/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=29752

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=29752

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=29752

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 354

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=29752

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=29752

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=29752

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 354

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=354

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
18.10.2010

Propozice MČR 2010 / 2011

1) Vyhlašuje : Komise futsalu Českomoravského fotbalového svazu a Subkomise mládeže KF ČMFS

    Hlavní pořadatel : Subkomise mládeže KF ČMFS

    Spolupořadatelé: jednotlivý pořadatelé open turnajů a příslušné KKF s pravidelnými soutěžemi

V pravomoci KF ČMFS, resp.jejích odborných subkomisí, je určit s konečnou platností herní systém soutěže, termíny a rozpisy utkání. Zároveň rozhoduje o všech trestech a řeší veškeré protesty (s výjimkou odvolání). Vyhrazuje si právo na všechny případné změny (včetně Rozpisu soutěže). Svá rozhodnutí přenáší na ligové kluby buď přímo, nebo prostřednictvím ligových grémií a ligových zástupců v KF ČMFS.

2) Termín soutěže : prosinec 2010- březen 2010 pro open turnaje
                                 
duben 2010 – květen 2010 pro finálové turnaje MČR (
termíny finálových turnajů budou upraveny dle nahlášených termínů open turnajů. Budeme mít snahu je odehrát mimo fotbalové soutěže, bude-li to možné).

Závazné přihlášky je nutné doručit vždy min. 3 týdny před vybraným(-i) turnajem(-i) na adresu pořadatele daného turnaje a v kopii i na e-mailové adresy:
Futsal-Vysočina minar@seznam.cz nebo futsal . vysocina@seznam.cz

Konkrétní termíny jednotlivých open turnajů jsou nedílnou součástí těchto Propozic.Přesné rozlosování včetně adresářů bude klubům včas písemně i elektronicky zasláno.

Jednotlivé open (kvalifikační) turnaje v rámci MČR 2010 / 2011 se na základě rozhodnutí SM KF ČMFS uskuteční v následujících místech a v jednotlivých kategoriích a dle zájmu o spolupořadatelství z řad klubů, okresních a krajských komisí. Z rozhodnutí SM KF ČMFS se open turnaje MČR 2010 / 2011 uskuteční:

pro kategorii U12, termíny, místa

30.01.2011, Havířov, pořadatel Slavia Havířov, startovné: 1.000,--Kč

5.2.2011, Rtyně v Podkrkonoší, pořadatel Freedom club Trutnov, startovné: 1.000,--Kč

13.2.2011, Třešť, pořadatel SK Slavia Praha + FC Arsenal Brtnice, startovné: 1.000,--Kč

pro kategorii U14, termíny, místa

12.12.2010, Ledeč nad Sázavou, pořadatel SK Slavia Praha + FC Arsenal Brtnice,
startovné: 1.000,--Kč
5.3.2011, Ostrava-Hrabůvka (hala SOU Vítkovice), pořadatel Pavel Němec,
startovné: 1.000,--Kč


Pro kategorie U8 a U10 nebude vyhlášen žádný open turnaj, uskuteční se pouze jednorázový finálový turnaj.

-          finálové turnaje MČR U8, U10, U12 a U14 se uskuteční v následujících termínech a místech:
U8: 6.2.2011, Třešť, pořadatel FC Arsenal Brtnice
U10:
ÚNOR / BŘEZEN,
ZŠ Hradec nad Moravicí, pořadatel SK Ferram Opava
U12: BŘEZEN, Havířov, Slavia Havířov

U14: 27.3.2011, Třebíč, F.C. Arsenal Brtnice + SK Slavia Praha

3) Listina sportovních hal

Všechna utkání se budou hrát pouze v halách schválených KF ČMFS na základě doporučení Halové subkomise KF ČMFS. Pronájem haly hradí v plné výši pořádající klub (-y).

Konečný verdikt o definitivních místech pořádání vynese SM KF ČMFS po uzávěrce přihlášek zájemců o pořadatelství.

4) Seznam klubů

Účastníci MČR 2010 / 2011 ve futsalu U-8, U-10, U12 a U-14 jsou :

a)      kluby, které na MČR 2010/2011 budou vystupovat pod hlavičkou libovolného registrovaného futsalového nebo fotbalového klubu (bez ohledu na výši soutěže týmu dospělých)

b)      v případě, že klub má pouze mládežnickou základnu, je taktéž podmínkou registrace tohoto klubu u KF ČMFS

Pozor: registrací pro potřeby tohoto bodu se myslí registrace u KF ČMFS jako subjektu, nikoli vystavení registračních průkazů.
 
Účastníky MČR  2010 / 2011 jsou:

Všechny kluby, které splní podmínky bodu 4)

5) Podmínky účasti :

Startovné na finálový turnaj MČR 2010 / 2011 ve futsalu kategorií U-8, U-10, U12 a U-14 se neplatí.

Podmínkou poukázání jakéhokoli případného příspěvku či dotace je registrace klubu u MV ČR (nebo jiná organizovaná příslušnost - např.TJ, SK) a bankovní konto klubu společně s dokladem o jeho založení. Upozornění: na jakýkoli příspěvek není žádný právní nárok.

V případě odstoupení (vyloučení) klubu z MČR 2010 / 2011 do 2 týdnů před jeho konáním nebo v jeho průběhu, rozhodne o veškerých postizích STDK KF ČMFS.

Z rozhodnutí SM KF ČMFS bude při open turnajích MČR 2010 / 2011 vyplácet náhrady a odměny rozhodčím, resp. delegátů utkání (turnajů) pořádající klub(y).

6) Zasílání startovného

7) Náležitosti družstev                                                                                
Startovné se na MČR 2010 / 2011 platí pouze za účast na jednotlivých open turnajích. Placení startovného bude probíhat v hotovosti v místě konání turnaje do rukou pořadatele
.
  
 Soupiska družstva během turnaje obsahuje :  - příjmení a jméno hráče

                                                                        - rodné číslo

                                                                        - státní příslušnost

                                                                        - příslušnost registrace v oddílu velkého fotbalu

        - razítko a podpis pověřeného zástupce KF ČMFS        

          (nikoliv KrajKF  ČMFS či OkrKF ČMFS)

Minimální počet hráčů na soupisce je 8, maximální počet není omezen. Na každé jednotlivé utkání v souladu s pravidly FIFA může nastoupit maximálně 12 hráčů.Totožnost hráčů se může prokazovat odchylně od Soutěžního řádu, a to: předloženou soupiskou a jiným dokladem totožnosti (v tomto případě registračním průkazem fotbalu, futsalu, pasem, ne kartička zdravotní pojišťovny !).V rámci celého MČR vč. open turnajů může 1 hráč nastupovat pouze za jeden klub, v rámci klubu pak může nastoupit za více oddílů, v žádném případě však nesmí nastoupit hráč do mladší kategorie, nesplňuje-li věkovou hranici pro tuto kategorii. 

Další náležitosti k utkání :

- sada jednotných dresů,  u hráčů do pole pouze s čísly 2-30, u brankářů s čísly 1-30, chrániče, stulpny

- minimálně tři míče předepsané značky č.4 se sníženým odskokem dle FIFA

- doporučením je 2. sada  jednotných dresů nebo rozlišovacích dresů

8) Zaregistrování hráčů a družstev

Věkové kategorie : na MČR 2010 / 2011 ve futsalu mohou hrát v kategoriích U-8 hráči narození po 1.1.2002,  U-10 hráči narození po 1.1.2000, U-12 hráči narození po 1.1.1998, U-14 hráči narození po 1.1.1996.

Pro účely MČR 2010 / 2011 je nutné mít k dispozici potvrzenou a řádně vyplněnou (viz bod 7)  soupisku psacím strojem (ve 2 vyhotoveních) a je nutno je zaslat elektronickou cestou k potvrzení nejpozději 2 týdny před účastí na prvním open turnaji příslušného klubu pověřenému zástupci KF ČMFS.

Tato lhůta je dána proto, aby matriční komise mohla v dostatečném předstihu vše zaregistrovat a potvrdit. Potvrzená soupiska bude navrácena týmu před konáním turnaje. Soupisky zasílejte výhradně na adresu :

Futsal-Vysočina

minar@seznam.cz

9) Cestovné

Každý oddíl cestuje na vlastní náklady.

 

10) Pojištění

a) nebude-li stanoveno jinak, z titulu akce ČSTV je každý hráč hromadně pojištěn proti úrazu na základě dlouhodobé smlouvy mezi ČSTV a pojišťovnou Kooperativa a.s. č.495000830 - 7, platnou od 1.1.2006.

b) úraz musí být registrován v zápise o utkání

c) lékařské prohlídky - vedoucí mužstev jsou tímto upozorněni, aby nepodceňovali vedení evidence lékařských potvrzení o způsobilosti hráčů a to bez ohledu na skutečnost, že lékařská potvrzení nebudou ze strany KF ČMFS ani rozhodčími kontrolována. V této souvislosti existuje možnost občansko.právní (regresní) i trestní odpovědnosti družstev či hráčů samotných při příp.zranění či jiné újmě na zdraví při sportovní činnosti. Způsob evidence je věcí vedoucího mužstva. V případě, že za družstvo nastoupí hráč bez platné lékařské prohlídky, hraje na vlastní nebezpečí a plnou zodpovědnost nese vedoucí družstva.

d) individuální pojištění hráčů či speciální klubové pojistky se doporučují

11) Povinnosti mužstev

Dostavit se k utkání / turnaji přesně podle stanoveného rozpisu. Čekací doba není. Při prezentaci družstva je vedoucí povinen předložit řádně vyplněnou a potvrzenou soupisku a. v případě požadavku či rozhodčího či delegáta  dle bodu 7) náhradní doklad. Prezentace se bude provádět vždy 15 minut před vlastním utkáním u stolku časoměřičů.

12) Technická ustanovení

Hraje se podle mezinárodních pravidel futsalu FIFA platných u ČMFS od 1.3.2008 (Soubor předpisů SF ČMFS a s následujícími úpravami :

 - hrací doba bude určena pořadateli open turnajů, minimální pak bude 2x 10 minut hrubého času, přestávka maximálně 5 minut (vždy dle počtu účastníků)

 - doporučené rozměry hřiště jsou 40 x 20 m

 - odlišnosti pravidel pro kategorie U-8 a U-10 – nehraje se na akumulované fauly, neuplatňuje se pravidlo o opakované „malé domů“, u U8 se pak neuplatňuje ani pravidlo o klasické „malé domů.

 

13) Konečné pořadí – open turnaje, finálový turnaj MČR

O konečném pořadí v jednotlivých open turnajích MČR 2010 / 2011 rozhoduje:

a) počet bodů, b) vzájemný zápas, c) rozdíl skóre, d) vyšší počet nastřílených branek, e) los

V případě rovnosti bodů u více než 2 mužstev vstupuje v platnost kritérium minitabulky jejich vzájemných zápasů, opět dle kritérií a) až e).

Výhra se v tabulce oceňuje 3 body, remíza 1 bodem, prohra žádným bodem.

V utkáních play-off se v případě nerozhodného výsledku po základní hrací době následují kopy ze značky pokutového kopu. Kapitán ihned po konci utkání nahlásí rozhodčímu 3 střelce včetně jejich pořadí, zahrává se série po 3 penaltách každého týmu střídavě. Rozhodčí určí jednu branku na kterou se budou pokutové kopy zahrávat a provede los - mužstvo, které vyhraje los začíná sérii jako střílející. Pokud se nerozhodne po první sérii, následuje rozstřel dalších hráčů dle pravidel futsalu po jednom až do rozhodnutí. Penaltu nesmí zahrávat hráč, který byl v průběhu utkání vyloučen.

14) Rozhodčí a delegáti

Všechna utkání budou řídit vyškolení rozhodčí futsalu a delegáti (s maximálním přihlédnutím k regionálnímu principu), kteří budou nominováni pořadatelem open turnaje. Rozhodčí na finálové turnaje MČR bude nominovat SM KF ČMFS.

15) Organizační zabezpečení

a) všechna mužstva MČR 2010/2011 ve futsalu mají za povinnost zajistit si libovolným způsobem přístup k internetovým stránkám ČMFS (www.fotbal.cz) a kde budou zveřejňovány oficiální informace týkající se MČR 2010/2011 (změny v termínové listině, rozlosování, delegace rozhodčích a delegátů atd.).

b) všechna mužstva MČR MČR 2010/2011 ve futsalu mají za povinnost mít vlastní oficiální e-mailovou adresu, jejímž prostřednictvím budou pravidelně komunikovat s řídícím orgánem MČR 2010/2011. Pravidelnou komunikací se rozumí, že bude zajištěno přečtení a akceptování případných zpráv minimálně jednou za 3 dny.

c) za peníze a jiné cenné věci nebude brát pořadatel zodpovědnost a nevztahuje se na ně ani pojištění

 

d) prezentace před utkáním probíhá vždy minimálně 15 minut před prvním utkáním, za přítomnosti delegáta předají vedoucí týmů hlavnímu rozhodčímu registrační průkazy a soupisku a převezmou si k vyplnění zápis o utkání. Ten musí hlavnímu rozhodčímu předat zpět ke kontrole min. 5 minut před utkáním. Před začátkem utkání podepisuje zápis o utkání vedoucí mužstva, který odpovídá za to, že za jeho mužstvo nenastoupí hráč bez platné lékařské prohlídky ne starší než 1 rok.

 

e) po skončení každého utkání je povinen podepsat zápis o utkání kapitán družstva. V případě vznesené námitky ji sdělí hlavnímu rozhodčímu, který jí zapíše do zápisu. Obecné stížnosti na výkon či výroky rozhodčích může klub uplatnit dle znění Soutěžního řádu, ne však do zápisu. Pokud je kapitán mladší 18 let, podepisuje zápis po utkání i vedoucí týmu, pokud není zápasům U-8 U-10, U12 a U-14   přítomen vedoucí celku, starší 18 let, nebude utkání vůbec zahájeno!!!!!

f) v případě shody barvy dresů mají přednostní právo volby domácí (podle rozpisu soutěže), případné rozhodnutí o nutnosti výměny dresů (posouzení podobnosti dresů) je v pravomoci rozhodčího, u TV utkání delegáta, resp. hlavního pořadatele. V případě power-play a shody barvy dresů druhé sady může mít 5.hráč jako hrající brankář rozlišovací dres s podmínkou zřetelně viditelného čísla.

 

g)  pravidlo o oddychovém čase nebude na MČR 2010/2011 uplatňováno, a to z důvodu dodržení časového harmonogramu každého turnaje.

 

h) vykázaný trenér či jiný funkcionář oddílu ze střídačky, je povinen se odebrat do šatny. Vztahují se na něj, stejně jako na vyloučeného hráče, všechna pravidla, jichž se toto týká (Prav.5, odst. I., bod 8. výklad,odst.II,bod 4.a 6. f.).

Místo pobytu hlavního trenéra, který má zakázaný pobyt na střídačce, určuje na dobu utkání vždy delegát utkání, tedy jestliže je trenér na utkání přítomen, musí sedět na delegátem určeném místě. V případě trestu pro další funkcionáře klubu či členy realizačních týmů platí omezení pouze na prostor lavičky mužstva. V hledišti tedy může být na jakémkoliv místě.

 

i) z důvodu turnajového systému mládežnických soutěží (MČR 2010/2011) je opět zařazena do Směrnice pro výkon funkce delegáta i funkce disciplinární. Delegát v tomto případě rozhoduje o minimální výši trestu. Funkci delegáta může převzít v tomto případě hlavní rozhodčí.

16) Protesty a námitky

Protesty a námitky se podávají v souladu s platnými řády.

17) Systém soutěže
Je popsán na poslední straně těchto propozic. Termínová listina je podrobně popsána v bodě 2) těchto propozic.

18) Disciplinární verdikty

Disciplinární verdikty se udělují v souladu s platným Disciplinárním řádem futsalu.

Družstvo, které se z jakýchkoliv důvodů nedostaví k přihlášenému turnaji, prohrává tato utkání kontumačním výsledkem 0:5 a vedoucí mužstva je povinen nejpozději do 2 dnů oznámit KF ČMFS důvod neúčasti.

Družstvo, kterému bude kontumováno utkání pro nedostavení se, může být z celé soutěže vyloučeno a jeho výsledky kontumovány.O postihu klubu rozhodne STDK KF ČMFS.

19) Červená karta :  O trestu hráče, který obdržel červenou kartu, rozhodne na základě zprávy rozhodčího a dalších podkladů delegát turnaje. Minimálním trestem je zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání. Doporučený sazebník trestů bude za jednotlivé prohřešky bude vypracován jako příloha těchto propozic.

20) Žlutá karta : Za 2 žluté karty je činnost hráči automaticky zastavena na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, za 4 žluté karty na 2 utkání nepodmíněně, za 6 žlutých karet na 3 utkání nepodmíněně. Evidenci je povinen sledovat vedoucí mužstva.

21) Další ustanovení

a) Maximální povolený počet cizích státních příslušníků v zápise o utkání je 4. Klub je povinen je na soupisce zřetelně vyznačit.

c) Na všechny oddíly soutěže se vztahuje sazebník trestů a pokut, který je přílohou disciplinárního řádu.

d) Během utkání smí mít mužstvo na hrací ploše 5 hrajících hráčů a dalších 13 osob na lavičce náhradníků, z nichž max. 7 jsou hráči na střídání. Počet členů realizačního týmu (doprovodu) nesmí překročit 6 a mužstvo je povinno jejich jména a funkce uvést předem do zápisu o utkání (zpravidla vedoucí mužstva, hlavní trenér, asistent(i) trenéra, lékař, masér). Přítomnost dalších členů a příznivců klubu na ploše (s výjimkou delegáta, rozhodčích a pořadatelů) je zakázána.

e) Klub před zahájením soutěže v soupisce a při utkání v zápise zřetelně uvede jméno hlavního trenéra. Hlavní trenér jako jediný je oprávněn se pohybovat v technické zóně lavičky a koučovat mužstvo. Zbývajících 12 osob (s výjimkou rozcvičujících se náhradníků v povoleném místě a střídání) je povinno setrvávat v klidu na lavičce náhradníků.

22) Závěrečné ustanovení. Tyto propozice schválila SM KF ČMFS na zasedání 28.9.2010 a vstupují v platnost dne 1.11.2010, přičemž jejich závazný výklad je oprávněna provádět pouze KF ČMFS.

 

Hrací model

 

Kategorie U8 a U10 odehrají své MČR jako jednorázový turnaj. Přihlásit se může kdokoli, kdo splní náležitosti dle propozic. Počet účastníků je však omezen max. na 8 týmů v kategorii U8 a max. na 8 účastníků v kategorii U10.
Do MČR těchto kategorií je automaticky přijat pořadatelský tým + 7 týmů, které zašlou přihlášku nejdříve na e.mail: minar@seznam.cz
 
 
V kategoriích U12 a U14 se týmy do finálového turnaje MČR mohou kvalifikovat následujícím způsobem:
V kategorii U12 budou uspořádány 3 kvalifikační turnaje. Do finálového turnaje z každého z nich postoupí po 1 týmu, 2 týmy bude moci vyslat KKF Vysočina (dle pořadí, dlouhodobá soutěž) a automaticky bude přijat pořadatelský tým, tzn., že v této kategorii bude na závěrečném turnaji celkem 6-ti týmů.
V kategorii U14 budou uspořádány 2 kvalifikační turnaje. Do finálového turnaje z každého z nich postoupí po 2 týmech, 1 tým bude moci vyslat Zlínská KKF (dle pořadí, dlouhodobá soutěž) a automaticky bude přijat pořadatelský tým, tzn., že v této kategorii bude závěrečný turnaj celkem 6-ti týmů.
Pokud by v kategorii U12 došlo k naplnění pouze 2 kvalifikačních turnajů, budou postupy do závěrečného turnaje kopírovat model kategorie U14.

Jeden tým se může zúčastnit více kvalifikačních open turnajů. 

 

nic

nic

WebToDate