FOTBAL.CZ - Legislativa Futsalu - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Legislativa Futsalu

STATUT SVAZU FUTSALU ČESKOMORAVSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU


OBSAH


 

Základní ustanovení

 

článek 1
Název a sídlo

 1. Svaz futsalu Českomoravského fotbalového svazu (dále jen SF) je v souladu s čl. 4 Stanov Českomoravského fotbalového svazu (dále jen ČMFS) sdružením, vytvořeným na spolkových demokratických zásadách, nezávislým na politických stranách a hnutích. Je jediným a výhradním organizátorem a představitelem fotbalu o pěti hráčích (mezinárodně "futsal", anglicky "five-a-side football", česky dříve "malý fotbal") v České republice, a to v halách i na venkovních hřištích. Je součástí ČMFS a navazuje na letitou tradici tohoto druhu fotbalu na území ČR, na činnost někdejší Československé fotbalové asociace v této oblasti a dosavadní činnost Komise futsalu ČMFS (dále jen KF). Řídí se Statutem, který je v souladu se stanovami ČMFS, a který potvrzuje Výkonný výbor ČMFS.  

 2. Sídlem SF ČMFS je Praha 1, Kozí 7.
 

článek 2
Poslání

 1. Posláním SF je pečovat o komplexní rozvoj futsalu v ČR a vytvářet pro něj na všech stupních všestranné podmínky, prostřednictvím činnosti v klubech vést členy a mládež k pozitivním občanským postojům a zdravému způsobu života a zabraňovat, aby se stávala závislá na alkoholu a drogách, přičemž v tomto úzce spolupracuje se všemi složkami ČMFS.  

 2. Své poslání uskutečňuje SF zejména tím, že:
  1. je zřizovatelem, vlastníkem, pořadatelem a organizátorem soutěží futsalu všech tříd, které přímo řídí svými orgány podle pravidel vydaných Mezinárodní federací fotbalových asociací (dále jen FIFA) a na základě řádů a předpisů, které pro jejich řízení sám vydává
  2. vydává řády a předpisy pro svou činnost, kterými jsou zejména Soutěžní řád, Rozpisy soutěží (propozice), Registrační řád, Odvolací řád, Disciplinární řád, Pravidla, Směrnice, Statuty a řády upravující činnost orgánů SF ČMFS, podmínky pro účast v soutěžích SF ČMFS, zásady pro rozhodování sporů v SF ČMFS atd., které jsou ve většině případů analogicky odvozeny od řádů a předpisů ČMFS
  3. organizuje a řídí přípravu a činnost rozhodčích, delegátů, trenérů a dalších činovníků, přičemž v tomto velmi úzce spolupracuje s ostatními složkami ČMFS těchto odborností, příp. dalšími vybranými subjekty odpovídajícího zaměření
  4. prosazuje a chrání zájmy a práva futsalu i klubů futsalu v něm sdružených vůči jiným orgánům a organizacím, zastupuje futsal v ČR prostřednictvím orgánů ČMFS i v zahraničí a dbá přitom všestranného prospěchu svazu i klubů a všech účastníků soutěží
  5. zabezpečuje obsahově i organizačně sportovní reprezentaci ČR ve futsalu v soutěžích FIFA a UEFA, pořádá mezistátní a mezinárodní utkání a zajišťuje obsahově potřebnou přípravu reprezentačního družstva (ev. družstev) a je nápomocen klubům startujícím v evropských (mezinárodních) futsalových pohárových soutěžích
  6. zajišťuje vydávání odborné literatury na podporu futsalu a tiskovin pro potřeby soutěží
  7. zabezpečuje propagaci futsalu v médiích, vyhlašuje ankety v souvislosti se soutěžemi a činností reprezentačního družstva
  8. věnuje péči výchově mládeže a talentované hráče připravuje pro dosažení nejvyšší výkonnosti
  9. může se podílet na chodu nadací a fondů, zřízených na podporu rozvoje futsalu
   

 3. Prostřednictvím svých orgánů i orgánů ČMFS má SF zajištěnou spolupráci s Mezinárodní Federací Fotbalových Asociací (FIFA) a Unií Evropských Fotbalových Asociací (UEFA), a jejich Komisemi futsalu.  

 4. Sdružení ČMFS v Českém svazu tělesné výchovy (ČSTV) se na základě postavení SF v ČMFS vztahuje odpovídajícím způsobem i na SF ČMFS.  

 5. Prostřednictvím svých orgánů i orgánů ČMFS má SF zajištěnou spolupráci s Českým olympijským výborem (ČOV) a jeho prostřednictvím a prostřednictvím FIFA i s Mezinárodním olympijským výborem (MOV) v oblasti futsalu.
 

článek 3
Členství

 1. Členy SF se mohou stát právnické osoby (v souladu se zákonem registrovaná občanská sdružení, případně obchodní společnosti), mající provozování futsalu v předmětu své činnosti. Obchodní společnosti, mající provozování futsalu v předmětu své činnosti, se mohou stát členy pouze za předpokladu splnění všech podmínek stanovených zvláštními předpisy vydanými SF ČMFS.  

 2. O přijetí klubu za člena rozhoduje Komise futsalu ČMFS na základě písemné přihlášky a předložení stanov nebo jiného zakládajícího dokumentu. Přihláška obsahuje prohlášení uchazeče o členství s tím, že do SF vstupuje dobrovolně, zavazuje se dodržovat statuty, řády a předpisy SF a podřizovat se rozhodnutím orgánů SF. Nový člen je vzat do ústřední registrace a je mu přiděleno platné identifikační číslo oddílu platné v rámci ČMFS.  

 3. Práva a povinnosti členů SF a účastníků soutěží futsalu upravují Statut, řády a předpisy. Některá práva a povinnosti členů a účastníků soutěží mohou být upravena smlouvami.  

 4. Členství ve SF je automaticky členstvím v ČMFS.  

 5. Mezi základní práva a povinnosti členů patří:
  1. Práva
   1. zúčastňovat se soutěží SF a mít za tímto účelem registrované hráče podle příslušných předpisů (Registrační řád, Rozpis soutěží) a pověřovat jednotlivce v soutěžích funkcemi
   2. zúčastňovat se prostřednictvím svých zástupců jednání příslušných orgánů SF
   3. volit členy příslušných orgánů SF a platně hlasovat
   4. obracet se s připomínkami, podněty, návrhy a žádostmi na orgány SF a obdržet do 30 dnů odpověď
  2. Povinnosti
   1. platit příspěvky a poplatky stanovené příslušnými předpisy a rozhodnutími ve stanovených termínech
   2. dodržovat statut, řády a předpisy SF a podrobovat se rozhodnutím orgánů SF s právem odvolat se proti rozhodnutím v souladu s řády
   

 6. Práva a povinnosti členů jsou nedělitelné a vázané výlučně na členy SF. O případném převodu členských práv k soutěžím rozhoduje výhradně Komise futsalu ČMFS dle platných směrnic.  

 7. Členství v SF zaniká:
  1. vystoupením
  2. odnětím členství Komisí futsalu ČMFS pro hrubé porušení nebo opakované porušení členských povinností
  3. ukončením činnosti nebo právním zánikem člena
   

 8. Při zániku členství může KF ČMFS rozhodnout v zájmu prospěchu futsalu, že práva k soutěžím zaniklého člena převede na jiného člena.  

 9. Stanovy klubů futsalu musí mít ustanovení o tom, že nejvyšším orgánem klubu je valná hromada (konference shromáždění členů apod.) všech jejich členů starších 18 let. Mladší členové mají právo účasti na valné hromadě bez možnosti hlasovat.

 

Společná ustanovení pro činnost orgánů SF ČMFS

 

článek 4
Územní členění a organizační struktura SF ČMFS

 1. SF se člení podle územního principu na úroveň republikovou (celostátní), krajskou, okresní a místní (městskou) Účelem územních součástí SF je řídit soutěže a plnit poslání SF ČMFS na úrovni své územní působnosti. O přímé podobě územního členění rozhoduje KF ČMFS.  

 2. Krajská členění SF ČMFS se vytváří v souladu s územní organizací České republiky (ústavní zákon č. 347/1997 Sb.) O sídlech Krajských komisí futsalu ČMFS rozhodne KF ČMFS v souladu se sídly vyšších územních samosprávních celků (krajů) ČR a sídly Krajských fotbalových svazů ČMFS.  

 3. Okresní komise futsalu a tím i okresní členění SF ČMFS ustavuje a zrušuje v součinnosti s příslušnou Krajskou komisí futsalu přímo Komise futsalu ČMFS, vymezuje jejich územní působnost a zaručuje jejich sídla.  

 4. Členské kluby SF ČMFS jsou do územní organizace SF začleněny podle místa svého sídla.  

 5. Komise futsalu ČMFS podrobně stanoví postup svých orgánů SF včetně časového harmonogramu a event. přechodného období pro případy uvedené v odst. 1-4.

 

článek 5
Jednání a rozhodování orgánů SF ČMFS

 1. Volby do orgánů na všech úrovních se provádějí veřejným nebo tajným hlasováním. Volby do orgánů na všech úrovních jsou tajné, pouze v případě, že na jmenovitou funkci je navržen pouze jeden kandidát, hlasuje se veřejně (aklamací). Volby jsou právoplatné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina delegátů orgánu s hlasem rozhodujícím, oprávněných volit. Zvoleni jsou členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných oprávněných delegátů.  

 2. Všechny orgány SF mohou přijímat usnesení, je-li hlasování přítomna nadpoloviční většina členů nebo delegátů orgánu s hlasem rozhodujícím. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných oprávněných delegátů. Hlasování je veřejné, pokud hlasující orgán nerozhodne v konkrétním případě, že hlasování bude tajné.  

 3. Právo hlasovat, volit a být volen mají v orgánech SF delegáti, kteří dovršili 18 let.  

 4. Bližší podrobnosti o jednání a volbách orgánů stanoví jednací a volební řády, které si orgány SF pro svou činnost vypracovávají a které musí být schváleny KF ČMFS a musí být v souladu se Statutem SF ČMFS.

 

Celostátní orgány SF ČMFS

 

článek 6
Valná hromada SF ČMFS

 1. Nejvyšším orgánem SF ČMFS je valná hromada (konference).  

 2. Na valnou hromadu se delegáti vysílají podle těchto zásad:
  • kluby 1. celostátní ligy po 1 delegátovi
  • kluby 2. ligy po 1 delegátovi
  • krajské orgány SF po 3 delegátech z každého kraje
  Každý delegát s hlasem rozhodujícím má na valné hromadě 1 (jeden) hlas, dvojí delegace je nepřípustná. Účastníky valné hromady s hlasem poradním jsou členové KF ČMFS, členové ORK, předsedové odborných subkomisí KF ČMFS a pracovníci sekretariátu KF ČMFS.  

 3. 3. Delegáti za kluby I. ligy, 2. ligy a Krajských komisí futsalu se začlení do české a moravské části valné hromady podle místa sídla svého klubu nebo kraje. Delegáti Jihlavského kraje z okresů Havlíčkův Brod a Pelhřimov se začlení do české části VH a delegáti z okresů Jihlava, Třebíč a Žďár n.S. se začlení do moravské části VH.  

 4. Valná hromada se schází 1x za 3 roky. KF je povinen ji svolat nejpozději 8 týdnů před datem konání.Mimořádnou valnou hromadu svolá KF, pokud to sama považuje za nutné nebo požádá-li o to společně nadpoloviční většina Okresních i Krajských komisí futsalu nebo společně nadpoloviční většina klubů 1. ligy, 2. lig. Mimořádnou valnou hromadu je KF povinna svolat do 8 týdnů od doručení podnětu.  

 5. Valná hromada:
  1. projednává zprávu o stavu rozvoje futsalu v České republice a o činnosti KF a zprávu ORK,příp. orgánů volených valnou hromadou,
  2. volí předsedu a ostatní členy KF
  3. volí ORK
  4. schvaluje Statut SF, jeho změny a doplňky
  5. schvaluje hlavní zásady pro rozdělování zdrojů SF
  6. rozhoduje o případném členství SF v jiných organizacích
  7. rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí, pokud nejsou svěřeny Statutem SF jiným orgánům
   

 6. Valná hromada je schopna jednat, usnášet se a volit, je-li na ní přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím z Čech a nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím z Moravy. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím z Čech a nadpoloviční většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím z Moravy.
 

článek 7
Komise futsalu ČMFS

 1. 1. Komise futsalu ČMFS je nejvyšší výkonný orgán SF v období mezi valnými hromadami.  

 2. KF má 7 volených členů, které tvoří 1 předseda, 3 místopředsedové a 3 členové. Předseda je přímo volen všemi delegáty valné hromady s hlasem rozhodujícím. Předseda je zvolen, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných delegátů z Čech a nadpoloviční většina přítomných delegátů z Moravy. V případě, že je zvolen předseda z Čech, prvního místopředsedu volí delegáti klubů a krajů a okresů z Moravy, druhého místopředsedu volí delegáti klubů a krajů a okresů z Čech. Jestliže je zvolen předseda z Moravy, prvního místopředsedu volí delegáti klubů, krajů a okresů z Čech a druhého místopředsedu volí delegáti klubů, krajů a okresů z Moravy. Třetím místopředsedou KF je předseda 1. ligy volený na valné hromadě delegáty klubů 1. ligy. Jeden člen je volen delegáty z krajů a okresů z Čech, a jeden člen z krajů a okresů z Moravy. Další člen je volen kluby 1. a 2. ligy.  

 3. Funkční období KF je 3 roky. Změny v jejím složení může činit každá valná hromada. KF se schází nejméně šestkrát ročně, většinou však 1x za měsíc, plní především úkoly uložené jí valnou hromadou a naplňuje poslání SF v oblasti řízení soutěží, vnitřních a mezinárodních styků, sportovní reprezentace, ekonomické činnosti SF, kontroly a koordinace práce orgánů a činovníků. Schvaluje řády a předpisy a ostatní normy a jejich změny a doplňky. Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné pravomoci valné hromady, nebo které si valná hromada nevyhradila.  

 4. Pro zabezpečení řízení soutěží SF ČMFS, si KF může vytvořit následující odborné subkomise a jmenuje jejich předsedy a další členy (s výjimkou volených případů).
  Těmito subkomisemi jsou zpravidla:
  • sportovně technická
  • disciplinární (může být sloučena s STK)
  • rozhodčích
  • delegátů
  • mládeže
  • matriční
  • trenérsko-metodická
  • smírčí a arbitrážní
  • mediální
  • regionální
  • pohárová
  • organizační
  • ekonomicko-marketingová
  • plážového fotbalu
  KF schvaluje statuty a předpisy pro práci výše uvedených subkomisí a přímo je řídí. Pravidla pro automatické přizvávání předsedů subkomisí a jiných funkcionářů na jednání KF ČMFS (automaticky nebo dle potřeby) dle potřeby stanoví Jednací řád Komise futsalu ČMFS.  

 5. K zabezpečení úkolů SF si vytváří KF sekretariát v čele se sekretářem, který je podřízen předsedovi SF. Sekretáře jmenuje KF a je v souladu s kompetenčním a pracovním řádem ČMFS pracovníkem sekretariátu ČMFS.  

 6. Navenek jedná za KF předseda, sekretář nebo z jejich pověření místopředsedové, popř. jiný činovník či pracovník.  

 7. V období do příští VH bude KF ČMFS pracovat ve složení dle Statutu z r. 1998.
 

článek 8
Grémia 1. a 2. ligy

 1. Grémium 1. ligy je orgánem klubů 1. lig a jeho činnost je upravena vlastním statutem, který na návrh grémia schvaluje KF. Každý klub na něj vysílá svého statutárního zástupce, který má v Grémiu 1 hlas. Grémium volí předsedu 1. ligy, který je zároveň 3. místopředsedou KF.  

 2. Grémia 2. lig jsou orgánem klubů 2. CL a jejich činnost je upravena vlastními statuty, které na návrh grémia schvaluje KF. Každý klub na něj vysílá svého statutárního zástupce, který má v Grémiu 1 hlas. Grémium volí své předsedy. Pokud si to okolnosti vyžádají, mohou být obě Grémia 2. lig svolána dohromady.
 

článek 9
Odvolací a revizní komise

 1. Odvolací a revizní komise rozhoduje jako orgán vyšší instance o odvolání proti rozhodnutím odborných subkomisí při řízení soutěží na republikové úrovni ve věcech soutěžních a disciplinárních a ve věcech přestupních o odvoláních proti rozhodnutím registračního úseku futsalu ČMFS a matriční subkomise SF ČMFS.  

 2. Odvolací a revizní komise provádí kontrolu hospodaření všech orgánů SF. Za tím účelem spolupracuje s odpovídajícími orgány ČMFS, příp. odborníky a specializovanými institucemi.  

 3. Odvolací a revizní komise je rovněž povolána na základě podnětů přezkoumávat rozhodnutí vynesená v odvolacím řízení orgány okresů a oblastí ve věcech soutěžních a disciplinárních, měnit je, rušit, případně vracet k novému projednání, pokud jimi byly porušen Statut, řády a předpisy SF. Odvolací a revizní komise je rovněž oprávněna rozhodovat o tom, zda rozpisy všech tříd soutěží jsou v souladu se Soutěžním řádem a zda rozhodnutí řídících orgánů soutěží jsou v souladu s rozpisy soutěží, příp. o dalších záležitostech podle řádů a předpisů.  

 4. Odvolací a revizní komise se schází nejméně 1x za tři měsíce. Její funkční období je tříleté. Změny v jejím složení může činit každá valná hromada.  

 5. Podrobnosti o činnosti Odvolací a revizní komise upravují Statut ORK a Odvolací řád, který na návrh Odvolací a revizní komise potvrzuje KF ČMFS. Odvolací řád je platný i pro činnost odvolacích orgánů v krajích a okresech.  

 6. Odvolací a revizní komise má 3 členy, z nichž 2 jsou voleni delegáty valné hromady z Čech a 1 je volen delegáty valné hromady z Moravy. Členové Odvolací a revizní komise zvolí ze svého středu předsedu.  

 7. Člen ORK nesmí být členem jiného voleného či jmenovaného orgánu na republikové úrovni včetně funkce rozhodčího nebo delegáta.

 

Oblastní orgány SF

 

článek 10
Valná hromada kraje

 1. SF se člení do následujících 14 krajů: Pražský, Středočeský, Budějovický, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Jihlavský, Brněnský, Olomoucký, Ostravský, Zlínský.  

 2. Nejvyšším orgánem SF na úrovni kraje je krajská valná hromada. Na valnou hromadu vysílají všechny kluby, jejichž družstva startují v soutěžích řízených krajskou komisí futsalu a okresní komise futsalu územně příslušné, po jednom delegátu. Každý delegát má na valné hromadě jeden hlas.  

 3. Valná hromada se schází 1x za tři roky. Mimořádnou valnou hromadu svolá krajská KF pokud to sama považuje za nutné, nebo pokud o to požádá nadpoloviční většina klubů, jejichž družstva startují v soutěži řízené oblastním orgánem, či nadpoloviční většina okresů sdružených v oblasti. Mimořádnou valnou hromadu je oblastní KF povinna svolat do 6 týdnů od doručení podnětu.  

 4. Valná hromada zejména:
  1. projednává zprávu o stavu rozvoje futsalu v kraji a o činnosti KKF
  2. schvaluje připomínky a podněty k činnosti SF a návrhy na změny a doplňky předpisů SF
  3. schvaluje rozpočet krajská KF
  4. volí předsedu a místopředsedy, event. ty další členy, kteří nejsou z titulu funkce předsedy okresní KF již členy KKF automaticky
  5. vysílá delegáty na celostátní VH
   

 5. Pravidla činnosti VH kraje upravují čl. 4 a 5 tohoto Statutu.
 

článek 11
Krajská komise futsalu

 1. KF kraje tvoří předseda a místopředseda (ové) a další členové, přičemž předsedové OkrKF, zvolení na okresních VH, jsou automaticky členy KKF.  

 2. Funkční období KKF je 3 roky. Změny v jejím složení může činit každá krajská valná hromada. KKF se schází nejméně 6x za rok. Navenek jménem KKF jedná předseda, nebo jiný jím pověřený funkcionář.  

 3. KF zabezpečuje plnění usnesení valné hromady a zajišťuje krajské soutěže. K jejich řízení vydává příslušné rozpisy, jmenuje své subkomise (zejména rozhodčích, delegátů, sportovně-technická, disciplinární a mládeže) na základě předpisů SF a ukládá jim úkoly. Je oprávněna rozhodovat ve věcech, které nejsou Statutem vyhrazeny valné hromadě či jiným orgánům.  

 4. V záležitostech, v nichž podle zvláštních předpisů (soutěžní řád, disciplinární řád apod.) přísluší rozhodování v I. instanci odborným subkomisím, plní funkci odvolacího orgánu.
 

článek 12
Revizní komise

 1. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření KKF kraje. O svých zjištěních a stanoviscích informuje KF ČMFS. Je povinna podávat zprávy o své činnosti valné hromadě.  

 2. Revizní komise má nejméně 3 členy a volí ze svého středu předsedu. Schází se nejméně 1x za dva měsíce. Funkční období revizní komise je 3 roky. Změny ve složení revizní komise může činit každá valná hromada.
 

článek 13
Svaz futsalu Prahy

Svaz futsalu Prahy je složkou na území hl. města Prahy, které plní funkci krajského i okresních orgánů zároveň. Jeho činnost se řídí Statutem, který na návrh SFP schvaluje KF ČMFS.  

článek 14
Valná hromada okresu

 1. Nejvyšším orgánem SF na úrovni okresu je valná hromada, která se schází 1x za 3 roky. Na valnou hromadu vysílají po 1 delegátu všechny kluby futsalu startující v okresních soutěžích. Každý delegát má na valné hromadě jeden hlas. Mimořádnou valnou hromadu svolá okresní KF, pokud to sama považuje za nutné nebo pokud o to požádá nadpoloviční většina klubů v okrese. Mimořádnou valnou hromadu je okresní KF povinna svolat do 4 týdnů od doručení podnětu.  

 2. Valná hromada zejména:
  1. projednává zprávu o stavu rozvoje futsalu v okrese zprávu a o činnosti okresní KF
  2. schvaluje připomínky a podněty k činnosti SF a návrhy na změny a doplňky předpisů SF
  3. volí předsedu a ostatní členy okresní KF
  4. vysílá delegáta(y) na krajskou VH
   

 3. Pravidla činnosti VH okresu upravují čl. 4 a 5 tohoto Statutu.
 

článek 15
Okresní komise futsalu

 1. Okresní územní uspořádání je totožné s uspořádáním ČMFS, a ČR v okresech, kde počet mužstev neumožňuje pravidelnou okresní soutěž je možno z rozhodnutí KF ČMFS přiřadit družstva z tohoto okresu do jiného okresu.  

 2. Okresní KF má nejvýše 9 členů včetně předsedy a místopředsedy (ů). Funkční období OKF je 3 roky. Změny v jejím složení může činit každá valná hromada.  

 3. OkrKF se schází nejméně 1x měsíčně. Zabezpečuje plnění usnesení valné hromady a zajišťuje okresní soutěže. K jejich řízení vydává příslušné rozpisy, jmenuje komise na základě předpisů SF a ukládá jim úkoly. Je oprávněna rozhodovat ve věcech, které nejsou statutem vyhrazeny valné hromadě či jiným orgánům. V záležitostech, v nichž podle zvláštních předpisů (soutěžní řád, disciplinární řád) přísluší rozhodování v I. instanci odborným komisím, plní funkci odvolacího orgánu. Navenek jedná za OkrKF jeho předseda, nebo jiný jím pověřený činovník. Předseda OkrKF je automaticky členem ObKF svého regionu.
 

článek 16
Revizní komise

 1. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření OkrKF. O svých zjištěních informuje OkrKF a valnou hromadu.  

 2. Revizní komise má nejméně 3 členy a ze svého středu volí předsedu. Schází se nejméně 1x za dva měsíce. Funkční období revizní komise je 3 roky. Změny ve složení revizní komise může činit každá valná hromada.

 

Hospodaření SF ČMFS

 

článek 17

 1. Možnými zdroji hospodaření SF jsou zejména:
  1. příjmy z utkání reprezentačního družstva České republiky ve futsalu
  2. příspěvky z rozpočtu ČMFS a činnosti jiných organizací, zejména ze státního příspěvku na reprezentaci a dále dle výše členství
  3. podíl na výnosech činnosti obchodních společností, v nichž má ČMFS účast (je-li ČMFS stanoven)
  4. dary od sponzorů apod.
  5. příjmy z poplatků za administrativní řízení v rámci ČMFS a z peněžitých sankcí ukládaných při provozování soutěží
  6. členské příspěvky, jsou-li rozhodnutím valné hromady stanoveny
   

 2. Hospodaření SF ČMFS je autonomní součástí hospodaření ČMFS.

 

Ustanovení společná a závěrečná

 

článek 18
Rozhodování orgánů

 1. Rozhodování o právech a povinnostech členů ČMFS a účastníků soutěží na základě stanov, řádů a předpisů je zásadně minimálně dvouinstanční. Tím není dotčen institut přezkoumávání rozhodnutí vydaných v odvolacím řízení ve věcech soutěžních, disciplinárních, registračních a přestupních.  

 2. Žádnému členu SF ČMFS a účastníku soutěže nesmí být odepřeno dovolat se práva před orgány SF ČMFS. Orgány SF jsou povinny uzpůsobit svou činnost tak, aby nedocházelo k průtahům a podněty byly řádně projednány.  

 3. Orgány SF ČMFS dbají na to, aby práva členů SF ČMFS a účastníků soutěží byla uplatňována v souladu se zásadami fair play a pravidly morálky. Porušování Statutu, řádů a předpisů, jejich obcházení, jakož i neplnění či porušování povinností uložených orgány SF ČMFS podle nich, je nepřípustné a podléhá sankcím.
 

článek 19
Uplatňování práv a řešení sporů

 1. Členové SF, organizační součásti a účastníci soutěží SF jsou povinni spory mezi sebou vyplývající ze Statutu, řádů a předpisů, řešit prostřednictvím orgánů SF. I v případech, kdy zákony České republiky připouštějí obrátit se v záležitostech rozhodnutí orgánů SF a ČMFS na řádný soud, jsou strany zúčastněné ve sporu povinny vyčerpat k jeho urovnání všechny prostředky, které poskytují řády a předpisy SF a ČMFS v souladu s čl. 57 Stanov FIFA, resp. Čl. 22 Stanov ČMFS. Porušení tohoto ustanovení může být důvodem k odnětí členství v SF ČMFS ve smyslu čl. 3, odst. 6, písm. b).
 

článek 20
Dohled

 1. Komise futsalu ČMFS dohlíží na dodržování Statutu, řádů a předpisů Krajskými komisemi futsalu, okresními komisemi futsalu a členskými kluby. Je oprávněna upozornit jejich orgány na porušování Statutu, řádů a předpisů a žádat nápravu v termínech, které pro to stanoví.  

 2. Nezajistí-li upozorněný orgán nápravu, může KF ČMFS svolat jeho mimořádnou valnou hromadu k projednání věci, event. odejmout příspěvky, jsou-li stanoveny či zabývat se členstvím v SF ČMFS.
 

článek 21
Závěrečné ustanovení

Tento Statut byl schválen Valnou hromadou SF ČMFS dne 18. března 2001 a potvrzen VV ČMFS. Vychází ze Statutu schváleného dne 11. ledna 1998 a potvrzeného Výkonným výborem ČMFS dne 3. února 1998. Jeho závazný výklad je oprávněna provádět pouze KF ČMFS.

nic
MS 2008
Brazílie
30.9-19.10.2008
 


  Výsledkový servis
 
» 1.liga
» Play-off 1.ligy
» Druhá liga "Západ"
» Druhá liga "Východ"
» U-18 a U-16
» Středoškolská liga
» Pohár ČMFS
» Divize, kraje, okresy
 
   Komise futsalu
 
» Adresář členů
» Termínová listina 2008/09
» Odborné subkomise
» Kraje
» Okresy
» Loga ke stažení
 
   REPREZENTACE
 
Trenéři reprezentačních výběrů
Futsal "A"
Zápasy 2008
Zápasy 2007
Zápasy 2006
Statistika
Další program
Futsal U-21
Zápasy 2008,
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Statistika,
Další program,
 
  1.liga
 
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími
» Oddíly soutěže
» Statistiky
» Střelci
» Asistenti
» Kanadské bodování
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky
» Tabulky celkem, ...
 
  Oficiální zprávy
» Změny v termínové listině (DOC)
» Pozastavení ZČ
» Rozhodnutí STK a DK
» Rozhodnutí ORK
» Rozhodčí a delegáti
» Tabulky fair-play
» Trenérské vzdělávání
» Domácí míče klubů
» Listina sportovních hal
» Zápis z utkání
» Směrnice pro komunikaci klubů
» Směrnice pro TV a marketing
» Směrnice pro pořadatele utkání
» Sazebník pokut celost.soutěží
» Směrnice o střetu zájmů
» Poplatky za změny v term.listině
» Pravidla futsalu od 25.1.2008
» Změny v Soutěžním řádu
» Tabulka vzdáleností a kilometrovník
  Další soutěže
 
» Druhá liga "Západ"
» Druhá liga "Východ"
» U-18 a U-16
» Středoškolská liga
» Pohár ČMFS
» Nižší soutěže
 
   Historie
 
Historie - 2007/8
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2006/7
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2005/6
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2004/5
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2003/4
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 


nic

WebToDate