Futsal

reklama

Zápis č. 2/2011 z jednání RgSubK KF ČMFS

Přítomni:     Nepil Pavel, Ing. Chaloupka Jiří, Pelikán Martin

 

Omluveni:    Polák Zdeněk, Minář Martin

 

Program:

 

1)   Kontrola Zápisu č. 1/2011:

     Splněné úkoly:

-      zveřejnit schválenou výši rozpětí odměn  a náhrad RO a D v regionálních soutěžích na www.fotbal.cz, odkaz regionální subkomise

-      dořešit nedostatky s výše jmenovanými KKF v oblasti odvodu ČP za rok 2010

-      projednat odvod členských příspěvků za rok 2010 s KKF Plzeňského a Králo- véhradeckého kraje

-      připravit návrh na systém postupů celků z KP Vysočina dle regionální příslušnosti

-      doplatit M. Pelikánovi 450,- Kč za výrobu razítka KKF Pardubického kraje

 

 

     Úkoly, které trvají:

 

-   zaslat předsedovi komise foto ke zveřejnění na internetových stránkách 

  Zodpovídá:  Pelikán                                      Termín: 30.6.2011

 

-      zařadit do kritérií pro určení výše dotace KKF z rozpočtu KF ČMFS aktivaci systému VSF jednotlivými ŘKD a KKF

  Zodpovídá:  Pelikán                                      Termín: 30.6.2011

 

-   na základě doplňujících informací připravit konečnou verzi tiskopisu R.I.S. a rozeslat ho ke schválení

  Zodpovídá:  Nepil                                       Termín: 30.6.2011

 

-        vést na základě formuláře „Evidenční protokol razítka ŘKD, KKF“ evidenci, příp. pohyb razítek ŘKD, KKF

Zodpovídá:  Nepil                                        Termín: průběžně

 

 

2)   Složení a činnost Regionální subkomise

Komise uložila do oblasti konkrétní zodpovědnosti p. Pelikána kontrolu využívání systému VFS (společně s p. Polákem) a dále rozhodla vypustit ze své náplně problematiku futsalu žen – tuto plně ponechat v kompetenci Subkomise ženského futsalu, maximálně pak v této oblasti na vyžádání této odborné subkomise spolupracovat na konkrétních záležitostech. Komise rozhodla o přidělení sledování vývoje a postojů jiných forem fotbalu s menším počtem hráčů do kompetencí pp. Nepila a Poláka.

Konkrétní odpovědnosti členů komise:

     Nepil Pavel – KF, řízení komise, R.I.S., české regiony,  Evidenční protokol razítek, jiné formy fotbalu s menším počtem hráčů

     Polák  Zdeněk – systém VFS, moravské regiony, jiné formy fotbalu s menším počtem hráčů

     Ing. Chaloupka Jiří – členské příspěvky, české regiony

     Pelikán Martin - systém VFS, moravské regiony, kritéria pro rozdělení dotací KKF

     Minář Martin - mládež

 

 

3)   Rozdělení dotací KKF z rozpočtu KF ČMFS

Komise vzala na vědomí informaci předsedy o bezproblémovém rozeslání dotací na účty KFS a bezproblémovém převodu na účty KKF.

Komise projednala aktuálnost kritérií pro rozdělení dotací KKF z rozpočtu KF ČMFS a formulářů R.I.S., obsah obou materiálů  je možno stále připomínkovat.

 

Úkoly:

-      zapracovávat případné připomínky, návrhy a inovace do kritérií pro rozdělení dotace z rozpočtu SF ČMFS a do formuláře R.I.S.

Zodpovídá: členové komise, předsedové ŘKD a KKF           Termín: 30.6.2011

 

 

4)   Systém členských příspěvků

Komise vzala na vědomí ukončení výběru ČP za rok 2010 a uložila p. Chaloupkovi vypracovat závěrečnou zprávu z této oblasti za rok 2010. Komise vzala na vědomí dotaz p. Průchy (Jihočeská KKF).

 

Úkoly:

-   vypracovat konečnou zprávu o odvodu členských příspěvků za rok 2010

Zodpovídá: Chaloupka                                    Termín: 15.6.2011

 

-      zjistit možnost přidělení variabilního symbolu každé KKF v rámci odvodu ČP z důvodu jejich snadnější identifikace

Zodpovídá: Nepil                                        Termín: 18.6.2011

 

 

5)   Ekonomika

Nadále platí záměr komise snížit příspěvek na činnost komise z rozpočtu KF ČMFS na rok 2011 z původních 80.000,- Kč na 60.000,- Kč za předpokladu, že bude navýšena částka, určená na příspěvky KKF z rozpočtu KF ČMFS, a to z 210.000,- Kč na 280.000,- Kč (tzn. průměrně příspěvek 20.000,- Kč na KKF). Komise tak uvolní na toto navýšení zmíněných 20.000,- Kč, zbylých 50.000,- je nutno zajistit v rámci vytváření rozpočtu KF ČMFS pro rok 2011.

Komise schválila výši náhrad za výdaje (především telefony) pro členy komise pp. Nepila, Chaloupku a Pelikána, a to ve výši 2.000,- Kč pro každého.

    

 

Úkoly:

-      při vytváření rozpočtu KF ČMFS pro rok 2011 zajistit navýšení částky na příspěvky KKF o 70.000,- Kč (částku ve výši 20.000,- Kč použít z položky na činnost komise) na celkovou částku 280.000,- Kč

Zodpovídá: Nepil, Polák                                   Termín: 30.6.2011

 

-      zajistit náhradu za výdaje členů komise v roce 2010 v celkové částce 6.000,- Kč

Zodpovídá: Nepil, Polák                                   Termín: 30.6.2011

 

6)   Regionální problematika

Předseda informoval komisi o řešení regionální problematiky od posledního zasedání:

     mimořádná VH Zlínského kraje – rozhodla o pokračování svých soutěží ve struktuře SF ČMFS za určitých podmínek, ty byly projednány na zasedání KF ČMFS, předseda RegSubK následně písemně na závěry VH Zlínského kraje reagoval

     problematika střídavého startu v KP – jih Ústeckého kraje vyřešena za účasti předsedy RegSubK na jednáních v dubnu 2011

 

Zajištěna účast zástupců RegSubK na vyhlášení výsledků divize „A“ (pp. Chaloupka a Nepil), divize „D“ (p. Nepil) a KP Ústí – jih (p. Nepil).

 

Regionální problematika, vzešlá z R.I.S. 2010 bude řešena průběžně dle potřeb, spíše však až po aktualizaci na základě dodání R.I.S 2011.

 

Přehled regionální problematiky R.I.S. 2010

-      Praha – zapojení Strahovské ligy do SF ČMFS – vítěz soutěže žen se zúčastní finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsale žen 2011

-      Středočeský – bez problému

-      Plzeňský – soutěže žen, zapojení Klatov,

-      Karlovarský – organizace P ČMFS, zapojení Chebu

-      Ústecký – zapojení Litoměřic, Chomutovských soutěží – zatím není zájem

-      Liberecký – zapojení Semil

-      Jihočeský – zapojení Prachatic

-      Královéhradecký –  organizace P ČMFS - probíhá

-      Pardubický – organizace P ČMFS - probíhá, PAMAKO

-      Vysočina – reorganizace KP – podařilo se, regionální začlenění týmů – je součástí návrhu o zařazení týmů do soutěží na základě regionální příslušnosti

-      Jihomoravský – zapojení Znojma, venkovní malý fotbal Blansko

-      Zlínský – soutěž žen, venkovní malý fotbal, použití futsalových míčů

-      Olomoucký – malý fotbal v Zábřehu

-      Moravskoslezský – malý fotbal Karviná

 

Úkoly:

-      na základě žádosti řešit s příslušnými regionálními funkcionáři výše uvedenou problematiku

Zodpovídá: členové RegSubK                               Termín: průběžně

 

-      připravit informační servis o průběhu divizí, KP, krajských částí P ČMFS a soutěži žen, kontakty na předsedy regionálních SubKR

Zodpovídá: Nepil                                        Termín: 30.9.2011

 

 

7)   Soubor předpisů SF ČMFS

Komise konstatovala vytištění publikace Soubor předpisů SF ČMFS 2010 – 2013 v březnu 2011, bohužel distribuce zatím dle zjištění komise proběhla celkům 1. Jetbull ligy, 2. lig, rozhodčím a delegátům z listiny KF ČMFS. Regionům, zatím až na výjimky tato potřebná publikace distribuována nebyla. Komise rozhodla o způsobech distribuce v souladu s rozhodnutím na zasedání č. 3/2010 a dále o definitivních termínech této distribuce.

Úkoly:

-      Dokončit bezplatnou distribuci regionálním funkcionářům nejpozději na aktivu předsedů dne 26.6.2011

Zodpovídá: Nepil, Průša                                   Termín: 26.6.2011

 

-      Zajišťovat aktualizaci propagační upoutávky v souvislosti s distribucí či prodejem publikace Soubor předpisů SF ČMFS na oficiálním webu www.fotbal.cz

Zodpovídá: Nepil, Průša                                   Termín: 26.6.2011

 

-      Zajistit  informaci o vytištění a distribuci publikace Soubor předpisů SF ČMFS na internetové stránce www.efutsal.cz

Zodpovídá: Nepil                                         Termín: 26.6.2011

 

 

8)   Systém FUTIS

Komise vzala na vědomí informace předsedy o průběhu příprav nového informačního systému FUTIS. K datu zasedání komise proběhly již čtyři zasedání přípravné skupiny, které řešily především technické nároky a parametry systému, jeho legislativní oporu v normách a vůbec systém fungování. Regionální subkomise pak dostala za úkol připravit návrh na rozdělování zisku z výběru členských dotací, v této oblasti pak především připravit návrh kritérií, dle kterých by se dělila pohyblivá složka (odměna) pracovníkům se smlouvou v rámci každé KKF a zároveň by se dle nich dotovaly jednotlivé KKF.

Komise tuto problematiku projednala, návrh kritérií na dělení pohyblivé složky a dotací pro KKF připravila i s návrhem hodnocení těchto kritérií a výpočtu výše pohyblivé částky a dotace.

 

Úkoly:

-      Na základě schválených závěrů vypracovat a do stanoveného termínu členům komise rozeslat k připomínkování návrh kritérií na určování výše pohyblivé složky odměny a dotací pro KKF, včetně způsobu ohodnocení těchto kritérií a způsobu výpočtu konečných částek.

Zodpovídá: Nepil                                         Termín: 12.6.2011

 

9)   Mimořádný Aktiv předsedů ŘKD a KKF

Komise na základě podnětu pracovní skupiny, připravující nový informační systém FUTIS, rozhodla o uspořádání mimořádného Aktivu předsedů ŘKD a KKF.

    Termín konání:  neděle 26. června 2011 od 12 hodin do cca 16 hodin

    Místo konání: salonek restaurace Marol, Praha – Smíchov

    Program:

-      především představení a prezentace nového informačního systému FUTIS

-      Soubor předpisů SF ČMFS, distribuce

-      členské příspěvky za rok 2010 – zpráva

-      ekonomické zabezpečení regionálního futsalu

-      info o ukončené sezóně (od reprezentace po okresní soutěže)

 

Úkoly:

 

-      připravit a po připomínkování členy komise rozeslat pozvánky na mimořádný Aktiv předsedů ŘKD a KKF

Zodpovídá: Nepil                                        Termín: 7.6.2011

-      připravit  přesnou programovou náplň mimořádného Aktivu předsedů včetně časového harmonogramu

Zodpovídá: Mestek, Nepil, Průša                            Termín: 20.6.2011

 

-      mimořádný aktiv zabezpečit organizačně (rezervace místnosti; oběd; průběžné občerstvení – pitný režim, káva; materiály – prezentace systému FUTIS a další)

Zodpovídá:  Nepil, Průša                                   Termín: 24.6.2011

 

 

10)  Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF ČMFS

Komise projednala předložený materiál, zabývající se problematikou zařazení klubů do soutěží dle regionální úrovně, veškerých náležitostí, souvisejících se sídlem a názvem klubu a zabudováním těchto návrhů do Směrnice pro činnost členských klubů SF ČMFS.

Komise dále projednala návrh doplnění Stanov SF ČMFS institutem Řídících komisí divizí se všemi souvislostmi této problematiky.

 

Úkoly:

 

-      prosazovat návrhy obou materiálů v průběhu  schvalovacího řízení v rámci zasedání KF ČMFS

Zodpovídá: Nepil, Polák                                   Termín: 18.6.2011

 

 

11)   Ostatní

 

                                    Notebooky KKF:

-      dne 24.11.2010 byla zaslána bývalému předsedovi Ústeckého kraje p. Svatopluku Friedlovi  výzva k předání notebooku novému předsedovi Ústecké KKF p. Jiřímu Hanzlíkovi. V případě nepředání notebooku do stanoveného termínu budou učiněny další kroky v souladu s právním řádem ČR.

-      jednání o nových PC pro ostatní KKF budou nadále pokračovat v souvislosti s výší rozpočtu KF ČMFS.

 

Úkoly:

 

-      na zasedání KF ČMFS urgovat řešení předání notebooku v rámci změny vedení v Ústeckém kraji a dále zjišťovat možnosti pořízení nových notebooků

Zodpovídá: Nepil, Polák                                   Termín: 18.6.2011

 

     Spolupráce mezi RegSubK a SubKR KF ČMFS.

V rámci jednání těchto dvou odborných subkomisí bylo dohodnuto ve vztahu rozhodčí z listiny SubKR KF ČMFS a regiony:

-      v případě požadavku regionálních řídících orgánů (ŘKD a KKF) povinnost těchto rozhodčích odřídit minimálně 8 utkání v regionálních soutěžích (prioritu má divize, v případě dohody je možno odřídit i utkání KP)

-      v případě požadavku regionálních řídících orgánů povinná účast na seminářích rozhodčích ŘKD a KKF

-      v případě prokázaného nesplnění výše uvedených povinností rozhodčích ze strany regionálních řídících orgánů bude SubKR uplatněn postih v rámci komplexního hodnocení výkonu rozhodčích

 

Úkoly:

 

-      informovat rozhodčí z listiny SubKR KF ČMFS v rámci jejich předsezónního semináře o závěrech jednání RegSubK a SubKR

Zodpovídá: Nepil, Lobo                                   Termín: 31.8.2011

 

 

 

 

ČERPÁNÍ:

 

Rok 2011

 

Stav čerpání z položky na činnost RgSubK  - návrh ... 60.000,- Kč

Zasedání RgSubK  č. 1 ... 3.520,- Kč

Zasedání RgSubK  č. 2 ... 4.008,- Kč

Účast členů RgSubK na regionálních akcích ... 1.640,- Kč

 

Celkem ... 9.168,- Kč

 

Zůstatek ... 50.832,- Kč

 

 

 

 

Zapsal:   Pavel Nepil, předseda RegSubK KF ČMFS

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate