FOTBAL.CZ - Legislativa Futsalu - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Legislativa Futsalu

STATUT ORK SF ČMFS


 

článek 1

 1. Odvolací a revizní komise (dále jen ORK) Svazu futsalu Českomoravského fotbalového svazu (dále jen ČMFS) je orgánem Svazu futsalu ČMFS (dále jen SF).  

 2. Má 3 členy, z nichž 2 jsou voleni ze zástupců českých a 1 z moravských futsalových oddílů. Je volena valnou hromadou (dále jen VH) SF ČMFS, které je také ze své činnosti plně odpovědna. Je-li předsedou zástupce českých oddílů, je místopředsedou zástupce moravských oddílů a naopak. Volební období ORK je tříleté. V případě poklesu počtu členů ORK v období mezi valnými hromadami je oprávněna Komise futsalu ČMFS provést kooptaci za účelem doplnění ORK na plný stav.  

 3. ORK spolupracuje se svazovými řídícími orgány, zejména s Komisí futsalu ČMFS (dále jen KF). Nezasahuje však do jejich pravomoci a ani je nenahrazuje v jejich odpovědnosti vyplývající z jejich konkrétních činností.

 

článek 2

 1. ORK vykonává v oblasti působnosti SF ČMFS:
  1. kontrolu činnosti a revizi hospodaření svazových orgánů,
  2. funkci odvolacího orgánu v odvolání podaných do rozhodnutí, které v I. instanci učinily řídící orgány SF ČMFS,
  3. funkci přezkumného orgánu u rozhodnutí vynesených v odvolacím řízení orgány okresů a krajů ve věcech soutěžních a disciplinárních, pokud jimi byly porušeny Statut, řády a předpisy SF ČMFS,
  4. funkci orgánu rozhodujícího o tom, zda rozpisy všech tříd soutěží jsou v souladu se Soutěžním řádem,
  5. funkci odvolacího orgánu v odvoláních proti rozhodnutí orgánů SF ČMFS ve věci sloučení a rozdělení klubů.

 

článek 3

V oblasti kontrolní a revizní ORK na základě oprávněného podnětu:
 1. kontroluje plnění usnesení přijatých VH a řídícími orgány SF ČMFS,
 2. kontroluje dodržování Statutu SF ČMFS, základních směrnic vydaných KF ČMFS pro činnost jednotlivých odborných subkomisí a plnění ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na činnost SF ČMFS a KF ČMFS,
 3. předkládá KF ČMFS případná stanoviska a návrhy k plnění plánu činnosti a event. realizaci rozpočtu SF ČMFS a KF ČMFS,
 4. zajišťuje případné revize hospodaření s finančními prostředky, které jsou k dispozici SF ČMFS a jeho orgánům.

 

článek 4

 1. Předseda ORK a v jeho nepřítomnosti místopředseda má právo se zúčastnit zasedání KF ČMFS s hlasem poradním.  

 2. Členové ORK mají v souvislosti s výkonem své funkce právo zúčastnit se jednání řídících a odborných subkomisí KF ČMFS a sekretariátu ČMFS. Členové ORK nemohou být zároveň členy KF, příp. sekretariátu ČMFS.  

 3. Členové ORK jsou zvoleni přímo celou VH a na tomto základě jsou považováni za nepodjaté v případě jiných funkcí v českém futsalu.

 

článek 5

Kontrolované orgány, jejich funkcionáři a pracovníci jsou povinni poskytnout ORK požadovanou spolupráci a tak vytvořit podmínky pro výkon její funkce. Zejména jsou povinni:
 1. poskytovat materiály a jiné písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly
 2. podávat požadované informace a vysvětlení
 3. na požádání se zúčastnit jednání ORK ČMFS.

 

článek 6

ORK postupuje svá zjištění, návrhy a doporučení příslušnému řídícímu orgánu, který se jimi zabývá a oznamuje k nim ORK svá stanoviska nebo o nich do dvou měsíců rozhodne a své zdůvodněné rozhodnutí písemně předloží ORK. V průběhu funkčního období podává předseda ORK o činnosti ORK informaci na zasedáních KF a VH.
 

článek 7

 1. ORK je povinna vést o své činnosti řádnou evidenci. Veškeré dokumenty označuje svým jménem, razítkem a podpisem předsedy, místopředsedy nebo pověřeného člena ORK, a dále osoby, která odpovídá za správnost znění.  

 2. Sekretariát ČMFS zabezpečuje podmínky pro řádnou činnost ORK ČMFS včetně potřebných administrativních prací. Finanční náklady, spojení s činností ORK, jsou součástí rozpočtu KF ČMFS.

 

článek 8

ORK je oprávněna přijímat usnesení a rozhodovat, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí a usnesení je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina všech jejích členů.
 

článek 9

Podle této normy se projednávají všechny případy předané do rozhodovací pravomoci ORK po 11. lednu 1998.
 

článek 10

Tato norma nabývá účinnosti dnem 1.7.2004 na základě schválení Komisí futsalu ČMFS. Její závazný výklad je oprávněna provádět pouze KF ČMFS.

nic
MS 2008
Brazílie
30.9-19.10.2008
 


  Výsledkový servis
 
» 1.liga
» Play-off 1.ligy
» Druhá liga "Západ"
» Druhá liga "Východ"
» U-18 a U-16
» Středoškolská liga
» Pohár ČMFS
» Divize, kraje, okresy
 
   Komise futsalu
 
» Adresář členů
» Termínová listina 2008/09
» Odborné subkomise
» Kraje
» Okresy
» Loga ke stažení
 
   REPREZENTACE
 
Trenéři reprezentačních výběrů
Futsal "A"
Zápasy 2008
Zápasy 2007
Zápasy 2006
Statistika
Další program
Futsal U-21
Zápasy 2008,
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Statistika,
Další program,
 
  1.liga
 
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími
» Oddíly soutěže
» Statistiky
» Střelci
» Asistenti
» Kanadské bodování
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky
» Tabulky celkem, ...
 
  Oficiální zprávy
» Změny v termínové listině (DOC)
» Pozastavení ZČ
» Rozhodnutí STK a DK
» Rozhodnutí ORK
» Rozhodčí a delegáti
» Tabulky fair-play
» Trenérské vzdělávání
» Domácí míče klubů
» Listina sportovních hal
» Zápis z utkání
» Směrnice pro komunikaci klubů
» Směrnice pro TV a marketing
» Směrnice pro pořadatele utkání
» Sazebník pokut celost.soutěží
» Směrnice o střetu zájmů
» Poplatky za změny v term.listině
» Pravidla futsalu od 25.1.2008
» Změny v Soutěžním řádu
» Tabulka vzdáleností a kilometrovník
  Další soutěže
 
» Druhá liga "Západ"
» Druhá liga "Východ"
» U-18 a U-16
» Středoškolská liga
» Pohár ČMFS
» Nižší soutěže
 
   Historie
 
Historie - 2007/8
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2006/7
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2005/6
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2004/5
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2003/4
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 


nic

WebToDate