Futsal

reklama
15.01.2018
Futsal - Zastavení závodní činnosti
Zastavení závodní činnosti celostátních soutěžích futsalu FIFA k 15..2018


28.12.2017
Zápis č. 091718 z jednání SbKR dne 13. 12. 2017 v Praze
SbKR provedla kontrolu ZoU v utkáních odehraných v období 29. 11. – 12. 12. 2017 a neshledala při jejich zpracování ze strany rozhodčích vážnější nedostatky.


22.12.2017
1. FUTSAL liga - Ročník 2017/2018
Oficiální statistiky a sestavy týmů v odehraných utkání 1. FUTSAL ligy v ročníku 2017/2018.


19.12.2017
Zápis č. 51718 z jednání SubKD dne 12.12.2017 Praha
Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny včetně rozeslání potvrzených registračních průkazů DS a tištěné RMS 2017/18, nebyly však rozeslány smlouvy o výkonu činnosti DS.


15.12.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání Tomáše Fialky proti rozhodnutí DK SF
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 15. 12. 2017, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Tomáše Fialky, ID: 98030747 proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 29. 11. 2017, kterým byl odvolatel potrestán zákazem zastavení závodní činnosti do dne 31. 12. 2017 nepodmíněně, a to za hrubé nesportovní chování, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí jako věcně správné a učiněné v souladu s normami SF ČR v celém rozsahu potvrzuje.


14.12.2017
Futsal - Informace pro rozhodčí a delegáty
Nejnovější informace o nasazení rozhodčích a delegátů na nejbližší kola 1. FUTSAL ligy a obou druhých lig, kontakty na členy subkomisí a Komuniké ze zasedání SbKR a SbKD.


12.12.2017
Zápis č. 081718 z jednání SbKR dne 29. 11. 2017 v Praze
SbKR schválila návrh pozvat na zimní seminář rozhodčích předsedy SbKR jednotlivých divizních futsalových soutěží s cílem představit jim práci SbKR KF FAČR a navázat užší spolupráci zejména při vzdělávání a přípravě rozhodčích v regionálních soutěžích.


09.12.2017
Rozhodnutí DK SF ČR o pukutě klubu Gardenline Litoměřice ve výši 40.000,- Kč
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu Gardenline Litoměřice ve výši 40.000,- Kč


08.12.2017
Změny v termínové listině
Přinášíme Vám přehled změn v termínové listině 1. FUTSAL ligy, obou druhých lig i soutěží juniorů, které se udály po termínu oficiálního vyhlášení termínové listiny.


06.12.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání Davida Friče proti rozhodnutí DK SF
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 5. 12. 2017 ve věci odvolání pana Davida Friče proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 9. 11. 2017, kterým byla odvolateli zastavena závodní činnost do dne 25. 1. 2018 nepodmíněně, a to za nesportovní chování vůči soupeři formou hrubé urážky a křivého obvinění hráče soupeře v utkání 7. kola 1. FUTSAL ligy SK Olympik Mělník – SK Interobal Plzeň včetně zákazu vstupu odvolatele na hráčskou lavici v jakékoliv funkci, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se rozhodnutí DK zrušuje a vydává se nové rozhodnutí.


30.11.2017
Futsal - Listina sportovních hal


30.11.2017
Futsal - Rozhodnutí DK
Rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu


28.11.2017
Zápis č. 071718 z jednání SbKR dne 16. 11. 2017 v Praze
SbKR za zabývala přípravou zimního semináře pro rozhodčí nejvyšších soutěží futsalu a stanovila jeho konečný termín a místo na 7. 1. 2018 v Brně. Pozvánky a bližší informace obdrží rozhodčí nejpozději do 22. 12. 2017 elektronickou poštou do svých emailových schránek.


15.11.2017
Zápis č. 41718 z jednání SubKD dne 07.11.2017 Praha
Členové SubKD vyslechli informaci předsedy a dále projednali a schválili termín zimního semináře DS, který již tradičně proběhne v Hotelu Sladovna v Černé Hoře od pátku 16.02.2018 do soboty 17.02.2018.


14.11.2017
Zápis č. 061718 z jednání SbKR dne 1. 11. 2017 v Praze
Na základě výsledků dosažených rozhodčími v průběhu realizovaných seminářů pro rozhodčí futsalu (řádný, náhradní a opravný) SbKR konstatovala, že k řízení zápasů nejvyšších soutěží mohou být nominováni všichni rozhodčí z Listiny rozhodčích pro celostátní soutěže pro ročník 2017/2018 s výjimkou rozhodčích: Lukáše Jílka a Ladislava Seböka, kteří se žádného z organizovaných seminářů nezúčastnili.


03.11.2017
Futsal - Rozhodnutí STK
Proti rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu. V případě udělení finančního trestu má řádně podané odvolání odkladný účinek. Při platbě pokuty, u níž je uveden pokyn k úhradě platbou na účet SF ČR, je třeba poukázat včas danou částku na č.účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401. Kopii dokladu o úhradě předložit na sekretariát KF osobně nebo mailem na adresu michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz.


26.10.2017
Zápis č. 051718 z jednání SbKR dne 18. 10. 2017 v Praze
SbKR na podmět p. Hoňka diskutovala potřebu změny oficiální verze Zápisu o utkání a pověřila p. Drobného, aby do termínu příštího zasedání SbKR připravil návrh nové podoby uvedeného dokumentu. V případě schválení návrhu subkomisí rozhodčích předloží následně předseda SbKR návrh upraveného Zápisu o utkání ke schválení KF FAČR.


11.10.2017
Zápis č. 31718 z jednání SubKD dne 03.10.2017 Praha
Na základě výsledků zkušebních testů z pravidel a norem absolventů letního semináře pak po ukončení odsouhlasila SubKD konečný návrh listiny DS pro sezonu 2017 – 2018, která bude rozšířena o úspěšné absolventy dodatečného a opravného semináře.


06.10.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání OkKF Brno-město proti KKF JM
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 5. 10. 2017 ve věci návrhu Okresní komise futsalu Brno město na zrušení rozhodnutí Krajské komise futsalu Jižní Moravy, kterým byl vyhlášen nultý ročník krajské soutěže JM, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se návrh na zrušení rozhodnutí odmítá.


05.10.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání OkKF Brno-město proti Komisi futsalu
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 4. 10. 2017 ve věci odvolání Okresní komise futsalu Brno město proti rozhodnutí Komise futsalu SF ČR ze dne 7. 9. 2017, kterým mělo být rozhodnuto o schválení žádosti Krajské komise futsalu Jižní Moravy o schválení zřízení krajské soutěže JM, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se odvolání zamítá.


03.10.2017
Zápis č. 041718 z jednání SbKR dne 20. 9. 2017 v Praze
SbKR v souladu s RMS pro soutěžní ročník 2017/2018 obdržela prostřednictvím sekretariátu KF FAČR vetace rozhodčích pro období od 1. 9. 2017 do 27. 11. 2017 od 3 klubů 1. FUTSAL ligy. SbKR se, vzhledem k tomu, že kluby 1. FUTSAL ligy mají možnost vetace rozhodčích v průběhu soutěžního ročníku měnit, rozhodla tyto vetace žádným způsobem nezveřejňovat ani je dotčeným rozhodčím nesdělovat.


27.09.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání Gardenline Litoměřice
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 14. 9. 2017 jako odvolací orgán ve věci odvolání „Gardenline Litoměřice, spolek“ proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 31. 7. 2017, č. 179/1617, kterým byl odvolateli uložen trest peněžité pokuty ve výši 40.000, -- Kč, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí zrušuje a věc se vrací DK k doplnění dokazování a vydání nového rozhodnutí.


22.09.2017
Listina rozhodčích 1. FUTSAL ligy a 2.CL futsalu v ročníku 2017/18
Listina rozhodčích 1. FUTSAL ligy a 2.CL futsalu v ročníku 2017/18


22.09.2017
Listina delegátů 1. FUTSAL ligy a 2.CL futsalu v sezóně 2017/18
Listina delegátů 1. FUTSAL ligy a druhých celostátních lig futsalu v sezóně 2017/18


15.09.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání p. Igora Vodeckého
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 14. 9. 2017 jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Igora Vodeckého, ID člena: 79090549, proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 31. 7. 2017, č. 180/1617, kterým byl odvolateli uložen trest zákazu výkonu funkce včetně vstupu na hráčskou lavičku na dobu ode dne 31. 7. 2017 do dne 7. 10. 2017, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí, ale pouze ve vztahu k odvolateli, zrušuje a věc se vrací DK k doplnění dokazování a vydání nového rozhodnutí.


13.09.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání p. Rodriga Taverny
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 12. 9. 2017, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Rodriga Taverny, ID člena: 83031534 proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky č. 181/1617, ze dne 17. 8. 2017, kterým bylo rozhodnuto o nevyhovění žádosti odvolatele o prominutí zbytku uloženého trestu, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí jako věcně správné a učiněné v souladu s předpisy SF ČR potvrzuje.


12.09.2017
Zápis č. 031718 z jednání SbKR ve dnech 24. – 26. 8. 2017 v Nymburce
Jednání komise zahájil dne 24. 8. 2017 p. Honěk, který seznámil členy SbKR s programem zasedání. Poté ostatní informoval o své účasti na zasedání KF FAČR dne 17. 8. 2017. Dále se členové SbKR zabývali zejména otázkami ohledně nadcházejícího semináře pro rozhodčí celostátních soutěží.


11.09.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání p. Ing. Miloše Náprstka a p. Lukáše Vobeckého
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 11. 9. 2017 jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Ing. Miloše Náprstka a p. Lukáše Vobeckého proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 31. 7. 2017, č. 178/1617, kterým byl každému z obou odvolatelů uložen trest peněžité pokuty ve výši 1.500, -- Kč, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí, ale pouze ve vztahu k oběma odvolatelům, zrušuje.


03.09.2017
Zápis č. 21718 z jednání SubKD dne 25.-26.08.2017 Nymburk
Předseda podal informaci z projednání RMS a dalších záležitostí týkajících se DS a RO pro nadcházející soutěžní ročník nejvyšších futsalových soutěží z KF FAČR dne 17.8.2017. Tohoto jednání ze zúčastnili oba předsedové Subkomisí DS a RO.


23.08.2017
futsal - Adresář klubů 1. FUTSAL ligy 2017/2018
Adresář klubů 1. FUTSAL ligy 2017/2018


22.08.2017
Zápis č. 021718 z jednání SbKR dne 11. 8. 2017 v Praze
Pan Honěk seznámil členy SbKR s návrhem smlouvy společnosti REFEREE TEAM s.r.o. na umístění reklamní plochy na dresy rozhodčích. Členové SbKR se k předloženému návrhu smlouvy vyjádřili a pověřili p. Hoňka, aby připomínky k návrhu smlouvy předal KF FAČR.


18.08.2017
Zápis č. 11718 z jednání SubKD dne 15.08.2017 Praha FAČR
Všechny projednané nedostatky SubKD projednala a do komplexního hodnocení započítala mínusové body dle původní tabulky bodování KHD. Od následující sezony jsou odsouhlaseny nové tabulky pro komplexní hodnocení a bodování delegátů. Nové bodování DS bude projednáno a bližší informace k novému bodování dostanou DS - frekventanti letního zkušebního semináře v Nymburce.


02.08.2017
Zápis č. 011718 z jednání SbKR dne 26. 7. 2017 v Praze
Pan Honěk seznámil členy SbKR se závěry posledního zasedání KF FAČR, na kterém byl schválen jeho návrh složení SbKR pro soutěžní ročník 2017/2018. Dále informoval o skutečnosti, že byl přizván na následující zasedání KF FAČR, které se bude konat 17.8.2017.


25.07.2017
Zápis č. 161617 z jednání SbKR dne 28. 6. 2017 v Praze
Pan Honěk seznámil členy SbKR s úkolem předložit KF FAČR do 10. 7. 2017 návrh složení SbKR pro soutěžní ročník 2017/2018. V této záležitosti p. Herzog konstatoval, že z pracovních a časových důvodů bohužel nemůže v činnosti člena SbKR dále pokračovat.


20.06.2017
Zápis č. 151617 z jednání SbKR dne 7. 6. 2017 v Praze
Bezprostředně po zahájení navštívil jednání SbKR předseda KF FAČR p. Mestek, který informoval členy SbKR o aktuálním děním ve Svazu futsalu ČR i v Komisi futsalu FAČR.


07.06.2017
Rozhodnutí Komise futsalu
KF FAČR na základě podané žádosti klubů schvaluje převod práv klubu Benago Zruč nad Sázavou na klub Svarog FC Teplice ke dni 10.6.2017.


05.06.2017
Zápis č. 111617 z jednání SubKD dne 30.05.2017 Praha FAČR
Všechny projednané nedostatky SubKD projednala a do komplexního hodnocení započítala mínusové body dle původní tabulky bodování KHD. Od následující sezony jsou odsouhlaseny nové tabulky pro komplexní hodnocení a bodování delegátů. Nové bodování DS bude projednáno a bližší informace k novému bodování dostanou DS - frekventanti letního zkušebního semináře v Nymburce.


02.06.2017
CHANCE futsal liga - Ročník 2016/2017
Oficiální statistiky a sestavy týmů v odehraných utkání CHANCE Futsal ligy v ročníku 2016/2017.


01.06.2017
Zápis č. 141617 z jednání SbKR dne 18. 5. 2017 v Praze
SbKR se zabývala výkonem rozhodčího p. Vaňka a konstatuje, že se rozhodčí dopustil jasné chyby, když v 50. minutě nesprávně udělil ČK domácímu hráči č. 28 za zmaření zjevné brankové příležitosti.


25.05.2017
Stanovisko DK k podnětu klubu FK ERA-PACK Chrudim ze dne 24.5.2017
DK SF ČR projednala podnět k zahájení disciplinárního řízení s hráčem Radimem Zárubou (SK Slavia Praha) a po shlédnutí videozáznamu druhého finálového utkání ze 22.5.2017 a po konzultaci se SubKR a na základě zprávy delegáta utkání, který uvedl, že hráč měl být ve 36.minutě napomenut žlutou kartou, se rozhodla uvedeného hráče dále netrestat.


25.05.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání p. Mancha – Rodrigo Almeida Ferreira Dos Santos
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky, na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 25. 5. 2017, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Mancha – Rodrigo Almeida Ferreira Dos Santos proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 21. 5. 2017, kterým byl odvolatel potrestán zákazem zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání nepodmíněně za zmaření brankové příležitosti, po zvážení všech okolností rozhodla, že se toto rozhodnutí jako věcně správné a učiněné v souladu s normami SF ČR v celém rozsahu potvrzuje.


19.05.2017
Zápis č. 101617 z mimořádného jednání SubKD dne 9.5.2017 v Praze – Podvinný mlýn
Na základě vlastního zjišťování a informací některých prvoligových klubů, které má SbKD k dispozici a z podnětu zasedání ligového grémia KF FAČR bylo projednán stav uvádění počtů diváků na zápasech CHFL. Do této chvíle se DS vyjadřoval k počtu diváků, který uvedl hlavní pořadatel.


19.05.2017
Zápis č. 091617 z jednání SubKD dne 2.5.2017 Praha FAČR
Na základě vlastního zjišťování a informací některých prvoligových klubů, které má SbKD k dispozici a z podnětu zasedání ligového grémia KF FAČR bylo projednán stav uvádění počtů diváků na zápasech CHFL. Do této chvíle se DS vyjadřoval k počtu diváků, který uvedl hlavní pořadatel.


13.05.2017
Zápis č. 131617 z jednání SbKR dne 3. 5. 2017 v Praze
SbKR se na svém zasedání zabývala zejména námitkami kapitána družstva podanými v souladu s Pravidly futsalu a SŘ čl. 69 v Zápisu o utkání, vyhodnocením „problematických situací“ uvedených DS v Hodnocení rozhodčích (HoRo), výkony rozhodčích, kteří obdrželi hodnocení „uspokojivý“ a horší a na základě žádosti DK i dodatečnými námitkami, případně podněty klubu GL Litoměřice


21.04.2017
Zápis č. 121617 z jednání SbKR dne 7. 4. 2017 v Praze
Kontrolou vyúčtovaných cestovních náhrad ze strany RO a DS nebyla doposud zjištěna žádná vážná provinění. SbKR připomíná povinnost uvádět v případě objížďky na stanovené trase povinnost uvést tuto skutečnost i v ZoU. Průměrné dojezdové vzdálenosti rozhodčích a delegátů: CHFL (po 22. kole) 212 km, 2.LZ (po 22. kole) 117 km a 2.LV (po 18. kole) 128 km.


04.04.2017
Zápis č. 081617 z jednání SubKD dne 28.03.2017 v Praze
Na základě dohody předsedů SubKR a SubKD bude delegace rozhodčích a delegátů k utkáním play – off Chance futsal ligy zcela v gesci příslušné subkomise a bude upuštěno od schvalovacího procesu nominací napříč oběma výše uvedenými subkomisemi. Po projednání v SubKD bude zajišťovat nasazení DS na play-off CHFL pro ročník 2016-17 p. KUDRNA Ladislav.


31.03.2017
Zápis č. 111617 z jednání SbKR dne 23. 3. 2017 v Praze
SbKR provedla kontrolu ZoU v utkáních odehraných v období 6. 3. 2017 – 19. 3. 2017 a neshledala při jejich zpracování ze strany rozhodčích vážnější nedostatky. Vyhodnocení kontroly ZoU obdrží rozhodčí elektronickou poštou do svých emailových schránek.


30.03.2017
Seznam trenérů 2016-2017
Seznam trenérů týmů CHANCE futsal ligy a druhých lig v ročníku 2016-2017


20.03.2017
Zápis č. 101617 z jednání SbKR dne 8. 3. 2017 v Praze
SbKR vybrala rozhodčí pro řízení utkání play – off Chance futsal ligy v ročníku 2016/2017. Jako podmínku pro delegování rozhodčích k těmto utkáním stanovila účast na semináři pro vybrané rozhodčí, který proběhne dne 7. dubna 2017 od 15:00 hod. v sídle FAČR.


28.02.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci podnětu p. Petra Havlíka proti rozhodnutí Okresní komise futsalu Brno město
Odvolací komise Svazu futsalu ČR učinila na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 27. 2. 2017, jako přezkumný orgán ve věci podnětu p. Petra Havlíka proti rozhodnutí Okresní komise futsalu Brno město ze dne 10. 10. 2016, kterým bylo v plném rozsahu potvrzeno rozhodnutí Sportovně technické a disciplinární komise Brno město ze dne 1. 9. 2016, kterým byl odvolatel potrestán trestem zastavení závodní činnosti na dvanáct měsíců, a to pro uvedení nepravdivého údaje ve zprávě pro příjemce platby na bankovní účet, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se rozhodnutí Okresní komise futsalu Brno město ze dne 10. 10. 2016 i rozhodnutí STDK OKF Brno město ze dne 1. 9. 2016 v celém rozsahu zrušují.


Varta-futsal-liga

Výsledky
» Výsledky a tabulka
» Statistiky a sestavy
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Asistenti
» Kanadské bodování
» Obdržené karty
» Všechny další tabulky
» Všechny výsledky
 

Oficiální zprávy
» Pozastavení ZČ
» Rozhodnutí DK

» Rozpis soutěží 2017/18
» Termínová listina 2017/18
» Změny v termínové listině
» Rozhodnutí STK
» Rozhodnutí OK
» Rozhodčí a delegáti
» Trenérské vzdělávání
» Listina trenérů
» Listina sportovních hal

» Evropské ligové soutěže
 

Oficiální dokumenty a směrnice - formát PDF, DOC nebo XLS
» Pravidla futsalu
» Zápis o utkání VARTA futsal ligy
» Zápis o utkání U19+U17
» Soupiska hráčů - VARTA futsal liga
» Soupiska hráčů - 2.liga Západ
» Soupiska hráčů - 2.liga Východ
» Vzor profesionální hráčské smlouvy

» Směrnice pro komunikaci s médii
» Směrnice pro TV a marketing
» Sazebník pokut celost.soutěží
» Směrnice o střetu zájmů
» Etický kodex futsalu
» Hodnocení fair-play
» Směrnice pro výkon funkce delegáta
» Hodnocení rozhodčích ve futsalu FIFA
» Metodika vyplňování Zápisu o utkání
» Sazebník náhrad rozhodčích a delegátů
» Bezhotovostní platební styk klubů s rozhodčími a delegáty
» Poplatky za změny v term.listině
» Směrnice o působnosti trestů
» Manuál pro riziková utkání
» Tabulka termínů plnění základních povinností klubů
» Zdravotnický manuál UEFA
» Úrazové pojištění sportovců
» Směrnice pro nominace do reprezentace
 

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate