Futsal

reklama

Zápis z jednání Aktivu předsedů ŘKD a KKF - Chrudim, 1.10.2011

Přítomni:

ŘÍDÍCÍ ORGÁN JMÉNO FUNKCE
Divize „A“ Chaloupka Jiří předseda
Divize „B“ Průcha Michal předseda
Divize „C“ Novotný Josef předseda
Divize „D“ Strnad Karel předseda
Divize „E“ Polák Zdeněk předseda
Divize „F“ Pelikán Martin místopředseda
     
Praha Valent Martin člen  PSF
Středočeský Nepil Pavel místopředseda
Ústecký Hanzlík Jiří předseda
Liberecký Milner Michal předseda
Karlovarský Rod Jan člen KKF
Plzeňský Kalina Pavel předseda
Jihočeský Bagoniová Lenka člen KKF
Královéhradecký neomluvená neúčast  
Pardubický Starý Vladimír místopředseda
Vysočina Minář Martin předseda
Jihomoravský Stix Jiří člen KKF
Zlínský Kopecký Lumír předseda
Olomoucký Sebök Ladislav předseda
Moravskoslezský Vozárik Dušan člen KKF

 

Program:

 

1)       Vystoupení předsedy KF FA ČR Mgr. Otakara Mesteka

 

 • Program reprezentací (především průběh Turnaje 4 zemí v září 2011, účast na turnaji Grand Prix v Brazílii v říjnu 2011, kvalifikace MS 15. – 18.12.2011 v Brně)
 • Uzavření smlouvy s hlavním partnerem 1. celostátní ligy, sázkovou a herní společností Chance,a.s. – nejvyšší soutěž ponese název Chance Futsal liga.
 • Uzavření smlouvy se společností Select na jednotný míč pro Chance futsal ligu, nabídka společnosti Select celkům 2. lig
 • Průběh úvodní části nejvyšší soutěže, příprava 2. lig – závěry z grémií
 • Jednání s dalšími potencionálními partnery SF FAČR – Chance, Ondrášovka, Generali, Staropramen atd.
 • Zkušenosti s registračními místy na KFS, minimální problémy, pokud nastanou, kontaktovat předsedu RegSubK  p. Nepila
 • Příprava Školní futsalové ligy a Středoškolské futsalové ligy, juniorských soutěží U-16 a U-18,  informace o novém systému organizace žákovského fotbalu (4+1, 5+1, 7+1).

V rámci vystoupení předsedy SF FA ČR byla provedena prezentace nového produktu společnosti Generali,a.s., který zahrnuje výhodné pojištění futsalistů. Všichni předsedové KKF obdrželi k uvedenému produktu prezentační materiál.

 

 

2)       Nový systém výběru členských příspěvků SF FA ČR

 

Hlavním bodem jednání aktivu bylo jednání a hlasování ve věci zavedení nového systému členských příspěvků a produktů s tím spojených. Návrh, se kterým byly jednotlivé KKF seznámeny s dostatečným předstihem, vycházel se závěrů mimořádného Aktivu předsedů ŘKD a KKF z června 2011 a jednání aktivu byl předložen v této podobě:

Od 1.1.2012 bude vybírán členský příspěvek za člena SF FA ČR ve výši 100,- Kč na člena a kalendářní rok.

Hlavním důvodem zavedení nového systému členských příspěvků je ekonomická situace, v jejímž důsledku hrozí v nejbližších letech kolaps rozpočtu SF FA ČR. Snižující se rozpočet SF FA ČR je způsoben především:

 • celkovou situací ČSTV, který přišel vzhledem k situaci se společností Sazka,a.s.  o vlastní zdroje finančních prostředků, tyto nejsou k dispozici jak svazům (v našem případě FA ČR), tak ani regionům
 • v ČSTV však dochází i ke změnám v distribuci státních příspěvků (příspěvek vlastníkům TVZ), který bude distribuován pouze svazům, a to dle nových koeficientů. FA ČR na tomto novém způsobu tratí, tím pak především futsal.
 • odlivem sponzorů, vzhledem k situaci v českém fotbale. I tím je snižován příspěvek do rozpočtu SF FA ČR. Futsal si sice na republikové úrovni dokáže zajistit sponzory (Joma – reprezentace, Chance – 1. liga, Select – 1. i 2. liga), to však celkovou situaci nijak neřeší.

Hlavní přínosy zavedení nového systému výběru členských příspěvků:

- zabezpečení chodu reprezentací ČR ve futsale „A“, 21, 19, v budoucnu i žen

- zajištění dalšího pracovního místa na sekretariátu SF FA ČR o pracovníka, zodpovědného za registrační a informační systém (vedle již fungujících sekretáře a ligového sekretáře), příp. o dalšího pracovníka, zodpovědného za mediální a marketingovou oblast

 • zvýšení dotací KKF (v řádech 50.000,- až 70.000,- Kč na každou KKF)
 • možnost zavedení nového registračního a informačního systému FUTIS a z toho vyplývající:
 •  
  • zrušení registračních průkazů, snížení registračních poplatků na 50,- Kč a přestupních poplatků na úrovni okresu rovněž na 50,- Kč
  • zkrácení doby od podání žádosti o registraci do zavedení do systému nejméně o polovinu oproti současné době distribuce RP
  • nový systém kontroly oprávněnosti startu, do budoucna zavedení vyplňování zápisů o utkání ve dvou variantách dle výběru – rovnou v systému FUTIS či nadále v papírové podobě
  • zavedení členské karty s výraznými slevami pro členy (již nyní nasmlouvány 30% slevy u společností Joma a Select, jednání se společností Chance, 50% slevy na domácí reprezentační futsalová utkání, jednání o slevách na vstupném na utkání Chance Futsal ligy)
  • všichni členové mohou být na základě vytvořené databáze elektronickou formou informováni o futsalových akcích, mohou jim být distribuovány pozvánky, informace, nabídky partnerských firem atd.

Aktiv následně projednal tuto problematiku s těmito závěry:

 • Je nutno přesně a konkrétně definovat členství fyzické osoby ve SF FA ČR ve stanovách, od 1.1.2012 do VH FA ČR v lednu 2013 toto bude upraveno provádějícím předpisem KF FA ČR
 • Dle výše uvedeného je nutno vypracovat přihlášku za člena SF FA ČR pro členy, hlásící se do SF FA ČR po 1.1.2012 (členové SF FA ČR, registrovaní ve FA ČR na základě žádosti o registrace budou k 1.1.2012 automaticky převedeni do nového registračního systému, zaplacením členského poplatku pak vyjadřují svobodnou vůli stát se členem SF FA ČR)
 • Je nutno přesně definovat, kdo bude členem SF FA ČR. Dle návrhu KF FA ČR musí být členy všichni hráči, rozhodčí, delegáti  a statutární zástupci klubů, a to na všech soutěžních úrovních. Řídící orgán pak může rozhodnout o dalších povinných členech na úrovni své soutěže (např. v 1. a 2. lize to budou i lékaři týmů, časoměřiči atd.). Členem SF FA ČR se však může stát kdokoliv, např. i příznivci jednotlivých týmů (z důvodu získání členské karty s výhodnými slevami)
 • Všechny členské příspěvky půjdou ve prospěch účtu, který bude pouze SF ČR, hospodařit s ním pak bude dle schválených kritérií pouze KF FA ČR, která bude výsledky hospodaření předkládat každé VH SF FA ČR.
 • Ve struktuře SF FA ČR mohou být pouze ty kraje a okresy, které budou akceptovat nový systém výběru členských příspěvků. Jen takové regiony se budou moci zúčastnit postupových soutěží SF FAČR a Poháru FA ČR.
 • Soutěžní ročník 2010/2011 je možno dohrát na v současnosti platné RP, od soutěžního ročníku 2012/2013 musí všichni členové SF FA ČR hrát soutěže v rámci nového registračního systému FUTIS.
 • Členská karta bude platná maximálně tři roky, a to z motivačních důvodů, aby členové SF FA ČR hradili členské příspěvky.

Po důkladném projednání problematiky zavedení nového systému výběru členských příspěvků a v důsledku toho přechodu na nový registrační a informační systém FUTIS došlo ke hlasování:

 • o zavedení výběru členských příspěvků ve výši 100,- Kč na člena a kalendářní rok za podmínky, že se 50% vybraných členských příspěvků přerozdělí dle schválených kritérií zpět na KKF.

Z přítomných 13 zástupců KKF (chyběl neomluvený zástupce Královéhradecké KKF) bylo:

 • 10 zástupců pro zavedení tohoto systému (Praha, KKF Středočeská, Ústecká, Liberecká, Jihočeská, Karlovarská, Pardubická, Vysočina, Jihomoravská a Zlínská)
 • 3 zástupci proti zavedení tohoto systému (KKF Plzeňská, Olomoucká, Moravskoslezská)
 • hlasování se nikdo nezdržel.

Zástupci Olomoucké KKF a Moravskoslezské KKF se následně vyjádřili, že budou respektovat rozhodnutí většiny, zástupci Plzeňské KKF ještě celou situaci projednají na svém zasedání.

Regionální subkomise KF FA ČR tak na základě výsledku hlasování zástupců KKF předloží  KF FA ČR návrh k zavedení nového systému výběru členských příspěvků.

V následné diskusi podal další návrh zástupce Karlovarské KKF, aby platícím členem byli všichni hráči dospělých soutěží dle SŘ SF FA ČR, tedy všichni hráči od 14 let.

V následujícím hlasování bylo rozhodnuto pro přijetí tohoto návrhu v poměru hlasů:

 • 11 pro (Praha, KKF Středočeská, Ústecká, Liberecká, Jihočeská, Karlovarská, Pardubická, Vysočina, Jihomoravská, Olomoucká a Zlínská)
 • 2 se zdrželi (KKF Plzeňská a Moravskoslezská)
 • Nikdo nebyl proti

I toto dodatečné rozhodnutí aktivu bude předáno k projednání KF FA ČR.

Aktiv následně pověřil sekretariát SF FA ČR:

 • zajištěním informovanosti členské základny o přijatých závěrech aktivu ve věci doporučení zavedení nového systému výběru členských příspěvků od 1.1.2012 (především články, rozhovory atd. na fotbal.cz, efutsal.cz, časopis Gól, info při přímých přenosech z Chance Futsal ligy atd.)
 • vypracováním podrobného manuálu k novému registračnímu a informačnímu systému FUTIS
 • spuštění systému ve zkušebním provozu od 1.12.2011.

Aktiv dále pověřil Regionální subkomisi KF FA ČR vytvořit návrh způsobu, příp. kritérií, pro dělení dotací, určených z nového systému výběru členských příspěvků KKF. Způsob, příp. kritéria dělení této dotace, musí být schválen nejpozději na jednání Aktivu předsedů ŘKD a KKF (pravděpodobně září 2012).

 

3)       Vyhodnocení Regionálního informačního servisu (R.I.S)

Tiskopis R.I.S. byl všem předsedům ŘKD a KKF rozeslán 18. srpna 2011, termínem odevzdání  vyplněného R.I.S. byl pátek 23. září 2011. Do tohoto termínu vyplněný R.I.S. zaslali zpět všichni předsedové ŘKD a KKF, byť někteří po telefonických urgencích.

Na základě zpracování dodaných R.I.S.:

 • mohl být vypracován Souhrnný informační servis RegSubK, který mapuje výsledky sezóny 2010/2011 (konečné tabulky všech divizí i KP, vítězové krajských částí P ČMFS, soutěží žen) a přípravu sezóny 2011/2012.
 • Bylo rozhodnuto o řešení těchto záležitostí:
 • Praha – zapojení Strahovské ligy do SF
 • Jihočeský – KP, zapojení Prachatic
 • Plzeňský –  zapojení Klatov
 • Karlovarský – zapojení Chebu
 • Ústecký – zapojení Litoměřic, Chomutova
 • Liberecký – zapojení Semil
 • Pardubický – PAMAKO
 • Vysočina – KP –  řešit zapojení Žďár n.S
 • Jihomoravský – fungování Znojma, venkovní malý fotbal Blansko
 • Zlínský – zapojení Uh. Hradiště
 • Olomoucký – malý fotbal v Zábřehu, Šumperská futsalová liga
 • Moravskoslezský – malý fotbal Karviná

V případě žádosti příslušné KKF jsou členové Regionální subkomise KF FA ČR připraveni pomoci v řešení výše uvedené problematiky.

Souhrnný informační servis bude rozeslán všem předsedům ŘKD a KKF, členům KF FA ČR a zároveň bude vyvěšen na oficiální internetové stránce SF FA ČR (fotbal.cz)

 

4)       Dotace KKF z rozpočtu KF FA ČR

 Účastníci aktivu byli informováni o tom, že bude-li zaveden nový systém výběru členských příspěvků od 1.1.2012 (nyní záleží na rozhodnutí KF FA ČR), bude se v roce 2011 dělit dotace z rozpočtu KF FA ČR naposledy dle platné směrnice „ Kritéria pro rozdělování dotací KKF z rozpočtu KF FA ČR“. Znění této směrnice mohou všechny KKF připomínkovat nejpozději do 30.10.2011.

Účastníci aktivu byli informováni, že se vzhledem k ekonomické situaci nepodařilo navýšit v rozpočtu KF FA ČR položku, určenou pro dotování KKF. Ta tak zůstává ve výši 210.000,- Kč, což je v průměru 15.000,- Kč na jednu KKF.

 

5)       Metodika pro výběr členských příspěvků

Účastníci aktivu byli informováni o tom, že bude-li zaveden nový systém výběru členských příspěvků od 1.1.2012 (nyní záleží na rozhodnutí KF FA ČR), bude  v roce 2011 proveden výběr členských příspěvků  dle platné směrnice „ Metodika pro výběr členských příspěvků KF FA ČR“. Člen RegSubK, odpovědný za tuto oblast, Ing. Chaloupka následně vysvětlil účastníkům aktivu tuto směrnici, s důrazem na chyby, které se při výběru členských příspěvků opakují.

 

6)       Výklad znění nových pravidel

V rámci aktivu byl proveden výklad  nejdůležitějších změn v pravidlech, platných od 1.8.2011:

Pravidlo 5 - K řízení každého utkání musí být delegován rozhodčí a druhý rozhodčí. Při utkání je rozhodčí na straně u střídaček, druhý rozhodčí je na straně protilehlé.

Pravidlo 7 – Během oddechového času se mohou hráči pohybovat na hrací ploše i mimo hrací plochu. V případě, že se chtějí občerstvit, však musí hráči hrací plochu opustit.

Pravidlo 8  - Přímo z výkopu nemůže být dosaženo branky.

Pravidlo 15 Autový kop -  V okamžiku rozehrávání exekutor autového kopu:

 • se dotýká jednou nohou postranní čáry či země mimo hrací plochu (rozehrávající hráč může stát ve hřišti, části nohy se však musí dotýkat postranní čáry)
 • kopne míč, který musí stát v klidu, buď z místa, kde míč opustil hrací  plochu  nebo ze země mimo hrací plochu vedle tohoto místa, a to ve  vzdálenosti  maximálně 25 cm od něj.

Pravidlo 17 – Rohový kop -  Jestliže není rohový kop zahrán do 4sek.- Rozhodčí nařídí výhoz brankáře (dříve  NVK ve prospěch soupeře)

Regionální subkomise KF FA ČR vyzvala všechny přítomné účastníky aktivu, aby řídící orgány, které zde zastupují, tyto změny v pravidlech ve svých soutěžích bezvýhradně uplatňovaly.

 

7)       Různé

 • Dotace z rozpočtu KF FA ČR na činnost RegSubK - v rozpočtu KF FA ČR byla schválena  částka ve výši 80.000,- na činnost RegSubK (zasedání komise, výjezdy členů na divizní a krajské akce, zasedání aktivu atd.)
 • Ekonomické zajištění regionálních soutěží – zopakovány závěry z předchozího aktivu – ČSTV již nepřináší žádné ekonomické zdroje, zrušena v rámci této organizace bude i dotace na akci „Sportuj s námi“ (nově možno žádat přes FA ČR), městské a obecní rozpočty, dotace KF FA ČR, startovné, členské příspěvk. Pokud budou další možnosti čerpání finančních prostředků do regionálního futsalu, je s nimi nutno seznámit RegSubK
 • Pohár FA ČR - na regionální úrovni vycházet z propozic celostátních soutěží, je možno vytvářet propozice pro okresní a krajskou část. Je možno zaslat vzor dle Stč. části.
 • Metodický pokyn SubKR KF FA ČR č. 1/2011 o povinném působení rozhodčích celostátních soutěží v regionálních soutěžích

Na základě jednání mezi RegSubK a SebKR KF FA ČR byl vypracován tento pokyn, který především určuje:
- povinnost RO nejvyšších soutěž odřídit min. 8 soutěžních utkání regionální úrovně
- v případě rozhodnutí řídícího orgánu povinná účast RO na semináři

 

 • Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF FA ČR

Na základě návrhu RegSubK byla KF FA ČR schválena tato směrnice, která nově zahrnuje např.:
- název klubu musí být v souladu s pozitivní propagací futsalu
- název klubu musí být v souladu se sídlem klubu
- povinnost zařazení do soutěží dle regionálního principu
- povinnost hrát domácí utkání pouze v místě svého sídla
- výjimky, pokud ne, možnost omezení postupu

 • Činnost ŘO dle Stanov SF FA ČR – pořádání VH, příp. mimořádných VH, jmenování členů řídících komisí na těchto jednáních, zápisy z těchto jednání zasílat předsedovi RegSubK (pavelnepil@seznam.cz) a zároveň na sekretariát KF FA ČR, volba delegátů na VH SF FA ČR dle Statutu SF FA ČR. Účast členů RegSubK na těchto jednáních a dále na vyhlášeních, grémiích atd.

Regionální subkomise KF FA ČR vypracuje manuál na pořádání VH OKF a KKF (program, jednací řád, volební řád atd.)

 • Ženy – organizace soutěží žen je plně ponecháno v kompetenci  Subkomise ženského futsalu (A. Herzog).
 • Junioři – není tlak na vytváření juniorských soutěží (mládežnický fotbal 5+1, 7+1, ŠFL, SFL), v rámci krajů dle možností

Zapsal:   Pavel NEPIL, předseda Regionální subkomise KF FA ČR


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate