokratice, Šeříková 405/13, IČ: 021 66 208 /dále jen odvolatel/, právně zastoupeného p. Mgr. Ladislavem Kudrnou, MBA – advokátem, se sídlem: 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 157/30, proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky /dále jen DK/ ze dne 29. 11. 2017,   kterým byl odvolateli uložen trest peněžité pokuty ve výši 40.000, -- Kč, po zvážení všech okolností, učinila toto:  

 

R o z h o d n u t í :

 

OK ve složení JUDr. Jaroslav Svoboda a Ing. Pavel Němec (p.Martin Jaroš se jednání OK bez uvedení důvodu neúčastnil, ačkoliv k tomu byl opakovaně vyzván) přezkoumala výše uvedené rozhodnutí a jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí  jako věcně správné  p o t v r z u j e .

 

O d ů v o d n ě n í :

 

Dne 31. 7. 2017 vydala DK první rozhodnutí, ve kterém uložila odvolateli trest peněžité pokuty ve výši 40.000, -- Kč. Toto rozhodnutí bylo na základě odvolání odvolatele zrušeno rozhodnutím OK ze dne 14. 9. 2017 a věc byla vrácena DK k novému projednání a rozhodnutí.

 

Po provedení doplnění dokazování (výslechy svědků a e-mailovou korespondencí) uložila DK v novém složení svým rozhodnutím ze dne 29. 11. 2017 odvolateli znovu trest peněžité pokuty ve výši 40.000, -- Kč, a to za znevážení dobrého jména futsalu, za vyvolávání negativních občanských postojů proti části členů Svazu futsalu České republiky, za porušování zásad fair-play a pravidel morálky, a to zejména prostřednictvím útoků na rozhodčí utkání, podvodného jednání vůči delegátovi a rozhodčím utkání a zesměšňováním orgánů Svazu futsalu České republiky a dále za pozdní zahájení utkání. Tímto jednáním odvolatele došlo dle názoru DK k porušení čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1, 2 písm. f. Stanov Svazu futsalu České republiky, dále k porušení čl. II. odst. 7 příkladů provinění a sazebníku jejich trestů Disciplinárního řádu Svazu futsalu České republiky SF ČR /dále jen DŘ/ a k porušení čl. 18 odst. 8. Rozpisu mistrovských soutěží futsalu FIFA pro soutěžní ročník 2016/2017. Trest byl odvolateli ze strany DK uložen jako trest souhrnný za více disciplinárních provinění, současně spáchaných ze strany odvolatele, z nichž znevažování dobrého jména futsalu DK posoudila jako nejzávažnější a k dalším proviněním přihlédla při stanovení výše trestu jako k přitěžujícím okolnostem. Za jednání znevažující dobré jméno futsalu DK považovala zejména skutečnost, že hráči a realizační tým odvolatele nastoupili k 5. čtvrtfinálovému utkání play-off 1. Chance futsal ligy mezi kluby Gardenline Litoměřice a AC Sparta Praha dne 3. 5. 2017 oblečeni do triček, na kterých byl uveden nápis „Ryba smrdí vždy od hlavy – KF ČR“. Trest byl odvolateli uložen v polovině možného rozpětí stanovené sazby.

 

Proti tomuto rozhodnutí podal odvolatel prostřednictvím svého právního zástupce dne 20. 12. 2017 včasné odvolání, ale nedoložil doklad o zaplacení odvolacího poplatku. Vzhledem k tomu bylo odvolací řízení zahájeno až po prokázání skutečnosti, že došlo k řádnému zaplacení odvolacího poplatku. Ve svém odvolání odvolatel kromě jiného uvedl, že jeho jednání není disciplinárním proviněním a dále, že DK jeho jednání nesprávně posoudila, dále, že DK dospěla k nesprávným skutkovým závěrům a že skutkový stav věci byl zjištěn neúplně. Odvolatel v odvolání dále zdůraznil, že dle jeho názoru došlo ze strany DK k opakovanému porušení procesních pravidel, a to v rámci prováděného doplnění dokazování a dále, že došlo k porušení listovního tajemství a osobnostních práv p. Ing. Miloše Náprstka, a to při provedení důkazu jeho e-mailovou korespondencí s funkcionáři Svazu futsalu České republiky. Odvolatel dále setrval na svém tvrzení z prvního odvolacího řízení, že na tričkách, v nichž jeho hráči a realizační tým nastoupili dne 3. 5. 2017 k předmětnému utkání, byl uveden nápis „Ryba smrdí vždy od hlavy – KF ČR“ a že použitá zkratka KF ČR může mít celou řadu významů. V závěru svého odvolání odvolatel navrhoval, aby rozhodnutí DK bylo zrušeno a věc byla vrácena DK k novému projednání.

 

OK po prostudování této věci nejprve pokládá za nutné zdůraznit skutečnost, že platné předpisy a řády Svazu futsalu České republiky /dále jen SF ČR/ neobsahují žádnou speciální úpravu procesních pravidel pro vedení disciplinárního řízení. Proto se OK rozhodla vznik takovéhoto procesního předpisu iniciovat a doporučuje Komisi futsalu zajistit jeho vytvoření a zvážit jeho přijetí. Vzhledem k absenci takovéto normy a vzhledem ke skutečnosti, že v DŘ jsou náležitosti a pravidla disciplinárního řízení popsána jen velmi stručně a značně obecně, došla OK k závěru, že k porušení těchto pravidel ze strany DK v rámci disciplinárního řízení nedošlo. Ohledně argumentace odvolatele, že údajně došlo k porušení listovního tajemství a osobnostních práv p. Ing. Miloše Náprstka při provedení důkazu jeho e-mailovou korespondencí s funkcionáři Svazu futsalu České republiky, musí OK konstatovat, že jí nepřísluší se posuzováním těchto skutečností zabývat, protože k tomu není oprávněna. Ohledně námitky odvolatele, že DK v tomto řízení použila i důkazy, které získala v jiném disciplinárním řízení, došla OK k závěru, že tento postup není v rozporu s předpisy a řády SF ČR a tudíž je v pořádku.

Ohledně námitky odvolatele, že DK v rámci opakovaného řízení plně nedodržela pokyny OK k doplnění dokazování, došla OK k závěru, že tato námitka není opodstatněná, protože všechny návrhy OK, na doplnění dokazování, byly v kategorii doporučení a nebyly tedy pro DK závazné. OK je toho názoru, že pokud DK byla schopna učinit správný skutkový závěr i po provedení jen některých z doplňujících důkazů, nebylo nutné z důvodů ekonomiky řízení provádět další důkazy.

Vzhledem k tomu, že odvolatel v odvolání nebrojil proti správnosti závěrů DK ohledně prokázání jeho dalších disciplinárních provinění (s dále popsanou výjimkou – skutkové podstaty znevažování dobrého jména futsalu) tak se OK přezkoumáváním správnosti těchto závěrů věnovala pouze okrajově a došla k závěru, že tyto závěry DK jsou správné.

Odvolatel se ve svém odvolání ve věcné rovině soustředil zejména na zpochybňování skutečnosti, že z jeho strany nedošlo k naplnění skutkové podstaty znevažování dobrého jména futsalu, a to ve vztahu k přesnému významu nápisu, který byl uveden na předmětných tričkách. K prokázání tvrzení, že se jednalo o reklamu sponzora odvolatele p. Františka Kopeckého, zaměřenou na propagaci nabídky čerstvých ryb v restauraci tohoto sponzora, odvolatel předložil „nové“ důkazy, o které OK po zvážení všech okolností, doplnila dokazování. Jednalo se o darovací smlouvu ze dne 2. 5. 2017, uzavřenou mezi p. Františkem Kopeckým jako dárcem a odvolatelem jako obdarovaným a dále o dopis p. Františka Kopeckého odvolateli ze dne 6. 9. 2017.

          

Po důkladném posouzení všech výše uvedených skutečností a zhodnocení nově provedených důkazů došla OK k závěru, že podané odvolání není důvodné a že rozhodnutí DK je správné a navíc velmi přesvědčivě odůvodněné.

 

OK se zcela ztotožňuje se závěry DK, podrobně uvedenými v jejím rozhodnutí a pro stručnost na ně v plném rozsahu odkazuje. Nad jejich rámec OK zdůrazňuje, že za stěžejní důkaz k prokázání skutečného významu nápisu a zkratky, uvedené na předmětných tričkách, považuje obsah e-mailové zprávy p. Ing. Miloše Náprstka ze dne 5. 5. 2017, zaslané místopředsedovi SF ČR p. Ing. Marku Blažkovi, ve které p. Ing. Náprstek kromě jiného připouští, že obsah triček byl za hranou a prohlašuje, že je ochoten za to přijmout plnou odpovědnost…, což je v logické vazbě na ostatní související okolnosti, a to zejména na obsah hlášení hlasatelky v hale před začátkem zápasu, které kritizovalo výkon rozhodčích v předchozím utkání a popisovalo kromě jiného způsob obrany odvolatele proti takovým výkonům rozhodčích a toto kritické hlášení obsahově i časově přesně korespondovalo s kritikou ve formě výše uvedeného nápisu na tričkách, protože trička si hráči a funkcionáři odvolatele oblékli těsně před začátkem hlášení hlasatelky a po jeho skončení si je svlékli. Dále je třeba v této souvislosti poukázat na skutečnost, že stejná trička měli oblečeni i hráči a funkcionáři soupeře – týmu Sparta Praha a že jeden z nich p. David Frič byl za toto své jednání potrestán, a to také za znevažování dobrého jména futsalu a svůj trest přijal. Na základě všech těchto vzájemných vazeb a souvislostí došla OK k závěru, že správný význam na tričkách použité zkratky KF ČR byl skutečně „Komise futsalu České republiky“ a že tedy bylo záměrem odvolatele pomocí nápisu „ryba smrdí vždy od hlavy – KF ČR“ znevážit nejvyšší výkonný orgán SF ČR, tedy Komisi futsalu. OK je proto přesvědčena, že tímto jednáním odvolatele jednoznačně došlo k naplnění skutkové podstaty - znevažování dobrého jména futsalu.

 

Pokud se jedná o obranu odvolatele pomocí nově provedených důkazů – darovací smlouvy ze dne 2. 5. 2017 a dopisu p. Františka Kopeckého ze dne 6. 9. 2017, kterými chtěl odvolatel prokázat své tvrzení, že význam zkratky KF ČR byl údajně „Kopecký František Čerstvé Ryby“, shledává tuto obranu OK jako účelovou a absolutně nevěrohodnou! Především lze těžko uvěřit tvrzení, že by někdo propagoval ve své restauraci podávané čerstvé ryby pomocí sloganu „Ryba smrdí vždy od hlavy“!? I kdybychom hypoteticky připustili, že opravdu šlo o reklamní akci, pak je zcela nelogické, z jakého důvodu by za ní měl p. Ing. Náprstek přejímat plnou odpovědnost a proč by ve svém e-mailu připouštěl, že byla za hranou? A dále je zvláštní, že ačkoliv měl odvolatel k dispozici důkaz, a to darovací smlouvu od údajného sponzora p. Kopeckého, datovanou dnem 2. 5. 2017, která prokazuje údajný reklamní charakter celé akce, tak tento důkaz nepoužil již v prvním disciplinárním řízení, které se přitom konalo až v červenci 2017…

 

Na základě výše uvedeného pokládá OK za jednoznačně prokázané, že prezentováním triček s výše uvedeným nápisem došlo ze strany hráčů a členů realizačního týmu odvolatele k poškození dobrého jména futsalu a proto OK rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

 

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skVarta-futsal-liga

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate