Hlavní menu


reklama

Legis - 101 - Stanovy ČMFS

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
NÁZEV A SÍDLO

 1. Českomoravský fotbalový svaz („ČMFS“) je občanským sdružením vytvořeným na spolkových demokratických zásadách, nezávislým na politických stranách a hnutích. Je organizátorem a představitelem fotbalu v České republice. Hlásí se k odkazu a navazuje na činnost již dříve existujícího Českého fotbalového svazu a na území České republiky je právním pokračovatelem Československé fotbalové asociace.

 2. Sídlem ČMFS je Praha 1 Kozí ul. č. 7.

Článek 2
POSLÁNÍ

 1. Posláním ČMFS je pečovat o komplexní rozvoj fotbalu v České republice a vytvářet pro něj na všech stupních všestranné a rovnoprávné podmínky; prostřednictvím činnosti ve fotbalových klubech vést mládež k pozitivním občanským postojům, zdravému způsobu života a zabraňovat, aby se stávala závislá na alkoholu a drogách.

 2. Své poslání uskutečňuje ČMFS zejména tím, že:
  1. věnuje péči výchově mládeže a talentované mladé fotbalisty připravuje pro dosažení nejvyšší výkonnosti;
  2. je zřizovatelem, vlastníkem, pořadatelem a organizátorem fotbalových utkání a soutěží všech tříd, které přímo řídí svými orgány podle pravidel fotbalu vydaných Mezinárodní federací fotbalových asociací (FIFA) a na základě řádů a předpisů, které pro jejich řízení sám vydává;
  3. vedle předpisů pro organizaci a řízení soutěží, kterými jsou zejména soutěžní řád, rozpisy soutěží, registrační řád, přestupní řády, disciplinární řád apod., vydává i statuty a řády upravující činnost orgánů ČMFS, podmínky pro účast v soutěžích ČMFS, zásady pro rozhodování sporů v ČMFS, pro nakládání s majetkem ČMFS atd.;
  4. organizuje a řídí přípravu a činnost trenérů, rozhodčích a dalších činovníků včetně jejich školení a dalšího vzdělávání;
  5. prosazuje a chrání zájmy a práva fotbalu a klubů sdružených v ČMFS vůči státním, politickým a jiným orgánům a organizacím v České republice i v zahraničí a dbá přitom všestranného prospěchu svazu a členských klubů i účastníků soutěží;
  6. zabezpečuje sportovní reprezentaci České republiky v soutěžích Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) a Unie evropských fotbalových asociací (UEFA), pořádá mezinárodní a mezistátní utkání a zajišťuje potřebnou přípravu družstev sportovní reprezentace;
  7. podle potřeby zřizuje nadace a fondy, případně jiné neziskové instituce k podpůrným a humanitárním účelům;
  8. vydává vlastní odbornou literaturu na podporu rozvoje fotbalu a tiskoviny pro potřeby soutěží;
  9. zabezpečuje propagaci fotbalu v hromadných sdělovacích prostředcích, vyhlašuje ankety v souvislosti s fotbalovými soutěžemi a činností reprezentačních družstev.

 3. ČMFS v zájmu získání prostředků pro rozvoj fotbalu může vstupovat do obchodních společností nebo je zakládat.

 4. ČMFS je členem FIFA a UEFA v souladu s jejich statuty.

 5. ČMFS je sdružen v Českém svazu tělesné výchovy.


ČLENSTVÍ

Článek 3

 1. Členy ČMFS se mohou stát fyzické osoby a osoby právnické, mající provozování fotbalu v předmětu své činnosti. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor ČMFS na základě písemné přihlášky a předložení stanov nebo jiného zakládacího dokumentu. Přihláška do ČMFS obsahuje prohlášení uchazeče o členství, že vstupuje do ČMFS dobrovolně, zavazuje se dodržovat Stanovy, řády a předpisy ČMFS a podřizovat se rozhodnutím orgánů ČMFS.

 2. Nový člen je vzat do ústřední registrace a je mu přiděleno identifikační číslo platné v rámci ČMFS.

 3. Práva a povinnosti členů ČMFS a účastníků soutěží upravují Stanovy, řády a předpisy ČMFS. Některá práva a povinnosti členů ČMFS a účastníků soutěží mohou být upravena smlouvami.

 4. Mezi základní práva a povinnosti členů a účastníků soutěží patří:
  1. zúčastňovat se soutěží ČMFS, mít za tím účelem registrované hráče podle příslušných předpisů (registrační řád) a pověřovat jednotlivce v soutěžích funkcemi,
  2. zúčastňovat se prostřednictvím svých zástupců jednání příslušných orgánů ČMFS, na nich platně hlasovat a volit členy orgánů ČMFS,
  3. obracet se s připomínkami a podněty, návrhy a žádostmi na orgány ČMFS a obdržet do 30 dnů odpověď,
  4. platit příspěvky a poplatky, pokud jsou stanoveny příslušnými předpisy,
  5. dodržovat Stanovy, řády a předpisy ČMFS, zachovávat v soutěžích i mimo ně zásady fair play a pravidla morálky a podrobovat se rozhodnutím orgánů ČMFS s právem odvolat se proti rozhodnutím vydaným v 1. instanci.

 5. Práva a povinnosti členů ČMFS jsou nedělitelné a vázané výlučně na členy ČMFS. O případném převodu práv k soutěžím rozhoduje výkonný výbor ČMFS.

 6. Členství v ČMFS zaniká:
  1. vystoupením,
  2. odnětím členství výkonným výborem ČMFS pro hrubé nebo opakované porušení členských povinností vyplývajících ze Stanov, řádů a předpisů ČMFS,
  3. ukončením fotbalové činnosti nebo právním zánikem člena.

 7. Při zániku členství může výkonný výbor ČMFS rozhodnout v zájmu prospěchu fotbalu, že práva k soutěžím zaniklého člena převede na jiného. Přednostně však tato práva nabídne subjektu, kterému náležela před jejich převodem, pokud tento subjekt právně existuje.

 8. Stanovy členských klubů a oddílů, které jsou občanskými sdruženími, musí obsahovat ustanovení o tom, že nejvyšším orgánem klubu je valná hromada (konference, shromáždění atd.) všech jejich členů starších 18 let. Mladší členové mají právo účasti na valné hromadě bez možnosti hlasovat a volit.

Článek 4

Členem ČMFS je Svaz futsalu ČR.

Článek 4a

V rámci ČMFS mohou se souhlasem výkonného výboru ČMFS působit zájmová sdružení s právní subjektivitou i bez ní, jejichž cílem je uplatňovat zájmy svých členů (sdružení hráčů, sdružení trenérů apod.) prostřednictvím ČMFS.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO ČINNOST ORGÁNŮ ČMFS

Článek 5
ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ ČMFS

 1. ČMFS se člení podle územního principu na úroveň republikovou, krajskou a okresní. Územní součásti ČMFS řídí příslušné soutěže a plní poslání ČMFS na úrovni své územní působnosti.

 2. Krajské členění ČMFS se vytváří v souladu s územní organizací České republiky (úst. zák. č. 347/1997 Sb.). Sídla krajských fotbalových svazů jsou shodná se sídly vyšších územních samosprávných celků (krajů).

 3. Okresní členění, které si vytváří ČMFS zejména podle potřeb řízení nejnižších soutěží nemusí být shodné ani nemusí navazovat na územní organizaci České republiky. Okresní fotbalové svazy ustavuje a zrušuje v součinnosti s příslušným krajským fotbalovým svazem Výkonný výbor ČMFS, vymezuje jejich územní působnost a určuje jejich sídla.

 4. Členské kluby jsou do územní organizace ČMFS začleněny podle místa svého sídla.

 5. Výkonný výbor ČMFS podrobněji upraví činnost orgánů ČMFS v případech uvedených v odst. 2-4.

Článek 5a
ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ ČMFS

 1. Orgány ČMFS mohou přijímat usnesení a volit, je-li hlasování přítomna nadpoloviční většina členů nebo delegátů orgánů s hlasem rozhodujícím.

 2. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů nebo delegátů. Hlasování je veřejné, pokud hlasující orgán nerozhodne v konkrétním případě, že hlasování bude tajné.

 3. Volby do orgánů na všech územních úrovních jsou tajné, s výjimkou uvedenou v odst. 4.

 4. Je-li na jmenovitou funkci navržen jen jeden kandidát hlasuje se veřejně. Jmenovitými funkcemi jsou funkce předsedů výkonných výborů na všech územních úrovních, funkce místopředsedů výkonného výboru ČMFS a funkce předsedy Řídicí komise ČMFS pro Čechy a předsedy Řídicí komise ČMFS pro Moravu. Kandidát je zvolen, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných oprávněných delegátů.

 5. Je-li na jmenovitou funkci navrženo více kandidátů a dále při volbě ostatních členů výkonných výborů,všech členů odvolacích a revizních komisí, revizních komisí a arbitrážní komise, jsou v prvním kole voleb zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných oprávněných delegátů v pořadí podle získaných hlasů až do počtu členů orgánu, který má být zvolen. Není-li v první kole voleb zvolen stanovený počet členů orgánu, koná se druhé kolo voleb. V něm je zvolen zbylý počet členů orgánu v pořadí podle většího počtu získaných hlasů. Pokud je stanoveno, že do orgánu se volí v určitém počtu náhradníci, stanou se jimi ti, kteří z nezvolených kandidátů získají největší počet hlasů.

 6. Právo hlasovat, volit a být volen mají v orgánech ČMFS delegáti, kteří dovršili 18 let.

 7. Výkonný výbor ČMFS vydá volební řád orgánů ČMFS, v němž zásady stanovené v odst. 3-6 blíže upraví.


REPUBLIKOVÉ ORGÁNY ČMFS

Článek 6
VALNÁ HROMADA

 1. Nejvyšším orgánem ČMFS je valná hromada ČMFS.

 2. Na valnou hromadu ČMFS se delegáti s hlasem rozhodujícím vysílají podle těchto zásad:
  1. Kluby I. ligy, II. ligy, České fotbalové ligy a Moravskoslezské fotbalové ligy vysílají po 1 delegátu – celkem 66 delegátů.
  2. Kluby českých divizí vysílají 21 delegátů volených na shromáždění klubů divizí v Čechách a kluby moravských divizí vysílají 14 delegátů volených na shromáždění klubů divizí na Moravě – celkem 35 delegátů.
  3. Okresní fotbalové svazy vysílají po 1 delegátu z každého dosavadního okresu a Pražský fotbalový svaz vysílá 11 delegátů – celkem 87 delegátů. V případě zániku okresního fotbalového svazu vyšle delegáta za takový okres územně příslušný krajský fotbalový svaz.
   Pražský 11, Středočeský (okresy Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník) 12, Budějovický (okresy České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor) 7, Plzeňský (okresy Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov) 7, Karlovarský (okresy Cheb, Karlovy Vary a Sokolov) 3, Ústecký (okresy Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem) 7, Liberecký (okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily) 4, Královéhradecký (okresy Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov) 5, Pardubický (okresy Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí) 4, Jihlavský (okresy Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou) 5, Brněnský (okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo) 7, Olomoucký (okresy Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk) 5, Ostravský (okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město) 6, Zlínský (okresy Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín) 4
  4. Krajské fotbalové svazy vysílají po 1 delegátu – celkem 14 delegátů.
   Každý delegát s hlasem rozhodujícím má na valné hromadě 1 hlas. Členové výkonného výboru ČMFS, členové odvolací a revizní komise, členové arbitrážní komise a předsedové komisí ČMFS se jednání valné hromady zúčastňují s hlasem poradním.

 3. Delegáti vyslaní kluby I. ligy, II. ligy, České fotbalové ligy, Moravskoslezské fotbalové ligy a kluby divizí, delegáti vyslaní okresními fotbalovými svazy a delegáti vyslaní krajskými fotbalovými svazy se do české a moravské části valné hromady začlení podle místa sídla klubu nebo kraje. Delegáti Jihlavského kraje z okresů Havlíčkův Brod a Pelhřimov se začlení do české části valné hromady a delegáti z okresů Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou se začlení do moravské části valné hromady.

 4. Valná hromada se schází 1x za 2 roky. Valnou hromadu je výkonný výbor povinen svolat nejpozději 8 týdnů před jejím konáním. Mimořádnou valnou hromadu svolá výkonný výbor pokud to sám považuje za nutné nebo požádá-li o to nadpoloviční většina krajských fotbalových svazů nebo nadpoloviční většina okresních fotbalových svazů anebo nadpoloviční většina klubů I. a II. ligy, České fotbalové ligy, Moravskoslezské fotbalové ligy a divizí.

 5. Návrhy na předsedu ČMFS a ostatní členy výkonného výboru, členy odvolací a revizní komise a členy arbitrážní komise mohou členské kluby, výkonné výbory okresních fotbalových svazů a výkonné výbory krajských fotbalových svazů, jejichž delegáti budou oprávněni k volbě jednotlivých členů těchto orgánů, podávat do 3 týdnů přede dnem konání valné hromady. Návrhy na předsedu ČMFS musí být podány alespoň 2 krajskými fotbalovými svazy nebo 4 okresními fotbalovými svazy nebo 7 kluby I. a II. ligy, České fotbalové ligy, Moravskoslezské fotbalové ligy či divizí.

 6. Valná hromada
  1. projednává zprávu o stavu rozvoje fotbalu v České republice a o činnosti výkonného výboru, zprávu odvolací a revizní komise a zprávu arbitrážní komise;
  2. volí:
   • předsedu ČMFS a ostatní členy výkonného výboru,
   • členy a náhradníky odvolací a revizní komise,
   • členy a náhradníky arbitrážní komise;
  3. schvaluje Stanovy ČMFS, jejich změny a doplňky;
  4. schvaluje zásady pro rozdělování společných zdrojů ČMFS;
  5. rozhoduje o členství ČMFS ve sportovních a jiných spolcích;
  6. rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí, pokud nejsou svěřeny Stanovami ČMFS odvolací a revizní komisi nebo arbitrážní komisi anebo řídicím orgánům soutěží.

 7. Valná hromada je schopna jednat, usnášet se a volit, je-li na ní přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím z Čech a nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím z Moravy. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím z Čech a nadpoloviční většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím z Moravy.

Článek 7
VÝKONNÝ VÝBOR

 1. Výkonný výbor má 13 členů a tvoří jej předseda, 3 místopředsedové a 9 členů. Předseda je volen všemi přítomnými delegáty valné hromady s hlasem rozhodujícím. Předseda je zvolen, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných delegátů z Čech a nadpoloviční většina přítomných delegátů z Moravy. V případě, že je zvolen předseda z Čech, 1. místopředsedu volí delegáti klubů, okresů a krajů z Moravy a další 2 členy volí delegáti okresů a krajů z Moravy, 2. místopředsedu volí delegáti klubů, okresů a krajů z Čech a další 2 členy volí delegáti okresů a krajů z Čech. Jestliže je zvolen předseda z Moravy, 1. místopředsedu volí delegáti klubů, okresů a krajů z Čech a další 3 členy volí delegáti okresů a krajů z Čech, 2. místopředsedu volí delegáti klubů, okresů a krajů z Moravy a 1 člena volí delegáti okresů a krajů z Moravy. 3 členy výkonného výboru volí na valné hromadě delegáti klubů I. a II. ligy. Dalšími členy výkonného výboru jsou předseda Ligového shromáždění, volený na valné hromadě delegáty klubů I. a II. ligy, který je zároveň 3. místopředsedou, předseda Řídicí komise ČMFS pro Čechy, který je na valné hromadě volen delegáty klubů startujících v soutěžích, jež podléhají pravomoci této komise a delegáty krajských fotbalových svazů z Čech a předseda Řídicí komise ČMFS pro Moravu, který je na valné hromadě volen delegáty klubů startujících v soutěžích, které podléhají pravomoci této komise a delegáty krajských fotbalových svazů z Moravy.

 2. Funkční období výkonného výboru je 4 roky. Změny v jeho složení může činit každá valná hromada. Výkonný výbor se schází zpravidla 1x za měsíc, plní úkoly uložené mu valnou hromadou a naplňuje poslání ČMFS v oblasti řízení soutěží, vnitřních a mezinárodních styků, sportovní reprezentace, hospodářského zajištění činnosti ČMFS, kontroly a koordinace práce orgánů a činovníků a jednotné odborné sportovní metodiky. Schvaluje řády, předpisy a ostatní normy a jejich změny a doplňky. Rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné pravomoci valné hromady nebo které si valná hromada nevyhradila. Výkonný výbor však není oprávněn zasahovat do pravomoci odvolací a revizní komise, arbitrážní komise a řídicích orgánů soutěží.

 3. Pro zabezpečení řízení soutěží ČMFS ustavuje výkonný výbor následující komise a na návrh Ligového shromáždění, Řídicí komise ČMFS pro Čechy a Řídicí komise ČMFS pro Moravu, jmenuje a odvolává jejich předsedy a členy, a to:
  1. sportovně technické komise pro soutěže podléhající Řídicí komisi ČMFS pro Čechy a Řídicí komisi ČMFS pro Moravu,
  2. disciplinární komise pro I. a II. ligu a pro soutěže podléhající Řídicí komisi ČMFS pro Čechy a Řídicí komisi ČMFS pro Moravu,
  3. komise rozhodčích pro I. a II. ligu a pro soutěže podléhající Řídicí komisi ČMFS pro Čechy a Řídicí komisi ČMFS pro Moravu,
  4. komise delegátů pro I. a II. ligu a pro soutěže podléhající Řídicí komisi ČMFS pro Čechy a Řídicí komisi ČMFS pro Moravu.

 4. Pro uskutečňování dalších úkolů vyplývajících z poslání ČMFS zřizuje výkonný výbor komisi mládeže, komisi pro ženský fotbal, případně další komise. Výkonný výbor schvaluje statuty a předpisy pro práci těchto komisí, jmenuje a odvolává jejich předsedy a členy a přímo je řídí.

 5. K zabezpečení úkolů ČMFS vytváří výkonný výbor sekretariát v čele s generálním sekretářem, který je podřízen předsedovi ČMFS.

 6. Výkonný výbor ČMFS vykonává právní subjektivitu ČMFS. Navenek jsou oprávněni jednat za výkonný výbor jeho statutární zástupci, tj. předseda, místopředsedové, generální sekretář nebo z jejich pověření jiný činovník či pracovník.

Článek 8
LIGOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

 1. Ligové shromáždění je orgánem klubů I. a II. ligy. Každý klub na ně vysílá svého statutárního zástupce, který má na ligovém shromáždění 1 hlas.

  1. Činnost ligového shromáždění blíže upravuje statut, který na návrh klubů I. a II. ligy schvaluje ligové shromáždění a potvrzuje výkonný výbor ČMFS.
  2. Ligové shromáždění na návrh zástupců I. a II. ligy volí předsedu a členy licenční a smírčí komise pro I. a II. ligu.
  3. Ligové shromáždění na návrh zástupců klubů I. a II. ligy schvaluje:
   • statut licenční komise pro I. a II. ligu,
   • statut smírčí komise pro I. a II. ligu,
   • rozdělení výnosů z prodeje audiovizuálních a reklamních práv profesionálních soutěží mezi kluby I. a II. ligy,
   • zásady řízení profesionálních soutěží I. a II. ligy včetně jejich rozpisů a řádů,
   • ostatní záležitosti v souladu se statutem ligového shromáždění.
  4. Ligové shromáždění je dále oprávněno navrhovat výkonnému výboru ČMFS:
   • členy statutárních orgánů a členy dozorčí rady právních subjektů, které zajišťují veškerou realizaci audiovizuálních rozhlasových a marketingových práv klubů I. a II. ligy,
   • změny Stanov ČMFS, řádů a jiných předpisů ČMFS,
   • zástupce ligového shromáždění do komisí FIFA a UEFA.

Článek 9
ŘÍDICÍ KOMISE ČMFS PRO ČECHY
ŘÍDICÍ KOMISE ČMFS PRO MORAVU

Pro zabezpečení soutěží v Čechách (ČFL, české divize a příslušné dorostenecké a žákovské soutěže a soutěže žen) a pro zabezpečení soutěží na Moravě (MSFL, moravské divize a příslušné dorostenecké a žákovské soutěže a soutěže žen) se vytvářejí Řídicí komise ČMFS pro Čechy a Řídicí komise ČMFS pro Moravu. Jejich předsedové jsou voleni valnou hromadou (čl. 7 odst. 1). Způsob vytvoření komisí stanoví jejich statut, který schvaluje výkonný výbor ČMFS. Výkonný výbor ve statutu tyto komise pověří plněním i dalších funkcí ve vztahu ke krajským fotbalovým svazům a okresním fotbalovým svazům zejména v oblasti metodické a koordinační.

Článek 10
ODVOLACÍ A REVIZNÍ KOMISE

 1. Odvolací a revizní komise rozhoduje jako orgán II. instance o odvoláních proti rozhodnutím komisí pro řízení soutěží na republikové úrovni ve věcech soutěžních a disciplinárních a ve věcech registračních a přestupních o odvoláních proti rozhodnutím registračního úseku ČMFS.

 2. Odvolací a revizní komise provádí kontrolu hospodaření orgánů ČMFS. Za tím účelem spolupracuje s odborníky a odbornými institucemi, jejichž služeb je oprávněna ke kontrolní činnosti využívat.

 3. Odvolací a revizní komise je rovněž povolána na základě podnětů přezkoumávat rozhodnutí vynesená v odvolacím řízení orgány okresních a krajských fotbalových svazů ve věcech soutěžních a disciplinárních, měnit je, zrušovat, případně vracet k novému projednání, pokud jimi byly porušeny Stanovy, řády a předpisy ČMFS. Odvolací a revizní komise je rovněž oprávněna rozhodovat o tom, zda rozpisy všech tříd soutěží a rozhodnutí řídicích orgánů jsou v souladu se soutěžním řádem a rozpisy soutěží, případně rozhodovat o dalších věcech podle řádů a předpisů ČMFS.

 4. Odvolací a revizní komise se schází nejméně 1x za měsíc. Její funkční období je 4 roky. Změny v jejím složení může činit každá valná hromada.

 5. Podrobnosti o činnosti odvolací a revizní komise upravuje statut a odvolací řád, který na návrh odvolací a revizní komise potvrzuje výkonný výbor. Odvolací řád je platný i pro činnost odvolacích orgánů okresních fotbalových svazů a krajských fotbalových svazů.

 6. Odvolací a revizní komise má 5 členů a 2 náhradníky, z nichž 3 členové a 1 náhradník jsou voleni delegáty valné hromady z Čech a 2 členové a 1 náhradník jsou voleni delegáty valné hromady z Moravy. Členové odvolací a revizní komise zvolí ze svého středu předsedu.

 7. Člen odvolací a revizní komise je vyloučen z rozhodování komise ve věci, v níž může být pro jeho vztah k projednávané záležitosti zpochybněna jeho objektivita. Člen se nezúčastní rozhodování komise také tehdy, jestliže se podílel na rozhodnutí ve věci na nižším stupni. O vyloučení člena z rozhodování odvolací a revizní komise rozhodne předseda. To platí také pro členy všech orgánů, které rozhodují podle odst.5 o odvoláních (odvolací a revizní komise krajských fotbalových svazů a výkonné výbory okresních fotbalových svazů).

 8. Člen odvolací a revizní komise nesmí být členem jiného voleného či jmenovaného orgánu na republikové úrovni, včetně činnosti rozhodčího a delegáta.

Článek 11
ARBITRÁŽNÍ KOMISE

 1. Arbitrážní komise je oprávněna rozhodovat spory právnických a fyzických osob v ČMFS, zejména spory z profesionálních smluv mezi kluby a hráči, spory o plnění smluv mezi kluby o odstupném za hráče a další spory z obdobných smluv.

 2. Podrobnosti o činnosti arbitrážní komise upravuje statut, který na návrh arbitrážní komise potvrzuje výkonný výbor.

 3. Arbitrážní komise má 9 členů a 2 náhradníky volené z řad odborníků s právnickým vzděláním. 6 členů a 1 náhradníka volí delegáti valné hromady z Čech a 3 členy a 1 náhradníka volí delegáti valné hromady z Moravy. Členové arbitrážní komise zvolí ze svého středu předsedu.

 4. Arbitrážní komise jedná a rozhoduje v tříčlenných senátech, které se scházejí podle potřeby rozhodnout o došlých podáních. O obnově řízení rozhoduje arbitrážní komise v kolegiu, které se skládá ze všech jejích členů. Funkční období arbitrážní komise je 4 roky. Změny v jejím složení může činit každá valná hromada.

 5. Člen arbitrážní komise je vyloučen z jednání senátu ve věci, v níž může pro jeho vztah k projednávané záležitosti být zpochybněna jeho objektivita. To platí i pro případy, kdy arbitrážní komise rozhoduje v kolegiu. O vyloučení člena rozhoduje předseda arbitrážní komise.


KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ

Článek 12
PRÁVNÍ POSTAVENÍ

Krajský fotbalový svaz je organizační součástí ČMFS s právní subjektivitou odvozenou ve smyslu čl. 6 odst. 2 písm. e) zák. č. 83/1990 Sb. ze Stanov ČMFS.

Článek 13
VALNÁ HROMADA

 1. Nejvyšším orgánem krajského fotbalového svazu je valná hromada, která se schází 1x za 2 roky. Valnou hromadu je výkonný výbor povinen svolat nejpozději 5 týdnů před jejím konáním. Na valnou hromadu vysílají okresní fotbalové svazy v kraji každý 5 delegátů s hlasem rozhodujícím. Kluby, zúčastňující se svými družstvy krajských soutěží dospělých vysílají na valnou hromadu takový počet delegátů s hlasem rozhodujícím, který se rovná celkovému počtu delegátů s hlasem rozhodujícím vyslaných okresními fotbalovými svazy. Každý delegát s hlasem rozhodujícím má na valné hromadě 1 hlas. Členové výkonného výboru krajského fotbalového svazu, členové odvolací a revizní komise a předsedové komisí krajského fotbalového svazu se jednání valné hromady zúčastňují s hlasem poradním.

 2. Mimořádnou valnou hromadu svolá výkonný výbor pokud to sám považuje za nutné nebo pokud o to požádá nadpoloviční většina klubů, jejichž družstva startují v soutěžích řízených krajským fotbalovým svazem anebo nadpoloviční většina okresních fotbalových svazů. Mimořádnou valnou hromadu je oprávněn svolat i výkonný výbor ČMFS z důvodů uvedených v čl. 23 odst. 2.

 3. Návrhy na předsedu a ostatní členy výkonného výboru a na členy odvolací a revizní komise mohou podávat okresní fotbalové svazy a jednotlivé kluby zúčastňující se svými družstvy krajských soutěží výkonnému výboru krajského fotbalového svazu, nejpozději do 1 týdne před konáním valné hromady. Návrhy na předsedu krajského fotbalového svazu musí být podány alespoň 2 okresními fotbalovými svazy nebo 4 kluby krajského přeboru, I. A a I. B třídy.

 4. Valná hromada zejména:
  1. projednává zprávu o stavu rozvoje fotbalu v kraji a o činnosti výkonného výboru a zprávu odvolací a revizní komise,
  2. projednává připomínky a podněty k činnosti ČMFS a návrhy na změny a doplňky Stanov, řádů a předpisů ČMFS,
  3. schvaluje strategii rozvoje fotbalu v kraji na čtyřleté období,
  4. volí:
   • předsedu krajského fotbalového svazu, který je volen všemi přítomnými delegáty valné hromady s hlasem rozhodujícím,
   • 3 nebo 4 členy výkonného výboru bez určení funkcí, kteří jsou voleni přítomnými delegáty s hlasem rozhodujícím vyslanými kluby krajských soutěží,
   • 3 nebo 4 členy výkonného výboru bez určení funkcí, kteří jsou voleni přítomnými delegáty s hlasem rozhodujícím vyslanými okresními fotbalovými svazy,
   • 5 členů a 2 náhradníky odvolací a revizní komise, kteří jsou voleni všemi přítomnými delegáty valné hromady s hlasem rozhodujícím.

Článek 14
VÝKONNÝ VÝBOR

 1. Výkonný výbor má 7 nebo 9 členů včetně předsedy (čl. 13 odst. 4 písm. d)). Funkční období výkonného výboru je 4 roky. Změny v jeho složení může činit každá valná hromada.Výkonný výbor volí ze svého středu místopředsedu. Schází se zpravidla 1x měsíčně.

 2. Výkonný výbor zabezpečuje usnesení valné hromady. Ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy zajišťuje rozvoj materiální, personální a finanční základny fotbalu v kraji. Pečuje zejména o výchovu trenérů, rozhodčích, delegátů a dalších funkcionářů, vznik nových hřišť, zvyšování kvality dosavadních zařízení pro fotbal, zabezpečování růstu fotbalových talentů v příslušných střediscích, stará se o popularizaci fotbalu na veřejnosti prostřednictvím médií, pořádáním turnajů mládeže a dalšími formami.

 3. Výkonný výbor zabezpečuje krajské soutěže. K jejich řízení vydává příslušné rozpisy. Jmenuje a odvolává předsedu a členy sportovně technické komise (STK), disciplinární komise (DK), komise rozhodčích (KR) a komise delegátů (KD), případně dalších komisí (mládeže, trenérské, materiálního rozvoje fotbalu, marketingové apod.). Je oprávněn rozhodovat ve věcech, které nejsou Stanovami, řády a předpisy ČMFS vyhrazeny valné hromadě, odvolací a revizní komisi, či jiným orgánům.

 4. Má-li se konat valná hromada (čl. 13 odst. 1) je výkonný výbor povinen rozdělit stanovený počet delegátů klubů krajských soutěží, který se má zúčastnit valné hromady tím způsobem, aby na každou třídu soutěže dospělých připadl přibližně stejný počet delegátů. Takto stanovený počet delegátů se dále rozdělí tak, aby na každou skupinu téže třídy soutěže připadl stejný počet delegátů. Právo účasti na valné hromadě mají zástupci klubů, jejichž družstva se v jednotlivých skupinách umístila v předcházejícím soutěžním ročníku v konečném pořadí do takového místa, které se svým číslem shoduje s počtem delegátů stanoveným pro každou skupinu téže třídy soutěže. Každý klub zúčastňující se svými družstvy krajských soutěží, může být z tohoto titulu na valné hromadě zastoupen jen 1 delegátem.

 5. Výkonný výbor je vykonavatelem právní subjektivity krajského fotbalového svazu. Navenek za něj jedná předseda anebo místopředseda nebo z jejich pověření jiný činovník či pracovník.

 6. K zabezpečení úkolů krajského fotbalového svazu se vytváří sekretariát, jehož organizační složení schvaluje na návrh výkonného výboru krajského fotbalového svazu výkonný výbor ČMFS. Zaměstnanci sekretariátu jsou v pracovně právním poměru k ČMFS.

Článek 15
ODVOLACÍ A REVIZNÍ KOMISE

 1. Odvolací a revizní komise rozhoduje jako orgán II. instance o odvoláních proti rozhodnutím řídících komisí soutěží na krajské úrovni (STK, DK, KR). Odvolací a revizní komise se schází podle potřeby rozhodovat v odvolacím řízení, nejméně však 1x za měsíc.

 2. Odvolací a revizní komise provádí kontrolu hospodaření orgánů krajského fotbalového svazu. Za tím účelem spolupracuje s odborníky a odbornými institucemi, jejichž služeb je oprávněna ke kontrolní činnosti využívat.

 3. Funkční období odvolací a revizní komise je 4 roky. Změny v jejím složení může činit každá valná hromada.

 4. Odvolací a revizní komise má 5 členů a 2 náhradníky. Členové odvolací a revizní komise zvolí ze svého středu předsedu.

 5. Člen odvolací a revizní komise nesmí být členem žádného voleného ani jmenovaného orgánu na krajské úrovni, včetně činnosti rozhodčího a delegáta. O vyloučení člena odvolací a revizní komise z rozhodování platí ustanovení čl. 10 odst. 7.

Článek 15a
PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ

Pražský fotbalový svaz je organizační součástí ČMFS s právní subjektivitou odvozenou ve smyslu čl. 6 odst. 2 písm. e) zák. č. 83/1990 Sb. ze Stanov ČMFS na území hl.m. Prahy, který plní funkci krajského a okresních orgánů ČMFS podle Stanov ČMFS. Pražský fotbalový svaz zabezpečuje pražské soutěže fotbalu a ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy zajišťuje rozvoj materiální, personální a finanční základny fotbalu v Praze. Orgány Pražského fotbalového svazu tvoří valná hromada, výkonný výbor a odvolací a revizní komise. Výkonný výbor je vykonavatelem právní subjektivity Pražského fotbalového svazu. Navenek za něj jedná předseda anebo místopředseda, nebo z jejich pověření jiný činovník či pracovník. Činnost Pražského fotbalového svazu se řídí statutem, který na jeho návrh schvaluje výkonný výbor ČMFS.

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ

Článek 16

 1. Okresní fotbalový svaz je organizační součástí ČMFS bez právní subjektivity.

 2. Stane-li se okresní fotbalový svaz členem ČMFS registrací svých stanov podle zák. č. 83/90 Sb., svěřuje se mu výkon funkcí náležející organizační součásti ČMFS.

Článek 17
VALNÁ HROMADA

 1. Nejvyšším orgánem OFS je valná hromada, která se schází nejméně 1x za 2 roky. Výkonný výbor okresního fotbalového svazu je povinen svolat valnou hromadu nejpozději 3 týdny před jejím konáním. Na valnou hromadu vysílají po 1 delegátu s hlasem rozhodujícím všechny fotbalové kluby se sídlem v okrese. Každý delegát s hlasem rozhodujícím má na valné hromadě 1 hlas. Členové výkonného výboru, revizní komise a předsedové komisí okresního fotbalového svazu se jednání valné hromady zúčastňují s hlasem poradním.

 2. Mimořádnou valnou hromadu svolá výkonný výbor pokud to sám považuje za nutné nebo pokud o to požádá nadpoloviční většina klubů se sídlem v okrese. Mimořádnou valnou hromadu je oprávněn svolat i výkonný výbor ČMFS z důvodů uvedených v čl. 23 odst. 2.

 3. Každý členský klub oprávněný vyslat svého delegáta na valnou hromadu má právo předložit valné hromadě návrhy na předsedu okresního fotbalového svazu, ostatní členy výkonného výboru a členy revizní komise do 3 dnů před konáním valné hromady.

 4. Valná hromada zejména:
  1. projednává zprávu o stavu rozvoje fotbalu v okrese a o činnosti výkonného výboru okresního fotbalového svazu a zprávu revizní komise,
  2. projednává připomínky a podněty k činnosti ČMFS a návrhy na změny a doplňky Stanov, řádů a předpisů ČMFS,
  3. schvaluje finanční částku na činnost OFS a příspěvky klubům ze společných zdrojů ČMFS,
  4. volí:
   • předsedu okresního fotbalového svazu a ostatní členy výkonného výboru bez určení funkcí,
   • členy revizní komise

Článek 18
VÝKONNÝ VÝBOR

 1. Výkonný výbor OFS má 5-9 členů včetně předsedy. Výkonný výbor volí ze svého středu místopředsedu. Funkční období výkonného výboru je 4 roky. Změny v jeho složení může činit každá valná hromada.

 2. Výkonný výbor se schází nejméně 1x měsíčně. Zabezpečuje usnesení valné hromady a zajišťuje okresní soutěže. K jejich řízení vydává příslušné rozpisy. Jmenuje a odvolává předsedu a členy sportovně technické komise (STK), disciplinární komise (DK) a komise rozhodčích (KR), případně i dalších komisí (mládeže, trenérské, organizační apod.). Je oprávněn rozhodovat ve věcech, které nejsou Stanovami, řády a předpisy ČMFS vyhrazeny valné hromadě, revizní komisi či jiným orgánům.

 3. V záležitostech, v nichž podle zvláštních předpisů (soutěžní řád, disciplinární řád, licenční řád rozhodčích) přísluší v I. instanci rozhodování odborným komisím (STK, DK, KR) plní funkci odvolacího orgánu. O vyloučení člena výkonného výboru, rozhoduje-li jako odvolací orgán, platí ustanovení čl. 10 odst. 7.

 4. Navenek jedná za výkonný výbor jeho předseda, nebo místopředseda anebo jiný jimi pověřený činovník.

 5. Úkoly okresního fotbalového svazu může výkonný výbor se souhlasem výkonného výboru ČMFS zajišťovat i formou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Toto ustanovení se vztahuje jen na OFS bez právní subjektivity.

Článek 19
REVIZNÍ KOMISE

 1. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření výkonného výboru OFS a kontrolu využití příspěvků ze zdrojů ČMFS.

 2. Revizní komise má 3 členy a ze svého středu volí předsedu. Schází se nejméně 1x za 2 měsíce. Funkční období revizní komise je 4 roky. Změny ve složení revizní komise může činit každá valná hromada.

 3. Člen revizní komise nesmí být členem žádného voleného ani jmenovaného orgánu na okresní úrovni.


MAJETEK ČMFS

Článek 20

 1. 1. Majetek ČMFS tvoří hmotný majetek (věci movité a nemovité), pohledávky a jiná majetková práva.

 2. Zdrojem majetku ČMFS jsou zejména příjmy z vlastní sportovní činnosti, ze zisku obchodních společností a dalších právnických osob zřízených ČMFS a z těch, v nichž má ČMFS účast, včetně podílu na výtěžku podniku Sazka, a. s. a dále z účelových příspěvků ze státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů.

 3. Majetek ČMFS slouží výhradně k naplnění poslání ČMFS v zájmu členů ČMFS.


USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 21
ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ

 1. Rozhodování o právech a povinnostech členů ČMFS a účastníků soutěží je zásadně dvouinstanční. Tím není dotčena přezkumná pravomoc odvolací a revizní komise ČMFS podle čl. 10 odst. 3.

 2. Žádnému členu ČMFS a účastníku soutěže nesmí být odepřeno dovolat se práva před orgány ČMFS. Orgány ČMFS jsou povinny uzpůsobit svou činnost tak, aby nedocházelo k průtahům a podněty, o nichž mají rozhodnout, byly projednány řádně a včas.

 3. Orgány ČMFS dbají na to, aby práva členů ČMFS a účastníků soutěží byla uplatňována v souladu se zásadami fair play a pravidly morálky. Porušování Stanov, řádů a předpisů ČMFS, jejich obcházení, jakož i neplnění či porušování povinností uložených orgány ČMFS podle nich, je nepřípustné a podléhá sankcím.

Článek 22
UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A ŘEŠENÍ SPORŮ

Členové ČMFS, organizační součásti a účastníci soutěží ČMFS jsou povinni spory mezi sebou vyplývající ze Stanov, řádů a předpisů ČMFS řešit prostřednictvím orgánů ČMFS. I v případech, kdy zákony České republiky umožňují obrátit se v takových záležitostech i ve věcech rozhodnutí orgánů ČMFS na řádný soud, jsou strany zúčastněné ve sporu povinny vyčerpat k jeho urovnání všechny prostředky, které poskytují Stanovy, řády a předpisy ČMFS. Porušení tohoto ustanovení může být důvodem k zavedení disciplinárního řízení s tím, kdo je porušil, případně k odnětí členství podle čl. 3 odst. 6 písm. b).

Článek 23
DOHLED

 1. Výkonný výbor ČMFS dohlíží nad dodržováním Stanov, řádů a předpisů ČMFS krajskými fotbalovými svazy, okresními fotbalovými svazy a členskými kluby. Je oprávněn upozornit jejich orgány na porušování Stanov, řádů a předpisů ČMFS a žádat nápravu v termínech, které pro to stanoví.

 2. Nezajistí-li upozorněný orgán nápravu, může mu výkonný výbor ČMFS zkrátit nebo odejmout příspěvky, případně svolat jeho mimořádnou valnou hromadu k projednání věci.

Článek 24
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

 1. Okresními fotbalovými svazy podle těchto stanov jsou ke dni jejich schválení všechny dosavadní okresní fotbalové svazy v existujícím územním rozsahu (příloha k zákonu č. 147/2000 Sb.).

 2. Dosavadní oblasti a župy ČMFS ukončí svou činnost uzavřením soutěžního ročníku 2001/2002. Do té doby se řídí ustanoveními čl. 13 a 14 dosavadních stanov. Činnost výkonných výborů a revizních komisí skončí současně s ukončením činnosti oblasti či župy ČMFS bez ohledu na to zda jejich funkční období započaté podle dosavadních stanov již uplynulo nebo ne.

 3. Ustavující valné hromady krajských fotbalových svazů svolá výkonný výbor ČMFS. Na ustavující valné hromady krajských fotbalových svazů vysílají okresní fotbalové svazy své delegáty s hlasem rozhodujícím podle čl. 13 odst. 1. K účasti delegátů klubů stanoví postup pro valnou hromadu každého krajského fotbalového svazu zvlášť výkonný výbor ČMFS.

 4. Prodlužuje se funkční období stávajícího Výkonného výboru ČMFS, zvoleného na mimořádné Valné hromadě ČMFS dne 17.června 2001, do termínu mimořádné Valné hromady ČMFS.

Článek 25
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou ČMFS dne 27. 1. 1990, změněny a doplněny rozhodnutími valných hromad z 12. 1. 1991, 19. 12. 1992, 11. 2. 1995, 26. 4. 1995, 10. 2. 2001 a 17.06.2001.

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.sk" title="Změna Komentáře k předpisům FIFA o statusu a přestupech hráčů z 15.10.2008">Změna Komentáře k předpisům...
" title="Změny v předpisech a řádech ČMFS k 1.7.2008">Změny v předpisech a řádech...
" title="Seznam členských klubů ČMFS, které jsou obchodními společnostmi k 24.10. 2007">Seznam členských klubů ČMFS,...
" title="Změna registračního řádu ČMFS">Změna registračního řádu...
" title="Soubory předpisů - informace a pokyny pro KFS a OFS">Soubory předpisů - informace...
" title="Komuniké ze zasedání Komise pro hráčské agenty ČMFS">Komuniké ze zasedání Komise...
" title="Seznam změn řádů a předpisů">Seznam změn řádů a předpisů
" title="Směrnice o zvl. povinnostech obchodních společností">Směrnice o zvl. povinnostech...
" title="Používání dětských autosedaček">Používání dětských...
" title="Soubory ke stažení">Soubory ke stažení
" title="Změny v Registračním řádu a v Provozním řádu úseku registrace ČMFS">Změny v Registračním řádu a...
" title="Podmínky mezinárodních transferů hráčů (mezinárodní přestupy do ČR a z ČR)">Podmínky mezinárodních...
" title="Změna Stanov ČMFS">Změna Stanov ČMFS
" title="legis - 120 - Volební řád valné hromady Krajského fotbalového svazu">legis - 120 - Volební řád...
" title="Prováděcí předpisy">Prováděcí předpisy
" title="legis - 206 - Způsobilost hrát za družstva národních asociací">legis - 206 - Způsobilost...
" title="legis - 205 - Předpisy o zápasových agentech">legis - 205 - Předpisy o...
" title="legis - 204 - Jednací řád Komise pro status hráčů">legis - 204 - Jednací řád...
" title="legis - 203 - Výkladová pravidla ČMFS k předpisům FIFA pro status a přestupy hráčů a k pravidlům řídícím aplikaci předpisů pro status a přestupy hráčů">legis - 203 - Výkladová...
" title="legis - 202 - Pravidla řídící aplikaci předpisů pro status a přestupy hráčů">legis - 202 - Pravidla...
reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate