/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=2131

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=2131

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=2131

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 196

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=2131

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=2131

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=2131

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 196

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=196

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Futsal-liga1
21.2.2006

Vyjádření sekretariátu KF ČMFS k utkání Brno-Žižkov

PRAHA (FOTBAL.CZ) - Vzhledem k závažnosti případu nesehraného utkání 18.kola 1.ligy futsalu mezi kluby Helas Keloc Brno a Viktoria Žižkov považujeme za nezbytné informovat o všech známých skutečnostech, na jejichž základě rozhodla Sportovně technická a disciplinární komise KF ČMFS (dále jen STDK) o sehrání zápasu v náhradním termínu.

Podkladem pro jednání STDK byl Zápis o utkání a Zpráva delegáta. Z těchto materiálů vyplynuly níže uvedená fakta. Věříme, že důsledné prostudování těchto informací dovede všechny nezainteresované strany ke stejnému závěru, jako učinila STDK. Veškeré podklady také obdrží členové Komise futsalu na svém zasedání dne 24.2.a samozřejmě i zástupci všech ligových klubů při jednání Grémia dne 4.3. Poté budou mít možnost oba orgány učinit kvalifikované závěry a dát případně podněty k dalšímu řešení situace.

Sled událostí:

Mužstvo Viktorie Žižkov se nedostavilo do dějiště utkání včas tak, aby nemusela být čerpána čekací doba (čl.25 Soutěžního řádu SF ČMFS). Před úředním začátkem utkání (19,30 hod) dorazil do místa utkání pouze jeden automobil se čtyřmi hráči.

Hostující družstvo včas a prokazatelně oznámilo pořadateli zpoždění z důvodů, které nemohlo ovlivnit (dopravní nehody na dálnici). Tím se čekací doba prodloužila na 20 minut. (čl.37 SŘ). K utkání se hosté dostavili v dostatečném počtu dle Pravidel futsalu v čase 19,46 hod, což potvrdil ve své zprávě delegát. V tuto dobu se rozhodčí a delegát utkání nacházeli ve své šatně, kde se o této skutečnosti dozvěděli od pořadatelů v 19,47 hod. V této chvíli se vydal delegát se zápisem směrem k šatně hostů aby iniciativně řešil mimořádnou situaci, jak mu ukládá Směrnice delegáta. Jak uvádí ve své zprávě, nešel přes hřiště, ale vzhledem k rozlehlosti haly zadní chodbou. Jelikož spojovací dveře v chodbě byly zamčené, vrátil se zpět do šatny rozhodčích, ale z neznámých důvodů nepokračoval na hrací plochu ve snaze dále řešit mimořádnou situaci (pozdní příjezd mužstva, zamčené dveře ve spojovací chodbě) a společně s rozhodčími celou další dobu čekal v kabině rozhodčích, až uplyne čekací doba,. Dle vyjádření rozhodčích v Zápisu o utkání zjistil 2.rozhodčí při příchodu na hrací plochu v 19,50, že jsou obě mužstva připravena ke hře.

V čase 19,51 se odebrali rozhodčí a delegát utkání ze šatny nejkratší cestou na hrací plochu, kde již obě družstva čekala na zahájení utkání, oznámit uplynutí čekací doby. Zápis nechali v nezamčené šatně rozhodčích. Na dotaz delegáta, zda domácí chtějí utkání sehrát, kapitán mužstva Helasu oznámil, že utkání nesehrají. V 19,55 hod odešli rozhodčí, delegát a kapitáni obou mužstev zapsat do zápisu skutečnost, že utkání nebude sehráno. V šatně rozhodčích Zápis o utkání nebyl, delegát zahájil pátrání a následně bylo zjištěno, že ho ze šatny v rozmezí 19,51 – 19,55 vyzvedl vedoucí mužstva Viktorie Žižkov ve snaze splnit si své předzápasové povinnosti, tedy vyplnit zápis a předložit registrační průkazy ke kontrole rozhodčím. Zpět do šatny rozhodčích jej přinesl v 19,58 hodin.


Související ustanovení SŘ, Propozic 1.Umbro ligy a Směrnice pro výkon funkce delegáta KF:Soutěžní řád:

článek 33: Nástup družstva
Družstvo je povinno nastoupit k utkání ve stanovenou dobu. Rozhodčí zahájí hru, je-li na hrací ploše přítomen podle pravidel stanovený minimální počet hráčů každého družstva s řádnou výstrojí a byl-li mu odevzdán řádně vyplněný zápis o utkání s podpisy kapitánů družstev, v utkání mládeže též s podpisy vedoucích mužstev, a registrační průkazy.
článek 37:
Pokud hostující družstvo oznámí včas a prokazatelně pořadateli utkání zpoždění z důvodů, které nemohlo ovlivnit (dopravní nehoda, nesjízdnost silnice) nebo dostaví-li se družstvo z těchto důvodů v průběhu intervalu čerpání řádné čekací doby, prodlužuje se čekací doba na dvojnásobek délky stanovené Rozpisem soutěže.
článek 54:
Vedoucí mužstva je povinen zejména:
Vyplnit zápis o utkání řádně tak, aby mohl být spolu s platnými registračními průkazy hráčů předán ke kontrole rozhodčímu utkání nejpozději 15 minut před úředním začátkem utkání, pokud příslušný Rozpis soutěže nestanoví jinou lhůtu. Zápis o utkání vyplňuje jako první domácí mužstvo.
článek 58:
Herními důsledky, tj. vyhlášením kontumačního výsledku, musí být postižena družstva, jestliže poruší ta ustanovení SŘ a jiných předpisů, kde je výslovně stanoveno, že postih herními důsledky je možný, zejména pak dopustí-li se následujících poklesků: (mj.)
Nenastoupí-li družstvo (družstva) k soutěžnímu utkání nebo k němu nastoupí po uplynutí čekací doby, pokud zde nejsou důvody uvedené v čl. 37.
Odmítne-li družstvo předložit registrační průkazy ke kontrole před utkáním rozhodčímu nebo odmítne-li družstvo identifikaci, jestliže nastoupilo bez registračních průkazů.

Propozice 1.Umbro ligy

15 d) Prezentace před utkáním probíhá vždy minimálně 30 minut před utkáním v kabině rozhodčích, kde za přítomnosti delegáta předají vedoucí týmů hlavnímu rozhodčímu registrační průkazy a soupisku a převezmou si k vyplnění zápis o utkání. Ten musí hlavnímu rozhodčímu předat zpět ke kontrole min 15 před utkáním. Před začátkem utkání podepisuje zápis o utkání vedoucí mužstva, který odpovídá za to, že za jeho mužstvo nenastoupí hráč bez platné lékařské prohlídky ne starší než 1 rok Pořadatel je povinen zpřístupnit hrací plochu hostujícímu celku minimálně 30 minut před stanoveným začátkem utkání.

Směrnice pro výkon funkce delegáta KF:

Delegát musí postupovat při řešení veškerých náležitostí spojených s jeho funkcí, a tím spíše při řešení mimořádných situací, velice aktivně a iniciativně. Při řešení jakýchkoli mimořádných situací musí vycházet z dokonalé znalosti platných futsalových norem.

Povinnosti delegáta před utkáním:

Delegát se ujme výkonu své funkce ihned po příchodu do místa konání zápasu a neprodleně začne uskutečňovat všechny nutné náležitosti. Zkontaktuje se s hlavním pořadatelem, delegovanými rozhodčími a vedoucími obou celků a ve spolupráci s nimi začne uplatňovat své poslání. Poté, co hlavní rozhodčí zkontroluje úplnost předzápasového vyplnění Zápisu o utkání dle dodaných soupisek a registračních průkazů obou celků, převezme tyto do své úschovy delegát, který si je ponechá až do závěrečného podpisu Zápisu o utkání oběma kapitány po zápase

Odůvodnění rozhodnutí STDK
(dle písemné zprávy předsedy STDK p.Filipa):

STDK ve věci utkání 1.Umbro ligy mezi kluby Helas Keloc Brno a Viktoria Žižkov rozhodla v souladu s článkem 49 odst. 3 písm. a) SŘ o sehrání utkání v novém termínu. Na základě výsledků šetření STDK a dle Zprávy delegáta a Zápisu o utkání nebyla prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním klubů a nesehraným utkáním. Z uvedených podkladů jednoznačně vyplývá, že před koncem čekací doby byli hráči hostujícího týmu na hrací ploše připraveni řádně odehrát utkání a vedoucí mužstva projevil snahu o splnění předzápasových povinností.

K nevyplnění zápisu před koncem čekací doby došlo vinou dalších okolností (umístění šatny rozhodčích v hale, zamčené dveře ve spojovací chodbě, nepřítomnost rozhodčích na hrací ploše před ukončením čekací doby, nesplnění povinnosti delegáta zkontaktovat se s vedoucím mužstva). Jak dále ve své zprávě delegát potvrdil, šatna rozhodčích byla sice řádně označena, ale pro občasného návštěvníka haly je orientace v jejím zázemí složitá. Vinu na nevyplnění Zápisu o utkání tedy hostujícímu mužstvu nelze prokázat. Hra měla být proto zahájena po splnění těchto náležitostí. Čas zahájení hry ovšem není limitován uplynutím čekací doby.

Faktem je, že Viktoria Žižkov mohla předejít této situaci ještě větší časovou rezervou na cestu do místa utkání. Ve smyslu Soutěžního řádu se dostavila k utkání před ukončením čekací doby, ale nesplnila povinnost včasného vyplnění zápisu o utkání (15 minut před úředním začátkem) a vzhledem k závažnosti případu tak byla potrestána finanční pokutou 5.000,-Kč. Rozhodnutí delegáta KF o možnosti utkání neodehrát bez souhlasu domácího klubu však shledala STDK jako nesprávné. Z tohoto důvodu hradí náklady spojené s nesehraným utkáním ze dne 10.2. Komise futsalu. Obdobné rozhodnutí učinila STDK již v případech nedokončeného utkání 2.ligy v sezóně 2003/04. Případné závěry a hodnocení činnosti rozhodčích a delegáta učiní STDK až po obdržení odborné zprávy příslušných subkomisí (SbK rozhodčích, resp.delegátů).

nic

nic

WebToDate