Futsal

reklama

Zápis č. 3/2011 z jednání RgSubK KF ČMFS

Přítomni:        Nepil Pavel, Ing. Chaloupka Jiří, Polák Zdeněk, Minář Martin

 

Omluveni:      Pelikán Martin

 

Program:

 

1)     Kontrola Zápisu č. 2/2011:

·         Splněné úkoly:

-    zaslat předsedovi komise foto ke zveřejnění na internetových stránkách 

-  na základě doplňujících informací připravit konečnou verzi tiskopisu R.I.S. a rozeslat ho ke schválení

-    zapracovávat případné připomínky, návrhy a inovace do kritérií pro rozdělení dotace z rozpočtu SF ČMFS a do formuláře R.I.S.

-    vypracovat konečnou zprávu o odvodu členských příspěvků za rok 2010

-    dokončit bezplatnou distribuci Souboru předpisů SF FA ČR regionálním funkcionářům nejpozději na aktivu předsedů dne 26.6.2011

-    zajišťovat aktualizaci propagační upoutávky v souvislosti s distribucí či prodejem publikace Soubor předpisů SF ČMFS na oficiálním webu www.fotbal.cz

-  na základě schválených závěrů vypracovat a do stanoveného termínu členům komise rozeslat k připomínkování návrh kritérií na určování výše pohyblivé složky odměny a dotací pro KKF, včetně způsobu ohodnocení těchto kritérií a způsobu výpočtu konečných částek.

-    připravit a po připomínkování členy komise rozeslat pozvánky na mimořádný Aktiv předsedů ŘKD a KKF

-    připravit  přesnou programovou náplň mimořádného Aktivu předsedů včetně časového harmonogramu

-    mimořádný aktiv zabezpečit organizačně (rezervace místnosti; oběd; průběžné občerstvení – pitný režim, káva; materiály – prezentace systému FUTIS a další)

-    na zasedání KF ČMFS urgovat řešení předání notebooku v rámci změny vedení v Ústeckém kraji a dále zjišťovat možnosti pořízení nových notebooků

-    informovat rozhodčí z listiny SubKR KF ČMFS v rámci jejich předsezónního semináře o závěrech jednání RegSubK a SubKR

 

·         Úkoly, které trvají:

-     zařadit do kritérií pro určení výše dotace KKF z rozpočtu KF ČMFS aktivaci systému VSF jednotlivými ŘKD a KKF

  Zodpovídá:  Pelikán                                                                          Termín: 30.6.2011

-    vést na základě formuláře „Evidenční protokol razítka ŘKD, KKF“ evidenci, příp. pohyb razítek ŘKD, KKF

Zodpovídá:   Nepil                                                                              Termín: průběžně

 

 

2)     Příprava řádného Aktivu předsedů ŘKD a KKF

Řádný Aktiv předsedů ŘKD a KKF  se uskuteční v sobotu 1. října 2011 od 10 hodin v hotelu Bohemia v Chrudimi. Již o den dříve  mohou účastníci aktivu zhlédnout utkání Chance Futsal ligy FK Era-Pack Chrudim vs. SK Slavia Praha a následně se zúčastnit slavnostního rautu ve zmiňovaném hotelu.

Pozvánka  byla   schválena   členy  RegSubK formou perr - rolam, rozeslána byla i s přílohami 7. září 2011. Komise dále projednala detailně program jednání aktivu, jehož hlavní náplní bude problematika zavedení nového způsobu členských příspěvků, zavedení nového informačního a registračního systému FUTIS, vyhodnocení uplynulé sezóny regionálních soutěží a příprava té nové.

 

Organizační zabezpečení aktivu bylo svěřeno sekretariátu KF FA ČR, který zajistí:

-          daný počet volných vstupenek na utkání Chance Futsal ligy

-          slavnostní raut v salonku hotelu Bohemia v Chrudimi

-          ubytování pro účastníky aktivu v hotelu Bohemia v Chrudimi

-          velikostí přiměřený sál pro samotné jednání aktivu

-          oběd pro účastníky aktivu

-          průběžné občerstvení pro účastníky aktivu (káva, minerálky).

 

Úkoly:

-          řádně organizačně i obsahově zajistit jednání Aktivu předsedů ŘKD a KKF dne 1.10.2011 v Chrudimi

      Zodpovídá: Průša, Nepil                                                               Termín: 1.10.2011

 

 

3)     Rozdělení dotací KKF z rozpočtu KF ČMFS

Na základě schváleného rozpočtu KF FA ČR pro rok 2011 je určeno na dotace KKF opět částka ve výši 210.000,- Kč, tedy průměrně 15.000,- Kč na jednu KKF. Dotace bude rozdělena dle schválené směrnice „Kritéria pro rozdělování dotací KKF z rozpočtu KF FA ČR“. Tuto směrnice je možno připomínkovat na jednání Aktivu předsedů ŘKD a KKF.

 

Úkoly:

-          na základě případných schválených podnětů aktualizovat znění směrnice „Kritéria pro rozdělování dotací KKF z rozpočtu KF FA ČR“

                  Zodpovídá: Pelikán                                                                     Termín: 30.11.2011

 

 

4)     Systém členských příspěvků

Komise projednala způsob výběru členských příspěvků za rok 2011, který proběhne v souladu se schválenou směrnicí „Metodika výběru členských příspěvků SF FA ČR“. Komise uložila p. Chaloupkovi připravit si vystoupení k tomuto tématu na Aktivu předsedů ŘKD a KKF dne 1.10.2011 v Chrudimi.                              

 

Úkoly:

-          přiblížit problematiku výběru členských příspěvků, rozebrat chyby v této oblasti a znovu okomentovat směrnici „Metodika výběru členských příspěvků SF FA ČR“

                  Zodpovídá: Chaloupka                                                                 Termín: 1.10.2011

 

 

5)     Ekonomika

Komise vzala na vědomí nenavýšení částky pro dotace KKF v rozpočtu SF FA ČR, která tak zůstala ve výši 210.000,- Kč. Na činnost Regionální subkomise KF FA ČR byla v rozpočtu schválena částka ve výši 80.000,- Kč.

 

Komise schválila výši náhrad za výdaje (především telefony) pro členy komise v roce 2011 pp. Nepila, Chaloupku a Pelikána, a to ve výši 2.000,- Kč pro každého.

        

Úkoly:

-          zajistit náhradu za výdaje členů komise v roce 2011 v celkové částce 6.000,- Kč

                  Zodpovídá: Nepil, Polák                                                             Termín: 30.11.2011

 

 

6)     Regionální problematika

Regionální problematika bude řešena na základě zpráv, dodaných v Regionálním informačním servisu za sezónu 2010/2011 a na základě požadavků jednotlivých předsedů ŘKD a KKF.

Na základě doručených R.I.S. bude připraven pro účely KF FA ČR a Regionální subkomise Souhrnný informační servis o regionálních soutěžích v sezóně 2010/2011 a přípravě regionálních soutěží 2011/2012.

 

Úkoly:

-          na základě žádosti řešit s příslušnými regionálními funkcionáři výše uvedenou problematiku

     Zodpovídá: členové RegSubK                                                        Termín: průběžně

 

-          připravit Souhrnný informační servis o regionálních soutěžích v sezóně 2010/2011 a přípravě regionálních soutěží 2011/2012

     Zodpovídá: Nepil                                                                           Termín: 30.9.2011

 

 

7)     Systém FUTIS

Komise vzala na vědomí informace předsedy o průběhu příprav nového informačního systému FUTIS, který je vázaný na zavedení nového systému výběru členských příspěvků. K datu zasedání komise proběhly další dvě zasedání přípravné skupiny, které řešily především technické nároky a parametry systému, jeho legislativní oporu v normách a vůbec systém fungování. Regionální subkomise pak dostala za úkol připravit návrh na rozdělování zisku z výběru členských dotací, v této oblasti pak především připravit návrh kritérií, dle kterých by se  dotovaly jednotlivé KKF.

Zavedení nového systému členských příspěvků a sekundárně systému FUTIS do futsalu bude hlavním bodem jednání Aktivu předsedů ŘKD a KKF dne 1.10.2011 v Chrudimi. V případě jeho zavedení budou projednány i možnosti způsobu dělení dotace, určené jednotlivým KKF.

 

 

8)     Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF FA ČR

Komise vzala na vědomí informaci, že KF FA ČR na svém červnovém zasedání schválila předložený návrh „ Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF FA ČR“ s tím, že aktuální znění této směrnice je již vyvěšeno na oficiální internetové stránce www.fotbal.cz.

      Komise dále projednala návrh doplnění Stanov SF FA ČR institutem Řídících komisí divizí se všemi souvislostmi této problematiky, především problematiky Kraje Vysočina v rámci tohoto statutu.

 

 

Úkoly:

-          prosazovat doplnění Stanov SF FA ČR článkem 10., týkajícího se statutem Řídících komisí divizí a související problematiky

Zodpovídá: Nepil, Polák                                                                     Termín: průběžně

 

 

9)      Ostatní

 

·         Notebooky KKF:

-          jednání o nových PC pro ostatní KKF budou nadále pokračovat v souvislosti s výší rozpočtu KF FA ČR a případným zavedením nového systému členských příspěvků

-          členové komise vzali na vědomí informaci, že předání notebooku v Ústeckém kraji, po urgenci ze strany KF FA ČR, mezi bývalým a současným předsedou KKF nakonec došlo

 

·         Spolupráce mezi RegSubK a SubKR KF FA ČR

Členové komise vzali na vědomí informaci o vydání Metodického pokynu SubKR KF FA ČR č. 1/2011 o povinném působení rozhodčích celostátních soutěží v regionálních soutěžích (mj. povinnost odřídit minimálně 8 utkání v rámci regionálních soutěží, povinná účast na semináři rozhodčích na regionální úrovni atd.).

 

·         Změny v pravidlech, platné od 1.7.2011

Členové komise vzali na vědomí informaci o změnách pravidel, platných od 1.7.2011 a doporučuje všem řídícím orgánům na všech úrovních tyto změny okamžitě aplikovat.

Základní změny v pravidlech od 1.7.2011:

 

      -    Pravidlo 5 - K řízení každého utkání musí být delegován rozhodčí a druhý rozhodčí.    

            Při utkání je rozhodčí na straně u střídaček, druhý rozhodčí (oddílový rozhodčí) je na straně protilehlé.

      -    Pravidlo 7 – Během oddechového času se mohou hráči pohybovat na hrací ploše i mimo hrací plochu. V případě, že se chtějí občerstvit, však musí hráči hrací plochu opustit.

-      Pravidlo 8  - Přímo z výkopu nemůže být dosaženo branky.

      -    Pravidlo 15 Autový kop -  V okamžiku rozehrávání exekutor autového kopu:

            - se dotýká jednou nohou postranní čáry či země mimo hrací plochu (rozehrávající hráč může stát ve hřišti, patou se však musí dotýkat postranní čáry)

      - kopne míč, který musí stát v klidu, buď z místa, kde míč opustil hrací plochu  nebo ze země mimo hrací plochu vedle tohoto místa, a to ve vzdálenosti  maximálně 25 cm od něj.

-      Pravidlo 17 – Rohový kop -  Jestliže není rohový kop zahrán do 4sec - Rozhodčí nařídí výhoz brankáře (dříve  NVK ve prospěch soupeře)

 

ČERPÁNÍ:

 

Rok 2011

 

Stav čerpání z položky na činnost RgSubK .....   80.000,- Kč

Zasedání RegSubK  č. 1  ..... 3.520,- Kč

Zasedání RegSubK  č. 2  ..... 4.008,- Kč

Zasedání RegSubK  č. 3  ..... 2.240,- Kč

 

Účast členů RgSubK na regionálních akcích ...... 3.160,- Kč

 

Mimořádný aktiv předsedů ŘKD a KKF ...... 17.746,- Kč

 

Celkem   ......   30.674,- Kč

 

Zůstatek  ......  49.326,- Kč

 

 

 

 

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate