Futsal

reklama

Rozpis soutěží celostátní ligy Východ + Západ v kategorii žen 2018/19

ROZPIS MISTROVSKÉ SOUTĚŽE

 

Celostátní liga futsalu FIFA Východ + Západ

– kategorie žen 2018 – 2019

 

Článek 1. – ŘÍZENÍ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE

1.    Celostátní ligu futsalu FIFA – kategorii žen 2018 – 2019 řídí Subkomise ženského futsalu SF FAČR. 

2.    Složení Subkomise ženského futsalu (dále jen „SŽF“) je následující:

           předseda:

 

Antonín Herzog

           členové:

 

Vladimíra Valíčková

 

 

Jiří Hanzlík

 

 

Dušan Vozárik

            

            Koordinátoři Konference Východ: Dušan Vozárik, Michal Odehnal, Eva Hýlová

            Koordinátoři Konference Západ: Antonín Herzog, Vladimíra Valíčková, Jiří Hanzlík

           

3.     V pravomoci SŽF je určit s konečnou platností herní systém soutěže, termíny a rozpis utkání. SŽF si vyhrazuje právo na případné změny, včetně znění Rozpisu mistrovské soutěže (dále jen „RMS“) a na rozhodnutí, spojená s organizací soutěže. Svá rozhodnutí přenáší na kluby (účastníky soutěže) přímo, nebo prostřednictvím Koordinátorů soutěže.

4.     Kontakty SŽF: Antonín Herzog, 732 200 504, herzog.antonin@email.cz (Západ)  Dušan Vozárik, 702 363 672, dusan.vozarik@seznam.cz  (Východ)

 

Článek 2. – ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

1.     Seznam účastníků soutěže – viz Příloha č. 1 RMS – Adresář účastníků Celostátní ligy futsalu FIFA – kategorie žen.

 

Článek 3. – POŘADATEL TURNAJE

1.     Pořadatelem turnaje je klub, uvedený jako pořadatel v materiálu Příloha č. 2 RMS  - Rozlosování soutěže.

2.     V případě dohody mohou kluby změnit pořadatelství turnaje.

 

Článek 4. - TERMÍNY SOUTĚŽE

1.     Úředními hracími dny Celostátní ligy futsalu FIFA – kategorie žen jsou sobota a neděle.

2.     Úřední začátky turnajů jsou stanoveny takto:

-          sobota nejdříve v 9 hodin, konec nejpozději ve 21 hodin,

-          neděle nejdříve v 9 hodin, konec nejpozději ve 20 hodin.

V případě písemného souhlasu všech účastníků turnaje může být stanoven jiný čas začátku turnaje.

3.     Úřední hrací termíny:

 

KOLO

TERMÍN

1.

24. – 25.11.2018

2.

8. – 9.12.2018

3.

12. – 13.1.2019

4.

26. – 27.1.2019

5.

9. – 10.2. (event. 16.-17.) 2019

 

4.     Přidělení pořadatelství jednotlivých turnajů provede SŽF v součinnosti s účastníky soutěže nejpozději do 10.9.2018.

5.     Rozlosování soutěže je Přílohou č. 2  RMS, konečná verze bude všem účastníkům rozeslána nejpozději do 30.9.2018, zveřejněno bude i na oficiálních internetových stránkách SŽF (www.fotbal.cz).

 

 Článek 5. - MÍSTO KONÁNÍ TURNAJŮ

1.     Všechny turnaje se budou hrát v halách, schválených SŽF na základě seznamu schválených hal pro1. a 2. ligu. Případnou výjimku, na žádost pořádajícího klubu, posuzuje SŽF.

2.     V přihlášce do soutěže uvede klub možné místo konání domácích turnajů a ve kterých termínech by měl zájem turnaj uspořádat.

3.     O způsobilosti sportovní haly a hrací plochy v průběhu turnaje rozhoduje výhradně rozhodčí.

 

 Článek 6. - PODMÍNKY ÚČASTI

1.     Každý účastník soutěže musí nejpozději do 30.6.2018 zaslat na kontaktní adresu řádně vyplněnou Přihlášku do soutěže. Kluby z krajů Moravských + Královéhradecký a Pardubický se přihlašují do Konference Východ, z ostatních krajů Čech se přihlašují do Konference Západ.

2.     Každý účastník soutěže musí nejpozději do 30.6.2018 zaslat kauci (startovné) ve výši 5.000,- Kč bankovním převodem ve prospěch účtu číslo …………….., variabilním symbolem je IČ klubu, přidělené Registračním oddělením FAČR. Z této kauce budou pokryty náklady na odměny a cestovné rozhodčích a delegátů.

3.     Zbytek kauce po odečtení nákladů nebude vrácen v případě vyloučení či odstoupení celku po přihlášení do soutěže, další postup řeší Soutěží řád (dále jen „SŘ“) a Disciplinární řád (dále jen „DŘ“).

4.     Splněním výše uvedených náležitostí vyjadřuje klub souhlas se zněním tohoto RMS a zavazuje se k jeho dodržování.

 

Článek 7. - SYSTÉM SOUTĚŽE

1.     Celostátní liga v kategorii žen se odehraje ve dvou „Konferencích“ (Západ a Východ).

2.     Soutěž bude odehrána turnajovým systémem.

3.     V průběhu jednoho turnaje odehraje tým nejméně dvě, maximálně čtyři utkání.

4.     Pořadatelé turnajů jsou určeni SŽF na základě podkladů v přihlášce (pořádání turnajů řeší Příloha č. 2 RMS - Rozlosování Celostátní ligy žen).

5.     Tým na prvním místě tabulky se stává vítězem konferenční soutěže – kategorie žen.

6.     Týmy na 1. až 4. místě se kvalifikují na MČR 2019 (v případě nižšího počtu týmů ve skupinách než osm, může být počet týmů postupujících do finálového turnaje snížen).

7.     Finálový turnaj MČR pořádá SŽF, pořádající klub bude určen na základě výběrového řízení, ale pouze z klubů postupujících do finálového turnaje.

8.     Obhájce titulu mistra ČR nemá automaticky zajištěnou účast v příštím finále MČR.

 

Článek 8. - TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1.     Hraje se dle platných mezinárodních pravidel futsalu FIFA vydaných 1.7.2012, včetně dodatků, s těmito výjimkami:

-          délka hrací doby, která je stanovena na 2 x 15 minut hrubého času,

-          počet akumulovaných faulů, který je stanoven na povolené čtyři za jeden poločas,

-          ustanovení pravidla 3, Počet hráčů, Rozhodnutí KF FAČR, odst. 6 – hráčka, nahrazující v poli brankářku při power-play může použít rozlišovací návlek,

-          ustanovení pravidla 4, Výstroj hráčů, Rozhodnutí KF FAČR, odst. 8 – náhradníci nemusí na střídačce používat rozlišovací návleky.

2.     Poločasová přestávka je stanovena v délce max. 3 minut.

 

Článek 9. - KRITÉRIA PRO URČENÍ POŘADÍ

1.       O konečném pořadí v soutěži rozhoduje:

a)    počet bodů, b) poměr ze vzájemných utkání (počet bodů, rozdíl skóre), c) celkový rozdíl skóre, d) vyšší počet nastřílených branek, e) los.

      2. V  případě rovnosti bodů u více než dvou týmů, vstupuje v platnost kritérium 
             minitabulky jejich vzájemných zápasů, opět dle kritérií a) – e).

      3.  Výhra se v tabulce oceňuje třemi body, remíza jedním bodem, prohra žádným bodem.

 

Článek 10. – NÁLEŽITOSTI TÝMŮ

1.     Soupiska týmu během soutěže musí obsahovat:

-          příjmení a jméno hráčky,

-          ID hráčky,

-          státní příslušnost,

-          nacionále statutárního zástupce a vedoucího týmu (starší 18 let), dále může obsahovat nacionále trenéra týmu, asistenta trenéra, zdravotníka a maséra – všichni funkcionáři, uvedení na soupisce, musí mít ID kód,

-          podpis statutárního zástupce klubu, příp. razítko celku,

-          razítko a podpis předsedy SŽF příslušné ObKF nebo KKF.

2.     Minimální počet hráček, uvedených na soupisce je osm, maximální není omezen. Do utkání může však v souladu s pravidly nastoupit maximálně 14 hráček.

3.     Řádně vyplněnou soupisku (psacím strojem nebo na počítači) je nutno doručit  nejpozději do 31.10.2018, a to e-mailem na příslušnou kontaktní adresu (viz čl. 1, odst. 4. RMS).

4.     Dopisování nové hráčky do soupisky je možno kdykoliv v průběhu soutěže. Vedoucí týmu před utkáním předloží delegátovi soupisku, rozšířenou o nově zaregistrovanou hráčku, s datem zapsání. Delegát svým podpisem nově zapsanou hráčku potvrdí. Do Zprávy delegáta uvede delegát u této hráčky její ID kód.

Doplnění funkcionáře na soupisku je bezplatné, je možno ho učinit před každým utkáním celku. Tento úkon potvrdí svým podpisem delegát, který zároveň uvede tuto skutečnost do ZD.

5.     Každý tým je povinen mít k dispozici dvě sady výrazně barevně odlišných dresů (triko, trenýrky, stulpny) s čísly (v případě shody barvy dresů má právo volby tým uvedený jako domácí), povinné jsou holenní chrániče.

6.     Dresy hráček musí být označeny čísly o velikosti dle pravidel futsalu FIFA, u hráček do pole pouze celá čísla 2-99, u brankářek celá čísla 1-99.

7.     Do utkání je každý tým povinen dodat minimálně jeden míč na futsal (č. 4 se  sníženým odskokem).

8.     Kapitánka týmu musí být řádně označena v souladu se zněním  příslušného článku pravidel.

9.     Každá hráčka musí do utkání nastoupit v souladu se zněním čl. 4 Pravidel SF ČR, Rozhodnutí KF FIFA čl. 2. Výjimku mohou tvořit pouze neodnímatelné hladké šperky, které však musí být zakryty ochrannou páskou.

 

Článek 11. - ZAREGISTROVÁNÍ HRÁČEK

1.     Nová registrace se provádí následujícím způsobem:

-          na stránkách registračního systému FUTis (/futsal/FUTis/) je nutno vytisknout přihlášku za člena SF ČR, úplně vyplnit, podepsat, vyplnit registraci za konkrétní tým včetně IČ týmu, přiděleného Registračním oddělením FAČR, kterou potvrdí svým podpisem a razítkem celku dva statutární zástupci týmu

-          registrační poplatek ve výši 50,- Kč je nutno uhradit na účet číslo 478400513/0300, variabilní symbol 649401

-          řádně vyplněnou přihlášku s potvrzenou žádosti o zaregistrování za konkrétní futsalový tým a kopii dokladu o zaplacení registračního poplatku je nutno zaslat na adresu registracefutsal@fotbal.cz  nebo doručit na Registrační oddělení Svazu futsalu ČR (Komise futsalu FAČR, Diskařská 4, 160 17 Praha 6), vše je možno dodat i osobně na uvedenou adresu sekretáři KF FAČR Mgr. M. Průšovi, příp. zanechat v recepci FAČR na výše uvedené adrese.

2.     Nová hráčka bude v systému FUTis zaregistrována do 7 pracovních dnů od doručení výše uvedených podkladů. Následně si na stránkách systému FUTis může vyhledat svůj ID kód, který je variabilním symbolem platby členských příspěvků.

3.     Podrobnosti o postupu při přihlášení, zaregistrování, přestupech atd. naleznete na internetové stránce /futsal/FUTis/

 

Článek 12. – ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

1.     Členské příspěvky v letech 2018 a 2019 jsou stanoveny ve výši 100,- Kč za člena na kalendářní rok.

2.     Členské příspěvky jsou povinni z rozhodnutí SŽF uhradit:

-          hráčky, nastupující v Celostátní lize žen,

-          rozhodčí a delegáti Celostátní ligy žen,

-          min. jeden statutární zástupce týmu (může být zároveň i hráčka), startující v Celostátní lize žen,

-          všichni funkcionáři týmu, aktivně se účastnící utkání svého týmu,

3.     Členské příspěvky se hradí ve prospěch účtu číslo 369-369000369/0800, variabilním symbolem je ID kód hráčky (je možno vyhledat pouze v registračním systému FUTis). Členské příspěvky je možno hradit jednotlivě i hromadně (více viz /futsal/FUTis/prispevek.php), a to vkladem na účet, bankovním převodem či platbou složenkou na účet.

4.     Člen Svazu futsalu ČR může čerpat výhody členství prostřednictvím „Členské karty“ – více /futsal/FUTis/karta-bonus.php

 

Utkání se může zúčastnit pouze osoba (člen týmu, funkcionář klubu, rozhodčí, delegát), která:

-          je registrována ve SF ČR (v systému FUTis),

-          má v příslušném období zaplaceny členské příspěvky (dále jen „ČP“) – v systému FUTis je zobrazeno datum zpracování platby ČP,

-          může prokázat svou totožnost osobním průkazem dle čl. 13., odst. 1. SŘ,

-          je uvedena na příslušné soupisce týmu.

 

Článek 13. - PŘESTUPY A HOSTOVÁNÍ

1.     Přestupy a hostování hráček řeší Přestupní řád SF ČR.

2.     Přestup či hostování je nutno provést tímto způsobem:

-          řádně vyplnit žádost o přestup/hostování (tzv. černý přestupní lístek) - je možno získat na internetových stránkách (www.fotbal.cz, odkaz Futsal, odkaz FUTis) a dále na sekretariátě SF ČR, na KFS a OFS, prostřednictvím futsalových řídících orgánů či fotbalových klubů

-          zajistit souhlasné stanovisko k přestupu/hostování ze strany mateřského a nového klubu, potvrzené podpisem dvou statutárních zástupců mateřského a nového klubu a vlastnoručním podpisem podávající hráčky

-          uhradit přestupní/hostovací poplatek ve výši 100,- Kč ve prospěch účtu číslo 478400513/0300, variabilní symbol 649401

-           řádně vyplněnou žádost o přestup/hostování a kopii dokladu o zaplacení přestupního/hostovacího poplatku je nutno zaslat na adresu registracefutsal@fotbal.cz  nebo doručit na Registrační oddělení Svazu futsalu ČR (Komise futsalu FAČR, Diskařská 4, 160 17 Praha 6), vše je možno dodat i osobně na uvedenou adresu sekretáři KF FAČR Mgr. M. Průšovi, příp. zanechat v recepci FAČR na výše uvedené adrese.

3.   Přestupný úkon bude v systému FUTis proveden do 7 pracovních dnů od doručení 

      výše uvedených podkladů.

      4.  Od skončení základní části soutěže (konference) až do finálového turnaje MČR téhož

            ročníku nemohou účastníci soutěže realizovat žádné přestupy ani hostování.

 

Článek 14. - POVINNOSTI TÝMŮ

1.     Každý tým je povinen dostavit se k utkání minimálně 30 minut před úředním začátkem utkání.

2.     Čekací doba neexistuje.

3.     Vedoucí každého týmu je povinen předložit min. 20 minut před prvním utkáním svého celku delegátovi potvrzenou soupisku týmu.

4.     Vedoucí domácího týmu (uvedeného v rozpise na prvním místě) je povinen převzít od rozhodčího zápis o utkání min. 20 minut před jeho úředním začátkem a vyplněný ho předat vedoucímu celku hostí. Ten je povinen předat ho rozhodčímu 10 minut před úředním začátkem utkání.   

5.     Vedoucí týmu je zodpovědný za řádné vyplnění zápisu, ve kterém musí být uvedeny pouze osoby, uvedené v soupisce příslušného celku. Do ZoU se ID kódy hráček a funkcionářů neuvádí, uvádí se pouze v případě, že je hráčka nebo funkcionář nově dopsán na soupisku, příp. došlo-li ke změně funkcionáře.

6.     Vedoucí týmu je dále zodpovědný za řádné chování všech osob, uvedených v zápise o utkání, před, v průběhu a po utkání.

Vedoucí týmu je po celý průběh utkání přítomen na střídačce svého celku a je viditelně označen (visačka). V případě, že se s týmem nedostavil vedoucí týmu, uvedený v soupisce celku, může tuto funkci vykonávat kdokoliv další z osob, uvedených na soupisce (včetně hráček). V případě dalších členů realizačního týmu (trenér, lékař, masér atd.) toto ustanovení neplatí.

 

Článek 15. - CESTOVNÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

1.     Každý tým cestuje k turnajům na vlastní náklady.

2.     Pořádání turnaje (pronájem haly a pořadatelské zabezpečení) je v režii pořádajícího klubu.

3.     Odměny a cestovné rozhodčích a delegátů jsou hrazeny ze složené kauce.

4.     Po skončení soutěže, pokud tým soutěž řádně odehraje, bude mu ze strany SF FAČR přidělena dotace na částečné pokrytí cestovních a pořadatelských nákladů. Průměrná výše dotace bude 10.000,- Kč na klub, přičemž bude zohledněno, kdo pořádal turnaj. Rozdíl bude cca 2.000,- Kč za turnaj ve prospěch pořádajících klubů.

 

Článek 16. - POJIŠTĚNÍ

1.     Z titulu akce České unie sportu (dále jen „ČUS“) je každá hráčka pojištěna proti  úrazu  na  základě dlouhodobé  smlouvy  mezi  ČUS  a  pojišťovnou  Kooperativa, a.s.,
č. 4950050842 s platností od 1. 1.2017.

2.     Úraz musí být registrován v Zápise o utkání (dále jen „ZoU“).

3.     Lékařské prohlídky – upozorňujeme vedoucí týmů, aby nepodceňovali vedení evidence lékařských prohlídek hráček týmu. V případě, že za tým nastoupí hráčka bez platné lékařské prohlídky, hraje na vlastní nebezpečí.

 

Článek 17. - ŘÍZENÍ UTKÁNÍ

1.     Ke každému turnaji budou nasazeni rozhodčí futsalu licence A nebo B, kteří budou k zápasům delegováni Subkomisí rozhodčích SF FAČR ve spolupráci s oblastními KR. 

2.     Každému delegovanému rozhodčímu přísluší odměna ve výši 150,- Kč za utkání (2x15 min.) nebo 200,- (2x20). V případě, že cestují nasazení rozhodčí k turnaji společně automobilem, mají nárok na náhradu cestovného ve výši 4,50 Kč/km, pokud cestuje každý samostatně, nárokovat mohou pouze 3,- Kč/km. Pokud cestují rozhodčí hromadnou dopravou, byť samostatně, mají nárok na úhradu předložených jízdních dokladů v plné výši.

3.     V případě nedostavení se rozhodčího situaci řeší SŘ, rozhodčímu - laikovi pak přísluší odměna ve výši 50,- Kč.

4.     Ke každému turnaji bude nasazen delegát futsalu z listiny delegátů SF, který bude k turnaji delegován Subkomisí delegátů SF FAČR ve spolupráci s oblastními Komisemi delegátů.

5.     Delegátovi přísluší odměna ve výši 100,- Kč za utkání a proplacení cestovného ve výši 4,50 Kč/km.

6.     Příprava Zápisu o utkání, pozápasové povinnosti

Za přípravu, řádné předzápasové vyplnění a pozápasové uzavření zápisu o utkání je zodpovědný každý hlavní rozhodčí utkání, který uzavřený Zápis o utkání předá delegátovi turnaje.

Delegát je povinen nahlásit výsledky všech utkání z turnaje koordinátorovi příslušné soutěže do 24 hodin a nejpozději první pracovní den po turnaji odeslat naskenované zápisy o utkání a finanční výkaz na emailovou adresu koordinátora.

 

Článek 18. - ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

1.     Pořadatelský tým je povinen:

-          dle termínové listiny zajistit k  pořádání domácích turnajů halu v souladu s čl. 5.1. a 15.2. tohoto RMS, je zodpovědný za platbu pronájmu této haly,

-          zajistit zpřístupnění haly min. 30 minut před úředním začátkem prvního utkání turnaje,

-          ke každému utkání zabezpečit tři míče na futsal (č. 4 se sníženým odskokem),

-          po celou dobu konání turnaje zabezpečit fundovanou obsluhu časomíry, zapisovatele, hlavního pořadatele a zdravotní dozor,

-          zajistit rozhodčím a delegátovi po celou dobu trvání turnaje pitný režim.

2.     Dopisování hráček do zápisu během utkání se děje v souladu s příslušným článkem SŘ (čl. 34).

3.     Po každém utkání je kapitánka povinna podepsat zápis o utkání. Případné uplatnění námitek se řídí Pravidly SF ČR a SŘ SF ČR.

 

Článek 19. - PROTESTY A DODATEČNÉ NÁMITKY

1.     Námitky se podávají v souladu s Pravidly SF ČR (Pra 5., KF FAČR čl. 9.).

2.     Dodatečné námitky se podávají v souladu s čl. 70 až 73 SŘ SF ČR.

 

Článek 20. - DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ

1.     O disciplinárních opatřeních rozhoduje na základě Zprávy DS a popisu provinění v Zápise o utkání Disciplinární komise SF FAČR (dále jen „DK“) a to na základě Disciplinárního řádu SF ČR.

2.     Tým, který se z jakýchkoliv důvodů nedostaví ke svému utkání, prohrává toto utkání kontumačně 0 : 5.

3.     Vedoucí týmu je povinen o nedostavení se klubu ihned telefonicky informovat koordinátora Konference (viz kontakty) a uvést důvod neúčasti. Tu pak musí nejpozději do pěti pracovních dní písemně doložit i s veškerými potřebnými náležitostmi na výše uvedenou kontaktní adresu. V případě, že kontumace nebude včas a řádně omluvena, bude tým vyloučen ze soutěže se všemi důsledky. V případě uznání omluvy bude DK postupovat dle Sazebníku trestů.

4.     Červená karta

O trestu hráčky, která obdržela červenou kartu, rozhodne na základě zprávy rozhodčího (uvedené v zápise o utkání), příp. dalších materiálů delegát turnaje a to v rozsahu 1 – 2 zápasy. Minimálním trestem je zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání nepodmíněně. Pokud se bude jednat o závažnější přestupek, bude hráčce automaticky zastavena činnost až do projednání případu DK.

V případě, že bude za nesportovní chování (především kritiku výkonu rozhodčího) vyloučena hráčka, která zároveň vykonává i funkci vedoucího celku, bude tato skutečnost přitěžující okolností v rámci disciplinárního řízení. Trest, udělený DK, se v tomto případě bude vztahovat pouze na zastavení činnosti hráčky, tzn., že v následujícím utkání může příslušná osoba vykonávat funkci vedoucího týmu.

V případě, že bude z lavičky vykázán kterýkoliv funkcionář (tedy i vedoucí týmu), bude se rozhodnutí DK vztahovat na zákaz výkonu konkrétní funkce na daný počet utkání. DK má však právo vyslovit těmto funkcionářům zákaz konkrétní činnosti ve vztahu k soutěžním utkáním, vstupu na hrací plochu nebo střídačku apod.

Vyloučená hráčka či vykázaný funkcionář, jež vykonávali funkci vedoucího týmu, musí tuto funkci (včetně příslušného označení rozlišovacím dresem) předat svému nástupci a do konce utkání se musí odebrat do kabiny svého celku.

5.     Žlutá karta

Za tři žluté karty je činnost hráčce automaticky zastavena na jedno soutěžní utkání, za šest žlutých karet na dvě utkání atd. Evidenci žlutých karet je povinen sledovat vedoucí týmu.

6.     Na všechny účastníky soutěže se vztahuje Sazebník trestů a postihů, který je přílohou číslo 3. tohoto RMS.

 

Článek 21. - PŘEKLADY UTKÁNÍ

1.   V odůvodněných případech může SŽF rozhodnout o přeložení utkání (turnaje), a to po splnění těchto náležitostí ze strany žadatele:

-          žádost o přeložení s odůvodněním bude doručena  na výše uvedenou kontaktní adresu SŽF společně s písemně  potvrzeným náhradním termínem (max. 30 dní po úředním termínu utkání/turnaje, všechna odložená utkání/turnaje musí být dohrány do termínu předposledního kola soutěže), a to od zástupců obou týmů (příp. účastníků turnaje),

-          žádost bude doručena minimálně sedm dní před původním termínem utkání/turnaje,

-          žádost je zpoplatněna vkladem ve výši 500,- Kč.

 

Článek 22. - DALŠÍ USTANOVENÍ

1.             Základními dokumenty soutěže Celostátní liga – kategorie žen jsou Soutěžní řád SF ČR, Pravidla SF ČR, Rozpis mistrovské soutěže CL – kategorie žen a Rozlosování CL – kategorie žen 2018-2019.

2.             Soutěže se mohou zúčastnit hráčky starší 14 let.

3.             Možnost startu hráček „A“, „B“, příp. „C“ týmu upravuje Soutěžní řád (SŘ), klub je povinen příslušnost hráček k danému týmu v zápise o utkání označit. Pro soutěže žen platí výjimka ze SŘ – z „A“ do „B“ 4 hráčky, z „B“ do „A“ 6 hráček.

4.             V případě nedostavení se týmu k utkání má delegát právo upravit další časový program turnaje.

5.             Za peníze a jiné cenné věci (oblečení, obuv, řetízky atd.) nebude brát pořadatel odpovědnost a nevztahuje se na ně ani pojištění – možnost uzamykatelných šaten.

6.             Vedoucí týmu odpovídá za to, že hráčky jeho týmu mají platné lékařské prohlídky.

7.             Úmyslné poškození zařízení haly hradí viník, případně jeho klub.

8.             Každý tým i jednotlivec jsou povinni dodržovat provozní řád dané sportovní haly.

9.             Všechny týmy Celostátní ligy – kategorie žen jsou povinny zajistit si přístup k internetovým stránkám řídícího orgánu (www.fotbal.cz), kde budou zveřejňovány oficiální informace týkající se soutěže. Rozhodnutí DK a evidenci karet jsou si týmy povinny sledovat samy, zveřejňovány budou na internetové stránce www.fotbal.cz, odkaz ženský futsal, Celostátní liga. Všechny týmy soutěže mají za povinnost mít zřízenou vlastní e-mailovou adresu. Veškerá komunikace mezi týmy a řídícím orgánem bude probíhat výhradně elektronickou poštou.

10.          Během utkání smí mít tým na hrací ploše 5 hrajících hráček a dalších 15 osob na lavičce náhradníků, z nichž max. 9 jsou hráčky na střídání. Počet osob realizačního týmu nesmí překročit 6 a tým je povinen jejich jména a funkce uvést do zápisu o utkání v souladu se zněním čl. 14.5 tohoto RMS. Za kontrolu výše uvedeného je zodpovědný hlavní rozhodčí.

11.          O oddychový čas může požádat pouze trenér týmu, v případě jeho absence asistent trenéra, pokud chybí i ten, žádá o něj vedoucí týmu. Dle dispozic sportovní haly tak činí u stolku časoměřiče, příp. u hlavního rozhodčího.

12.          SŽF povoluje v souladu se zněním pravidel futsalu zahájení utkání s počtem hráček minimálně 2 + 1. V případě opakované situace, kdy nebude počet hráček doplněn do standardního stavu 4 + 1 během utkání, udělí DK pořádkovou pokutu za znevážení soutěže dle Sazebníku trestů.

13.          Všechny hráčky jsou povinny, v případě vyžádání, předložit k prokázání totožnosti osobní průkaz s aktuální fotografií (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas, původní registrační průkaz futsalu nebo fotbalu apod.).

14.          Každý klub musí do Zápisu o utkání uvést vedoucího týmu staršího 18 let, v souladu s uvedením této funkce na soupisce, v případě jeho nepřítomnosti tímto vedoucím týmu může být kterákoliv hráčka, nastupující k utkání či kterýkoliv funkcionář, uveden v zápise o utkání.

 

PŘÍLOHY:

-          č. 1 – Adresář účastníků Celostátní ligy futsalu FIFA – kategorie žen (čl. 2.)

-          č. 2 – Rozlosování Celostátní ligy žen (čl. 4.5.)

-          č. 3 – Sazebník trestů a postihů (čl. 20.6.)

-          č. 4 – Směrnice pro pořadatele

 

Tento RMS Celostátní ligy futsalu FIFA – kategorie žen schválili členové SŽF dne 11.02.2018, členové KF FAČR 24.02.2018 a v platnost vstupuje dne 01.03.2018.

 

 


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate