Futsal

reklama

Zápis č. 1/2011 z jednání RgSubK KF ČMFS dne 20.3.2011

Pávov, 20. března  2011

 

Přítomni:        Nepil, Chaloupka, Pelikán, Minář

 

Omluven:       Polák (dovolená)

 

Program:

 

1)     Kontrola Zápisu č. 4/2010:

·         Splněné úkoly:

-          ve spolupráci se sekretariátem KF ČMFS zajišťovat notebook pro KKF Zlín

-          předložit návrh o kooptaci M. Mináře do komise nejbližšímu jednání KF ČMFS

-          schválenou výši rozdělení finančních dotací pro KKF dle schváleného tiskopisu „Kritéria pro rozdělení dotací KKF z rozpočtu KF ČMFS“ rozeslat všem předsedům KKF a členům KF ČMFS k projednání na nejbližším zasedání KF

-          na základě podpisu formuláře „Evidenčního protokolu razítka ŘKD, KKF“ distribuovat nová razítka ŘKD a nově vyrobená KKF

-           u již předaných razítek KKF nechat zpětně jednotlivými držiteli podepsat formulář „Evidenční protokol razítka ŘKD, KKF“

-          vytvořit centrální evidenční list držitelů razítek ŘKD a KKF

-          připravit návrh „Minimální odměny a výše náhrad RO a D v regionálních soutěžích“ k projednání KF ČMFS

-          KF ČMFS byl předán seznam servisních organizací regionálních řídících orgánů (ŘKD, KKF) s právní subjektivitou a dále přehled rozehranosti jednotlivých divizí, krajských přeborů a  krajských částí P ČMFS. Součástí tohoto informačního materiálu byl i přehled VH jednotlivých KKF a ustanovujících schůzí ŘKD.

-    na základě žádosti účastníka divize „C“, celku FC Remi Plzeň byla na základě causy „Lendel“ schválena mimořádná dotace tomuto klubu ve výši 10.000,-Kč z rozpočtu KF ČMFS.

-          informovat  o změnách ve znění tiskopisu „Metodika pro výběr členských příspěvků SF ČMFS“, předsedy KKF a zajišťovat výběr členských příspěvků za rok 2010 dle této metodiky

 

·         Úkoly, které trvají:

-          zařadit do kritérií pro určení výše dotace KKF z rozpočtu KF ČMFS aktivaci systému VSF jednotlivými ŘKD a KKF – Pelikán, termín 30.6.2011

-          zveřejnit schválenou výši rozpětí odměn  a náhrad RO a D v regionálních soutěžích na www.fotbal.cz, odkaz regionální subkomise

-   na základě doplňujících informací připravit konečnou verzi tiskopisu R.I.S. a rozeslat ho ke schválení – Nepil, termín do 30.6.2011

 

 

2)     Složení a činnost Regionální subkomise

Komise potvrdila oblasti konkrétní zodpovědnosti pp. Nepila, Chaloupky a Pelikána, jak je stanovilo zasedání komise č. 3/2010. Komise dále rozhodla o oblastech zodpovědnosti pro další členy:

-          Martin Minář – mládežnický a juniorský futsal, jiné formy fotbalu s menším počtem hráčů

-          Zdeněk Polák – KF ČMFS, práce s moravskými regiony, program VSF

           

Členové komise byli vyzváni k zaslání svých fotografií ke zveřejnění na odkazu Regionální komise na www.fotbal.cz, odkaz Futsal – pp. Chaloupka, Pelikán.

           

Úkol:

-          zaslat předsedovi komise foto ke zveřejnění na internetových stránkách – členové komise, termín 30.4.2011

-          uzavřít problematiku individuální zodpovědnosti jednotlivých členů komise

 

 

3)     Rozdělení dotací KKF z rozpočtu KF ČMFS

Komise vzala na vědomí informaci předsedy o rozeslání dotací na jednotlivé KFS i o rozeslání informačních dopisů jednotlivým předsedům KKF – distribuce  finančních dotací i informačních dopisů proběhla do poloviny ledna 2011. Dle dostupných informací není v žádném regionu problém s čerpáním dotace pro KKF z účtu KFS.

            Komise projednala aktuálnost kritérií a formulářů R.I.S. – bez výhrad.

 

Úkoly:

-          zapracovávat případné připomínky, návrhy a inovace do kritérií pro rozdělení dotace z rozpočtu SF ČMFS a do formuláře R.I.S.

Zodpovídá: členové komise, předsedové ŘKD a KKF  Termín: 30.6.2011

 

 

4)     Systém členských příspěvků

Ing. Chaloupka podal členům komise informaci o odvodu členských příspěvků za rok 2010. bez pochybení zaslaly do stanoveného termínu členské příspěvky tyto KKF:

-          Středočeská

-          Ústecká

-          Liberecká

-          Pardubická

-          Jihomoravská

-          Moravskoslezská

 

S mírnými nedostatky zaslaly členské příspěvky tyto KKF:

-          Praha

-          Jihočeská

-          Karlovarská

-          Vysočina

-          Olomoucká

-          Zlínská

 

Do stanoveného termínu vůbec nedodaly příspěvky tyto KKF:

-          Plzeňská

-          Královéhradecká

 

Podrobné informace o odvodu členských příspěvků za rok 2010 přílohou.

 

Úkoly:

-          dořešit nedostatky s výše jmenovanými KKF

Zodpovídá: Chaloupka Termín: 15.4.2011

 

-    vypracovat konečnou zprávu o odvodu členských příspěvků za rok 2010

Zodpovídá: Chaloupka Termín: 30.4.2011

 

-  projednat odvod členských příspěvků za rok 2010 s KKF Plzeňského a Králo- véhradeckého kraje

Zodpovídá: Nepil   Termín: 15.4.2011

 

 

5)     Ekonomika

Komise schválila snížení příspěvku na činnost komise z rozpočtu KF ČMFS z původních 80.000,- Kč na 60.000,- Kč za předpokladu, že bude navýšena částka, určená na příspěvky KKF z rozpočtu KF ČMFS, a to z 210.000,- Kč na 280.000,- Kč (tzn. průměrně příspěvek 20.000,- Kč na KKF). Komise tak uvolní na toto navýšení zmíněných 20.000,- Kč, zbylých 50.000,- je nutno zajistit v rámci vytváření rozpočtu KF ČMFS pro rok 2011.

Komise schválila výši náhrad za výdaje (především telefony) pro členy komise pp. Nepila, Chaloupku a Pelikána, a to ve výši 2.000,- Kč pro každého.

         Bude řešeno na zasedání KF ČMFS dne 22.4.2011.

 

 

Úkoly:

-          při vytváření rozpočtu KF ČMFS pro rok 2011 zajistit navýšení částky na příspěvky KKF o 70.000,- Kč (částku ve výši 20.000,- Kč použít z položky na činnost komise) na celkovou částku 280.000,- Kč

Zodpovídá: Nepil, Polák  Termín: 30.6.2011

 

-          zajistit náhradu za výdaje členů komise v roce 2010 v celkové částce 6.000,- Kč

Zodpovídá: Nepil, Polák   Termín: 22.4.2011

 

 

6)     Regionální problematika

Předseda informoval komisi o proběhlých jednáních a účastech na  akcích regionálního významu:

-          projednání situace ve Zlínském kraji po zveřejněném rozhovoru na www.futsal – zlínsko, jednání leden 2011 v sídle ČMFS za účasti pp. Mestek, Průša, Nepil, Kopecký, dále byl předseda KKF Zlínského kraje p. Kopecký přizván na jednání KF ČMFS 20.2.2011 – situace dořešena

-          logistická podpora při zahájení Divize „C“, nyní řídí tuto soutěž pp. Novotný a Vinc

-          řešení problematiky střídavého startu v soutěži dospělých v KP Ústeckého kraje – jih, březen 2011 jednání v Mostě

-          účast na vyhlášení výsledků divize „D“ a KP Pardubického kraje

 

Dále bude zajištěna účast zástupců komise na vyhlášení výsledků dalších divizí, případně i KP.

 

Přehled regionální problematiky

-          Praha – zapojení Strahovské ligy do SF ČMFS, info Herzog, zodpovídá Nepil

-          Plzeňský – soutěže žen, zapojení Klatov, info Kalina, zodpovídá Nepil

-          Karlovarský – organizace P ČMFS, zapojení Chebu, info Novotný, zodpovídá Nepil

-          Ústecký – zapojení Litoměřic, Chomutovských soutěží – zatím není zájem, info Hanzlík, zodpovídá Nepil

-          Liberecký – zapojení Semil, info Milner, zodpovídá Nepil

-          Královéhradecký –  organizace P ČMFS - probíhá

-          Pardubický – organizace P ČMFS - probíhá, PAMAKO, info Strnad , zodpovídá Nepil

-          Vysočina – reorganizace KP – podařilo se, regionální začlenění týmů – je součástí návrhu o zařazení týmů do soutěží na základě regionální příslušnosti

-          Jihomoravský – fungování Znojma, venkovní malý fotbal Blansko, info Bednář, zodpovídá Pelikán, Polák

-          Zlínský – soutěž žen, venkovní malý fotbal, použití futsalových míčů, info Kopecký, zodpovídá Pelikán, Polák

-          Olomoucký – malý fotbal v Zábřehu, info Sebök, zodpovídá Pelikán, Polák

-          Moravskoslezský – malý fotbal Karviná, zodpovídá Pelikán, Polák

 

Úkoly:

-          řešit s příslušnými regionálními funkcionáři výše uvedenou problematiku

Zodpovídá: Nepil, Polák , Pelikán, Chaloupka Termín: 30.6.2011

 

-          připravit návrh na postupy celků z KP Vysočina dle regionální příslušnosti

Zodpovídá: Nepil Termín: 26.3.2011

 

-          připravit informační servis o průběhu divizí, KP, krajských částí P ČMFS a soutěži žen, kontakty na předsedy regionálních SubKR

Zodpovídá: Nepil Termín: 31.5.2011

 

 

7)     Razítka ŘKD a KKF

Jednotná razítka ŘKD byla vyrobena a distribuována, dovyrobena a distribuována byla na základě provedené inventarizace i oficiální razítka KKF. V současnosti tak má každá ŘKD a KKF jednotné, oficiální razítko. Předání proběhlo na základě podpisu formuláře „Evidenční protokol razítka ŘKD, KKF“.

 

Úkoly:

-          vést na základě formuláře „Evidenční protokol razítka ŘKD, KKF“ evidenci, příp. pohyb razítek ŘKD, KKF

Zodpovídá: Nepil Termín: průběžně

 

-          doplatit M. Pelikánovi 450,- Kč za výrobu razítka KKF Pardubického kraje

Zodpovídá: Nepil Termín: 30.4.2011

 

 

8)     Informace KF ČMFS

 

·                                                                       Notebooky KKF:

-          v únoru 2011 předán nový notebook předsedovi KKF Zlínského kraje p. Kopeckému

-          dne 24.11.2010 byla zaslána bývalému předsedovi Ústeckého kraje p. Svatopluku Friedlovi  výzva k předání notebooku novému předsedovi Ústecké KKF p. Jiřímu Hanzlíkovi. V případě nepředání notebooku do stanoveného termínu budou učiněny další kroky v souladu s právním řádem ČR. Řešit na zasedání KF ČMFS 26.3.2011.

-          jednání o nových PC pro ostatní KKF budou nadále pokračovat v souvislosti s výší rozpočtu KF ČMFS.

 

·          Soubor předpisů SF ČMFS 2010 – 2013

-          Připraven k distribuci v březnu 2011

-          distribuován bude v souladu se zněním Zápisu č. 3/2010 komise (zdarma budou distribuovány ŘKD (3ks), KKF (3ks), OKF (1ks), rozhodčím a delegátům z listiny nejvyšších soutěží,týmům 1. a 2. ligy, ostatní je budou moci zakoupit za  100,- Kč)

-          vést v evidenci návrh změn ve Stanovách SF ČMFS (statut ŘKD, příp. zařazení celků do soutěží dle regionálního principu atd.)

 

·         Systém FUTIS – členové komise byli seznámeni s přípravou nového Futsalového informačního systému (FUTIS), který propojuje dle návrhu čtyři základní oblasti futsalu – registrace hráčů, členské příspěvky, výsledkový servis a nový institut členské karty. V současnosti je pracovní skupinou  připravován informační dopis, který má celý tento systém prezentovat, probíhají schůzky s budoucím zřizovatelem a provozovatelem celého systému.

V tomto bodu je nutno:

-          dotvořit návrh celého systému do nejmenších podrobností, včetně specifikace slev na členské kartě – do 31.5.2011

-          stanovit konkrétní poměr rozdělení získané částky, určitý tok financí musí být v prvních min. dvou letech nasměrován i do okresů

-          v červnu 2011 by bylo vhodné uspořádat aktiv předsedů KKF s jediným bodem – zevrubná informace o systému, k dispozici musí být precizně vypracovaný písemný materiál, který bude projednáván na zasedáních KKF

-          v září, říjnu uspořádat tradiční aktiv předsedů KKF, kde by se všichni k připravovanému systému vyjádřili, zde by mělo padnout rozhodnutí ano či ne

-          příp. spuštění systému načasovat od 1.7.2012

 

·         Začlenění týmů do mistrovských soutěží na základě regionálního principu  - na základě předloženého návrhu projednala KF ČMFS na svém zasedání 26. března 2011  problematiku zařazení klubů do mistrovských soutěží dle regionálního principu, a to s těmito závěry:

 

1)     Je nutno zakomponovat „Dodatek k Organizační směrnici o činnosti členských klubů Svazu futsal ČMFS“ z roku 1999 do příslušné směrnice a tuto směrnici zveřejnit na internetové stránce www.fotbal.cz, odkaz Futsal, Legislativa.

2)     V této směrnici musí být zcela pregnantně zakomponovány tyto základní aspekty:

-          název klubu musí být v souladu s pozitivní propagací futsalu (zařadit do čl. 3 Směrnice)

-          název klubu musí být v souladu s jeho sídlem, toto sídlo pak musí být v názvu obsaženo přímo či nepřímo (řeší čl. 3 Dodatku, zařadit do čl. 3 Směrnice)

-          povinnost klubu hrát soutěžní utkání všech svých družstev v místě svého sídla, nestanoví li RMS jinak (řeší čl. 6 Dodatku, zařadit do čl. 3 Směrnice)

 

Pravidlo o zařazení klubu do mistrovské soutěže dle místa svého sídla vyplývá dle rozhodnutí KF ČMFS ze znění čl. 6 Dodatku (zařadit do čl. 3 Směrnice).

 

Nově zařadit do článku 3. Směrnice toto ustanovení:

-                     Pokud by se některé družstvo klubu zúčastnilo mistrovské soutěže kam místem sídla nepřísluší, v případě umístění na postupové příčce rozhodne o postupu řídící orgán vyšší soutěže.

 

Nové znění článku 5. Směrnice (následné články přečíslovat):

-                     definovat změnu sídla klubu vždy spojenou se změnou názvu klubu, veškeré aspekty tohoto změny sídla (analogicky dle znění čl. 4 Změna názvu).

 

 

·         Povinnost rozhodčích z listiny SubKR KF ČMFS odřídit minimálně osm utkání regionálních soutěží (především divize a KP), dojednat podmínky se SubKR (evidence startů, omluv – předsedové příslušných SubKR, nasazování RO na regionální utkání, postihy v případě prokázaného nesplnění limitu + prokázaného dostatečného množství nasazení)

 

 

Rok 2010

 

Stav čerpání z položky na činnost RgSubK ..... 80.000,- Kč

Zasedání RgSubK ..... 11.514,- Kč

Účast členů RgSubK na regionálních akcích ..... 5.320,- Kč

Aktiv předsedů ŘKD a KKF  červen a září 2010 ..... cca   50.000,-Kč

 

Celkem  ..... 66.834,- Kč

Zůstatek ..... 13.166,- Kč

 

 

Rok 2011

 

Stav čerpání z položky na činnost RgSubK  - návrh     ..... 60.000,- Kč

Zasedání RgSubK  .....  3.520,- Kč

Účast členů RgSubK na regionálních akcích ..... 1.640,- Kč

 

Celkem  ..... 5.160,- Kč

Zůstatek .....  54.840,- Kč

 

 

 

Zapsal:    Pavel Nepil, předseda RegSubK KF ČMFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate