Futsal

reklama
Od ročníku 2018/2019 se webová stránka přesouvá na nový server WWW.FUTSAL.CZ, konkrétně na adresu https://futsal.fotbal.cz/subjekty/subjekt/519

 


 

 

Adresář Regionální subkomise KF FAČR

předseda
Jan Novotný
Tel.: 774 510 650
stk-ltm.novotny@seznam.cz

místopředseda
Jiří Stix
Tel.: 777 995 897
Jiri.stix@centrum.cz

Jiří Chaloupka
Tel.: 606 883 305
j.chaloupka@post.cz

Michal Průcha
Tel.: 608 870 510
pruchamich@seznam.cz

Jan Rod
Tel.: 603 922 110
rodhonza@seznam.cz

Radek Mach
Tel.: 739 630 728
futsal-kp@seznam.cz

Marek Blažek
Tel.: 731 509 546
marek.blazek@seznam.cz

Martin Kapsa
Tel.: 736 264 127
martin.kapsa@email.cz
 


31.08.2018
Počet členů Svazu futsalu k 31.8.2018
Komise futsalu na svém prvním zasedání po Valné hromadě 2012 rozhodla o pravidelném zveřejňování počtu aktivních členů (se zaplaceným členským příspěvkem) za jednotlivé okresy.


21.11.2017
Zápis č. 1/2017 z jednání RegSubK KF FAČR
RegSubK se na svém zasedání dne 6.11.2017 usnesla, že v rámci přerozdělení dotace z členských příspěvků vyžaduje zaslání veškerých podkladů o způsobu rozdělení dotace za rok 2015 a 2016


10.03.2017
Mistrovství ČR ve futsalu FIFA 2016/17 – kategorie veteráni se uskuteční 13.5. v Ústí nad Labem
Komise futsalu FAČR rozhodla, že finálového turnaj Mistrovství ČR ve futsalu FIFA 2016/17 - kategorie veteráni nad 40 let - se uskuteční 13.5. v Ústí nad Labem.


26.10.2016
Mistrovství ČR ve futsalu FIFA 2016/17 - kategorie veteránů
Komise futsalu Fotbalové asociace České republiky vyhlašuje 2.ročník Mistrovství ČR ve futsalu FIFA v kategorii veteránů.


13.10.2016
Zápis z aktivu předsedů Okresních, krajských a oblastních komisí futsalu dne 10.9.2016
Aktiv přijal bez připomínek předložený materiál o vymezení pojmu řízení soutěží, který vymezuje povinnosti řídících orgánů včetně toho, co mohou převzít nasmlouvané servisní organizace.


02.06.2016
Zápis č. 3/2016 z jednání RegSubK KF FAČR
Členové Komise dále opět potvrdili rozhodnutí KF FAČR ve věci dodržování povinností členů SF ČR (registrace klubů, hráčů a úhrada členských příspěvků) v rámci soutěží v kategorii žen a veteránů od sezóny 2016/2017. V tomto smyslu budou zpřísněny RMS příslušných soutěží (nahlašování úvodních kol soutěží, příp. termínu jednorázových turnajů 30 dní před jejich zahájením), rovněž bude prováděna důsledná kontrola plnění těchto základních povinností v rámci soutěží žen a veteránů.


31.03.2016
Zápis č. 2/2016 z jednání RegSubK KF FAČR
Členové Komise vzali na vědomí pozitivní informace o průběhu Aktivu předsedů, který se uskutečnil dne 20.2.2016 v Praze. Hlavními body programu tohoto mimořádného aktivu byly především příprava Futsalové r(e)voluce (dále jen FR), zajištění větší autonomity SF ČR v rámci FAČR a situace před celostátní Valnou hromadou SF ČR. Aktiv řídil předseda Komise p. Nepil, obsáhlý komentář k přípravě FR přednesl předseda KF FAČR Mgr. Mestek, o možnostech úpravy vztahů s FAČR promluvil Ing. Fousek. Programová náplň, průběh semináře a vystupování jeho účastníků v rámci diskuse byly ze strany vedení SF ČR hodnoceny vysoce pozitivně.


01.03.2016
Zápis z jednání z Aktivu předsedů Oblastních a Krajských komisí futsalu
Předseda KF FAČR p. Mestek seznámil účastníky aktivu s přípravou futsalové r(e) voluce. Ta měla proběhnout ve futsalovém prostředí od soutěžní sezóny 2016/2017, z důvodu jiných priorit IT oddělení FAČR (inovace fotbalových norem, jejichž znění je synchronizováno se zněním norem FIFA a UEFA) zahájí o rok později v soutěžní sezóně 2017/2018.


01.03.2016
Zápis č. 1/2016 z jednání RegSubK KF FAČR
Členové Komise projednali podnět předsedy OkKF Brno – město pana Poláka ve věci údajného neoprávněného zadržování dotace, určené příslušné okresní komisi, ze strany Jihomoravské KKF. Členové Komise konstatují, že JM KKF jedná zcela v souladu s platným zněním metodiky „Zásady poskytování dotací regionálnímu futsalu z rozpočtu KF FAČR“, kdy dotace má být příslušným OkKF poukázána do 30.4.2016 za předpokladu splnění základních povinností člena SF ČR (především úhrada členských příspěvků na rok 2016).


20.01.2016
Veteránské futsalové soutěže se rozjíždí. Největší zájem je ve Středočeském kraji
Český futsal rozjíždí nový projekt. V sezóně 2015/16 se odehraje premiérový ročník veteránského futsalu. Vítězové krajských soutěží se pak střetnou na republikovém finále, které se bude konat zřejmě v červnu.


05.01.2016
Zápis č. 3/2015 z jednání RegSubK KF FAČR
Komise upozorňuje, že je nutno organizovat regionální valné hromady v souladu se zněním Stanov Svazu futsalu ČR a dále příslušných materiálů, schválených KF FAČR.


05.01.2016
Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu FIFA 2016 – kategorie veteráni
Komise futsalu FAČR (dále jen KF FAČR) vyhlašuje výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu FIFA 2016 - kategorie veteráni nad 40 let.


13.12.2015
I futsal již rozjíždí kategorii veteránů…
Komise futsalu FAČR schválila nový typ dlouhodobé mistrovské soutěže, a to v kategorii veteránů. Ta se bude hrát premiérově v soutěžním ročníku 2015/2016, určena je pak v této sezóně pro hráče, narozené do 31.12.1976.


16.11.2015
Zápis č. 2/2015 z jednání RegSubK KF FAČR
V souvislosti s brněnskou causou je důležité organizovat regionální futsal plně v souladu se Stanovami SF ČR a schválenou metodikou „Optimalizace regionálního futsalu“. Především je nutno důsledně dodržovat názvosloví řídících komisí a soutěží, nedopouštět řízení soutěží v rámci SF ČR servisními organizacemi, jako je tomu právě v Brně – což je naprosto v rozporu se stanovami, KF FAČR pak dala této situaci výjimku do konce soutěžního ročníku 2015/2016.


19.07.2015
Komise futsalu začala s přípravou veteránských soutěží
Členové Komise futsalu FAČR schválili na svém posledním zasedání nový projekt futsalových soutěží, a to v kategorii veteránů. Stejně jako v kategorii žen se v příštím roce odehraje i finálový turnaj Mistrovství České republiky v kategorii veteránů. Jeho konání je naplánováno na květen 2016, jeho organizační zabezpečení bude hrazeno komplet z rozpočtu KF FAČR.


04.07.2015
Zápis z jednání z Aktivu předsedů Oblastních a Krajských komisí futsalu
Předseda Komise p. Nepil apeloval na všechny účastníky aktivu, aby byly v rámci systému FUTis zrušeny případné výjimky, a to především v souladu se zněním článku 13 Soutěžního řádu SF ČR – aby v soutěžích nastupovali pouze hráči, jejichž platba je v registračním systému FUTis zpracována; dále aby nedávali žádné výjimky ve věci startu cizinců v soutěžích – vše nyní přesně a poměrně levně řeší Přestupní řád SF ČR.


16.06.2015
Aktiv předsedů Oblastních a Krajských komisí futsalu se uskuteční v Ústí nad Labem
Tradičně v rámci finálového turnaje Mistrovství České republiky ve futsalu žen se uskuteční i důležité regionální zasedání, a to Aktiv předsedů Oblastních a Krajských komisí futsalu FIFA. Zahájení je naplánováno na sobotu 20. června 2015 v 10 hodin v zasedací místnosti Sportovní haly Sluneta v Ústí n. L.


14.04.2015
Zápis č. 1/2015 z jednání RegSubK KF FAČR
Členové Komise vzali na vědomí, že v období nejpozději od září 2015 do února 2016 bude nutno v souladu se zněním příslušných článků Stanov SF ČR uskutečnit regionální valné hromady (okresní, krajské a oblastní).


16.02.2015
Regionální futsal opět obdržel dotace z členských příspěvků
Již po třetí obdrží Krajské komise futsalu příslušnou část z vybraných členských příspěvků, tentokrát za rok 2014, jako dotaci na podporu regionálního futsalu. Letos bude poukázáno na účty krajských komisí celkem 904.850,- Kč, tedy téměř shodná částka jako vloni.


19.12.2014
Zápis č. 3/2014 z jednání RegSubK KF FAČR
Členové Komise vzali na vědomí informaci o vyhlášeném výběrovém řízení na pořadatele finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsale žen. Zájem o pořadatelství této akce projevily celky FC Démoni Česká Lípa, FC Betis Kadaň a OkKF Ústí n.L. Uzávěrka výběrového řízení je 20.12.2014.


02.10.2014
Souhrnný informační servis Regionální subkomise KF FAČR
RegSubK vypracovala Souhrnný informační servis, který přináší konečné tabulky všech šesti divizních skupin a všech čtrnácti krajských přeborů v loňské sezóně 2013/2014. Servis dále přináší veškeré informace o přípravě regionálních soutěží v sezóně 2014/2015, odkazy na internetové stránky regionálních řídících komisí a kontakty na jejich vedení.


23.09.2014
Zápis z rozšířeného jednání RegSubK KF FAČR
Účastníci jednání se shodli na přijetí kritérií pro rozdělování dotace z rozpočtu KF FAČR, a to od roku 2015. Problematikou se bude zabývat nejbližší řádné zasedání RegSubK.


27.06.2014
Zápis z jednání z Aktivu předsedů Oblastních a Krajských komisí futsalu
Zástupci příslušných řídících komisí informovali ostatní účastníky Aktivu o přípravě dlouhodobých mistrovských soutěží na úrovni divizí a krajských přeborů. Problém s organizací na úrovni divize má ObKF „B“ (max. 4 – 6 účastníků) a ObKF „C“ (cca 6 účastníků). Na úrovni krajských přeborů může být problém v kraji Karlovarském ( cca 6 účastníků), Vysočina (rovněž cca 6 účastníků) a Zlín (problém s přechodem celků do soutěží sálového fotbalu). Přesto by mělo být v následující sezóně zorganizováno všech šest divizí a třináct krajských přeborů (v Jihočeském kraji se KP z regionálních důvodů nehraje).


23.05.2014
Zápis č. 2/2014 z jednání RegSubK KF FAČR
Členové Komise so opět shodli, že by v mistrovských soutěžích již neměly být udělovány žádné výjimky oproti znění SŘ v souvislosti se systémem placení ČP (např. povolení startu hráče, který předloží pouze doklad o úhradě ČP, v systému však platba ještě zobrazena není).


07.03.2014
Zápis č. 1/2014 z jednání RegSubK KF FAČR
Aktiv předsedů ObKF a KKF se uskuteční v sobotu 21.6.2014 v salonku Penzionu Jezerka, třída Tomáše Bati 1241, Otrokovice. Zajištěno místo konání, základní občerstvení v průběhu aktivu i oběd pro účastníky.


05.02.2014
Regionální futsal již obdržel dotaci z členských příspěvků za rok 2013, jde o téměř milion korun
V době, kdy jsou zraky futsalové veřejnosti upřeny do belgických Antwerp, přišla ze sekretariátu pozitivní zpráva pro regionální futsal: právě bylo odesláno na jednotlivé krajské, okresní a oblastní fustalové svazy 50% částky z vybraných členských příspěvků za rok 2013, konkrétně tedy částka přesahující 900.000,-Kč.


21.11.2013
Zápis č. 3/2013 z jednání RegSubK KF FAČR
Komise projednala předložený materiál „Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF ČR“ s návrhem postupu vůči klubům, které neplní podmínky členství ve SF ČR, jak tento materiál připravila pracovní Skupina FUTis. Komise navrhuje do materiálu doplnit i návrh zániku členství u těch klubů, které min. dva roky nevyvíjejí činnost.


06.08.2013
Změny Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF ČR a Registračního řádu SF ČR
Komise futsalu FAČR na svém posledním zasedání schválila aktualizované znění Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF ČR a Registračního řádu SF ČR, a to ve smyslu postupu příslušných řídídících komisí v případě neplnění si povinností člena Svazu futsalu ČR ze strany klubů (změny zvýrazněny červeně).


28.06.2013
Zápis z jednání z Aktivu předsedů Oblastních a Krajských komisí futsalu
Předseda KF FAČR Mgr. Mestek a předseda Komise p. Nepil velice kladně hodnotili bezproblémové zavedení nového systému výběru členských příspěvků v roce 2012, dík za to patří především regionálním řídícím komisím a jejich funkcionářům


05.06.2013
Zápis č. 2/2013 z jednání RegSubK KF FAČR
Komise projednala předložený materiál „Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF ČR“ s návrhem postupu vůči klubům, které neplní podmínky členství ve SF ČR, jak tento materiál připravila pracovní Skupina FUTis. Komise navrhuje do materiálu doplnit i návrh zániku členství u těch klubů, které min. dva roky nevyvíjejí činnost.


01.05.2013
Statut Regionální subkomise KF ČMFS
Regionální subkomise KF ČMFS (dále jen RgSubK) je odbornou komisí, zřízenou KF ČMFS.


22.04.2013
Zápis č. 1/2013 z jednání RgSubK KF FAČR
Komise projednala problematiku regionů (okresů), které nesplňují nároky registračního systému FUTis a platby ČP. Tyto okresy, jejich činnost a soutěže nelze zveřejňovat v rámci oficiálních informačních médií regionálních řídících komisí, další opatření budou přijata v souladu s rozhodnutím KF v této věci.


18.02.2013
Regionální futsal již obdržel dotaci z členských příspěvků
Regionální futsal začal psát novou historii v dotační politice – právě v současných dnech obdržely Krajské komise futsalu FIFA, které splnily všechny potřebné nároky Finančního oddělení FAČR, příslušné dotace z členských příspěvků za rok 2012.


08.01.2013
Výpočet minimální výše odvodu z dotace z ČP pro ObKF a KKF
RegSubK KF FAČR rozhodla ve věci rozdělení a další distribuce dotace z členských příspěvků, určených regionálnímu futsalu v souladu se zněním Manuálu „Členské příspěvky - výběr a rozdělení financí z členských příspěvků Svazu futsalu ČR“ o čerpání na účty jednotlivých Krajských komisí futsalu, které ji budou distribuovat příslušným oblastem, krajům a okresům.


29.10.2012
Zápis č. 4/2012 z jednání RgSubK KF FAČR
Účastníci jednání inovovali znění Metodického pokynu RegSubK KF FAČR č. 1/2012 „Kontrola registrace členů v systému FUTis a úhrady členských příspěvků od 1.4.2012“. na základě tohoto pokynu bude v měsících listopad 2012 až březen 2013 probíhat ze strany členů RegSubK důsledná kontrola plnění povinností členů SF ČR na základě usnesení Mimořádné VH SF ČR, a to konkrétním členem RegSubK v rámci stanovených divizních skupinách a regionech.


28.10.2012
Výběr a rozdělení financí z členských příspěvků Svazu futsalu ČR
Přidělení dotace z rozpočtu KF ČMFS, určené na podporu činnosti na regionální úrovni, bude podmíněno provedením odvodu členských příspěvků KKF v předchozím kalendářním roce.


27.10.2012
Metodický pokyn Regionální Subkomise KF FAČR č. 1/2012
Mimořádná valná hromada (dále jen MVH) Svazu futsalu ČR (dále jen SF ČR), konaná 24. března 2012 v Praze, schválila nové znění Stanov SF ČR, které definují povinnost účastníků soutěží SF ČR mít za tímto účelem registrované hráče (článek 4., odst. 2a) a jejich povinnost hradit členské příspěvky, schválené VH SF ČR (článek 4., odst. 2e).


27.10.2012
Vzorový rozpis Mistrovských soutěží regionální úrovně
Přinášíme vzorový Rozpis mistrovských soutěží (RMS) pro soutěže regionální úrovně (divize, KP a okresní soutěže), který je upraven v souvislosti se změnou systému platby členských příspěvků a zavedením registračního systému FUTis. Těchto změn se konkrétně týkají články 11., 12., 13. a 21., odst. 13 tohoto vzorového RMS. Věříme, že regionálním řídícím orgánům tento RMS pomůže při přípravě nového ročníku mistrovských soutěží.


06.07.2012
V Šumperku proběhl 23.6.2012 aktiv předsedů ObKF, KKF a OkKF
Předseda KF FAČR Mgr. Mestek opět uvedl hlavní důvody zavedení nového systému výběru členských příspěvků – možnost zavedení nového registračního systému FUTis či zvýšení dotací do regionálního futsalu. Mgr. Mestek přítomné seznámil se zřízením a způsobem vedení a kontroly účtu pro členské příspěvky. V závěru svého vystoupení představil přítomným jeden z produktů nového systému výběru členských příspěvků – Členskou kartu, bonusy k ní vázané a možnosti využití této karty – kde a jakým způsobem je možno ji použít.


28.05.2012
Zápis č. 3/2012 z jednání RgSubK KF FAČR
Členové komise vzali na vědomí informace o řešení situace v rámci regionů, které z důvodu zavedení nového systému výběru členských příspěvků oznámily ukončení členství ve SF ČR.


20.04.2012
Zápis č. 2/2012 z jednání RgSubK KF FAČR
Regionální subkomise KF FAČR v souvislosti se závěry MVH rozhodla o nutnosti důsledné informovanosti členské základy se závěry MVH a dále s detailním seznámením členské základny s novým systémem výběru členských příspěvků a novým způsobem registrací v systému FUTis.


09.03.2012
Zápis č. 1/2012 z jednání RgSubK KF ČMFS
Komise projednala připravenost jednotlivých KKF v souvislosti s účastí na MVH, v tomto ohledu konstatovala možné problémy s účastí zástupců Královéhradecké a Plzeňské KKF. Komise dále rozhodla o vytvoření jednotného formuláře, který bude rozeslán předsedům KKF, kteří jeho prostřednictvím oznámí sekretariátu KF FAČR delegáty MVH za jednotlivé KKF a způsob rozhodnutí o jejich delegatuře.


07.12.2011
Zápis č. 4/2011 z jednání RgSubK KF ČMFS
Komise se zabývala řešením regionální problematiky, po mimořádné VH budou osloveni předsedové KKF s nabídkou spolupráce při řešení regionální problematiky, především jednání o začlenění dalších druhů menších forem fotbalu do struktury SF ČR.


06.10.2011
Zápis z jednání Aktivu předsedů ŘKD a KKF - Chrudim, 1.10.2011
Hlavním bodem jednání aktivu bylo jednání a hlasování ve věci zavedení nového systému členských příspěvků a produktů s tím spojených. Návrh, se kterým byly jednotlivé KKF seznámeny s dostatečným předstihem, vycházel se závěrů mimořádného Aktivu předsedů ŘKD a KKF z června 2011


28.09.2011
Zápis č. 3/2011 z jednání RgSubK KF ČMFS
Na základě schváleného rozpočtu KF FA ČR pro rok 2011 je určeno na dotace KKF opět částka ve výši 210.000,- Kč, tedy průměrně 15.000,- Kč na jednu KKF. Dotace bude rozdělena dle schválené směrnice „Kritéria pro rozdělování dotací KKF z rozpočtu KF FA ČR“. Tuto směrnice je možno připomínkovat na jednání Aktivu předsedů ŘKD a KKF.


17.08.2011
Schválena inovovaná Organizační směrnice pro činnost členských klubů svazu futsalu ČR
Na svém červnovém zasedání schválili členové KF FAČR, mimo jiného, pro širokou členskou základnu poměrně důležitý dokument, kterým je inovovaná „Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF ČR“. Tento materiál doznal několik zásadních změn a doplnění.


11.07.2011
Mimořádný aktiv předsedů ŘKD a KKF
Prezentace systému FUTIS byla hlavním bodem jednání mimořádného aktivu předsedů ŘKD a KKF. Všichni účastníci obdrželi v úvodu aktivu písemnou prezentaci systému FUTIS, v písemné formě rovněž obdrželi návrh systému rozdělení finančních zdrojů, vygenerovaných systémem a návrh kritérií pro jejich rozdělení.


06.06.2011
Zápis č. 2/2011 z jednání RgSubK KF ČMFS
Komise uložila do oblasti konkrétní zodpovědnosti p. Pelikána kontrolu využívání systému VFS (společně s p. Polákem) a dále rozhodla vypustit ze své náplně problematiku futsalu žen - tuto plně ponechat v kompetenci Subkomise ženského futsalu, maximálně pak v této oblasti na vyžádání této odborné subkomise spolupracovat na konkrétních záležitostech. Komise rozhodla o přidělení sledování vývoje a postojů jiných forem fotbalu s menším počtem hráčů do kompetencí pp. Nepila a Poláka.


31.03.2011
Zápis č. 1/2011 z jednání RgSubK KF ČMFS dne 20.3.2011
Komise vzala na vědomí informaci předsedy o rozeslání dotací na jednotlivé KFS i o rozeslání informačních dopisů jednotlivým předsedům KKF – distribuce finančních dotací i informačních dopisů proběhla do poloviny ledna 2011. Dle dostupných informací není v žádném regionu problém s čerpáním dotace pro KKF z účtu KFS.


30.03.2011
Přehled odvodů členských příspěvků za rok 2010


Oficiální informace Regionální subkomise
» Statut RgSubK
» Adresář ObKF a KKF
» Adresář Okresních KF

» Členské příspěvky
» Dotace regionálního futsalu
» Zásady poskytování dotací regionálnímu futsalu z rozpočtu KF FAČR

» Souhrnný informační servis (RIS)
» Optimalizace regionálního futsalu
» Organizační směrnice pro činnost členských klubů Svazu futsalu ČR
» Prováděcí předpis k Organizační směrnici pro činnost členských klubů
» Rozpětí sazeb odměn a náhrad rozhodčím a delegátům regionálních soutěží
» Směrnice pro obsazování dlouhodobých mistrovských soutěží SF ČR

» Metodika organizace Valných hromad SF ČR
» Metodika organizace regionálních valných hromad
» příloha - Jednací a Volební řád VH
» příloha - návrh usnesení regionálních VH

» Metodický pokyn RegSuBK č. 1/2012
» Vzorový RMS regionálních soutěží

Od ročníku 2018/2019 se úřední zprávy soutěže přesouvají na nový server FUTSAL.FOTBAL.CZ na adresu https://futsal.fotbal.cz/futsal-subject/subjekt/10

 


 

 

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate