Hlavní menu


reklama

Legis - 102 - Soutěžní řád fotbalu

Červeně uvedené změny soutěžního řádu nabyly účinnosti dnem 1. července 2004.

Základní ustanovení

článek 1

 1. Soutěžní řád fotbalu (dále jen „soutěžní řád“) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutěží pořádaných v rámci Českomoravského fotbalového svazu (dále jen „ČMFS“) a vztahuje se na všechny jejich účastníky (hráče, družstva, kluby, jejich funkcionáře, rozhodčí, delegáty a další činovníky, vykonávající při soutěžích příslušné funkce a činnosti) a na řídící orgány těchto soutěží. Členské kluby odpovídají za porušení řádů a předpisů svými členy, hráči, činovníky a dalšími osobami, které pověřily vykonáváním funkcí nebo činností v soutěžích a při jednotlivých utkáních.

 2. K vydání soutěžního řádu je oprávněn výkonný výbor ČMFS. Změny a doplňky soutěžního řádu mohou být provedeny zpravidla k 1. červenci běžného roku.

 3. Jestliže má dojít k zásadním změnám v organizaci soutěží, vyhlašují se tyto změny zpravidla do začátku soutěžního ročníku, který předchází soutěžnímu ročníku, v němž má ke změnám dojít.

 4. Soutěžní ročník trvá od 1. července jednoho roku do 30. června následujícího roku.

článek 2

 1. V rámci ČMFS se pořádají utkání mistrovská, pohárová a nemistrovská. Za soutěžní utkání se považují utkání mistrovská a pohárová.

 2. Uspořádání všech soutěží musí být schváleno příslušným řídícím orgánem (čl. 4 odst. 2 a 3).

 3. Řídící orgán může v odůvodněných případech vydat zákaz pořádání fotbalových utkání.

 4. Při pořádání soutěží všeho druhu jsou účastníci soutěží i řídící orgány soutěží povinni dbát obecných právních předpisů, zejména k zajištění pořádku a bezpečnosti při utkáních.

 5. Kluby, jejichž družstva hrají v mezinárodních soutěžích UEFA, resp. FIFA, se řídí pro účast v těchto soutěžích jejich zvláštními předpisy.

 6. Pokud se kluby chtějí svými družstvy zúčastnit krátkodobých či dlouhodobých soutěží, pořádaných jinými subjekty než jsou orgány a členové ČMFS a bez jejich pořadatelské spoluúčasti, musí si k tomu vyžádat souhlas příslušného řídícího orgánu ČMFS, v jehož soutěžích startují jeho družstva.


Mistrovské soutěže dospělých

článek 3
Rozpisy soutěží a termínové listiny

 1. Mistrovské soutěže se řídí tímto soutěžním řádem a rozpisy soutěží, které pro každou soutěž vydává řídící orgán. Rozpis soutěže musí respektovat soutěžní řád a být s ním v souladu. Řídící orgány jsou oprávněny v rozpisech soutěží:
  1. stanovit práva a povinnosti účastníků soutěže, pokud to soutěžní řád ukládá nebo připouští,
  2. odchylně od ustanovení soutěžního řádu upravit práva a povinnosti účastníků soutěže, jestliže to soutěžní řád výslovně umožňuje,
  3. volně upravit ta práva a povinnosti účastníků soutěže, která nejsou soutěžním řádem upravena, avšak jsou pro konkrétní soutěž specifická. Zejména jsou oprávněny stanovit pro účastníky soutěží a jejich družstva startovné, soutěžní příspěvek či soutěžní zálohu a určit jejich výši.

 2. Základem rozpisu soutěže je termínová listina utkání soutěže.

 3. Rozpisy soutěží a termínové listiny nižších tříd soutěží musí být přizpůsobeny rozpisům vyšších tříd soutěží co do systémů postupů a sestupů a počtu postupujících a sestupujících družstev.

 4. Změny v rozpisech soutěží, které se týkají systému a organizace soutěží, zásad pro postupy a sestupy (čl. 6-9) a další změny, které mohou mít podstatný vliv na průběh soutěží a statut jejich účastníků, nelze v průběhu soutěžního ročníku provádět.

 5. Změny v termínových listinách, které jsou součástí rozpisů soutěží, mohou v průběhu soutěžního ročníku provádět jen řídící orgány, a to pouze v zájmu řádného průběhu soutěží.

 6. Rozpisy soutěží a termínové listiny jsou závazné pro všechny účastníky soutěží a pro řídící orgány.

 7. Porušení nebo nedodržení soutěžního řádu, rozpisů soutěží a termínové listiny může být podle způsobu a intenzity porušení nebo jejich nedodržení postihováno pořádkovými pokutami, disciplinárními tresty, případně herními důsledky.

článek 3a
Výklad některých pojmů

 1. Startovné je poplatek klubu, který uhrazuje svému řídicímu orgánu jako nevratné plnění za účast jeho družstva v soutěži.

 2. Soutěžní příspěvek je poplatek, který hradí jen kluby, které jsou sice členy ČMFS, ale nejsou sdruženy v ČSTV a příspěvky na činnost dostávají od jiných organizací. (Sokol, Orel, ATJ).

 3. Soutěžní záloha je plnění, které kluby skládají na účet řídicího orgánu, z něhož se odečítají částky za poplatky, případně pokuty, či jiná peněžní plnění.

 4. Výši poplatků podle odst. 1-3 určí v rozpisu soutěže řídicí orgán, jenž zejména u soutěžní zálohy stanoví, která plnění klubu a za jakých podmínek se z ní odečítají a určí režim jejího doplňování.


Organizace mistrovských soutěží

článek 4
Třídy a řízení mistrovských soutěží

 1. Mistrovské soutěže dospělých mají tyto třídy:
  • I. liga
  • II. liga
  • Česká liga a Moravskoslezská liga
  • divize
  • krajský přebor
  • I. A třída
  • I. B třída
  • okresní přebor (II. třída)
  • III. třída
  • IV. třída

  1. I. ligu, II. ligu, Českou ligu, Moravskoslezskou ligu a divize řídí ústřední orgán ČMFS,
  2. krajský přebor, I. A třídu a I. B třídu řídí krajské orgány ČMFS,
  3. okresní přebor (II. třídu), III. třídu a IV. třídu řídí okresní orgány ČMFS.

 2. Okresní a krajské orgány ČMFS stanoví, které třídy soutěží v rámci své působnosti (odst. 1) s ohledem na počet družstev a jejich sportovní úroveň zřídí. Vždy je však třeba, aby byla zřízena nejvyšší soutěž (okresní přebor, krajský přebor) spadající do jejich kompetence. V případě sporu mezi OFS a KFS v záležitostech struktury soutěží, rozhodne výkonný výbor ČMFS. Orgány uvedené v odst. 2 pověřují přímým řízením soutěží své ligové, sportovně technické, případně jiné komise (dále jen „ řídící orgány soutěží“).

 3. V případě, že v jedné třídě soutěže je pro velký počet družstev potřeba rozdělit je do různých skupin (divize a nižší třídy soutěží), mohou toto rozdělení provést řídící orgány s ohledem na účelné uspořádání soutěže, její systém, počet účastníků ve skupinách a ekonomickou účelnost, vždy jen do začátku losování soutěžního ročníku.

článek 5

  1. Řídící orgán zařadí družstva do příslušných tříd soutěží podle výsledků dosažených v minulém soutěžním ročníku a podle ustanovení soutěžního řádu a příslušného rozpisu soutěže o postupech a sestupech, a to na základě podané přihlášky a splnění stanovených podmínek pro účast v soutěži.
  2. Družstvo je možno zařadit do soutěže rovněž na žádost klubu o přeřazení jeho družstva do nižší třídy soutěže pro nedostatek finančních prostředků nebo jiných podmínek pro účast ve vyšší třídě soutěže.

 1. Řídicí orgán má právo vyloučit družstvo z účasti v příslušné třídě soutěže, případně je nezařadit do třídy soutěže, na níž má jinak právo, pokud klub opakovaně nebo hrubě porušuje předpisy pro řízení soutěže, rozhodnutí řídicích orgánů ČMFS nebo smlouvy, které uzavřel s řídicími orgány. Stejné právo má řídicí orgán v případě, že vnitřní život klubu se vyznačuje spory a nesrovnalostmi, které podstatně ztěžují nebo znemožňují komunikaci orgánů ČMFS s orgány klubu a tím narušují působení jeho družstva či družstev v soutěžích.

 2. Nepřihlásí-li se družstvo do soutěže, bude pro příští soutěžní ročník zařazeno do nejnižší třídy soutěže svého okresu.

 3. Odhlásí-li se přihlášené družstvo ze soutěže po jejím rozlosování, avšak ještě před jejím zahájením, nebo vystoupí-li ze soutěže před ukončením její podzimní části anebo bude-li v této době ze soutěže vyloučeno na základě čl. 64 odst. 1, nemůže být v témž soutěžním ročníku zařazeno do jiné třídy soutěže a pro příští soutěžní ročník bude zařazeno do nejnižší třídy soutěže svého okresu. Řídící orgán soutěže je v těchto případech povinen postihnout klub takového družstva pořádkovou pokutou podle čl. 57 písm. a).

 4. Vystoupí-li družstvo ze soutěže před zahájením její jarní poloviny nebo v průběhu jarní poloviny soutěže anebo bude-li v té době ze soutěže vyloučeno na základě čl. 64 odst. 1, bude považováno za družstvo sestupující a v následujícím soutěžním ročníku má právo startovat v nejbližší nižší třídě soutěže. Řídící orgán soutěže je povinen takové vystoupení ze soutěže postihnout mimořádnou pokutou, jejíž výše není omezena ve smyslu čl. 57 písm. a). Výši mimořádné pokuty může řídící orgán stanovit buď v rozpisu své soutěže nebo ji určit tak, aby byla až několikanásobně vyšší než náklady klubu na účast jeho družstva v jarní polovině soutěže. Jestliže klub neuhradí mimořádnou pokutu, ztrácí družstvo právo hrát v nižší soutěži a v případě, že chce v soutěžích pokračovat, bude pro příští soutěžní ročník zařazeno do nejnižší třídy soutěže svého okresu. Zařazení družstva do nejnižší třídy soutěže - bez ohledu na to, zda družstvo bude do soutěže zařazeno v následujícím soutěžním ročníku nebo v některém z dalších soutěžních ročníků - je její řídicí orgán povinen při přihlášení družstva podmínit vedle splnění stanovených náležitostí ještě peněžní úhradou, která nesmí být vyšší než výše pořádkové pokuty podle čl. 57 písm. a).

 5. Naplní-li družstva, která se odhlásila, vystoupila nebo byla vyloučena ze soutěže stanovený počet sestupujících, potom družstvo, které v soutěži skončí na posledním místě, nesestupuje.

  1. Požádá-li klub o přeřazení svého družstva do nižší třídy soutěže pro nedostatek finančních prostředků nebo jiných podmínek pro účast ve vyšší třídě soutěže, může být jeho družstvo přeřazeno do té nižší soutěže, kam o to klub požádá, pokud je takové přeřazení možné, aniž by došlo k narušení pořádku v soutěžích.
  2. Pokud klub požádá o přeřazení svého družstva do jiné třídy soutěže než je soutěž nejblíže nižší a bude-li třeba z tohoto důvodu obsadit místo v divizi nebo I. B třídě, postupuje se odchylně od ustanovení odst. 8 písm. d) a g). Do divize v takovém případě postoupí mužstvo, které se umístilo druhé v krajském přeboru, do něhož spadá podle své územní příslušnosti klub, který o přeřazení svého družstva požádal. Do I. B třídy postoupí mužstvo, které se umístilo druhé v okresním přeboru toho okresu, do něhož spadá podle své územní příslušnosti klub, který o přeřazení svého družstva požádal.

 6. Doplňování míst v soutěžích, uvolněných z jakýchkoli důvodů, se uskutečňuje výhradně zvýšením počtu postupujících družstev z nižší třídy soutěže následovně:
  1. Do 1. ligy družstvo, které se umístilo na 3. místě ve 2. lize, pokud chce postoupit, zejména může-li splnit podmínku uvedenou v čl. 5 odst.9, jestliže ji řídící orgán stanoví. Pokud toto družstvo nemá zájem o postup, nabídne řídící orgán soutěže postup dalším družstvům 2.ligy postupně podle umístění.
  2. Do 2. ligy družstvo, které se umístilo na 2. místě v ČFL nebo MSFL podle toho, do které z těchto soutěží územně patří družstvo, jehož místo se ve 2. lize uvolnilo. Pokud toto družstvo nemá zájem o postup, nabídne řídící orgán soutěže postup dalším družstvům z příslušné soutěže (ČFL nebo MSFL) postupně podle umístění.
  3. Do ČFL resp. MSFL další nejlépe se umístivší družstva z regionálních divizí A-C do ČFL a D-E do MSFL. Dalším nejlépe umístivším se družstvem bude družstvo s největším počtem bodů z družstev, která se umístila ve skupinách divizí na 2. místě.
   Pokud toto kritérium nerozhodne, postupuje se podle ustanovení čl. 8 odst. 5. Jestliže družstvo, které má postupové pořadí, na postup nereflektuje, nabídne se postup dalšímu družstvu na 2. místě podle výše uvedených kritérií.
   Nepodaří-li se získat žádné družstvo umístivší se na 2. místě, nabídne se postup družstvům na 3. místech podle výše uvedených kritérií, atd.
  4. Do divize družstvo, které se umístilo na 2. místě z toho krajského přeboru, do něhož územně patří družstvo, jehož místo se v divizi uvolnilo. Pokud toto družstvo nemá zájem o postup, nabídne řídící orgán soutěže postup dalším družstvům v tomto krajském přeboru podle jejich umístění.
  5. Do krajského přeboru, pokud I. A třída má více skupin (pokud má jednu skupinu, postupuje se obdobně jako v bodech a), b), d)), bude postup nabídnut dalšímu nejlépe se umístivšímu družstvu s největším počtem bodů z družstev, která se umístila ve skupinách I. A třídy na 2. místě. Pokud toto kritérium nerozhodne, postupuje se podle ustanovení čl. 8 odst. 5. Jestliže družstvo, které má postupové pořadí, na postup nereflektuje, nabídne se postup dalšímu družstvu na 2. místě podle výše uvedených kritérií. Nepodaří-li se získat žádné družstvo umístivší se na 2. místě, nabídne se postup družstvům na 3. místech podle výše uvedených kritérií.
  6. Do I. A třídy, pokud I. B třída má více skupin (pokud má jednu skupinu,postupuje se obdobně jako v bodech a), b), d)), bude postup nabídnut dalšímu nejlépe se umístivšímu družstvu s největším počtem bodů z družstev, která se umístila ve skupinách I. B třídy na 2. místě. Případný další postup bude podle bodů c) a e).
  7. Do I. B třídy družstvo, které se umístilo na 2. místě z toho okresního přeboru (II. třídy), do něhož územně patří družstvo, jehož místo se v I. B třídě uvolnilo. Pokud toto družstvo nemá zájem o postup, nabídne řídící orgán postup dalším družstvům v tomto okresním přeboru podle pořadí umístění (obdobně podle bodů a), b), d)).
  8. Do okresního přeboru (II. třídy), pokud III. třída má více skupin (pokud má jednu skupinu, postupuje se obdobně jako v bodech a), b), d), g)), bude postup nabídnut dalšímu nejlépe se umístivšímu družstvu s největším počtem bodů z družstev, která se umístila ve skupinách III. třídy na 2. místě. Případný další postup bude podle bodů c), e) a f).
  9. Do III. třídy, pokud IV. třída má více skupin (pokud má jednu skupinu, postupuje se obdobně jako v bodech a), b), d), g)), bude postup nabídnut dalšímu nejlépe se umístivšímu družstvu s největším počtem bodů z družstev, která se umístila ve skupinách IV. třídy na 2. místě. Případný další postup bude podle bodů c), e), f) a h).
  10. V soutěžích dorostu a žactva se postupuje obdobně. Stane-li se však, že do vyšší soutěže nemá mimo pořadí zájem postoupit žádné z družstev z první poloviny tabulky nižší soutěže, může řídící orgán snížit počet sestupujících.

  POZNÁMKA

  1. Body a), b), d), g) představují případy, kdy se obsazuje místo ve vyšší třídě soutěže, které se uvolní po družstvu, jež územně patří do nižší třídy soutěže mající jen jednu skupinu a tato skupina je regionálně určená (2. liga – celostátní, ČFL a MSFL, krajský přebor, okresní přebor). Body c), e), f), h) a ch) se týkají případů, kdy se obsazuje místo ve vyšší třídě soutěže, které se uvolní po družstvu, jež může být (popř. mohlo být) řídícím orgánem zařazeno do různé skupiny nižší třídy soutěže podle regionálního určení (divize A-C Čechy, divize D-E Morava, I. A třída a I. B třída v příslušném kraji, III. a IV. třída v příslušném okrese).
  2. Skutečnost, že družstvo, které je v pořadí na mimořádný postup podle výše zmíněných kritérií, nechce postoupit, může vyplývat z jeho ekonomické situace či nedostatku jiných podmínek, ale také z toho, že klub nebude chtít za družstvo uhradit poplatek, který ve smyslu čl. 5 odst. 9 stanovil řídící orgán té soutěže, kam má družstvo postoupit.
  3. Měl-li by o postupujícím rozhodnout los (viz bod c), e), f), h), ch)), je nutno oba kandidáty na postup k losování pozvat a samotné losování provést způsobem, který nezpochybní jeho objektivitu.
  4. Není-li v některém kraji zřízena některá třída soutěží (I. A nebo I. B třída) postupuje družstvo z okresního přeboru do té třídy soutěže, která na okresní přebor přímo navazuje.

 7. Pro družstva, která postupují do vyšší soutěže mimo pořadí (odst.8), může řídící orgán stanovit přiměřený jednorázový poplatek. Poplatek za postup mimo pořadí musí být předem taxativně stanoven pro každou třídu soutěže v rozpisu soutěže. Jinak jej nelze požadovat. Pokud klub, jehož družstvo má mimo pořadí postoupit, odmítne takový poplatek uhradit, nabídne řídící orgán postup dalšímu klubu (klubům) podle umístění družstev v soutěži.

článek 6
Základní systém soutěží

 1. Mistrovské soutěže se zásadně hrají systémem každý s každým dvoukolově v období podzim – jaro.

 2. S přihlédnutím k ekonomickým a územním podmínkám a k počtu účastníků ve skupině určité třídy soutěže se může hrát i systémem každý s každým čtyřkolově, nebo jiným způsobem, který stanoví řídící orgán soutěže.

článek 7
Postupující a sestupující

 1. Přesný počet postupujících a sestupujících družstev, jakož i systém postupu a sestupu, stanoví příslušný řídící orgán s ohledem na rozpis vyšší třídy soutěže (čl. 3. odst. 3) a uvede je ve svém rozpisu soutěže.

 2. Vítězové jednotlivých skupin jedné třídy soutěže postoupí buď přímo nebo se zúčastní kvalifikace o postup do vyšší třídy soutěže. Předpokladem postupu je vedle stanoveného umístění také splnění podmínek pro účast družstva ve vyšší třídě soutěže, pokud tak stanoví rozpis této soutěže.

 3. Družstvo, které se po skončení soutěže příslušného ročníku umístí na posledním místě, ze soutěže zpravidla sestupuje. Řídící orgán může rozhodnout v konkrétním případě i jinak, pokud je to v zájmu dodržení regulérnosti soutěže.

článek 8
Pořadí družstev v soutěži

 1. Vítězem příslušné třídy (skupiny) soutěže je družstvo, které dosáhne největšího počtu bodů. Družstvo, které dosáhne nejmenšího počtu bodů se umístí poslední.

 2. Pokud mají po ukončení soutěže dvě nebo více družstev stejný počet bodů, rozhoduje o jejich pořadí v tabulce větší počet bodů získaný ve vzájemných utkáních. Jestliže je stejný, rozhoduje nejdříve lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání a posléze větší počet branek vstřelený ve vzájemných utkáních. Pokud ani tato kritéria nerozhodnou, rozhodne lepší brankový rozdíl ze všech utkání v soutěži a je-li i ten stejný, zaujme vyšší pořadí v tabulce to družstvo, které vstřelilo v celé soutěži více branek. Není-li možno rozhodnout o pořadí ani podle předchozího kritéria, sehrají družstva kvalifikační utkání podle rozhodnutí řídícího orgánu, to však jen v případě, má-li se určit postupující nebo sestupující. O vyšším pořadí v tabulce je možno rozhodnout i losem v případě časové tísně, kdy kvalifikační utkání již nelze sehrát.

 3. Není-li po skončení rozhodujícího utkání kvalifikace možno určit vítěze, prodlouží se po pětiminutové přestávce utkání o 2 × 15 minut. Zůstane-li po odehrání prodloužení brankový stav stejný, rozhodnou o vítězi kopy ze značky pokutového kopu prováděné podle Přílohy A Pravidel fotbalu. Řídící orgán může ve svém předpisu stanovit, že padne-li v době prodloužení utkání branka, utkání se tímto okamžikem ukončí ve prospěch družstva, které branku vstřelilo („zlatý gól“).

 4. V průběhu soutěže se pořadí družstev v případě, že mají stejný počet bodů stanoví podle lepšího brankového rozdílu a když je stejný, zaujme vyšší pořadí to družstvo, které v dosud odehrané soutěži vstřelilo větší počet branek. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, obsadí družstva příslušná pořadí v tabulce společně.

 5. Má-li se po skončení třídy soutěže, která má více skupin stanovit pořadí dalšího či dalších kandidátů postupu, kteří se umístili ve skupinách na 2., 3., případně dalších místech, nebo mají-li se určit sestupující z družstev, která obsadila ve skupinách stejné pořadí, je úspěšnější to družstvo, které získalo větší počet bodů. Jestliže je stejný, rozhoduje lepší brankový rozdíl ze všech utkání ve skupině a je-li rovněž stejný, rozhodne o pořadí větší počet vstřelených branek. Jestliže je i ten stejný, sehrají družstva kvalifikační utkání podle rozhodnutí řídícího orgánu, nebo rozhodne los v případě časové tísně, kdy kvalifikační utkání již nelze sehrát.

 6. Pokud se má rozhodnout v případě uvedeném v odst. 5, ale v jednotlivých skupinách skončila soutěž s nestejným počtem družstev, je z dalších kandidátů postupu, kteří se umístili na 2., 3., případně dalších místech nebo mají-li se určit sestupující z družstev, která obsadila ve skupinách stejné pořadí, úspěšnější to družstvo, u něhož počet získaných bodů dělený počtem sehraných utkání činí větší číslo. Pokud je toto číslo stejné, rozhoduje lepší brankový rozdíl ze všech utkání ve skupině. Je-li i ten stejný je úspěšnější to družstvo, u něhož počet vstřelených branek dělený počtem sehraných utkání, činí větší číslo. Nebylo-li by možno rozhodnout ani podle předchozího kritéria, sehrají družstva kvalifikační utkání podle rozhodnutí řídícího orgánu, nebo rozhodne los v případě časové tísně, kdy kvalifikační utkání již nelze sehrát.

článek 9

Řídící orgán může v rozpisu soutěže stanovit, že uspořádá soutěž i jiným způsobem, než je uvedeno v článku 6 a pro postupy a sestupy určit jiné podmínky, než jsou stanoveny v článcích 7 a 8 (baráž, play-off, apod.). Pravidla pro takové soutěže stanoví řídící orgán předem v rozpisu soutěží.

článek 10

V případě, že klub má v soutěžích zařazeno více družstev než jedno v jedné věkové kategorii, upravuje se postup nebo sestup těchto družstev takto:

 1. Sestupuje-li z vyšší třídy soutěže družstvo A do nižší třídy soutěže, kde hraje družstvo B téhož klubu, které ze soutěže nesestupuje ani nepostupuje, zařadí řídící orgán soutěže do této soutěže pouze jedno družstvo, a to A, kdežto druhé, družstvo B, zařadí do soutěže o jednu třídu nižší. V takovém případě je družstvo B považováno za jedno ze sestupujících družstev.

 2. Má-li družstvo B téhož klubu postoupit do vyšší třídy soutěže, kde však hraje a ze soutěže nesestupuje ani do ní nepostupuje družstvo A téhož klubu, nepostupuje družstvo B do vyšší třídy soutěže, ale postoupí tam další nejlépe se umístivší družstvo jiného klubu, pokud vyhovuje podmínkám účasti ve vyšší soutěži. V krajských a okresních mistrovských soutěžních třídách, v nichž je vytvořeno více skupin, může řídící orgán soutěže povolit start dvou družstev jednoho klubu odděleně v jednotlivých skupinách stejné třídy soutěže.


Náležitosti klubů

článek 11

 1. 1. Aby se kluby mohly zúčastňovat soutěží, musí splňovat podmínky stanovené soutěžním řádem a příslušnými rozpisy soutěží.

 2. Řídicí orgán v rozpisu soutěží musí stanovit jako povinnost pro účast družstva dospělých v mistrovské soutěži mít v témž soutěžním ročníku, v němž se zúčastňuje jeho A družstvo určité třídy soutěže, odpovídající počet družstev mládeže zapojených do soutěží. Tuto povinnost může řídicí orgán kompenzovat uložením peněžní částky v případě, že klub prokazatelně nemá možnost zajistit pro soutěž stanovený počet družstev mládeže a uložit finanční kompenzaci v plné výši, stane-li se, že družstvo mládeže z jakýchkoli důvodů soutěž nedokončí. Řídicí orgán může stanovit i jiné další povinnosti pro účast družstva v soutěži, případně jejich nesplnění zatížit rovněž peněžní kompenzací. Podmínky pro účast družstva dospělých v soutěži musí být v rozpisu soutěží stanoveny vždy pro příští soutěžní ročník.

 3. Nesplňuje-li klub podmínky stanovené soutěžním řádem nebo rozpisem soutěží pro účast svého družstva v soutěži, nemůže být takové družstvo do soutěže zařazeno. To se netýká případu, kdy řídící orgán umožní splnit podmínky spočívající v peněžním plnění až v průběhu soutěže. Takové peněžní plnění je v případě prodlení s jeho úhradou vymahatelné v disciplinárním řízení, případně za použití čl. 5 odst. 2.

článek 12

Kluby, mající zařazena svá družstva do soutěží, jsou povinny:

 1. Mít hráče, kteří jsou zařazeni do družstev, registrované podle registračního řádu ČMFS.

 2. Podat ve stanoveném termínu přihlášku do soutěže s písemným prohlášením , že klub je finančně a hospodářsky zajištěn a soutěž řádně dokončí.

 3. Řídit se ustanoveními soutěžního řádu, rozpisem příslušné soutěže, jakož i ostatními řády a předpisy, usneseními orgánů ČMFS a obecně závaznými právními předpisy.

 4. Učinit všechna opatření k dodržení termínové listiny a sehrání všech utkání, usilovat o jejich hladký průběh a přispívat k dodržení regulérnosti soutěže.

 5. Vedle výše uvedených povinností jsou kluby rovněž povinny uvolňovat své hráče pro účely státní reprezentace ve všech kategoriích (žáci, dorostenci, dospělí, ženy) podle rozhodnutí ČMFS. Rozpisy příslušných soutěží mohou stanovit klubům obdobnou povinnost pro účely okresních, krajských či českých a moravských výběrů. Tato povinnost se netýká hráčů, kteří jsou zařazeni v seznamech státní reprezentace mládeže pro určité období.

 6. Mít trenéra s trenérskou kvalifikací ČMFS nebo s kvalifikací, kterou ČMFS uznává, pokud to rozpis soutěže stanoví.


Náležitosti hráčů

článek 13
Registrace

 1. Aby mohl hráč startovat v soutěžním utkání, musí být zaregistrován podle registračního řádu ČMFS a vybaven registračním průkazem, kterým se prokáže rozhodčímu. Bez registračního průkazu nesmí být hráč připuštěn ke startu v soutěžním utkání, pokud není dále stanoveno jinak.

 2. Dostaví-li se celé družstvo k utkání bez registračních průkazů, oznámí to kapitán (u mládeže vedoucí družstva) rozhodčímu utkání a ten tuto skutečnost zaznamená v zápisu o utkání zároveň s důvodem, proč nebyly registrační průkazy celého družstva předloženy. Vyžádá si prohlášení, že všichni hráči startují oprávněně a jsou řádně zaregistrováni v klubu, za jehož družstvo startují. Toto prohlášení potvrdí svým podpisem kapitán, trenér a vedoucí družstva.

 3. Rozhodčí provede za účasti kapitánů obou družstev (u mládeže kapitánů a vedoucích obou družstev) identifikaci všech startujících hráčů tak, že všichni hráči předloží osobní doklad s fotografií, jímž může být věrohodně prokázána jejich totožnost (občanský průkaz, pas, vojenský doklad a pod.). Hráče, kteří žádný osobní doklad nemají, rozhodčí k utkání nepřipustí. To neplatí pro soutěže žáků, kde může být v takovém případě utkání sehráno, pokud s tím vysloví souhlas vedoucí obou družstev a tento souhlas stvrdí do zápisu o utkání. Zároveň družstvo, které nemá registrační průkazy, sepíše prohlášení o tom, že hráči jsou řádně registrováni a hrají oprávněně. Toto prohlášení podepíší kapitán, vedoucí a trenér.

 4. Družstvo, jehož hráči nastoupí k utkání bez registračních průkazů, předloží je buď během utkání, nebo bezprostředně po ukončení utkání rozhodčímu anebo nejpozději do 48 hodin od začátku utkání příslušnému řídícímu orgánu soutěže. Nemůže-li klub průkazy předložit proto, že byly zničeny, ztraceny nebo odcizeny, předloží ve stejné lhůtě dodatečné vysvětlení těchto okolností. Řídící orgán soutěže posoudí důvody, proč nastoupili hráči bez registračních průkazů a rozhodne o dalších opatřeních. Vůči družstvu budou vyvozeny herní důsledky, prokáže-li se, že některý hráč startoval neoprávněně.

 5. Jestliže vznikne důvodné podezření, že družstvo nepředložilo rozhodčímu registrační průkazy všech hráčů proto, aby zakrylo skutečnost, že průkaz chyběl byť jen i jedinému hráči, vyvodí z toho řídící orgán soutěže herní důsledky a viníci budou postiženi též disciplinárně. Důvodným podezřením se rozumí zjištěná skutečnost, známá viníkům, která hráči bránila prokázat se registračním průkazem.

článek 14
Lékařská prohlídka

 1. Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce.

 2. Hráč proto musí vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.“ Za hráče mladšího 18 let podepíše takové prohlášení jeho zákonný zástupce.

 3. Prohlášení, musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle odst. 2 provádějí řídicí orgány soutěží, které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny postihnout klub pořádkovou pokutou podle článku 57 písm.a).


Náležitosti družstev

článek 15
Soupiska

 1. Soupiska je doklad potvrzený řídícím orgánem soutěže, který určuje příslušnost hráčů k určitému družstvu klubu, od něhož se odvozuje režim startu těchto hráčů i za jiná družstva klubu.

 2. Soupiska se vyhotovuje zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěže.

 3. Soupisku vyplní klub čitelně hůlkovým písmem nebo strojem na předepsaném tiskopisu. Na soupisce uvede 11 hráčů, kteří patří do příslušné věkové kategorie.

 4. Klub je povinen předložit soupisku řídícímu orgánu soutěže ve stanoveném termínu ke kontrole a potvrzení. Nepředložení soupisky ve stanoveném termínu může mít za následek uložení pořádkové pokuty.

 5. Změny v soupisce v průběhu té poloviny soutěže, na níž soupiska platí, se provádějí podle ustanovení příslušných rozpisů soutěží a potvrzují je řídící orgány soutěží.

článek 16
Větší počet družstev

 1. Kluby, mající v jedné věkové kategorii jen jedno družstvo přihlášené do soutěže, soupisku tohoto družstva nepředkládají.

 2. Kluby mající v jedné věkové kategorii v různých třídách soutěže dvě družstva, předloží řídícímu orgánu soutěže jen soupisku družstva startujícího ve vyšší třídě soutěže (A).

 3. Kluby mající v jedné věkové kategorii v různých třídách soutěže tři družstva, předloží řídícímu orgánu soutěže soupisky družstev startujících ve vyšších třídách soutěže (A a B). Obdobně se postupuje, má-li klub v různých třídách soutěží jedné věkové kategorie více družstev než tři.

 4. Pokud družstva klubu startují v soutěžích řízených různými řídícími orgány ČMFS, předloží klub soupisku orgánu ČMFS, který řídí soutěž, v níž startuje A družstvo klubu a potvrzené kopie předloží orgánům nižších soutěží, v nichž startuje B družstvo či ještě další družstva klubu.

 5. Kluby, které mají v jedné věkové kategorii v jedné třídě soutěže dvě nebo více družstev v různých skupinách této třídy soutěže, vyhotovují seznam všech hráčů každého takového družstva.

článek 17
Start hráčů za různá družstva

 1. Hráči uvedení na soupisce mohou startovat v soutěžních utkáních za družstvo, na jehož soupisce jsou uvedeni. Za družstvo startující v nižší soutěži mohou nastoupit v jednom soutěžním utkání vždy nejvýše dva hráči ze soupisek družstev startujících ve vyšší soutěži. Toto ustanovení platí ve všech třídách soutěží. Rozpis soutěže stanoví režim nastupování hráčů uvedených v seznamech podle čl. 16 odst. 4 za různá družstva téže třídy soutěže. Neoprávněné nastoupení hráče v nižší soutěži (třetí hráč) a porušení ustanovení rozpisu soutěže v záležitosti režimu nastupování hráčů uvedených v seznamech podle čl. 16 odst. 4 bude postiženo herními důsledky i disciplinárně.

 2. Hráči uvedení na soupiskách mohou startovat v soutěžních utkáních za družstva ve vyšších soutěžích.

 3. Hráči klubu, neuvedení na žádné soupisce, mohou startovat za všechna družstva klubu v příslušné věkové kategorii.

 4. Rozpisy soutěží mohou stanovit, že hráč uvedený na soupisce musí nastoupit v určitém počtu utkání, případně určitou dobu v jednom utkání, či stanovit pro využití hráčů uvedených na soupisce další podmínky.

článek 18
Porušení ustanovení o soupisce

Zneužití soupisky, její falšování, nenastupování hráčů ze soupisky podle předpisu a uvádění nepravdivých údajů bude podle charakteru a intenzity poklesku postihováno pořádkovými pokutami a disciplinárními tresty.

Povinnosti pořadatele utkání

článek 19
Pořadatelský klub

 1. Pořadatelem utkání je klub, který podle rozlosování řídicího orgánu soutěže musí sehrát utkání na hřišti, jež v přihlášce do soutěže označil jako vlastní hřiště s výhradou použití čl. 29 soutěžního řádu. V rozpisu soutěže je uváděn na prvním místě. Je nepřípustné, aby pořadatel sehrál utkání na hřišti soupeře.

 2. Pořadatelský klub je povinen při utkání a v souvislosti s ním zajistit bezpečnost hráčů, rozhodčích, delegovaných orgánů, jakož i pořádek v prostoru stadionu a dostát povinnostem uvedeným v čl. 20 a 21.

článek 20

Pořadatelský klub má následující technické povinnosti:

 1. V souladu s pravidly fotbalu připravit hrací plochu a míče a mít k dispozici formulář zápisu o utkání, píšťalku, červenou a žlutou kartu, hodinky, minci na losování a praporky pro asistenty rozhodčího.

 2. Zajistit pro soupeře a rozhodčí čisté, dostatečně velké, uzamykatelné, v chladných dnech vytápěné šatny, které jsou vybaveny věšáky a umožnit jim řádně se umýt.

 3. Vyhradit pro delegáta utkání případně další úřední osoby místo, z něhož budou mít dobrý rozhled na hrací plochu a celý prostor hřiště.

 4. Zajistit zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc. Za poskytnutí první pomoci v době utkání odpovídá osoba, jejíž jméno, příjmení a rodné číslo se uvádí v Zápisu o utkání, pokud rozpis soutěže nestanoví jinak. První pomoc je zdravotní služba povinna poskytnout jak divákům tak příslušníkům obou družstev (čl. 53), nemají-li vlastního lékaře či zdravotníka. Mít k dispozici vhodné prostory pro výkon antidopingové kontroly, pokud tak stanoví rozpis příslušné soutěže.

 5. Zajistit, aby v rozhlasových relacích bylo obecenstvo vhodnou formou informováno o činnosti obou klubů. Hlavním úkolem rozhlasových relací je však přispět k zajištění pořádku a klidu v hledišti.

 6. Poskytnout vhodné občerstvení hostujícímu družstvu a rozhodčím v poločase utkání.

 7. Zabezpečit stálou službu před kabinou rozhodčích.

 8. Převzít dopravní prostředky rozhodčích a delegátů, určit jim místo k parkování a řádně je opatrovat. Zajistit bezpečné uložení osobních věcí hráčů, funkcionářů, rozhodčích a delegátů v šatnách. Pokud o to uvedení účastníci utkání požádají, je pořadatel utkání povinen zabezpečit úschovu jejich peněz a cenností. Za škody na převzatých dopravních prostředcích, uložených věcech, uschovaných penězích a cennostech odpovídá pořadatel utkání podle zákona.

 9. Umožnit televizní, filmový, videorekordérový nebo obdobný záznam utkání řídicímu orgánu soutěže a hostujícímu družstvu.

 10. Hlásit týž den, kdy utkání skončilo, telefonicky, faxem či telegraficky, výsledek utkání institucím určeným v rozpisu soutěže.

 11. Vyplatit bezprostředně po skončení utkání podle předložených dokladů odměny a náhrady rozhodčím a delegátům utkání, pokud řídicí orgán soutěže nestanoví jinak.

 12. Zajistit:
  1. včasné otevření pokladen podle povahy utkání,
  2. označit ceny vstupenek na viditelném místě,
  3. vstup do prostorů stadionu a hlediště s řádně zakoupenou vstupenkou nebo průkazem opravňujícím ke vstupu,
  4. instalaci a řádný chod turniketů, pokud tak stanoví rozpis příslušné soutěže.

 13. Zabezpečit řádný technický stav umělého osvětlení, včetně provozu náhradních osvětlení a zdrojů elektrické energie při dodržení všech provozních předpisů. Za obsluhu a opravu v době utkání odpovídá hlavní osvětlovač, jehož jméno, příjmení a rodné číslo se uvádí do zápisu o utkání, pokud rozpis soutěže nestanoví něco jiného.

 14. Zajistit vhodné osoby pro výkon funkce oddílových pomezních rozhodčích v případě, že by nebylo možné tyto osoby zajistit postupem podle čl. 40.

 15. Zajistit pořadatelský sbor v potřebném počtu a kvalitě podle kategorií utkání, či rozpisu příslušné soutěže a to tak, aby byl funkční od doby soustřeďování diváků až do doby jejich odchodu ze stadionu, případně zajistit účast policie event. jiné bezpečnostní služby na utkání za účelem jeho klidného a regulérního průběhu. Pořadatelský sbor se řídí ustanoveními tohoto řádu, řádem pořadatelské služby, případně spolupracuje s Policií ČR ve smyslu dohody mezi Policií ČR a ČMFS.

 16. Zpracovat a řídicímu orgánu soutěže předložit řád pořadatelské služby, případně plnit další povinnosti (např. vytvořit podmínky pro práci sdělovacích prostředků), pokud to vyplývá z příslušných rozpisů soutěží. Klubům se doporučuje uzavřít s místně příslušnými útvary policie prováděcí dohody k dohodě mezi Policií ČR a ČMFS.

článek 21

Pořadatelský klub má následující pořádkové povinnosti:

 1. Neumožnit přístup do prostoru stadionu osobám podnapilým, ozbrojeným či osobám vnášejícím předměty, kterými by mohly ohrozit život nebo zdraví ostatních účastníků utkání.

 2. Zabezpečit zákaz vstupu do ohraničeného prostoru hřiště (u neohraničených hřišť se za prostor hřiště považuje vzdálenost dvou metrů od pomezních čar a čtyř metrů od brankových čar) všem osobám kromě:
  1. rozhodčích a příslušníků družstev (čl. 53);
  2. pořadatelů, příslušníků policie či pořádkových služeb, podavačů míčů event. dalších osob oprávněných na základě řádu pořadatelské služby či jiných předpisů;
  3. fotoreportérů, rozhlasových, televizních a filmových pracovníků na příslušné povolení pořadatelského klubu;

 3. Umožnit vstup na hrací plochu v průběhu utkání jen hráčům a rozhodčím. Další osoby mohou vstoupit na hrací plochu jen se souhlasem rozhodčího.

 4. Pořadatelský klub odpovídá za to, že na hřiště nebudou vhazovány žádné předměty a že v hledišti nebude docházet k výtržnostem, rvačkám či k verbálním projevům hanobícím příslušnost k rase, národu, etniku či k jiným projevům porušování občanského soužití.

článek 22
Hlavní pořadatel

 1. Hlavní pořadatel je orgánem pořadatelského klubu, který spolu s klubem je odpovědný za plnění povinností uvedených v čl. 20 a 21.

 2. Před utkáním, v jeho průběhu i po jeho skončení je povinen respektovat pokyny rozhodčího a delegáta svazu k zajištění pořadatelské služby a bezpečnosti účastníků utkání, a to až do jejich odjezdů z prostoru stadionu, event. na jejich požádání až na hranice obce.

 3. Ve spolupráci s policií, případně dalšími pořádkovými službami, je hlavní pořadatel povinen učinit veškerá opatření ke zjištění totožnosti pachatelů, kteří porušili zákony a omezení uvedená v čl. 21 a nahlásit je řídicímu orgánu soutěže.

 4. Hlavní pořadatel musí být viditelně označen nápisem „Hlavní pořadatel“. Toto označení musí být výrazně odlišné od označení ostatních pořadatelů. V zápisu o utkání je hlavní pořadatel uveden jménem, příjmením, rodným číslem, pokud rozpis soutěže nestanoví něco jiného. Hlavní pořadatel nesmí zároveň vykonávat funkci oddílového hlavního ani pomezního rozhodčího a nesmí být ani příslušníkem družstva (čl. 53). Bez hlavního pořadatele a jeho podpisu na Zápisu o utkání rozhodčí utkání nezahájí.

článek 23
Pořadatelé

Pořadatelský sbor je povinen:

 1. Pořadatelský sbor musí být složen z osob starších 18 let, které jsou poučeny o svých úkolech a povinnostech hlavním pořadatelem. Pořadatelský sbor tvoří:
  1. zástupce hlavního pořadatele,
  2. pořadatelé, uvaděči a pokladníci,
  3. zdravotní služba (lékař nebo zkušený zdravotník),
  4. hlasatel,
  5. hlavní osvětlovač,
  6. videotechnik

 2. Počet pořadatelů stanoví pro jednotlivé soutěže řídicí orgán v rozpisu soutěží nebo jej s ohledem na situaci pořadatelského klubu stanoví podle potřeby případ od případu.

 3. Pořadatelé musí být označeni výrazným a nezaměnitelným způsobem.

článek 24
Odpovědnost

 1. Za nesplnění nebo porušení povinností uvedených v čl. 20 odpovídá pořadatelský klub podle čl. 57 písm. a) soutěžního řádu. Sankce stanoví řídicí orgán soutěže (STK atd.).

 2. Za nesplnění nebo porušení povinností uvedených v čl. 21 odpovídá pořadatelský klub a hlavní pořadatel podle míry svého zavinění. Sankce stanoví v disciplinárním řízení příslušná disciplinární komise.

 3. Jednotliví pořadatelé nejsou individuálně disciplinárně odpovědni. Pokud poruší nebo nesplní své povinnosti odpovídá za to pořadatelský klub, případně hlavní pořadatel.

 4. Jestliže porušení nebo nesplnění povinností stanovených v čl. 20 a 21 lze podřadit pod některý ze znaků uvedených v čl. 58, budou vůči klubu řídicí komisí soutěže vyvozeny herní důsledky.

 5. Proti účastníkům utkání, kteří naruší veřejný pořádek a bude zjištěna jejich totožnost, musí být zavedeno disciplinární, přestupkové nebo trestní řízení podle charakteru a závažnosti narušení a právního postavení narušitele. Pokud se podaří zjistit totožnost osob, které se dopustily porušování občanského soužití nebo neoprávněně vnikly do hřiště či na hrací plochu, bude to mít jako polehčující okolnost vliv na posuzování disciplinárního provinění klubu. Jako polehčující okolnost budou posuzovány rovněž případy, kdy pořadatelská služba, policie či pořádková služba zasáhnou efektivně proti narušitelům pořádku.


Povinnosti hostujícího družstva

článek 25

 1. Dostavit se včas na utkání a využít všechny možnosti pro to, aby nemusela být čerpána čekací doba.

 2. Poskytovat pořádajícímu klubu součinnost k zajištění bezpečnosti účastníků utkání a ke klidnému a regulérnímu průběhu utkání.


Hřiště

článek 26

  1. Utkání všech soutěží se hrají pouze na těch hřištích, která schválil řídící orgán soutěže. Jakékoli změny na hrací ploše a na hřišti vůbec, musí být hlášeny řídícímu orgánu soutěže a ten musí hřiště znovu schválit. Hrací plocha musí odpovídat pravidlům fotbalu.
  2. Nově zbudované hřiště s umělým trávníkem třetí generace, na něž klub obdrží písemné atestační osvědčení od ČMFS, může být používáno ke všem soutěžním utkáním mládeže a dospělých i bez výslovného souhlasu příslušného řídicího orgánu s výjimkou utkání I. Gambrinus ligy a II. ligy dospělých. Na hřišti s tímto povrchem však v žádném případě nelze používat sportovní obuv s vyměnitelnými kolíky.

 1. Na hřištích, kde je instalováno umělé osvětlení se mohou hrát soutěžní utkání na základě schválení příslušného řídícího orgánu soutěže po předložení dokumentace a vyjádření odborného, k tomu určeného podniku o kvalitě a intenzitě osvětlení. Utkání je možno hrát za denního světla a v jeho průběhu zapojit umělé osvětlení. Toto opatření musí být předem projednáno s rozhodčím a delegátem, a to zejména v případě, když utkání je zahájeno v úřední hodinu a stav počasí by mohl zapříčinit předčasné ukončení utkání.

 2. V případě poruchy na zařízení či přerušení dodávky proudu ze sítě se stanoví čekací doba na 60 minut. Vznikne-li v jednom utkání několikrát porucha na zařízení nebo je-li několikrát přerušena dodávka proudu ze sítě, nemá čekací doba v součtu trvat déle než 60 minut.

 3. Bude-li dodávka proudu nebo porucha na zařízení přesahovat stanovenou čekací dobu a nejsou-li předpoklady pro znovuzahájení utkání, rozhodčí utkání předčasně ukončí. Kluby jsou povinny se dohodnout na sehrání nového utkání, jinak stanoví termín řídící orgán soutěže po prověření okolností, které způsobily předčasné ukončení utkání.

 4. Běžnou kontrolu osvětlení zabezpečuje pravidelně příslušný fotbalový klub. Kontrolu intenzity osvětlení provádí ve stanovených termínech odborná organizace, schválená ČMFS.

článek 27

 1. V souladu s pravidly fotbalu pořádající klub řádně připraví a vyznačí hrací plochu. Rozhodnutí o tom, zda hrací plocha byla řádně připravena a vyznačena, přísluší podle pravidel fotbalu rozhodčímu utkání. Nesehraje-li se utkání z viny klubu pro nepřipravenost hrací plochy (případně schválené náhradní plochy) bude pořádající klub potrestán herními důsledky podle čl. 58 odst. 2.

 2. O způsobilosti hrací plochy ke hře rozhoduje výhradně rozhodčí. Při rozhodování postupuje podle pravidel fotbalu a musí dbát na to, aby nebylo ohroženo zdraví či bezpečnost hráčů, ale též na to, aby zbytečně nebyl poškozen sport. Neuzná-li rozhodčí hrací plochu za způsobilou k soutěžnímu utkání, nemůže být považována za způsobilou ani pro přátelské utkání. Na takové ploše nemůže řídit utkání ani jiný rozhodčí.

článek 28

 1. Řídící orgán může povolit pro určitou soutěž, určitý klub nebo roční období výjimku z povinnosti hrát utkání na travnaté hrací ploše.

 2. Řídící orgán stanoví normy minimálního vybavení hřiště pro jednotlivé soutěže (hygienické a sociální vybavení, oplocení, pomocné vyznačení, apod.), které kontroluje.

 3. Řídící orgán může v rozpisu soutěže stanovit podmínky používání hlavních a náhradních hracích ploch v průběhu sezóny.

článek 29

V případě změny místa utkání z důvodů nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce, uzavření hřiště, apod.) musí pořádající klub včas oznámit řídícímu orgánu soutěže i soupeřům místo, na kterém budou utkání hrána. Změnu místa i hrací plochu musí schválit řídící orgán soutěže.

Termíny a začátky utkání

článek 30
Termíny a pořad utkání

 1. Termíny utkání schvaluje řídící orgán soutěže. Termíny uvedené v termínové listině a rozpisu soutěže jsou závazné pro všechna družstva příslušné soutěže.

 2. Družstva mohou sehrát svá utkání mimo stanovený termín, jestliže jejich dohodu schválí řídící orgán soutěže.

 3. Pokud nemůže být utkání sehráno nebo bylo předčasně ukončeno bez viny některého družstva, je povinností obou družstev prostřednictvím kapitánů a vedoucích, nahlásit rozhodčímu utkání dohodu na shodném náhradním termínu utkání (utkání se musí hrát nejpozději do 14 kalendářních dnů od původního termínu utkání, pokud řídicí orgán v rozpisu soutěže nestanoví jinak), který uvede rozhodčí do zápisu o utkání a podepíší ho kapitáni a vedoucí družstev. Dohoda podléhá schválení řídícího orgánu soutěže. Pokud nedojde k dohodě, uvede tuto skutečnost rozhodčí do zápisu o utkání a kapitáni a vedoucí družstev toto vyjádření podepíší. V takovém případě nařídí náhradní termín řídící orgán soutěže tak, aby byla zaručena regulérnost soutěže.

 4. Řídící orgán soutěže má právo ve výjimečných a odůvodněných případech provádět změny v termínové listině.

článek 31
Hlášení utkání

 1. Řídicí orgán soutěže vydá před zahájením podzimní části soutěže a před zahájením jarní části soutěže termínovou listinu všech utkání příslušné části soutěže s uvedením termínů a hodin začátků utkání. Termínová listina je pro kluby závazná.

 2. Utkání nemusí klub hlásit řídicímu orgánu soutěže, ani soupeřům, hraje-li se podle rozpisu soutěže a termínové listiny. Změny termínů utkání, začátků utkání a místa konání utkání je pořádající klub povinen předložit ke schválení řídicímu orgánu soutěže nejpozději 21 dnů před termínem konání utkání a tuto skutečnost ve stejné lhůtě sdělit i soupeři. Zásady uvedené v tomto odstavci se uplatní jen tehdy, pokud není jiný postup stanoven řídicím orgánem soutěže. Řídicí orgán je oprávněn za hlášení změn stanovit přiměřený poplatek.

článek 32
Začátky utkání

 1. Začátky utkání mistrovských soutěží se určují takto:
     od    do   denní světlo umělé osvětlení
     1. 1.  15. 2.  13.30 hod.  15.30 hod.
    16. 2.   1. 3.  14.00 hod.  16.00 hod.
     2. 3.  15. 3.  14.30 hod.  16.30 hod.
    16. 3.  31. 3.  15.00 hod.  17.00 hod.
     1. 4.  15. 4.  15.30 hod.  17.30 hod.
    16. 4.  30. 4.  16.00 hod.  18.00 hod.
     1. 5.  15. 5.  16.30 hod.  18.30 hod.
    16. 5.  15. 6.  17.00 hod.  19.00 hod.
    16. 6.  31. 7.  17.30 hod.  19.30 hod.
     1. 8.  15. 8.  17.00 hod.  19.00 hod.
    16. 8.  31. 8.  16.30 hod.  18.30 hod.
     1. 9.  15. 9.  16.00 hod.  18.00 hod.
    16. 9.  30. 9.  15.30 hod.  17.30 hod.
     1.10.  15.10.  15.00 hod.  17.00 hod.
    16.10.  31.10.  14.30 hod.  16.30 hod.
     1.11.  15.11.  14.00 hod.  16.00 hod.
    16.11.  31.12.  13.30 hod.  15.30 hod.
  

 2. Dnem, kdy vstupuje v platnost letní čas v ČR, stanoví se začátky utkání dle odst. 1 o jednu hodinu později.

 3. Termín a začátek utkání vysílaného TV se stanoví po vzájemné dohodě mezi řídícím orgánem soutěže, pořádajícím klubem a TV.

 4. Pokud není začátek utkání při umělém osvětlení stanoven řídícím orgánem soutěže, je pořádající klub povinen konání utkání při umělém osvětlení oznámit řídícímu orgánu soutěže a soupeři nejméně 21 dnů předem.

 5. Příslušný řídící orgán soutěže může stanovit začátky jednotlivých utkání odchylně od odst. 1.


Zahájení utkání

článek 33
Nástup družstva

Družstvo je povinno nastoupit k utkání ve stanovenou hodinu. Rozhodčí zahájí hru, je-li na hrací ploše přítomno nejméně 7 hráčů každého družstva ustrojených podle příslušných ustanovení pravidel fotbalu a byl-li mu odevzdán řádně vyplněný zápis o utkání s podpisy kapitánů družstev (v utkáních mládeže s podpisy kapitánů a vedoucích družstev) a registrační průkazy hráčů a náhradníků uvedených v zápisu o utkání.

článek 34

 1. Pokud družstvo nastoupilo k utkání s menším počtem hráčů než 11, má právo doplnit počet hráčů na 11 kdykoli v průběhu utkání, ale jen když je míč ze hry. Nastupující hráč musí (pokud jeho registrační průkaz nebyl předložen ke kontrole před utkáním) předložit rozhodčímu svůj registrační průkaz a kapitán soupeřova družstva má právo ihned provést kontrolu totožnosti. Zápis je třeba doplnit, případně opravit v poločase utkání nebo ihned po jeho skončení. Zápis doplní, případně opraví kapitán družstva nebo jeho zástupce (v utkáních mládeže vedoucí družstva).

 2. Náhradníci, jejichž jména nebyla zapsána do zápisu o utkání před podpisem kapitána, mohou být nasazeni do hry a do zápisu doplněni dodatečně, jen jestliže to výslovně umožňuje rozpis příslušné soutěže.

článek 35
Kontrola totožnosti

 1. Kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků družstev je možné na vyžádání kapitána provést po podpisu zápisu kapitánem před utkáním a nejpozději před zahájením druhého poločasu utkání. V utkáních mládeže žádá o kontrolu totožnosti vedoucí družstva spolu s kapitánem.

 2. Pokud je kapitánem družstva vyžádána kontrola totožnosti:
  1. provádí ji kapitáni družstev, kterým rozhodčí předá zkontrolované registrační průkazy. Kapitán kontrolovaného družstva představuje jednotlivé hráče svého družstva a po jejich identifikaci dle občanského průkazu či jiného dokladu osvědčujícího totožnost občana, přebírá od kontrolujícího kapitána registrační průkazy zkontrolovaných hráčů. Při utkání mládeže se kontrola provádí stejným způsobem za přítomnosti vedoucích družstev, kteří mají právo činit dotazy na osobní údaje jednotlivých hráčů vzhledem k tomu, že žáci vesměs osobní doklady nemají. Výsledek kontroly totožnosti oznámí kapitáni (u mládeže vedoucí) rozhodčímu a vrátí mu registrační průkazy. Výsledkem kontroly totožnosti je vznesení nebo nevznesení námitky proti startu hráče a rozhodčí je poznamená do zápisu o utkání a nechá podepsat kapitány (u mládeže kapitány a vedoucími) družstev. Hráč, který odstoupil ze hry v průběhu I. poločasu nebo sehrál celý I. poločas, ale nenastoupí do II. poločasu, je povinen za účelem eventuálního provedení kontroly totožnosti setrvat v prostoru kabin svého družstva do zahájení II. poločasu utkání. Pokud hráč, který nastoupil ve II. poločasu, ať již od jeho začátku nebo až v jeho průběhu, odstoupí ze hry před ukončením utkání (střídání, vyloučení, zranění apod.), je povinen setrvat z tohoto důvodu v prostoru kabin svého družstva do podpisu zápisu o utkání oběma kapitány. Do podpisu zápisu oběma kapitány jsou povinni rovněž setrvat v prostoru kabin všichni hráči, kteří byli v době ukončení utkání účastni hry. V době mezi ukončením utkání a podpisem zápisu oběma kapitány je možno provést v individuálních případech kontrolu totožnosti každého z hráčů nastoupivších do hry ve II. poločasu i tehdy, když se jí hráč již jednou podrobil. Uskutečňuje-li se kontrola totožnosti po ukončení utkání, použijí se ustanovení písmen b) – g) přiměřeně skutečnosti, že utkání již skončilo.
  2. Pokud proti totožnosti hráče byla kapitánem družstva nebo u mládeže vedoucím družstva vznesena námitka, provede identifikaci takového hráče sám rozhodčí. Jestliže se přesvědčí, že hráč startuje na cizí registrační průkaz, tohoto hráče vyloučí, registrační průkaz odebere a zašle spolu se zápisem o utkání řídícímu orgánu soutěže. Není-li rozhodčí přesvědčen o startu hráče na cizí registrační průkaz, dotazem zjistí hráčovy osobní údaje a adresu trvalého bydliště, a to i vojáků, a toto uvede do zápisu o utkání. Takto zjištěné údaje podepíše hráč, kapitán a vedoucí družstva. Rozhodčí hráče připustí k další hře a po utkání zašle registrační průkaz spolu se zápisem o utkání řídícímu orgánu soutěže.
  3. Pokud hráč, hráči nebo celé družstvo odmítne kontrolu totožnosti, vznese kapitán družstva, které požadovalo kontrolu provést, námitku proti startu hráče, hráčů nebo celého družstva. Rozhodčí tuto skutečnost uvede do zápisu o utkání a po utkání zašle registrační průkaz hráče nebo hráčů, kteří se odmítli podrobit kontrole totožnosti, spolu se zápisem o utkání řídícímu orgánu soutěže.
  4. Kontrolu totožnosti družstva je u kontrolovaného družstva povinen zabezpečit kapitán a vedoucí družstva. Pokud hráč nebo družstvo odmítne kontrolu totožnosti a tato skutečnost je uvedena v zápisu o utkání, budou vůči družstvu, proti němuž byla uvedena tato námitka, vyvozeny herní důsledky v souladu s čl. 58 odst. 4 a 8 písm. g). Současně budou předáni k disciplinárnímu řízení kapitán, vedoucí družstva a hráč nebo hráči, kteří se odmítli podrobit kontrole totožnosti, v případě nesprávného postupu i rozhodčí.
  5. V případě vznesení námitky proti startu hráče, nebo odmítnutí kontroly totožnosti hráčem, hráči či družstvem, uvedené rozhodčím do zápisu o utkání, musí se na nejbližší zasedání příslušného řídícího orgánu soutěže dostavit kapitáni, vedoucí obou družstev a hráč či hráči, proti jejichž startu byla do zápisu o utkání vznesena námitka a rozhodčí utkání.
  6. Pokud kontrola totožnosti byla provedena před utkáním, v poločase nebo po ukončení utkání, ale kapitán družstva požadujícího kontrolu totožnosti nebo jeho zástupce nepožádal rozhodčího o uvedení námitky proti startu hráče, hráčů či družstva soupeře do zápisu o utkání nejpozději po skončení utkání, považuje se dodatečně podaný protest za neopodstatněný a nepřihlíží se k němu.
  7. Neprokázání totožnosti nemusí být důvodem pro kontumaci utkání, pokud totožnost byla prokázána na jednání řídícího orgánu soutěže a hráč startoval oprávněně.

článek 36
Čekací doba

 1. Čekací doba pro obě družstva a delegovaného hlavního rozhodčího je 20 minut po úředně stanoveném začátku utkání a její čerpání je povoleno pouze v opodstatněných a prokázaných případech. K posouzení, zda byla dodržena čekací doba je příslušný rozhodčí. Pro delegované asistenty rozhodčího a čtvrtého rozhodčího čekací doba neplatí a rozhodčí zahájí utkání s jinými asistenty a bez čtvrtého rozhodčího. Řídící orgán soutěže může stanovit, že čekací dobu nelze čerpat v případech soutěžních utkání, které v zájmu regulérnosti průběhu soutěže nařídí sehrát v jeden den a hodinu. To se vztahuje i na případ uvedený v čl. 37 odst. 1.

 2. Pokud družstvo nastoupí k utkání po úředně stanoveném začátku v čekací době, v prodloužené čekací době, nebo těsně po uplynutí čekací doby nebo nastoupí opožděně do II. poločasu, je rozhodčí povinen tuto skutečnost uvést do zápisu o utkání spolu s udáním důvodů.

 3. Opakované neopodstatněné čerpání čekací doby nebo opakovaný neopodstatněný pozdní nástup do II. poločasu utkání budou považovány za porušení soutěžního řádu a postiženy podle čl. 57 písm. a).

článek 37

 1. Pokud hostující družstvo oznámí pořadateli utkání zpoždění z důvodů, které nemohlo ovlivnit (dopravní nehoda, nesjízdnost silnice, porucha dopravního prostředku, apod.) nebo dostaví-li se družstvo z těchto důvodů v průběhu čerpání řádné čekací doby, prodlužuje se čekací doba na 40 minut.

 2. Důvody čerpání eventuelně překročení řádné čekací doby,případně nedostavení se k utkání jsou družstva povinna prokázat a doložit na nejbližším zasedání řídícího orgánu soutěže.

článek 38

 1. O výsledku utkání zahájeného po uplynutí řádné čekací doby rozhodne řídící orgán soutěže na základě zjištěných a prokázaných skutečností.

 2. Jestliže pozdní začátek nebo nedostavení se k utkání zavinilo některé z družstev nebo obě družstva, má to pro viníka herní důsledky, event. disciplinární postih.


Rozhodčí a delegáti

článek 39

Řízením utkání pověřuje řídící orgán kvalifikované rozhodčí, kteří jsou držiteli platné licence rozhodčího fotbalu opravňující k řízení příslušné soutěže.

článek 40

 1. Jsou-li po uplynutí čekací doby přítomna v prostoru hřiště obě družstva s hráči, kteří mají dle zápisu o utkání nastoupit, jsou povinna utkání sehrát, i když se nedostavil delegovaný rozhodčí.

 2. Nedostaví-li se delegovaný rozhodčí v čekací době, převezme řízení utkání delegovaný asistent rozhodčího podle pořadí delegace. Nejsou-li asistenti k utkání delegováni a je-li na hřišti přítomen jiný kvalifikovaný rozhodčí, je povinen se na vyzvání přihlásit a utkání řídit. Přihlásí-li se více kvalifikovaných rozhodčích, převezme řízení utkání rozhodčí, který je zařazen na nominační listině vyšší soutěže.

 3. Není-li na hřišti přítomen žádný delegovaný ani kvalifikovaný rozhodčí, jsou oba kapitáni (u mládeže společně s vedoucími družstev) povinni dohodnout se na oddílovém rozhodčím a za jeho řízení utkání sehrát. V případě, že se nedohodnou, navrhnou kluby každý svého kandidáta a o oddílovém rozhodčím se rozhodne losem za přítomnosti obou navržených kandidátů. Dohoda, případně výsledek losování, musí být již před utkáním uvedena v zápisu o utkání a potvrzena kapitány obou družstev (u mládeže i vedoucími družstev). Oddílový rozhodčí musí být i pro utkání mládeže vždy starší 18 let. Oddílový pomezní rozhodčí musí být alespoň toho věku, který odpovídá věkové kategorii utkání.

 4. Převzal-li řízení utkání za delegovaného rozhodčího delegovaný asistent rozhodčího nebo jiný kvalifikovaný rozhodčí, řídí utkání až do konce, i kdyby se delegovaný rozhodčí opožděně dostavil. V takovém případě delegovaný rozhodčí převezme funkci asistenta rozhodčího v případě, že tuto funkci vykonává oddílový pomezní rozhodčí.

 5. Dostaví-li se delegovaný rozhodčí po čekací době k utkání, které převzal a řídí oddílový rozhodčí, převezme delegovaný rozhodčí po zjištění všech skutečností řízení utkání a v utkání se pokračuje.

 6. Dostaví-li se po čekací době k utkání, které převzal a řídí oddílový rozhodčí jiný kvalifikovaný rozhodčí, řízení utkání nepřebírá.

 7. Nedostaví-li se k utkání delegovaný asistent rozhodčího a je-li na hřišti přítomen jiný kvalifikovaný rozhodčí, je povinen se na vyzvání pořadatele dostavit a funkci asistenta rozhodčího převzít. Přihlásí-li se více kvalifikovaných rozhodčích, převezme funkci asistenta rozhodčí, který je zařazen na nominační listině vyšší soutěže. Není-li žádný kvalifikovaný rozhodčí k dispozici, zajistí se pro výkon funkce oddílového pomezního rozhodčího vhodná a pravidel znalá osoba podle odst. 3.

 8. Dostaví-li se delegovaný asistent rozhodčího opožděně, převezme funkci asistenta rozhodčího pouze za oddílového pomezního rozhodčího. Za kvalifikovaného rozhodčího funkci asistent rozhodčího nepřebírá.

 9. Kvalifikovaní nebo oddíloví rozhodčí, ať již nastoupí k výkonu funkce hlavního rozhodčího či asistenta rozhodčího, mají všechna práva a povinnosti delegovaných rozhodčích s tím, že utkání nemusí řídit v předepsaném úboru. Svůj úbor však mají za pomoci pořádajícího klubu přizpůsobit sportovnímu prostředí.

 10. Delegovaný delegát svazu nesmí převzít funkci rozhodčího ani asistenta rozhodčího, pokud řídící orgán v rozpisu soutěže nestanoví jinak. Při nedostavení se delegovaných rozhodčích je však povinen zajistit řízení utkání odpovídající výše uvedeným ustanovením.

 11. V případě nedostavení se delegovaných rozhodčích odpovídá za řádné vyplnění a odeslání zápisu o utkání nejpozději do 48 hodin po skončení utkání pořádající klub. Neodeslání zápisu, či pozdně odeslaný zápis o utkání budou považovány za porušení soutěžního řádu a postiženy podle čl. 57 písm. a).

článek 41

V případě, že rozhodčí (asistent) v průběhu hry náhle onemocní nebo se zraní a dále není schopen utkání řídit, potom utkání přeruší a oznámí tento stav kapitánům. Není-li rozhodčí (asistent rozhodčího) schopen dále ve výkonu své funkce pokračovat, postupuje se obdobně podle čl. 40.

článek 42
Práva a povinnosti delegovaných rozhodčích

Delegovaný rozhodčí je povinen:

 1. Dostavit se nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem utkání na hřiště, které pořadatel uvedl jako místo konání utkání (lhůta může být rozpisem soutěže stanovena jinak).

 2. Provést kontrolu hrací plochy a vybavení hřiště podle ustanovení pravidel, soutěžního řádu a pokynů řídícího orgánu soutěže.

 3. Před nástupem družstev k utkání provést kontrolu výstroje hráčů obou družstev za pomoci asistentů.

 4. Provést kontrolu správnosti vyplnění zápisu o utkáni a registračních průkazů hráčů uvedených v zápise. Rozhodčí si může vyžádat ke kontrole i příslušné soupisky družstev. Dostaví-li se družstvo k utkání bez registračních průkazů, postupuje podle čl. 13 a 35.

 5. Ponechat si registrační průkazy v průběhu utkání pod vlastní kontrolou a po skončení utkání je odevzdat kapitánům obou družstev (v utkáních mládeže kapitánům a vedoucím) proti podpisu o převzetí.

 6. Vypuštěn.

 7. Nepřipustit k utkání hráče, který registrační průkaz nemá, pokud čl. 13 nestanoví něco jiného, hráče, z jehož registračního průkazu je identifikace hráče a zjišťování údajů nemožné nebo nejisté, hráče, jehož registrační průkaz je natolik poškozen, že by bylo možno neoprávněně měnit údaje v něm obsažené a fotografii. Dále hráče, v jehož registračním průkazu je uveden jiný název klubu, než je název, pod nímž je klub uveden v rozpisu soutěže, pokud řídicí orgán neschválí po určitou část soutěže z povinnosti identity názvu klubu v rozpisu soutěže a v registračním průkazu výjimku. Registrační průkaz s takovými nedostatky rozhodčí hráči odebere a odevzdá řídícímu orgánu soutěže.

 8. Zahájit utkání v úředně stanoveném začátku, při event. respektování ustanovení o čekací době.

 9. Řídit utkání podle pravidel fotbalu.

 10. Dodržet tyto hrací doby:
  1. dospělí 2 x 45 minut
  2. starší dorost 2 x 45 minut
  3. mladší dorost 2 x 40 minut
  4. starší žáci 2 x 35 minut
  5. mladší žáci 2 x 30 minut
  6. mladší a starší přípravka 2 x 25 minut
  7. ženy 2 x 45 minut
  8. žákyně 2 x 35 minut
  Přestávka mezi oběma poločasy ve všech těchto kategoriích trvá 15 minut, včetně odchodu z hrací plochy a návratu družstev na hrací plochu. Za dodržení doby poločasové přestávky odpovídá rozhodčí utkání.

 11. Doplnit po utkání zápis případnými námitkami kapitánů a předložit jim je k podpisu, včetně záznamu o totožnosti vyloučených a provinivších se hráčů s uvedením jejich přestupků (v utkáních mládeže podepisují tyto údaje také vedoucí družstev).

 12. Dále v zápise o utkání uvést:
  1. nástupy družstva v čekací době nebo po uplynutí čekací doby s udáním důvodů;
  2. závady zjištěné na hřišti a to především z hlediska připravenosti hrací plochy k utkání resp. nezpůsobilosti hrací plochy vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek či jiných okolností a tyto závady jasně rozlišit a popsat;
  3. námitky kapitána družstva vznesené podle bodu 28 výkladu k pravidlu V pravidel fotbalu;
  4. vyloučené, napomínané nebo i ostatní provinivší se hráče, funkcionáře, diváky event. další účastníky utkání s dostatečným vysvětlením a uvedením jejich přestupků, jestliže v rozpisu soutěže není stanoveno jinak;
  5. přestupky hráčů, funkcionářů, diváků nebo ostatních účastníků utkání na základě sdělení delegáta utkání, které jsou disciplinárním proviněním a které rozhodčí neviděl nebo vidět nemohl;
  6. ostatní údaje, které musí rozhodčí zaznamenat do zápisu o utkání podle pravidel fotbalu a rozpisu soutěže.

 13. Řádně vyplněný a podepsaný zápis o utkání odeslat doporučenou poštou do 48 hodin řídícímu orgánu soutěže, jestliže v rozpisu soutěže není stanoveno jinak. Pokud je zápis o utkání podkladem pro disciplinární řízení je povinen jej odeslat do 24 hodin a podat dostupným způsobem zprávu řídícímu orgánu soutěže v téže lhůtě.

 14. Omluvit se bez zbytečného odkladu řídícímu orgánu soutěže, jakmile nastanou skutečnosti, bránící mu dostavit se k utkání.

článek 43
Práva a povinnosti delegáta utkání

Delegát svazu je rozhodnutím řídícího orgánu soutěže pověřen výkonem funkce, ve které zastupuje řídící orgán soutěže, dohlíží na průběh utkání a dle daných kritérií hodnotí výkon rozhodčích. Ve své činnosti se řídí zásadami pro činnost delegátů svazu, schválenými příslušným řídícím orgánem soutěže.

Delegát utkání je povinen:

 1. Dostavit se nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem utkání na hřiště, které pořadatel uvedl jako místo konání utkání (lhůta může být rozpisem soutěže stanovena jinak).
 2. Dohlížet na dodržování směrnic, řádů a předpisů vydaných řídícími orgány a řídícím orgánem soutěže a v případě zjištěných nedostatků přijímat opatření k zajištění nápravy.
 3. Sledovat chování hráčů, trenérů, funkcionářů, diváků a rozhodčích a v případě nutnosti vyzvat hlavního pořadatele k zajištění klidu a pořádku v prostoru hřiště až do doby, kdy účastníci utkání bezpečným způsobem opustí prostor hřiště. V případě vážného narušení pořádku nebo vzhledem k závažnosti situace, může hostující družstvo a rozhodčí požádat pořádající klub prostřednictvím delegáta svazu o policejní doprovod až na hranice obce. Pořádající klub je povinen takové žádosti vyhovět.
 4. Sledovat před utkáním, v průběhu utkání i po jeho skončení všechny události související s utkáním a pravdivě je uvést ve své zprávě.

článek 44

Před utkáním a v poločasové přestávce může delegát vhodným způsobem poučit hráče obou klubů, trenéry a vedoucí družstev o zásadách sportovního vystupování a dodržování fair-play.

článek 45

Pokud se nedostaví k utkání delegovaný hlavní rozhodčí nebo asistent rozhodčího, je delegát povinen vyčerpat všechny možnosti, aby řízení utkání bylo zajištěno. Postupuje přitom dle ustanovení čl. 40.

článek 46

 1. Jestliže delegát zaznamená přestupek hráče, který rozhodčí neviděl nebo vidět nemohl a za který dle jeho názoru měl být hráč vyloučen, postupuje takto:
  1. oznámí přestupek rozhodčímu ihned po utkání a rozhodčí je povinen uvést tento přestupek do zápisu o utkání předtím, než kapitán družstva podepíše zápis o utkání
  2. důvod záznamu sdělí delegát kapitánovi družstva v přítomnosti rozhodčího, když se po skončení utkání kapitáni družstev dostaví do kabiny rozhodčích
  3. pokud k přestupku, za který dle delegáta měl být hráč vyloučen, došlo před zahájením II. poločasu, může takový hráč do II. poločasu nastoupit
  4. přestupek hráče uvede jasně a věcně ve své zprávě o utkání.

 2. Po utkání provede delegát bez cizí účasti společný pohovor o průběhu utkání s hlavním rozhodčím a asistenty rozhodčího a čtvrtým rozhodčím. Obsah pohovoru uvede ve své zprávě spolu s popisem průběhu utkání a hodnocením výkonu rozhodčích. Zprávu odešle řídícímu orgánu soutěže doporučenou poštou nejpozději do 48 hodin po utkání a v případě, že tato zpráva je podkladem pro disciplinární řízení do 24 hodin po utkání.

článek 47
Ověření zápisu o utkání

 1. Správnost zápisu o utkání včetně jeho výsledku ověří kapitáni družstev, u mládeže též vedoucí družstev, vlastnoručními podpisy. Kapitán družstva (v utkání mládeže vedoucí družstva spolu s kapitánem) je oprávněn před začátkem utkání provést kontrolu zápisu o utkání, požádat rozhodčího o kontrolu registračních průkazů v jeho přítomnosti a opsat si údaje, uvedené před utkáním v zápisu o utkání.

 2. Veškeré údaje do zápisu o utkání je oprávněn uvádět jen rozhodčí, kromě:
  1. uvedení sestav družstev a složení pořadatelského sboru vedoucími družstev,
  2. sdělení lékařů družstev o stavu zraněných hráčů s uvedením diagnózy,
  3. dopsání hráčů doplňujících družstvo a hráčů střídajících kapitány družstev (u mládeže vedoucími družstev).

článek 48

 1. Kapitán družstva potvrdí svým podpisem po utkání totožnost střídaných a provinivších se příslušníků družstva, popis přestupků uvedených rozhodčím a převzetí registračních průkazů. V utkání mládeže podepisuje tyto údaje také vedoucí družstva.

 2. Pokud některý z kapitánů odmítne zápis o utkání podepsat, uvede to rozhodčí s uvedením všech podrobností do zápisu o utkání a registrační průkazy kapitánovi družstva nepředá, ale doručí nebo zašle je do 24 hodin řídícímu orgánu soutěže. Stejně postupuje rozhodčí, odmítne-li podepsat zápis o utkání v zápase mládeže vedoucí družstva.

 3. Vedoucí družstva je oprávněn po skončeném utkání opsat si ze zápisu popis provinění hráče pro disciplinární řízení.

článek 49
Přerušení a předčasné ukončení utkání

 1. Rozhodčí je povinen, z důvodů uvedených v bodu 19 výkladu k pravidlu V pravidel fotbalu utkání ukončit a dále je oprávněn z důvodů uvedených v bodu 21 výkladu k pravidlu V pravidel fotbalu utkání přerušit, popřípadě i ukončit.

 2. O předčasně ukončeném utkání rozhodne řídící orgán soutěže takto:
  1. pokud není prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním družstev či klubů a předčasně ukončeným utkáním, utkání se opakuje v novém termínu.
  2. pokud bude prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním družstva či klubu a předčasně ukončeným utkáním, musí být takové družstvo potrestáno herními a disciplinárními důsledky.

 3. Ukončí-li rozhodčí utkání předčasně bez zavinění některého z družstev či klubů („z vyšší moci“), dohodnou se kluby ihned na novém termínu opakovaného utkání podle čl. 30.

 4. Způsob úhrady či podílu plnění na úhradě nákladů na nové utkání může řídící orgán stanovit v rozpisu soutěže nebo o něm rozhodnout případ od případu.

 5. Ustanovení odst. 1-4 se nevztahují na přerušení utkání z bezpečnostních důvodů. V takovém případě pořadatelský klub spolu s bezpečnostními složkami učiní opatření k tomu, aby s největším urychlením zjistil, zda nebezpečí skutečně existuje nebo mu zamezil s cílem přerušené utkání dohrát. Nepodaří-li se přes to utkání dohrát pro tmu, bude se zbývající počet minut utkání dohrávat následující den. Pokud to nebude možné, rozhodne o termínu a hodině dohrávky řídící orgán soutěže.

 6. Jestliže v průběhu přerušení utkání z bezpečnostních důvodů nastanou skutečnosti, které zabrání utkání dohrát z jiného důvodu (zejména nepříznivé povětrnostní podmínky), bude se celé utkání opakovat. V takovém případě platí pro dohodu klubů ustanovení čl. 30 odst. 3.

článek 50
Společná ustanovení k řízení utkání

 1. V soutěžích dospělých všech stupňů a v I. lize dorostu je možno v průběhu soutěžního utkání vystřídat 3 hráče.
  V dorosteneckých soutěžích všech stupňů vyjma I. ligy dorostu a v soutěžích žen je možno v průběhu soutěžního utkání vystřídat 4 hráče.
  V žákovských soutěžích všech stupňů je možno v průběhu soutěžního utkání vystřídat 5 hráčů.
  Ve všech výše uvedených případech je počet hráčů stanoven bez ohledu na to, zda se jedná o brankáře nebo hráče v poli.

 2. Za to, že střídání je provedeno v souladu s tímto soutěžním řádem a s pravidly fotbalu odpovídá kapitán, vedoucí družstva a trenér. Za správný průběh střídání odpovídá rozhodčí a kapitán, u mládeže i vedoucí družstva.

 3. Vystřídání většího počtu hráčů než stanoví soutěžní řád musí být postiženo herními důsledky ve smyslu čl. 58 odst. 8 písm. d).

 4. Rozhodčí, který připustí střídání většího počtu hráčů, je odpovědný ve smyslu čl. 52.

 5. Vystřídaný hráč se smí zdržovat na lavičce pro příslušníky družstva a v ohraničeném prostoru hřiště pouze, je-li řádně ustrojen a označen způsobem, který umožňuje jeho identifikaci podle zápisu o utkání.

 6. Pro některé věkové kategorie a stupně soutěží mládeže, soutěže žen a seniorů nad 35 let mohou být ustanovení odst. 1 – 5 upravena v rozpisech soutěží odchylně, připouštějí-li to rovněž pravidla fotbalu.

článek 51
Starty cizinců

 1. V soutěžním utkání mohou v družstvu nastoupit 3 hráči, kteří jsou občany cizího státu.

 2. Ustanovení odst. 1 se netýká družstev I. a II. ligy, v nichž mohou nastoupit občané členských států Evropské unie bez omezení a nejvýše 3 další občané států mimo Evropskou unii.

 3. Je-li členským klubem ČMFS občanské sdružení občanů cizího státu, stanoví režim nastupování občanů ČR a občanů cizího státu v utkáních jejich družstev Výkonný výbor ČMFS.“

článek 52

Pokud rozhodčí nebo delegát poruší některou z povinností stanovenou pravidly, soutěžním řádem nebo rozpisem soutěže, postupuje komise rozhodčích či komise delegátů dle závažnosti následovně:
 1. upozorní rozhodčího nebo delegáta na porušení povinností s možností sankce při jejím opakování,
 2. omezí delegace na další utkání, případně učiní další kroky podle Licenčního řádu pro rozhodčí fotbalu,
 3. předá rozhodčího či delegáta s návrhem na udělení trestu k disciplinárnímu řízení.


Povinnosti a práva příslušníků družstva

článek 53

 1. Družstvo musí vždy mít vedoucího staršího 18 let, který je uveden v Zápisu o utkání. V utkáních dorostu nesmí být vedoucí družstva hráčem uvedeným v Zápisu o utkání, pokud není dále stanoveno jinak. V případě vykázání vedoucího družstva z lavičky pro příslušníky družstva, převezme jeho povinnosti jiný funkcionář nebo hráč (ne kapitán) nebo náhradník. V družstvu dorostu, které nemá s sebou jiného funkcionáře staršího 18 let, převezme v takovém případě povinnosti vedoucího družstva hráč (ne kapitán) nebo náhradník, je-li starší 18 let. Není-li s družstvem mládeže jiná osoba starší 18 let, která by se v takovém případě mohla ujmout funkce vedoucího družstva, utkání se dohraje, ale rozhodčí po jeho ukončení nepředá družstvu registrační průkazy hráčů, ale spolu se Zápisem o utkání je zašle řídícímu orgánu soutěže.
  Vedoucí družstva nemůže současně vykonávat pořadatelskou funkci, funkci rozhodčího nebo pomezního rozhodčího.
  Bez vedoucího družstva rozhodčí utkání nezahájí a vše popíše v Zápisu o utkání.

 2. Za příslušníky družstva jsou spolu s vedoucím považováni:
  1. trenér a asistent družstva,
  2. lékař nebo zdravotník družstva,
  3. masér družstva,
  4. hráči družstva včetně vystřídaných, odvolaných a vyloučených hráčů

 3. Pouze příslušníci družstva se při utkání mohou zdržovat na lavici pro příslušníky družstva, pokud pravidla fotbalu nestanoví jinak.

 4. Je-li některý z příslušníků družstva během utkání rozhodčím z prostoru hřiště vykázán, plní jeho povinnosti uložené mu pravidly fotbalu a soutěžním řádem jiný příslušník družstva.

 5. Všichni příslušníci družstva zdržující se během utkání v ohraničeném prostoru hřiště musí být v zápisu o utkání uvedeni jménem, příjmením a rodným číslem a musí být označeni způsobem, který stanoví pravidla fotbalu a rozpis soutěže.

článek 54

 1. Vedoucí družstva je povinen:
  1. Dbát spolu s trenérem a asistentem na kázeň a pořádek v družstvu.
  2. Vyplnit zápis o utkání řádně a včas tak, aby mohl být spolu s platnými registračními průkazy hráčů předán ke kontrole rozhodčímu pověřenému řízením utkání minimálně 30 minut před utkáním, pokud příslušný rozpis soutěže nestanoví jinou lhůtu.
  3. Zabezpečit řízení utkání i v nepřítomnosti delegovaného rozhodčího.
  4. Znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto soutěžního řádu, pravidel fotbalu, disciplinárního řádu, rozpisů soutěží a dalších směrnic a pokynů vydaných řídícími orgány a řídícím orgánem soutěže.
  5. Před utkáním, v průběhu utkání i po jeho skončení respektovat pokyny rozhodčího a delegáta svazu, chovat se na hrací ploše i mimo ni ukázněně, na žádost rozhodčího nebo delegáta svazu prokázat svou totožnost. Zajistit, aby vyloučený hráč nebo náhradník opustil prostor hřiště.
  6. Při utkáních mládeže a v utkáních, kde je kapitán mladší 18ti let, splnit spolu s kapitánem před a po utkání všechny povinnosti uložené kapitánovi tímto soutěžním řádem a pravidly fotbalu.

 2. Trenér a asistent družstva jsou povinni:
  1. Dbát s vedoucím družstva na kázeň a pořádek v družstvu.
  2. Znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto soutěžního řádu, pravidel fotbalu, disciplinárního řádu a rozpisů soutěží.
  3. Chovat se na hrací ploše i mimo ni ukázněně, respektovat pokyny rozhodčích a delegáta. Na žádost rozhodčího nebo delegáta utkání prokázat svou totožnost.
  4. Předkládat orgánu klubu k projednání disciplinární provinění, kterých se dopustili členové družstva.
  5. Za vedení družstva při tréninkovém procesu i při utkáních je odpovědný trenér příslušného družstva. Pokud trenér nemůže dočasně plnit své povinnosti vyplývající z trenérské smlouvy, je povinen ho zastupovat v plném rozsahu schválený asistent.
  6. Ostatní práva a povinnosti trenérů jsou uvedeny ve směrnicích a smlouvách, případně rozpisech soutěží.

 3. Lékař (zdravotník) a masér družstva jsou povinni:
  1. Chovat se na hrací ploše i mimo ni ukázněně, respektovat rozhodnutí a pokyny rozhodčích, delegáta svazu a členů pořadatelského sboru, odpovídajících za zajištění klidu na hřišti a bezpečnosti účastníků utkání.
  2. Prokázat na žádost rozhodčího nebo delegáta svazu svou totožnost.
  3. Podřídit se rozhodnutím a opatřením řídících orgánů a řídícího orgánu soutěže a jeho komisí.

článek 55

Hráči družstva jsou povinni:

 1. Chovat se na hrací ploše i mimo ni ukázněně, respektovat rozhodnutí a pokyny rozhodčích, delegáta svazu a členů pořadatelského sboru odpovídajícího za zajištění klidu v prostoru hřiště a bezpečnost a zdraví účastníků utkání.

 2. Znát a dodržovat pravidla fotbalu a základní ustanovení soutěžního řádu a rozpisu soutěže.

 3. Po skončení utkání urychleně opustit hřiště podle pravidel fotbalu. Rozpisy soutěží mohou upravit bližší podmínky pro uplatnění tohoto ustanovení a stanovit, zda za jeho porušení bude na základě zápisu rozhodčího klub postižen pořádkovou pokutou podle čl. 57 písm. a).

 4. Dbát o svůj zdravotní stav a na základě preventivních zdravotních prohlídek osvědčovat zdravotní způsobilost k tréninkům a ke hře. Nepoužívat zakázaných podpůrných prostředků (doping) a v případě, byli-li vyzváni, dostavit se k dopingové kontrole.

 5. Podřídit se rozhodnutím a opatřením řídících orgánů a řídícího orgánu soutěže a příslušných komisí.

 6. Ostatní práva a povinnosti jsou předmětem smluv mezi hráči a kluby, interních směrnic klubů event. Stanov ČMFS a klubů nebo smluv s ČMFS.

článek 56

Kapitán družstva je povinen:

 1. Dbát spolu s vedoucím, trenérem a asistentem družstva na kázeň a pořádek v družstvu.

 2. Doplnit nebo opravit údaje v zápise o utkání ve smyslu čl.47 a 48.

 3. Před utkáním podepsat zápis o utkání a tím potvrdit správnost údajů uvedených v zápisu. Tato povinnost zakládá u kapitána družstva odpovědnost za neoprávněný start hráče či hráčů.

 4. Oznámit rozhodčímu odchod a střídání hráčů.

 5. Potvrdit podpisem v zápisu o utkání dohodu klubů nebo výsledek losování o řízení utkání oddílovým rozhodčím.

 6. Zajistit spolu se svými spoluhráči a ostatními příslušníky družstva (čl. 53 odst. 1) bezpečnost a ochranu zdraví rozhodčích a hráčů družstva soupeře, zejména při jejich odchodu do kabin.

 7. Být označen na levém rukávu páskou podle pravidel fotbalu.

 8. Po utkání kapitán:
  1. zajistí a provede společný pozdrav družstva s hráči soupeře a rozhodčími,
  2. ihned po utkání se společně s rozhodčími odebere do kabiny rozhodčích, kde:
   • potvrdí v zápisu o utkání totožnost střídaných a provinivších se příslušníků družstva (v utkáních mládeže spolu s vedoucím družstva),
   • převezme registrační průkazy a převzetí potvrdí podpisem (v utkáních mládeže spolu s vedoucím družstva),
   • vyslechne připomínky rozhodčího a delegáta utkání.

  Kapitán družstva je oprávněn:

 9. Dotazovat se podle pravidel fotbalu rozhodčího na důvody jeho rozhodnutí.

 10. Před začátkem utkání požadovat od rozhodčího kontrolu registračních průkazů soupeřova družstva ve své přítomnosti.

 11. Před začátkem utkání si opsat údaje uvedené v zápisu o utkání.

 12. Provést kontrolu totožnosti hráčů soupeře ve smyslu čl. 35 soutěžního řádu.

 13. Požadovat od rozhodčího uvedení námitek do zápisu o utkání podle bodu 28 výkladu k pravidlu V pravidel fotbalu, a to nejpozději před podpisem zápisu o utkání po skončení utkání.


Provinění klubu a družstva

článek 57

Přestupky proti ustanovením soutěžního řádu, rozpisu příslušné soutěže a ostatním platným fotbalovým normám a nařízením řídících orgánů a řídících orgánů soutěží budou trestány dle povahy:
 1. Pořádkovou pokutou za porušení řádů a směrnic, která ztěžují průběh soutěže, ale nenarušují její regulérnost. Pořádkovou pokutu mohou řídící orgány soutěží ukládat v souladu s příslušnými ustanoveními soutěžního řádu s ohledem na závažnost přestupků v následující výši:
  • Orgány ČMFS řídící profesionální soutěže do výše 100.000 Kč
  • Řídicí komise ČMFS pro Čechy a pro Moravu do výše 50.000 Kč
  • Krajské fotbalové svazy do výše 30.000 Kč
  • Okresní fotbalové svazy do výše 10.000 Kč
 2. Herními důsledky, tj. vyhlášením kontumačního výsledku za závažné porušení řádů a směrnic, kterými byla porušena regulérnost soutěže.
 3. Disciplinárně, pokud přestupky uvedené v uvozovací větě tohoto článku jsou v disciplinárním řádu nebo v ostatních řádech a předpisech ČMFS označeny jako disciplinární provinění.

článek 58

Herními důsledky, tj. vyhlášením kontumačního výsledku utkání, musí být postižena družstva, jestliže jejich funkcionáři nebo hráči úmyslně anebo z nedbalosti poruší ta ustanovení soutěžního řádu nebo jiných řádů a předpisů vydaných Výkonným výborem ČMFS, kde je výslovně stanoveno, že postih herními důsledky je možný, zejména pak dopustí-li se následujících provinění:

 1. Přeloží-li klub soutěžní utkání na jiný termín nebo na jiné hřiště, než schválil řídící orgán soutěže.

 2. Nepřipraví-li klub hrací plochu tak, aby byla způsobilá ke hře nebo nevyznačí-li ji podle pravidel fotbalu anebo nepřipraví-li osvětlení, ačkoli bylo stanoveno, že utkání se sehraje za umělého osvětlení.

 3. Nenastoupí-li družstvo k soutěžnímu utkání, nebo k němu nastoupí po uplynutí čekací doby, pokud zde nejsou důvody uvedené v čl. 37.

 4. Odmítne-li družstvo předložit registrační průkazy ke kontrole před utkáním rozhodčímu nebo odmítne-li družstvo identifikaci, jestliže nastoupilo bez registračních průkazů (čl. 13), anebo kontrolu totožnosti (čl. 35).

 5. Dojde-li k předčasnému ukončení utkání v důsledku inzultace rozhodčího některým příslušníkem družstva.

 6. V případě pozitivního dopingového nálezu.

 7. Dojde-li k ovlivnění utkání způsobem, který odporuje principu poctivého sportovního soutěžení.

 8. Jestliže hráč nastoupil k utkání neoprávněně, a to:
  1. nastoupil-li na cizí registrační průkaz nebo
  2. nastoupil-li na neplatný registrační průkaz. Neplatný je ten registrační průkaz, který nebyl vydán registračním úsekem ČMFS nebo který registrační úsek prohlásil z důvodů uvedených v řádech a předpisech za neplatný anebo uplynula-li doba jeho platnosti (hostování) nebo
  3. nastoupil-li v době, kdy mu běží trest zastavení závodní činnosti nebo pokud byl vyloučen ze hry a jeho vyloučení bylo uvedeno v zápisu, ale disciplinární komise o trestu ještě nerozhodla anebo pokud se v době mezi ukončením utkání a podpisem zápisu kapitánem dopustil proviněni, které rozhodčí zapsal do zápisu a kapitán podepsal a o jeho poklesku disciplinární komise ještě nerozhodla nebo
  4. jestliže nastoupil k utkání v době, kdy družstvo mělo již vystřídán plný povolený počet hráčů, který připouštějí pravidla fotbalu a soutěžní řád nebo
  5. nastoupil-li hráč ze soupisky družstva vyšší soutěže za družstvo nižší soutěže nebo jiné družstvo, pokud takový start není soutěžním řádem povolen nebo
  6. nastoupil-li hráč v nižší věkové kategorii nebo
  7. odmítl-li podrobit se kontrole totožnosti nebo jestliže se jí vyhnul (např. čl. 35 odst. 2) nebo
  8. jestliže nastoupil a je zároveň platně registrován v jiném fotbalovém klubu ČMFS, či v zahraničním fotbalovém svazu nebo
  9. jestliže nastoupil k utkání jako hráč čtvrtý cizinec, pokud nejsou pro počet nastoupení cizinců stanoveny jiné podmínky nebo
  10. jestliže za družstvo klubu nastoupil hráč, který ve smyslu čl. 6 odst. 3 přestupního řádu pro neprofesionální fotbalisty může startovat pouze za amatérské družstvo.

článek 59

 1. Za start hráče v utkání se považuje skutečnost, že hráč je uveden v sestavě družstva v zápisu o utkání. Sestava je v tomto smyslu platná, je-li stvrzena podpisem kapitána družstva (u mládeže též vedoucího družstva).

 2. Za nastoupení k utkání se naproti tomu považuje to, že hráč byl nasazen do hry předtím, než rozhodčí utkání ukončil.

článek 60

 1. Řídící orgán soutěže (čl. 4 odst. 3) může změnit již schválený výsledek utkání na kontumační výsledek, pokud se dodatečně zjistí, že v souvislosti s utkáním došlo k porušení řádů a předpisů, které takové rozhodnutí řídícího orgánu soutěže odůvodňují. Porušení řádů a předpisů projedná v disciplinárním řízení disciplinární komise. Rozhodnutí musí řídicí orgán soutěže učinit nejpozději do rozlosování nového soutěžního ročníku.

 2. Proti rozhodnutí řídícího orgánu soutěže je přípustné odvolání. Rozhodnutí odvolacího orgánu nesmí mít za následek změnu účastníka v již rozehrané soutěži.

článek 61

 1. Všechna porušení soutěžního řádu, rozpisů soutěží, ostatních řádů a předpisů ČMFS projednávají řídící orgány soutěží (STK) a podle charakteru a intenzity jejich porušení činí příslušná rozhodnutí spadající do jejich působnosti nebo je postupují komisi disciplinární, rozhodčích atd.

 2. Pokud dojde ke sporu, která z komisí řídicího orgánu (STK, DK, KR) má porušení řádů a předpisů ČMFS projednat, rozhodne o přikázání věci příslušný výkonný výbor nebo orgán ČMFS s obdobnou pravomocí.


Hodnocení výsledků v soutěžích

článek 62

Za vítězství v utkání se družstvu přidělují 3 body. Za nerozhodný výsledek v utkání se oběma družstvům přiděluje 1 bod.

článek 63

 1. Družstvu, v jehož prospěch byl vyhlášen kontumační výsledek, se přidělují 3 body a aktivní brankový poměr 3 : 0. Družstvu, v jehož neprospěch byl vyhlášen kontumační výsledek, se nepřidělí žádný bod a započítá se pasivní brankový poměr 0 : 3.

 2. Pokud družstvo, v jehož prospěch byl vyhlášen kontumační výsledek, dosáhlo při utkání příznivějšího výsledku, platí výsledek dosažený na hřišti.

 3. Pokud byl vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch obou družstev, nepřidělí se družstvům žádný bod a oběma se započítá pasivní brankový poměr 0 : 3.

 4. Jestliže je vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch domácího družstva nebo obou družstev, nemůže žádné družstvo požadovat náhradu výdajů spojených s nesehráním utkání.

 5. Je-li vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch hostujícího družstva, může domácí družstvo požadovat úhradu výdajů spojených s nesehráním utkání od hostujícího družstva. Výši úhrady stanoví řídící orgán soutěže, který je oprávněn požadavky domácího družstva omezit nebo výši úhrady stanovit paušálně v rozpisu soutěže.

článek 64

 1. Družstvo, v jehož neprospěch budou vyhlášeny tři kontumační výsledky v průběhu jednoho ročníku soutěže jako důsledek zaviněného nedostavení se k soutěžnímu utkání, bude řídícím orgánem soutěže vyloučeno ze soutěže, bez ohledu na počet získaných bodů.

 2. Pokud bylo družstvo ze soutěže vyloučeno nebo vystoupilo ze soutěže před jejím ukončením, anulují se všechny jeho dosavadní výsledky a na tabulku se pohlíží, jako kdyby družstvo vůbec nehrálo.

 3. Družstvo, které bylo ze soutěže vyloučeno nebo vystoupilo, se nemůže vrátit do soutěže rozehraného ročníku. Považuje se vždy za sestupující družstvo.

 4. Družstvo, které bylo ze soutěže vyloučeno z důvodů uvedených v odst. 1 nebo z ní vystoupilo (odst. 2.) bude zařazeno v příštím soutěžním ročníku do soutěží v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 4 nebo 5.

článek 65

 1. Řídící orgán soutěže odečte družstvu z tabulky soutěže stanovený počet soutěžních bodů jako důsledek rozhodnutí disciplinární komise podle čl. 7 odst. 6 Disciplinárního řádu ČMFS nebo jako důsledek rozhodnutí příslušného odvolacího či přezkumného orgánu ČMFS anebo na základě konečného rozhodnutí orgánu UEFA či FIFA.

 2. Je-li družstvo vyloučeno ze soutěže z disciplinárních důvodů jako důsledek konečného rozhodnutí orgánu ČMFS, UEFA nebo FIFA (odst. 1), má to též následky uvedené v čl. 64 odst. 2 a 3. V případě, že s konečnou platností rozhodne o vyloučení družstva ze soutěže orgán ČMFS, pak podle čl. 10 Disciplinárního řádu ČMFS musí též určit v jaké třídě soutěže bude moci vyloučené družstvo startovat v příštím soutěžním ročníku.


Soutěže mládeže

článek 66
Zásady organizace soutěží mládeže

 1. Hrací doba v soutěžích mládeže je uvedena v čl. 42 odst. 10.

 2. V utkání žáků je povoleno použít ke hře míče, jehož obvod je 64-68 cm a jehož hmotnost činí 360-400 g.

 3. V utkáních kategorie přípravky je povoleno hrát v odpovídající obuvi opatřené kolíky pevně spojenými s podrážkou, v kategorii žactva a dorostu i v kopačkách s vyměnitelnými kolíky. Toto ustanovení platí i pro hráče kategorie přípravky, pokud hraje ve vyšší věkové kategorii. Používání chráničů holení je povinné pro všechny kategorie. Za dodržování ustanovení o výstroji odpovídají vedle hráčů i trenéři a vedoucí družstev. Kontrolu provádějí rozhodčí.“.

 4. Střídání hráčů v soutěžích mládeže upravuje čl. 50.

článek 67
Řízení soutěží mládeže

 1. ČMFS organizuje a řídí soutěže mládeže dle svých schválených struktur soutěží, které uvede ve svých rozpisech soutěží.

 2. Organizací a řízením soutěží fotbalu mládeže v krajích a okresech jsou ze Stanov ČMFS pověřeny krajské fotbalové svazy (KFS) a okresní fotbalové svazy (OFS).

článek 68
Věkové kategorie v soutěžích mládeže

 1. Hráč může být zařazen do soutěží fotbalu nejdříve v den, kdy dovrší 6 let.

 2. Mládež ve fotbalu se zařazuje do následujících věkových kategorií:
  přípravka - mladší   6 - 8 let
       - starší   8 - 10 let
  žáci   - mladší  10 - 12 let
       - starší  12 - 14 let
  dorost  - mladší  14 - 16 let
       - starší  16 - 18 let
  

 3. Hráči po dosažení stanoveného věku přecházejí do nejbližší vyšší věkové kategorie vždy k 1. 1. následujícího roku, a to po dovršení:
  • 8 let z mladší přípravky do starší přípravky
  • 10 let ze starší přípravky do mladších žáků
  • 12 let z mladších žáků do starších žáků
  • 14 let ze starších žáků do mladšího dorostu
  • 16 let z mladšího dorostu do staršího dorostu
  • 18 let ze staršího dorostu do kategorie dospělých
  Po dosažení vyšší věkové kategorie může hráč dohrát rozehraný soutěžní ročník v nižší věkové kategorii.

článek 69
Působení hráčů ve věkových kategoriích

 1. Hráči mohou vedle své věkové kategorie nastoupit i v utkáních vyšší věkové kategorie takto:
  1. přípravka za žáky;
  2. žáci za dorost;
  3. dorostenci za dospělé.

 2. Nastoupení hráče z vyšší věkové kategorie v utkání nižší věkové kategorie je nepřípustné a bude považováno za neoprávněné nastoupení ve smyslu čl. 58 odst. 8 pís. f) a postiženo herními důsledky.

 3. Pokud se uskutečňují oddělené soutěže mladších a starších v rámci jedné věkové kategorie (přípravka, žáci, dorost) je neoprávněným nastoupením také nastoupení hráče staršího za družstvo mladších v jedné věkové kategorii. Hráči mladší mohou nastoupit za družstva starších bez omezení.

 4. O nastoupení hráče ve vyšší věkové kategorii rozhoduje pouze fotbalový klub. Počet nastoupení v jednom dni není omezen.

 5. Kluby jsou povinny vyžádat si písemný souhlas zákonných zástupců s působením hráčů ve vyšší věkové kategorii a na požádání je předložit řídícímu orgánu soutěže. To však není nutné v případech, kdy v rámci jedné věkové kategorie (přípravka, žáci, dorost) startují mladší za starší (odst. 3).

článek 70

Utkání dorostu, která se hrají jako samostatná utkání, mají úřední začátek jako utkání dospělých, pokud příslušný rozpis soutěží nestanoví něco jiného. Pokud je utkání dorostu hráno jako předzápas, musí být začátek stanoven o 2 a 1/4 hodiny a u žáků o 1 a 3/4 hodiny dříve než hlavní utkání. V případě, že hlavní utkání dospělých se hraje dopoledne, mistrovské utkání mládeže je možné sehrát jako pozápas.

článek 71
Soupisky

Ustanovení o soupiskách se posuzuje obdobně podle čl. 15–18 soutěžního řádu.

článek 72
Povinnosti pořadatele utkání

Ustanovení o povinnostech pořadatele utkání uvedená v čl.19–24 soutěžního řádu platí přiměřeně v soutěžích mládeže, zejména pokud se utkání hraje samostatně.

článek 73
Společná ustanovení s mistrovskými soutěžemi dospělých

Pro organizování a řízení mistrovských soutěží mládeže platí plně ustanovení soutěžního řádu, pokud v čl. 67–70 soutěžního řádu není stanoveno něco jiného.

Námitky, protest a odvolání

článek 74
Námitky

 1. Proti skutečnostem známým v průběhu utkání nebo ihned po utkání může kapitán družstva podat námitky. Rozhodčí je povinen tyto námitky zaznamenat do zápisu o utkání. Námitky je třeba uplatnit dříve než kapitán a v utkáních mládeže vedoucí družstva, zápis podepíší.

 2. Námitky lze uplatnit jen proti skutečnostem uvedeným v bodu 28 výkladu k pravidlu V pravidel fotbalu. Kapitán není oprávněn vznést námitky proti výkonu rozhodčího (bod 29 výkladu k pravidlu V pravidel fotbalu).

článek 75
Protest

 1. Protest může podat klub, jehož družstvo v utkání hrálo, zejména proti:
  1. porušení pravidel fotbalu,
  2. porušení soutěžního řádu a rozpisu soutěže,
  3. porušení dalších předpisů ČMFS.
  Protest je možno podat i v případě, že byly do zápisu o utkání uvedeny námitky. V tomto případě se protest může týkat i jiných záležitostí. Stížnosti proti výkonu rozhodčího ve smyslu bodu 29 pravidla V Pravidel fotbalu je třeba podat výhradně cestou protestu.

 2. Protest, jehož obsahem je stížnost na chyby rozhodčích, nemůže mít vliv na změnu výsledku utkání dosaženého na hřišti, pokud nezávislý orgán neprokáže rozhodčímu úmysl ovlivnit výsledek.

 3. Protest je nutné podat písemně, doporučenou poštou příslušnému řídícímu orgánu soutěže nejpozději do tří dnů po utkání. Jestliže lhůta vyprší v den pracovního klidu, je posledním dnem pro podání protestu nejbližší příští pracovní den.

 4. Protest musí být projednán příslušným orgánem klubu a splňovat následující náležitosti:
  1. označení orgánu, kterému se protest podává,
  2. název a adresa klubu, který protest podává,
  3. jméno, příjmení a funkce, případně adresy a telefony oprávněných zástupců klubu (písm. j)),
  4. název a adresa klubu či strany, proti níž protest směřuje,
  5. označení utkání či skutečnosti proti níž se protest podává,
  6. označení důvodů protestu,
  7. označení důkazů (svědků, listin, apod.),
  8. krátký popis případu,
  9. sdělení jaký výsledek řízení o protestu se očekává,
  10. razítko a dva podpisy oprávněných zástupců klubu s udáním funkcí,
  11. podací lístek od doporučeného dopisu, jímž byl protest odeslán soupeři či straně,
  12. doklad o zaplacení příslušného peněžitého vkladu podle čl. 76.

článek 76

 1. Protest musí být doložen peněžitým vkladem takto:
  1. dospělí – soutěže řízené ČMFS: I. a II. liga 2.000 Kč ostatní 1.000 Kč
  2. dospělí – soutěže řízené nižšími orgány: KFS 600 Kč OFS 400 Kč
  3. mládež – ve smyslu písm. a) a b) v poloviční výši.

 2. Vklady se poukazují příslušnému řídícímu orgánu soutěže poštovní poukázkou, kde jeden díl je nutno přiložit k podání jako důkaz o zaplacení.

 3. Pokud protest nesplňuje formální a obsahové náležitosti uvedené v čl. 75 odst. 4, vyzve řídící orgán soutěže podatele k jejich doplnění a určí termín doručení. Protest odmítne, pokud podatel nesplní ani přes výzvu náležitosti uvedené pod písm. j) – l).

článek 77
Společná ustanovení k námitkám a protestu

 1. Námitky a protest lze vzít zpět (odvolat) nejpozději před zahájením jejich projednávání. Příslušné soutěžní komise (STK, disciplinární, rozhodčích), jsou povinny projednat námitky a protest, k jejichž projednání jsou kompetentní s největším urychlením, a to na nejbližším zasedání po jejich dojití.

 2. Orgány oprávněné k projednání námitek nebo protestu (odst. 1) je zamítnou, nebyly-li splněny náležitosti jejich podání nebo jestliže neshledají, že jsou důvodné anebo v případě, že se týkají věcí proti nimž námitky a protest podat nelze. Pokud jsou námitky nebo protest důvodné v plném rozsahu nebo alespoň z části, vyhoví jim plně nebo částečně.

 3. Pokud bylo protestu alespoň částečně vyhověno, vrací se vklad v plné výši, v opačném případě propadá ve prospěch řídícího orgánu.

 4. Jestliže se zjistí, že námitky nebo protest byly založeny na úmyslně nepravdivých údajích, bude takové jednání postiženo disciplinárně.

 5. Rozhodnutí řídícího orgánu soutěže o námitkách a protestu musí být vyhotoveno písemně a doručeno nebo osobně předáno zástupci podatele a musí v němž být obsaženo poučení o možnosti odvolat se proti němu k příslušnému odvolacímu orgánu.

článek 78
Odvolání

 1. Odvolání proti rozhodnutí, které v I. instanci vydal řídící orgán soutěže, je možno podat doporučeným dopisem příslušnému orgánu, který je k tomuto účelu určen Stanovami ČMFS (VV OFS, ORK KFS, ORK ČMFS).

 2. Odvolání podává příslušný orgán fotbalového klubu (čl. 75 odst. 1 a 4) doporučenou poštou ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí řídícího orgánu soutěže, s výjimkou klubů profesionálních soutěží, u nichž činí lhůta k podání odvolání 3 pracovní dny.

 3. Odvolání musí být doloženo ústřižkem podacího lístku, kterým byl zaslán vklad odvolacímu orgánu a podacím lístkem, kterým byl opis či kopie odvolání odeslána druhé straně sporu a orgánu, který ve věci rozhodl v I. instanci. Pro podání odvolání se stanoví stejné náležitosti jako pro podání protestu (čl.75 odst. 4). Peněžitý vklad se stanoví rovněž ve stejné výši uvedené v čl. 76 odst. 1.

 4. Pokud odvolání nesplňuje formální a obsahové náležitosti uvedené v čl. 75, postupuje odvolací orgán obdobně jako v případě protestu (čl. 76 odst. 3).


Organizace poháru ČMFS

článek 79

 1. Soutěže o Českomoravský pohár se zúčastňují družstva ze soutěží řízených ČMFS a vítězové krajských pohárových soutěží s výjimkou „B“ družstev. Tuto soutěž řídí ČMFS. Podmínky účasti, hrací systém, ekonomická pravidla, termíny a další náležitosti jsou součástí rozpisu soutěží příslušného řídícího orgánu.

 2. Finálové utkání se hraje na neutrálním hřišti, které určí řídící orgán soutěže zpravidla na základě výběrového řízení.

 3. Pro řízení pohárových soutěží platí přiměřeně ustanovení soutěžního řádu fotbalu, pokud rozpisy těchto soutěží vydané a schválené příslušnými orgány nestanoví něco jiného. Rozpisy těchto soutěží však musí respektovat ustanovení soutěžního řádu a mohou se od nich odchylovat jen potud, pokud je není možné aplikovat na pohárovou soutěž.


Organizace soutěží žen

článek 80

ČMFS organizuje a řídí mistrovské soutěže žen dle jejich organizačního uspořádání.

článek 81

 1. Základní ustanovení pro soutěže žen:
  1. utkání se hrají podle pravidel fotbalu
  2. hrací doba je uvedena v čl. 40
  3. v utkání žákyň je povoleno použít ke hře míče, jehož obvod je 62-66 cm a jehož hmotnost činí 340-390 g.

 2. Stanoví se následující věkové kategorie:
  1. 6–10 let přípravka,
  2. 10–14 let žákyně,
  3. od 14 let ženy.
  Přechod do vyšší věkové kategorie se uskutečňuje obdobně podle čl. 68 odst. 3. Hráčky přípravky a žákyně mohou nastoupit za družstva přípravky a družstva žáků chlapců při dodržení věku chlapeckých kategorií.

 3. Ustanovení soutěžního řádu platná pro soutěže mužského fotbalu platí přiměřeně pro soutěže ženského fotbalu. Ustanovení, kterých nemůže být přiměřeně použito pro ženský fotbal, upraví řídící orgán soutěže v příslušném rozpisu soutěží ženského fotbalu.


Organizace nemistrovských soutěží

článek 82

 1. V případě organizace nemistrovských soutěží se použijí přiměřeně ustanovení soutěžního řádu.

 2. Řídící orgány mohou stanovit podrobnější podmínky organizace nemistrovských soutěží.

 3. Propozice nemistrovských soutěží a přátelská utkání schvaluje řídící orgán pořadatele. Pořadatel nemistrovské soutěže je povinen zaslat schválené propozice řídícím orgánům všech zúčastněných družstev. Nemistrovské soutěže a přátelská utkání musí řídit rozhodčí spadající do kompetence toho vyššího řídícího orgánu ČMFS, v jehož mistrovských soutěžích startuje alespoň jedno družstvo. V případě požadavku pořadatele utkání může nemistrovskou soutěž nebo utkání řídit rozhodčí spadající do kompetence řídícího orgánu ČMFS o jeden stupeň nižšího. Nemistrovské soutěže a přátelská utkání mládežnických družstev mohou řídit rozhodčí všech řídících orgánů ČMFS podle požadavku pořadatele. To však neplatí v případech pokud v nich startuje alespoň jedno družstvo dospělých.

článek 83
Soutěže s upravenými
pravidly

 1. V zájmu rozvoje a rozšíření fotbalového hnutí je možné vyhlašovat soutěže s upravenými pravidly.

 2. Při schvalování soutěží, v nichž se hrají utkání podle upravených pravidel, se postupuje dle ustanovení tohoto soutěžního řádu fotbalu. Hrát soutěžní utkání je možno jen podle pravidel schválených řídícím orgánem, který respektuje pravidla pro tyto soutěže vydaná mezinárodními organizacemi UEFA a FIFA.


Bergerovy tabulky

Tabulka pro 3 a 4 družstva

 1 kolo : 1- 4 2- 3
 2 kolo : 4- 3 1- 2
 3 kolo : 2- 4 3- 1

Tabulka pro 5 a 6 družstev

 1 kolo : 1- 6 2- 5 3- 4
 2 kolo : 6- 4 5- 3 1- 2
 3 kolo : 2- 6 3- 1 4- 5
 4 kolo : 6- 5 1- 4 2- 3
 5 kolo : 3- 6 4- 2 5- 1

Tabulka pro 7 a 8 družstev

 1 kolo : 1- 8 2- 7 3- 6 4- 5
 2 kolo : 8- 5 6- 4 7- 3 1- 2
 3 kolo : 2- 8 3- 1 4- 7 5- 6
 4 kolo : 8- 6 7- 5 1- 4 2- 3
 5 kolo : 3- 8 4- 2 5- 1 6- 7
 6 kolo : 8- 7 1- 6 2- 5 3- 4
 7 kolo : 4- 8 5- 3 6- 2 7- 1

Tabulka pro 9 a 10 družstev

 1 kolo : 1- 10 2- 9 3- 8 4- 7 5- 6
 2 kolo : 10- 6 7- 5 8- 4 9- 3 1- 2
 3 kolo : 2- 10 3- 1 4- 9 5- 8 6- 7
 4 kolo : 10- 7 8- 6 9- 5 1- 4 2- 3
 5 kolo : 3- 10 4- 2 5- 1 6- 9 7- 8
 6 kolo : 10- 8 9- 7 1- 6 2- 5 3- 4
 7 kolo : 4- 10 5- 3 6- 2 7- 1 8- 9
 8 kolo : 10- 9 1- 8 2- 7 3- 6 4- 5
 9 kolo : 5- 10 6- 4 7- 3 8- 2 9- 1

Tabulka pro 11 a 12 družstev

 1 kolo : 1- 12 2-11 3-10 4- 9 5- 8 6- 7
 2 kolo : 12- 7 8- 6 9- 5 10-4 11-3 1- 2
 3 kolo : 2- 12 3- 1 4-11 5-10 6- 9 7- 8
 4 kolo : 12- 8 9- 7 10-6 11-5 1- 4 2- 3
 5 kolo : 3- 12 4- 2 5- 1 6-11 7-10 8- 9
 6 kolo : 12- 9 10-8 11-7 1- 6 2- 5 3- 4
 7 kolo : 4- 12 5- 3 6- 2 7- 1 8-11 9-10
 8 kolo : 12-10 11-9 1- 8 2- 7 3- 6 4- 5
 9 kolo : 5- 12 6- 4 7- 3 8- 2 9- 1 10-11
10 kolo : 12-11 1-10 2- 9 3- 8 4- 7 5- 6
11 kolo : 6- 12 7- 5 8- 4 9- 3 10-2 11-1

Tabulka pro 13 a 14 družstev

 1 kolo : 1- 14 2 -13 3 -12 4 -11 5 -10 6 - 9 7 - 8
 2 kolo : 14- 8 9 - 7 10- 6 11- 5 12- 4 13- 3 1 - 2
 3 kolo : 2- 14 3 - 1 4 -13 5 -12 6 -11 7 -10 8 - 9
 4 kolo : 14- 9 10- 8 11- 7 12- 6 13- 5 1 - 4 2 - 3
 5 kolo : 3- 14 4 - 2 5 - 1 6 -13 7 -12 8 -11 9 -10
 6 kolo : 14-10 11- 9 12- 8 13- 7 1 - 6 2 - 5 3 - 4
 7 kolo : 4- 14 5- 3 6 - 2 7 - 1 8 -13 9 -12 10-11
 8 kolo : 14-11 12-10 13- 9 1 - 8 2 - 7 3 - 6 4 - 5
 9 kolo : 5- 14 6- 4 7 - 3 8 - 2 9 - 1 10-13 11-12
10 kolo : 14-12 13-11 1 -10 2 - 9 3 - 8 4 - 7 5 - 6
11 kolo : 6- 14 7- 5 8 - 4 9 - 3 10- 2 11- 1 12-13
12 kolo : 14-13 1- 12 2 -11 3 -10 4 - 9 5 - 8 6 - 7
13 kolo : 7- 14 8- 6 9 - 5 10- 4 11- 3 12- 2 13- 1

Tabulka pro 15 a 16 družstev

 1 kolo : 1 -16 2 -15 3 -14 4 -13 5 -12 6 -11 7 -10 8 - 9
 2 kolo : 16- 9 10- 8 11- 7 12- 6 13- 5 14- 4 15- 3 1 - 2
 3 kolo : 2 -16 3 - 1 4 -15 5 -14 6 -13 7 -12 8 -11 9 -10
 4 kolo : 16-10 11- 9 12- 8 13- 7 14- 6 15- 5 1 - 4 2 - 3
 5 kolo : 3 -16 4 - 2 5 - 1 6 -15 7 -14 8 -13 9 -12 10-11
 6 kolo : 16-11 12-10 13- 9 14- 8 15- 7 1 - 6 2 - 5 3 - 4
 7 kolo : 4 -16 5 - 3 6 - 2 7 - 1 8 -15 9 -14 10-13 11-12
 8 kolo : 16-12 13-11 14-10 15- 9 1 - 8 2 - 7 3 - 6 4 - 5
 9 kolo : 5 -16 6 - 4 7 - 3 8 - 2 9 - 1 10-15 11-14 12-13
10 kolo : 16-13 14-12 15-11 1 -10 2 - 9 3 - 8 4 - 7 5 - 6
11 kolo : 6 -16 7 - 5 8 - 4 9 - 3 10- 2 11- 1 12-15 13-14
12 kolo : 16-14 15-13 1 -12 2 -11 3 -10 4 - 9 5 - 8 6 - 7
13 kolo : 7 -16 8 - 6 9 - 5 10- 4 11- 3 12- 2 13- 1 14-15
14 kolo : 16-15 1 -14 2 -13 3 -12 4 -11 5 -10 6 - 9 7 - 8
15 kolo : 8 -16 9 - 7 10- 6 11- 5 12- 4 13- 3 14- 2 15- 1

Tabulka pro 18 družstev

 1 kolo : 1 -18 2 -17 3 -16 4 -15 5 -14 6 -13 7 -12 8 -11 9 -10
 2 kolo : 18-10 11- 9 12- 8 13- 7 14- 6 15- 5 16- 4 17- 3 1 - 2
 3 kolo : 2 -18 3 - 1 4 -17 5 -16 6 -15 7 -14 8 -13 9 -12 10-11
 4 kolo : 18-11 12-10 13- 9 14- 8 15- 7 16- 6 17- 5 1 - 4 2 - 3
 5 kolo : 3 -18 4 - 2 5 - 1 6 -17 7 -16 8 -15 9 -14 10-13 11-12
 6 kolo : 18-12 13-11 14-10 15- 9 16- 8 17- 7 1 - 6 2 - 5 3 - 4
 7 kolo : 4 -18 5 - 3 6 - 2 7 - 1 8 -17 9 -16 10-15 11-14 12-13
 8 kolo : 18-13 14-12 15-11 16-10 17- 9 1 - 8 2 - 7 3 - 6 4 - 5
 9 kolo : 5 -18 6 - 4 7 - 3 8 - 2 9 - 1 10-17 11-16 12-15 13-14
10 kolo : 18-14 15-13 16-12 17-11 1 -10 2 - 9 3 - 8 4 - 7 5 - 6
11 kolo : 6 -18 7 - 5 8 - 4 9 - 3 10- 2 11- 1 12-17 13-16 14-15
12 kolo : 18-15 16-14 17-13 1 -12 2 -11 3 -10 4 - 9 5 - 8 6 - 7
13 kolo : 7 -18 8 - 6 9 - 5 10- 4 11- 3 12- 2 13- 1 14-17 15-16
14 kolo : 18-16 17-15 1 -14 2 -13 3 -12 4 -11 5 -10 6 - 9 7 - 8
15 kolo : 8 -18 9 - 7 10- 6 11- 5 12- 4 13- 3 14- 2 15- 1 16-17
16 kolo : 18-17 1 -16 2 -15 3 -14 4 -13 5 -12 6 -11 7 -10 8 - 9
17 kolo : 9 -18 10- 8 11- 7 12- 6 13- 5 14- 4 15- 3 16- 2 17- 1

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.sk" title="Změna Komentáře k předpisům FIFA o statusu a přestupech hráčů z 15.10.2008">Změna Komentáře k předpisům...
" title="Změny v předpisech a řádech ČMFS k 1.7.2008">Změny v předpisech a řádech...
" title="Seznam členských klubů ČMFS, které jsou obchodními společnostmi k 24.10. 2007">Seznam členských klubů ČMFS,...
" title="Změna registračního řádu ČMFS">Změna registračního řádu...
" title="Soubory předpisů - informace a pokyny pro KFS a OFS">Soubory předpisů - informace...
" title="Komuniké ze zasedání Komise pro hráčské agenty ČMFS">Komuniké ze zasedání Komise...
" title="Seznam změn řádů a předpisů">Seznam změn řádů a předpisů
" title="Směrnice o zvl. povinnostech obchodních společností">Směrnice o zvl. povinnostech...
" title="Používání dětských autosedaček">Používání dětských...
" title="Soubory ke stažení">Soubory ke stažení
" title="Změny v Registračním řádu a v Provozním řádu úseku registrace ČMFS">Změny v Registračním řádu a...
" title="Podmínky mezinárodních transferů hráčů (mezinárodní přestupy do ČR a z ČR)">Podmínky mezinárodních...
" title="Změna Stanov ČMFS">Změna Stanov ČMFS
" title="legis - 120 - Volební řád valné hromady Krajského fotbalového svazu">legis - 120 - Volební řád...
" title="Prováděcí předpisy">Prováděcí předpisy
" title="legis - 206 - Způsobilost hrát za družstva národních asociací">legis - 206 - Způsobilost...
" title="legis - 205 - Předpisy o zápasových agentech">legis - 205 - Předpisy o...
" title="legis - 204 - Jednací řád Komise pro status hráčů">legis - 204 - Jednací řád...
" title="legis - 203 - Výkladová pravidla ČMFS k předpisům FIFA pro status a přestupy hráčů a k pravidlům řídícím aplikaci předpisů pro status a přestupy hráčů">legis - 203 - Výkladová...
" title="legis - 202 - Pravidla řídící aplikaci předpisů pro status a přestupy hráčů">legis - 202 - Pravidla...
reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate