FOTBAL.CZ - Legislativa Futsalu - Disciplinární řád - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Legislativa Futsalu - Disciplinární řád

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD SVAZU FUTSALU ČMFS


OBSAH


 

I.
Úvodní ustanovení

 

článek 1
Působnost Disciplinárního řádu

 1. Podle Disciplinárního řádu SF ČMFS (dále jen DŘ) se projednávají všechna disciplinární provinění v českomoravském futsalu, tj. všechna provinění účastníků organizovaných kteroukoliv složkou SF ČMFS a to bez ohledu na to, zda je provinilý členem některé z organizací sdružených v SF ČMFS či nikoliv. Tresty uložené disciplinárními orgány podle DŘ mají platnost pro všechna utkání v českomoravském futsalu.

 2. Podle tohoto DŘ se projednávají i všechna provinění související s přípravou a organizací soutěží, zejména v tréninkovém procesu, při zájezdech a soustředěních, v přestupním řízení, při uzavírání smluv apod.

 3. Podle tohoto DŘ se projednávají i všechna provinění v reprezentaci a mezinárodním styku v tuzemsku i v zahraničí.
 

článek 2
Druhy disciplinárního řízení

V disciplinárním řízení futsalu se projednávají tato disciplinární provinění jednotlivců i kolektivů:
 1. Porušení platných řádů, směrnic, nařízení, rozhodnutí apod., SF ČMFS a jeho orgánů a všech dalších orgánů řídících soutěže futsalu

 2. Provinění související s účastí v soutěžích organizovaných SF ČMFS a jeho dalšími nižšími orgány.

 3. Jiná provinění znevažující jméno českomoravského futsalu, včetně provinění v reprezentaci a mezinárodních stycích.

 4. Provinění v soutěžích MS, ME, OH, PMEZ, PVP disciplinární orgán s provinilcem jen výjimečně projedná bez uložení dalšího trestu.

 5. Provinění v přátelských a turnajových utkáních (včetně mezinárodních turnajů) podléhají disciplinárnímu řízení podle tohoto DŘ. V propozicích všech turnajů pořádaných v tuzemsku bez mezinárodní účasti nesmí být stanoveny odchylky od tohoto DŘ SF ČMFS.
 

článek 3
Účel disciplinárního řízení

Účelem disciplinárního řízení je náležité objasnění a spravedlivé posouzení disciplinárních provinění jednotlivců i kolektivů. Disciplinární orgány jsou povinny dbát zejména na to, aby uložené tresty vedle represivní stránky měly i preventivní, tj. výchovný charakter.
 

II.
Disciplinární tresty

 

článek 4
Druhy disciplinárních trestů

 1. V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty:
  1. důtka
  2. peněžitá pokuta
  3. zastavení závodní činnosti
  4. zákaz výkonu funkce
   

 2. V disciplinárním řízení lze kolektivům ukládat tyto tresty:
  1. důtka
  2. peněžitá pokuta
  3. uzavření hřiště
  4. zastavení závodní činnosti
  5. vyloučení ze soutěže

 3. Pokud je to dále stanoveno, lze disciplinární trest podmíněně odložit. Zkušební doba při podmíněném odložení činí 3 měsíce až jeden rok. Podmíněný odklad trestu však nelze použít v případech, kdy je to v příkladovém sazebníku trestů výslovně uvedeno.

 4. Tresty uvedené v odst. 2 pod písm. a) a b) lze uložit pouze družstvu nebo klubu, tresty uvedené v odst. 2 pod písm. c) až e) lze uložit pouze jednotlivým družstvům. Disciplinární tresty podle tohoto DŘ ČMFS lze tělovýchovným jednotám ukládat pouze v případě, kdy TJ nebo SK sdružuje pouze klub futsalu (jednooborové TJ nebo SK).
 

článek 5
Důtka

Důtka je nejnižším trestem ukládaným jednotlivcům i kolektivům. Ukládá se v případech méně závažných či ojedinělých provinění. Jednotlivci je možno uložit důtku pouze jednou v soutěžním ročníku. O zaznamenání důtky jednotlivcům rozhodne disciplinární orgán.  

článek 6
Peněžitá pokuta

 1. Jednotlivcům a kolektivům v českomoravském futsalu lze uložit pokutu v souladu s platným Sazebníkem pokut, a to podle následujících principů:
  1. jednotlivcům, kterým jsou v souvislosti s působením v českomoravském futsalu vypláceny finanční odměny (hráči, rozhodčí, delegáti, aj.), lze uložit peněžitou pokutu až do výše 10.000,- Kč;
  2. jednotlivcům působícím v českomoravském futsalu na základě pracovní smlouvy či jiné obdobné smlouvy (sekretáři, trenéři, manažeři, hráči, aj.), lze uložit pokutu až do výše 25.000,- Kč;
  3. jednotlivcům, kterým v souvislosti s působením v českomoravském futsalu nejsou vypláceny žádné odměny, lze uložit peněžitou pokutu až do výše 5.000,- Kč.

 2. Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit nejpozději do 15ti dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno a v této lhůtě vyrozumět disciplinární orgán o zaplacení pokuty. Při úhradě pokuty musí být jako odesílatel uveden vždy ten, jemuž byla pokuta uložena. Za úhradu pokuty jednotlivců nese odpovědnost i klub, jehož je potrestaný členem. Nebude-li stanovená lhůta pro úhradu pokuty dodržena, přijme disciplinární orgán další potřebná opatření.

 3. Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit ve stanovené lhůtě i v případě podaného odvolání. O jejím případném vrácení rozhodne odvolací orgán.

 4. Další orgány řídící soutěže futsalu mohou pro své soutěže stanovit přiměřeně nižší maximální výše ukládaných pokut.
 

článek 7
Zastavení závodní činnosti

 1. Trest zastavení závodní činnosti je možno uložit jednotlivci na určité časové období nebo na určitý počet soutěžních utkání. Trest na počet soutěžních utkání může být uložen pouze v průběhu soutěžního období a nesmí převyšovat 12 utkání, trest na časové období lze uložit nejvýše na 2 roky. Při aplikaci příkladového sazebníku se má za to, že trest zastavení závodní činnosti na jeden týden se rovná trestu na jedno soutěžní utkání.
  Hráč, kterému byl uložen trest na konkrétní počet soutěžních utkání, nesmí startovat pouze v soutěži, ve které došlo k přestupku, za který mu byl trest na počet soutěžních utkání uložen.
  Hráč, jemuž byl uložen trest na časové období, nesmí po dobu trvání trestu startovat v žádném utkání futsalu.

 2. Výkon trestu zastavení závodní činnosti jednotlivců, není-li delší než 3 měsíce, může být podmíněně odložen. K podmíněnému odložení trestu je možno přistoupit pouze tehdy, jestliže předchozí chování provinilce a okolnosti případu odůvodňují závěr, že již pohrůžka trestem přiměje provinilce k nápravě. Jestliže se potrestaný v této době znovu proviní tak, že je mu za nové provinění uložen jiný trest než důtka, vykoná současně i podmíněně odložený trest.

 3. Pokud tak rozhodne disciplinární orgán, zahrnuje v sobě trest zastavení závodní činnosti i zákaz reprezentace a mezinárodních styků. Pro zákaz reprezentace a mezinárodních styků lze v konkrétním případě stanovit i delší dobu než pro zákaz tuzemské závodní činnosti. V žádném případě však ani tento trest nesmí převýšit dobu dvou let. Trest zastavení závodní činnosti lze stanovit také jen pro reprezentaci a mezinárodní styky.
  O zákazu reprezentace, ať již jako součásti trestu zastavení závodní činnosti nebo o samostatném zastavení činnosti jen pro reprezentaci, může rozhodnout pouze KF ČMFS.

 4. Hráčům, které lze zařadit do některé z kategorií ve smyslu čl. 6 tohoto DŘ mohou být za provinění v nesoutěžních utkáních ukládány místo trestů zastavení závodní činnosti peněžité pokuty podle čl.6 odst. 1 a 2 DŘ.

 5. Trest zastavení závodní činnosti družstvu lze uložit nejvýš na 4 soutěžní utkání. Soutěžní utkání družstvo odehraje, ale po skončení soutěží mu příslušný řídící orgán soutěže odečte za každé takto sehrané utkání 3 soutěžní body. V případě, že k provinění družstva dojde v závěru soutěže, budou body odečteny v soutěžním ročníku, ve kterém k provinění došlo. Pokud tato soutěž byla sportovně-technicky uzavřena, odečtou se družstvu body v následujícím ročníku soutěže.
 

článek 8
Zákaz výkonu funkce

 1. Trest zákazu výkonu funkce lze uložit trenérům, vedoucím družstev, pořadatelům, rozhodčím a jiným osobám pověřeným obdobnými funkcemi na dobu nejvýše 2 roky. Ve výroku o trestu disciplinární orgán stanoví, kterých konkrétních funkcí či činností se trest týká.

 2. Funkcionářům, kteří mají bezprostřední podíl na přípravě a průběhu utkání lze uložit trest zákazu výkonu funkce na určitý počet soutěžních utkání, jestliže délka trestu nepřevyšuje 3 měsíce. V době takto uloženého trestu nesmí provinilec vykonávat stanovenou funkci v žádném futsalovém utkání, může se však podílet na přípravě družstva či jiné obdobné činnosti. Pro aplikaci příkladových sazebníků a případná další provinění platí obdobně ustanovení čl.7 odst.1 DŘ.

 3. Trest zákazu výkonu funkce lze též podmíněně odložit. Pro podmíněný odklad trestu platí obdobně ustanovení čl.7 odst.2 DŘ.

 4. Trest zákazu výkonu funkce nelze uložit funkcionářům vykonávajícím volené funkce nebo funkce na základě pracovního poměru. V těchto případech disciplinární orgán potrestá provinilce peněžitou pokutou, případně přijme jiná vhodná opatření (projednání se zaměstnavatelem nebo orgánem kompetentním k odvolání z funkce, peněžitou pokutou TJ, oddílu či klubu apod.). Toto ustanovení nevylučuje možnost vyslovit těmto funkcionářům zákaz konkrétní činnosti ve vztahu k soutěžním utkáním, vstupu na hrací plochu nebo střídačku apod.

 

článek 9
Uzavření hřiště

 1. Trest uzavření hřiště lze uložit až na 3 soutěžní utkání toho družstva, při jehož utkání k provinění došlo. Při ukládání tohoto trestu musí disciplinární orgán stanovit podle územních podmínek okruh, ve kterém nesmí potrestané družstvo svá utkání hrát.

 2. Trest uzavření hřiště může být podmíněně odložen. V případě uložení nového trestu uzavření hřiště ve zkušební době vykoná družstvo oba tresty.

 

článek 10
Vyloučení družstva ze soutěže

Trest vyloučení družstva ze soutěže lze ukládat také ve výjimečných případech za zvlášť závažné činy odporující principu poctivého sportovního soutěžení, v jejichž důsledku došlo k ovlivnění utkání nebo soutěže neregulérním způsobem. Disciplinární orgán určí s ohledem na závažnost provinění třídu soutěže, v níž bude moci družstvo startovat v příštím ročníku soutěží.
 

III.
Disciplinární orgány

 

článek 11
Disciplinární orgány

Jedinými disciplinárními orgány v českomoravském futsalu jsou disciplinární komise (dále jen DK). DK pro své soutěže ustavují KF ČMFS a orgány řídící nižší soutěže futsalu. Řídící orgán může v případě potřeby DK spojit se Sportovně technickou komisí do jednoho tělesa - STDK.  

článek 12
Působnost disciplinárních komisí

DK projednávají všechna disciplinární provinění v českomoravském futsalu (viz. čl. 2 tohoto DŘ). Jiné orgány (výkonné výbory, odborné komise, výbory klubů apod.) nemohou disciplinární tresty ukládat ani měnit s výjimkou orgánů činných v odvolacích řízeních. Jedinou výjimkou jsou přímé tresty udělené KF ČMFS (zákaz reprezentace apod.).  

článek 13
Pravomoc disciplinárních komisí

 1. Do pravomoci jednotlivých DK náleží zejména:
  1. DK SF ČMFS:
   • provinění jednotlivců a kolektivů působících v 1. CL a 2. ligách, celostátní části Poháru ČMFS futsalu a celostátních mládežnických soutěžích
   • provinění jednotlivců a kolektivů v souvislosti se státní reprezentací ČR.
  2. DK Krajské KF ČMFS:
   • provinění jednotlivců a kolektivů působících v divizních a krajských soutěžích a krajských kolech Poháru ČMFS ve futsalu
  3. DK OkrKF ČMFS:
   • provinění jednotlivců a kolektivů působících v okresních přeborech, třídách a okresních kolech Poháru ČMFS ve futsalu
  4. DK zřízené jinými futsalovými orgány projednávají provinění jednotlivců a kolektivů působících v soutěžích řízených těmito orgány.
  5. dojde-li k provinění v mezinárodním utkání hraném v tuzemsku ze strany cizince, postoupí příslušná DK neprodleně materiál KF ČMFS, která toto oznámí zahraničnímu fotbalovému svazu, resp. jeho futsalovému orgánu.

 2. Mohou-li jednotlivci působit ve více soutěžích řízených různými futsalovými orgány, náleží všechna provinění do pravomoci té DK, která je kompetentní pro soutěž, ve které došlo k provinění. V případě, že se jedná o uložení trestu na časové období, platí oznamovací povinnost nižší DK k vyšší DK. Toto ustanovení platí pro hráče, rozhodčí, delegáty a jiné funkcionáře. Příslušnost DK vyšší soutěže je dána zařazením provinilce na soupisku, seznam hráčů, listinu rozhodčích a podobné dokumenty stanovené normami nebo řídícími orgány soutěží.

 3. Všechna provinění v přestupním řízení náleží do pravomoci STDK SF ČMFS. Tato však z důvodu profesní účelnosti může přenést pravomoc projednat konkrétní provinění na vhodnou DK nižšího svazového orgánu.

 4. Pro posouzení pravomoci jednotlivých DK je rozhodujícím datem 1.7. každého roku. K 30.6. každého roku uzavřou všechny DK materiály postupujících a sestupujících družstev a zašlou je příslušné DK tak, aby je měla k dispozici před zahájením nové soutěže.

 

IV.
Postup v disciplinárním řízení

 

článek 14
Zahájení disciplinárního řízení

 1. DK zahájí disciplinární řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. Podnětem k zahájení disciplinárního řízení je zpravidla:
  • zápis o utkání
  • zpráva delegáta utkání
  • vlastní zjištění DK
  • písemná zpráva člena řídícího orgánu nebo jeho odborné subkomise
  • písemné oznámení výboru oddílu či klubu nebo TJ
  • písemná zpráva vedoucího zahraniční výpravy nebo jiného funkcionáře

 2. Zjistí-li DK, že projednání provinění je v kompetenci jiné DK, neprodleně jí postoupí všechny materiály případu.

 3. O podnětech k zahájení disciplinárního řízení rozhodují DK bez zbytečných odkladů.

 4. Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula doba delší než 1 rok. To se však netýká provinění, které je předmětem trestního stíhání. V takovém případě je možno disciplinární řízení zahájit do 30 dnů ode dne právní moci rozsudku soudu.
 

článek 15
Průběh disciplinárního řízení

 1. DK postupuje v disciplinárním řízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění případu.

 2. K řádnému objasnění okolností provinění je DK oprávněna přizvat k jednání osoby, které mohou sdělit důležité informace, vyžádat si písemné dokumenty a zprávy či jiné důkazní materiály. Úhrada nákladů pro svědky se provádí z prostředků TJ, oddílu či klubu, jehož je provinilý členem. Za určitých okolností může být rozhodnuto, že úhrada nákladů pro svědky bude provedena z prostředků futsalového orgánu. O způsobu úhrady rozhodne DK. Pro úhradu nákladů platí obdobně ustanovení čl. 6 tohoto DŘ.
 

článek 16
Účast provinilce

 1. Provinilec má právo se jednání DK zúčastnit a o tomto svém rozhodnutí musí předem písemně informovat DK. Provinilec se bez předvolání nemusí disciplinárního řízení účastnit, může své vyjádření učinit písemně. V případě předvolání provinilce disciplinární komisí je tento provinilec povinen se disciplinárního řízení zúčastnit. Za účast provinilce odpovídá výbor oddílu (klubu). Nedostaví-li se takto předvolaný provinilec bez řádné omluvy na zasedání DK, na nějž je předvolán, je v pravomoci DK zvážit, zda případ projedná v jeho nepřítomnosti či jeho projednávání odloží. Pro provinilce i za jeho účast odpovídající klub z této nepřítomnosti plynou v každém případě další disciplinární důsledky.

 2. Byl-li hráč v utkání vyloučen nebo dopustil-li se v době mezi ukončením utkání a podpisem zápisu kapitánem provinění a rozhodčím toto bylo uvedeno v zápise o utkání a kapitán zápis podepsal, je tím hráč vyrozuměn o tom, že se jeho provinění bude projednávat na nejbližším zasedání DK. Dostaví-li se hráč na předvolání na zasedání DK a tato nemůže z jakýchkoli důvodů případ projednat, budou cestovní náklady hráče na toto zasedání uhrazeny z prostředků řídícího futsalového orgánu.

 3. Kolektiv, jehož je provinilý členem, může DK zaslat své stanovisko k provinění a výši trestu.

 4. Vyžaduje-li to povaha provinění, předvolá DK k projednání případu odpovědné funkcionáře oddílu (klubu). Za účast všech předvolaných odpovídá výbor klubu. Nemůže-li DK případ projednat z objektivních důvodů, hradí cestovní výlohy předvolaných funkcionářů příslušný řídící orgán soutěže.
 

článek 17
Zastavení závodní činnosti v průběhu disciplinárního řízení

 1. Byl-li hráč v utkání vyloučen má okamžitě zastavenou závodní činnost. Zastavení závodní činnosti platí i v případě, kdy je po utkání v zápise o utkání na pokyn delegáta uvedeno, že se hráč dopustil takového provinění, za které měl být vyloučen. Tyto skutečnosti bere klub na vědomí prostřednictvím kapitána, který podepisuje zápis o utkání. Orgány řídící jednotlivé futsalové soutěže mohou rozhodnout o tom, že v těchto případech odebere rozhodčí hráči průkaz opravňující jej ke hře.

 2. Okamžité zastavení činnosti neplatí, byl-li hráč vyloučen v mezistátním nebo mezinárodním utkání hraném v tuzemsku i v zahraničí.

 3. Okamžité zastavení závodní činnosti v tuzemských soutěžích se nevztahuje na start hráče v mezistátních a mezinárodních utkáních, včetně soutěží řízených FIFA a UEFA

 4. Hráč, který se bez řádné omluvy nedostaví k reprezentačnímu soustředění, přípravnému nebo výběrovému utkání, má dnem následujícím po dni stanoveného srazu zastavenou závodní činnost až do vyšetření případu.
 

článek 18
Závěr disciplinárního řízení

 1. Po dostatečném objasnění všech okolností provinění rozhodne DK o uložení trestu podle tohoto DŘ v případě, že k provinění došlo nebo disciplinární řízení zastaví v případě, že k provinění nedošlo. S ohledem na charakter provinění a osobu provinilce může DK též od potrestání upustit.

 2. Rozhodnutí DK o potrestání musí obsahovat:
  • přesný druh trestu a jednoznačný časový údaj o jeho trvání
  • charakteristiku provinění, za které byl trest uložen
  • poučení o možnosti odvolání

 3. Byl-li uložen trest zastavení závodní činnosti nebo zákazu výkonu funkce za takové provinění, které vyžaduje uplatnění tohoto postihu i v jiném sportovním odvětví či dalších oblastech, zejména ve fotbalových soutěžích, také řízených orgány ČMFS, oznámí DK tuto skutečnost příslušnému řídícímu orgánu soutěží tohoto sportu, resp. jiným patřičným orgánům (trestní oznámení, doping, aj.).
 

článek 19
Účinnost disciplinárních trestů

 1. Účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí DK o uložení trestu.

 2. Byla-li hráči zastavena závodní činnost před zahájením disciplinárního řízení (viz. čl. 17 odst.1 a 4 tohoto DŘ), začíná účinnost trestu dnem zastavení závodní činnosti.

 3. Tresty za provinění v přestupním řízení se ukládají od data začátku přestupního řízení.
 

článek 20
Dokumentace disciplinárního řízení

 1. Z jednání DK se pořizuje zápis, který obsahuje všechny podstatné údaje o průběhu a závěrech disciplinárních řízení. Zápis podepisuje předseda DK nebo jím zmocněný zástupce. Zápisy z jednání DK jsou archivovány sekretariátem SF ČMFS po dobu min. 5 let.
 2. O svém rozhodnutí vyrozumí DK nebo oprávněný orgán klub v souladu s Rozpisem soutěže, jehož je provinilec členem. Je-li provinilec nebo zástupce klubu jednání DK přítomen, může být rozhodnutí DK vyhlášeno také ústně.

 

V.
Zásady pro ukládání disciplinárních trestů

 

článek 21
Ukládání trestů

 1. Projednává-li DK současně více disciplinárních provinění, vysloví trest za provinění nejzávažnější a k ostatním přihlédne jako k přitěžující okolnosti.

 2. Za jedno provinění je možno uložit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje.

 3. Byl-li provinilci uložen za disciplinární provinění příslušnou DK trest, nelze za tentýž skutek vést další disciplinární řízení.
 

článek 22
Polehčující okolnosti

Při ukládání trestů považují DK za polehčující okolnosti zejména to, že provinilý:
 • byl vyprovokován
 • před proviněním se řádně choval
 • nahradil dobrovolně škodu, kterou svým činem způsobil
 • projevil upřímnou lítost
 • sám oznámil provinění, kterého se dopustil
 • napomáhal účinně při objasňování svého provinění
 

článek 23
Přitěžující okolnosti

Při ukládání trestu považují DK za přitěžující okolnosti zejména to, že provinilý:
 • se dopustil provinění surovým způsobem, zákeřně nebo lstivě
 • se dopustil provinění jako funkcionář
 • svedl k provinění jiného
 • se dopustil více provinění
 • se dopustil provinění, ačkoliv byl již v posledních 2 letech disciplinárně trestán
 • svým jednáním ovlivnil regulérnost soutěže

 

VI.
Odvolání

 

článek 24
Odvolací orgány

 1. Proti rozhodnutí DK může provinilec podat odvolání. Odvolat se může jen ten, kdo byl potrestán. Za jednotlivce nemůže podat odvolání nikdo jiný než on sám. V případě potrestání klubu se může odvolat pouze příslušný orgán (výbor, správní rada apod.) a to pouze prostřednictvím svých řídících statutárních zástupců.

 2. O odvolání rozhodují odvolací orgány podle Statutu SF ČMFS (ORK SF ČMFS, Krajské komise futsalu, Okresní komise futsalu).
 

článek 25
Podání odvolání

 1. Odvolání podává potrestaný písemně do 15 dnů ode dne oznámení nebo doručení rozhodnutí DK k příslušnému odvolacímu orgánu.

 2. Odvolání se zasílá v opise DK, která rozhodla o potrestání.

 3. DK zašle neprodleně všechny písemné podklady a své stanovisko příslušnému odvolacímu orgánu.

 4. Odvolání nemá v žádném případě odkladný účinek. Výjimkou jsou pouze peněžité tresty.

 5. Součástí odvolání je odvolací poplatek ve výši 1.000,-Kč. Poplatek z odvolání se vrátí, pouze jestliže odvolací orgán zruší rozhodnutí DK. Další podrobnosti odvolání stanoví Odvolací řád ORK SF ČMFS.

 

VII.
Zvláštní ustanovení

 

článek 26
Poplatky z disciplinárního řízení

 1. Za projednání každého disciplinárního provinění může Řídící orgán soutěže stanovit povinnost uhradit náklady disciplinárního řízení. Řídící orgán soutěže rozhodne o výši, termínu a splatnostech úhrady poplatků.

 2. V ostatních disciplinárních řízeních rozhodne o úhradě stanovených poplatků DK.
 

článek 27
Záznamy trestů

Tresty uložené DK se zaznamenávají:
 • hráčům, trenérům, funkcionářům a rozhodčím do průkazu opravňujícího ke hře nebo výkonu funkce, pokud je průkaz k takovým záznamům upraven
 • oddílům a družstvům do evidenční karty oddílu (klubu)
Záznam trestu je oprávněna provést pouze příslušná DK. Pokud není reg. průkaz hráče k záznamu trestu upraven, stvrzuje vedoucí družstva svým podpisem v zápise o utkání, že nastoupivší hráči nemají disciplinárně zastavenou činnost.  

článek 28
Změny trestu

 1. Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti, zákazu výkonu funkce a uzavření hřiště lze na základě žádosti potrestaného zbytek trestu prominout, případně podmíněně odložit na zkušební dobu od 3 měsíců do 1 roku. Poplatek při zaslání žádosti o prominutí zbytku trestu je 500,-Kč u 1.CL, 400,-Kč u 2.lig, 300,-Kč u divizí, 200,-Kč u přeborů a 100,-Kč u tříd.

 2. O změně trestu rozhoduje orgán, který o něm rozhodl s konečnou platností (DK nebo odvolací orgán).

 

VIII.
Závěrečná ustanovení

 

článek 29

 1. Tento DŘ SF ČMFS byl schválen KF ČMFS dne 12.06.2004 a nabývá účinnosti od 1.7.2004. Jeho nedílnou součástí jsou Sazebníky pokut a trestů na odpovídajících úrovních soutěží. Závazný výklad tohoto DŘ je oprávněna provádět pouze KF ČMFS.

 2. Nedílnou součástí tohoto DŘ je i Příkladový sazebník provinění a trestů, schválený KF ČMFS dne 13.6.1998 s účinností od 1.7.1998. Přijetím tohoto Příkladového sazebníku se ruší platnost předchozího z 1.1.1994.


 

PŘÍKLADOVÉ SAZEBNÍKY PROVINĚNÍ A TRESTŮ

 

I.
příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění jednotlivců (hráči, trenéři a funkcionáři)

 1. Nesportovní chování na hřišti:
  Za nesportovní chování se považuje takové jednání, jímž je pokažen celkový dojem hry, např. pokřikování na hřišti, dohadování před provedením kopu, nedodržení předepsaného postavení při provádění kopu, předstírání zranění, zakopávání míče, svévolné opuštění hrací plochy, nedodržení předepsané výstroje, zmaření brankové příležitosti zastavením útočícího hráče přestupkem proti pravidlům, zabránění dosažení branky úmyslnou hrou rukou ve vlastním pokutovém území a jiné podobné případy či opakované porušování pravidel.
  Trestá se důtkou nebo zastavením činnosti na jedno až čtyři utkání.

 2. Nesportovní chování vůči soupeři, spoluhráči, trenéru, funkcionáři, pořadateli a divákům:
  1. nadávky, posuňky, odplivnutí či jiné jednání, které má napadeného ponížit nebo zesměšnit
   Trestá se zastavením činnosti na jeden až čtyři utkání.
  2. hrubé urážky a vyhrožování
   Trestá se zastavením činnosti na tři utkání až šest měsíců.

 3. Nesportovní chování vůči rozhodčím, delegátům nebo funkcionářům řídících orgánů:
  1. kritizování, posuňky, zesměšňování, hrubé protestování, hanlivé výroky, neuposlechnutí a jiné
   Trestá se zastavením činnosti na dvě až šest utkání.
  2. urážky, vulgární výrazy, plivnutí a jiné
   Trestá se zastavením činnosti na tři utkání až šest měsíců.
  3. vyhrožování
   Trestá se zastavením činnosti na jeden až devět měsíců.
  Za přestupky v bodech b) a c) nelze uložit podmíněný trest.

 4. Provinění proti pravidlu XII "Pravidel futsalu" část 1:
  1. nedošlo-li ke zranění hráče, které zejména mělo za následek jeho odstoupení ze hry
   Trestá se zastavením činnosti na jedno až čtyři utkání.
  2. jestliže došlo ke zranění hráče, které mělo za následek jeho odstoupení ze hry, zejména mělo-li za následek pracovní neschopnost postiženého
   Trestá se zastavením činnosti na jeden až tři měsíce.
  Za přestupky v čl.4 nelze uložit podmíněný trest.

 5. Provinění proti pravidlu XII "Pravidel futsalu" část 4:
  1. nedošlo-li ke zranění hráče, které zejména mělo za následek jeho odstoupení ze hry
   Trestá se zastavením činnosti na dvě utkání až dva měsíce.
  2. jestliže došlo ke zranění hráče, které mělo za následek jeho odstoupení ze hry, zejména mělo-li za následek pracovní neschopnost postiženého
   Trestá se zastavením činnosti na šest utkání až osm měsíců.
  Za přestupky v článku 5 nelze uložit podmíněný trest.

 6. Vyloučení po předchozím napomenutí:
  1. byl-li hráč vyloučen po předchozím napomenutí za přestupek, za který byl napomenut
   Trestá se zastavením činnosti na jedno až dvě utkání.
  2. byl-li hráč vyloučen po předchozím napomenutí za přestupek, za který by byl jinak napomenut
   Trestá se podle příslušných článků této přílohy za přestupek, za který byl vyloučen.

 7. Tělesné napadení:
  Napadení soupeře, napadení spoluhráče, trenéra nebo funkcionáře a oplácení takového napadení na hrací ploše:
  1. cloumáním, vrážením, udeřením napadeného míčem a jiným podobným způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného
   Trestá se zastavením činnosti na dvě utkání až dva měsíce.
  2. kopnutím nebo udeřením, včetně pokusu o kopnutí nebo udeření, podražením napadeného (nastavením nebo zahákováním nohy, skrčením se před nebo za napadeným či jiným způsobem provedeným s úmyslem přivodit jeho pád) a jiným obdobným způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného
   Trestá se zastavením činnosti na tři utkání až čtyři měsíce
  3. jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek pracovní neschopnost napadeného
   Trestá se zastavením činnosti na tři až devět měsíců.

  Napadení soupeře, spoluhráče, trenéra, funkcionáře nebo diváka a oplácení napadení mimo hrací plochu v areálu hřiště, tj. v prostoru přístupném na vstupenky i mimo něj (dle vymezení pravidly pořadatelské služby):
  1. jakýmkoliv způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného
   Trestá se zastavením činnosti na dva až osm měsíců.
  2. jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek pracovní neschopnost napadeného
   Trestá se zastavením činnosti na tři měsíce až dva roky.

  Napadení rozhodčího na hrací ploše; v areálu hřiště i mimo něj:
  1. cloumáním, násilným vrážením, násilným vyražením píšťalky z úst, udeřením, kopnutím, úmyslným udeřením míčem, udeřením kamenem nebo jiným předmětem a jiným způsobem napadení
   Trestá se zastavením činnosti na šest měsíců až dva roky.
  Za přestupky v článku 7 nelze uložit podmíněný trest.

 8. Úmyslné ovlivňování výsledku utkání - narušení regulérnosti soutěže:
  1. bez úplaty nebo slibu úplaty
   Trestá se zastavením činnosti na tři až čtyři měsíce.
  2. bylo-li prokázáno, že se tak stalo za úplatu nebo slib úplaty
   Trestá se zastavením činnosti na čtyři měsíce až dva roky.
  V případech, kdy k narušení regulérnosti soutěže nedošlo, použije DK přiměřeně nižší sazbu trestu.

 9. Nesprávnost při přestupech, registraci a uzavírání smluv:
  1. neodpovědný postup při provádění přestupu, podání více přestupních lístků, odvolání ohlášeného přestupu, uvádění nesprávných údajů na přestupních náležitostech, jejich zatajování nebo falšování a jiné
   Trestá se zastavením činnosti či zákazem výkonu funkce na jeden až šest měsíců.
  2. neodpovědný postup při uzavírání, dodržování a rušení smluv hráčů nebo trenérů
   Trestá se zastavením činnosti či zákazem výkonu funkce na jeden až devět měsíců, případně dalšími opatřeními nebo pokutou dle tohoto DŘ.

 10. Neoprávněné nastoupení hráče k utkání:
  Nastoupení hráče po vyloučení, start hráče v zastavené činnosti, neoprávněný start za jiný oddíl, na cizí, neplatný nebo zfalšovaný průkaz, apod.:
  1. v přátelském a jiném utkání
   Trestá se zastavením činnosti na dvě až šest utkání.
  2. v soutěžním utkání
   Trestá se zastavením činnosti na čtyři utkání až tři měsíce

  Vedoucí družstva, trenér, případně kapitán za umožnění neoprávněného startu hráče:
  1. v přátelském a jiném utkání
   Trestá se zastavením činnosti nebo zákazem výkonu funkce na dvě utkání až tři měsíce
  2. v soutěžním utkání
   Trestá se zastavením činnosti nebo zákazem výkonu funkce na čtyři utkání až šest měsíců.

 11. Porušování zákonů, stanov, statutů, směrnic, řádů, nařízení a rozhodnutí orgánů SF ČMFS:
  Předkládání falšovaných dokladů a jiných písemností, uvádění nesprávných svědeckých výpovědí před orgány, odmítnutí podepsání zápisu o utkání kapitánem, neomluvená neúčast na jednáních futsalových orgánů (aktivy, semináře, školení, zasedání odborných komisí apod.), neoprávněné nakládání s finančními prostředky a jiné porušování směrnic a nerespektování rozhodnutí řídících orgánů, uvádění nepravdivých údajů v dokladech a sděleních
  Trestá se zastavením činnosti nebo zákazem výkonu funkce na jeden až dvacet čtyři měsíců, případně dalšími opatřeními nebo pokutou dle tohoto DŘ.

 12. 11. Nedostatečně omluvená neúčast nebo neomluvení se k reprezentaci, přípravnému nebo výběrovému utkání:

  Trestá se zastavením činnosti na dvě utkání až tři měsíce, případně dalšími opatřeními nebo pokutou dle tohoto DŘ.

 13. Porušování zákazu o používání dopingu:
  Použití prostředků zakázaných příslušnými předpisy prokázané výsledkem antidopingové zkoušky - hráči:
  1. při pozitivním nálezu efedrinu, phenylpropanolaminu (norefedrinu, kodeinu) a jejich derivátů:
   • první provinění
    Trestá se zastavením činnosti na 3 měsíce.
   • druhé provinění
    Trestá se zastavením činnosti na 2 roky.
   • třetí provinění
    Trestá se zastavením činnosti na doživotí.
  2. při použití anabolických steroidů, ostatních stimulací příbuzných amphetaminu včetně kofeinu, diuretik, betablokátorů, narkotických analgetik a maskujících látek:
   • první provinění
    Trestá se zastavením činnosti na 2 roky.
   • druhé provinění
    Trestá se zastavením činnosti na doživotí.
  3. prokázaná spoluúčast funkcionářů, trenérů a lékařů při podání látek uvedených v odst. a):
   • první provinění
    Trestá se zákazem výkonu jakékoliv funkce v tělovýchovné nebo sportovní organizaci na tři měsíce.
   • druhé provinění
    Trestá se zákazem výkonu jakékoliv funkce v tělovýchovné nebo sportovní organizaci na 2 roky.
   • třetí provinění
    Trestá se doživotním zákazem výkonu jakékoliv funkce v tělovýchovné nebo sportovní organizaci.
  4. prokázaná spoluúčast funkcionářů, trenérů a lékařů při podání látek uvedených v odst. b):
   • první provinění
    Trestá se zákazem výkonu jakékoliv funkce v tělovýchovné nebo sportovní organizaci na 2 roky.
   • druhé provinění
    Trestá se doživotním zákazem výkonu jakékoliv funkce v tělovýchovné nebo sportovní organizaci.
  Za přestupky uvedené v tomto článku nelze uložit podmíněný trest.

 14. Napomínání hráčů (žluté karty):
  O tom, zda bude napomínání evidováno a trestáno, rozhodne příslušný řídící orgán soutěže. Napomínání hráčů se eviduje a trestá v jednom družstvu a v jednom soutěžním ročníku, zvlášť se evidují napomínání v poháru. Kluby jsou povinny vést vlastní evidenci podle zápisu o utkání potvrzeného kapitánem družstva.

  Postihy za napomínání hráčů jsou stanoveny řídícími orgány soutěží (zastavení závodní činnosti na určitý počet utkání po určitém počtu žk).

  Trest za napomínání je samostatný a nelze jej vztahovat na případný podmíněně odložený trest.

  Je-li hráč v jednom utkání napomínán i vyloučen, uloží DK trest za vyloučení samostatně. Napomínání se započítává zvlášť, takže hráč může obdržet trest za napomínání i vyloučení. Trest za napomínání se uděluje jako první.

  Uložený trest musí být v každém případě vykonán, byť jeho přenesením do nového soutěžního ročníku, resp. do jiné soutěže.

  O tom, zda bude napomínání evidováno a trestáno, rozhodne příslušný řídící orgán. Ten také může v rozpisu soutěže (propozicích) stanovit za určitý počet případů napomínání hráče společně s trestem zastavení závodní činnosti trest peněžité pokuty (podle čl. 21.2 a čl. 6 tohoto DŘ).


 

II.
příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění kolektivů (kluby a družstva)

 1. Výtržnosti mezi diváky, hráči a funkcionáři:
  1. nesportovní chování, rvačka, urážlivé pokřikování na rozhodčího, hráče či diváky a jiné jednotlivé případy v areálu hřiště při utkání i po utkání.
   Trestá se důtkou klubu, jehož příslušníci či příznivci se výtržnosti dopustili, případně dalšími opatřeními dle zvážení DK (zvýšení počtu pořadatelů, dohled úředního orgánu na náklady klubu na několik utkání apod.).
  2. hrubé urážky rozhodčího či jiných orgánů, házení papírů, dělobuchů či jiných předmětů do hřiště, vniknutí diváků na hrací plochu, pokus o inzultaci rozhodčích nebo hráčů a jiné masové výtržnosti v areálu hřiště při utkání i po utkání.
   Trestá se pokutou klubu, případně uzavřením hřiště na jedno až tři utkání pro družstvo, jehož příslušníci či příznivci se výtržnosti dopustili, a dalšími opatřeními jako v bodě a).
  3. inzultace rozhodčího, napadení úředního činitele nebo napadení hráčů či funkcionářů některého klubu. Za hráče a funkcionáře se považují osoby, které podle směrnic mají právo se pohybovat v prostoru hrací plochy, pokud došlo k napadení či inzultaci divákem.
   Trestá se pokutou klubu a zastavením činnosti na jedno až čtyři soutěžní utkání družstvu, jehož příslušníci se napadení či inzultace dopustili a dalšími opatřeními k zamezení opakování.
  4. napadení či inzultace hráčem nebo funkcionářem.
   Trestá se pokutou klubu a zastavením činnosti na jedno až čtyři soutěžní utkání družstvu, jehož příslušníci se napadení či inzultace dopustili a dalšími opatřeními k zamezení opakování.
  Ve všech případech výtržností, inzultace a napadení je klub povinen nahlásit ihned řídícímu orgánu soutěže jména a adresy viníků.

 2. Zaviněné nenastoupení družstva k utkání:
  1. v přátelském a jiném utkání
   Trestá se důtkou klubu a úhradou vzniklých prokazatelných nákladů.
  2. v soutěžních utkáních
   Trestá se pokutou klubu případně zastavením činnosti družstvu na jedno utkání a úhradou vzniklých prokazatelných nákladů.

 3. Svévolné opuštění hrací plochy celým družstvem, odmítnutí pokračování ve hře, apod.:
  Trestá se důtkou nebo pokutou klubu, případně dalšími opatřeními dle zvážení DK.

 4. Sehrání utkání v době zastavené činnosti družstva:
  Trestá se pokutou klubu, případně dalšími opatřeními dle zvážení DK.

 5. Sehrání utkání s družstvem, které má zastavenou činnost:
  Trestá se pokutou klubu, případně dalšími opatřeními dle zvážení DK.

 6. Machinace narušující regulérnost soutěže:
  Úmyslné ovlivňování výsledku utkání více hráči, trenérem nebo funkcionářem klubu či družstva, podplácení hráčů soupeře i vlastních, rozhodčích nebo jiných funkcionářů, sliby, úplaty a jiná jednání narušující regulérnost soutěže.
  Trestá se pokutou klubu a zastavením činnosti družstvu na jedno až čtyři soutěžní utkání, případně vyloučením družstva ze soutěže nebo dalšími opatřeními dle zvážení DK.

 7. Porušování právních předpisů ČR, příkazů, nařízení a rozhodnutí orgánů SF ČMFS:
  Nedodržení termínů pro odesílání požadovaných písemností, pokut a jiných dokumentů, nezajištění hráče k reprezentaci, výběrovému nebo přípravnému utkání, neomluvená neúčast na aktivech, seminářích, školeních, jednáních odborných komisí a jiných akcích pořádaných řídícími orgány, nedodržení ustanovení o vstupu osob na hrací plochu a jiná porušení Soutěžního řádu, Přestupního řádu, Rozpisu soutěží a dalších směrnic, nařízení a rozhodnutí řídících orgánů, neoprávněné nakládání s finančními prostředky, falšování dokladů a jiných písemností, nakládání s finančními a hmotnými prostředky v rozporu s právními předpisy ČR a řády SF ČMFS apod.
  Trestá se důtkou nebo pokutou klubu, náhradou vzniklých škod a nákladů, případně dalšími opatřeními dle zvážení DK.

 8. Porušování zákazu o používání dopingu:
  Použití nedovolených prostředků příslušníky klubu prokázané na základě antidopingových zkoušek.
  Trestá se pokutou klubu.

 9. Potrestání viníků:
  Ve všech případech, kdy dojde ke kolektivnímu provinění zaviněním konkrétních osob, uloží DK kromě kolektivních trestů i tresty jednotlivcům podle příslušných článků přílohy 1 tohoto DŘ.

 10. Nedobytnost trestů:
  V případě nedobytnosti trestu, tj. úhrady pokuty, náhrady škody, peněžitých plnění stanovených řády a předpisy apod. ve stanovené lhůtě DK po předchozím písemném upozornění zastaví činnost družstvu, za jehož provinění či provinění jeho příslušníků byl trest uložen. DK uvolní činnost družstva až po vykonání uloženého trestu, tj. po uhrazení uložené pokuty apod. Pokud nelze určit družstvo, z jehož činnosti nedobytné plnění vzniklo, zastaví DK činnost A družstvu dospělých toho klubu, z jehož činnosti nedobytné plnění vzniklo.

 

III.
příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění rozhodčích a delegátů utkání

Vzhledem k odborné specializaci rozhodčích a delegátů si může DK vyžádat prošetření provinění a stanovisko příslušných odborných komisí. Konečné rozhodnutí je však plně v pravomoci příslušné DK.
 1. Zaviněné pozdní dostavení se k řízení utkání:
  Trestá se zákazem výkonu funkce na jedno až čtyři utkání.

 2. Nedostavení se k utkání bez omluvy:
  Trestá se zákazem výkonu funkce na jeden až tři měsíce.

 3. Dostavení se k utkání ve stavu, který vylučuje možnost řídit utkání:
  Trestá se zákazem výkonu funkce na jedno utkání až dvanáct měsíců.

 4. Nedostatečné vyplnění zápisu o utkání nebo zprávy delegáta:
  1. neuvedení chování hráčů, diváků, trenérů či funkcionářů, neuvedení počtu diváků, neuvedení hrací doby, neoznačení střídání hráčů, neuvedení rodného čísla hlavního pořadatele, neoznačení druhu utkání, pozdní odeslání zápisu či zprávy apod.
   Trestá se důtkou až zákazem výkonu funkce na jedno utkání
  2. neuvedení vítěze utkání, neuvedení skutečného začátku utkání, nesprávné uvedení výše náhrady za řízení utkání, nepodepsání zápisu kapitánem nebo rozhodčím apod.
   Trestá se zákazem výkonu funkce na jedno až čtyři utkání
  3. neuvedení napomínaného nebo vyloučeného hráče, nesprávné popsání přestupků nebo neuvedení důvodů jejich napomínání nebo vyloučení, neuvedení odebrání registračního průkazu hráče na příkaz delegáta nebo neodůvodněné odmítnutí zapsání námitek kapitána na přední straně zápisu apod.
   Trestá se zákazem výkonu funkce na jeden až tři měsíce

 5. Vědomé nesprávné vyplnění zápisu o utkání nebo zprávy delegáta a porušení směrnic
  Zamlčení inzultace, neuvedení napomínaných nebo vyloučených hráčů, neoprávněné připuštění hráče ke hře bez platného registračního průkazu, uvádění nesprávných svědeckých výpovědí před orgány, požadování nesprávné výše náhrady a jiná porušení směrnic a nařízení řídícího orgánu soutěže.
  Trestá se zákazem výkonu funkce na dva až dvanáct měsíců.

 6. Převzetí řízení utkání, na které se nedostavil delegovaný rozhodčí před uplynutím čekací doby nebo svévolná delegace k utkání:
  Trestá se zákazem výkonu funkce na dva až dvanáct měsíců

 7. Pokračování v řízení utkání, které bylo delegovaným rozhodčím předčasně ukončeno:
  Trestá se zákazem výkonu funkce na tři až dvacet čtyři měsíců

 8. Urážky hráčů, rozhodčích, delegátů nebo jiných funkcionářů či diváků:
  Trestá se zákazem výkonu funkce na jeden až dvanáct měsíců

 9. Tělesné napadení:
  Napadení hráčů, rozhodčích, delegátů a jiných funkcionářů či diváků jakýmkoliv způsobem na hrací ploše či v areálu hřiště, před utkáním, v jeho průběhu i po utkání
  1. nedošlo-li ke zranění napadeného
   Trestá se zákazem výkonu funkce na jeden až dvanáct měsíců
  2. došlo-li ke zranění napadeného
   Trestá se zákazem výkonu funkce na šest až dvacet čtyři měsíců

 10. Podplácení:
  Vyžadování či převzetí úplaty, ať v souvislosti s ovlivněním výsledku utkání či bez ovlivnění nebo z jakýchkoliv jiných důvodů
  Trestá se zákazem výkonu funkce na dvanáct až dvacet čtyři měsíců

nic
MS 2008
Brazílie
30.9-19.10.2008
 


  Výsledkový servis
 
» 1.liga
» Play-off 1.ligy
» Druhá liga "Západ"
» Druhá liga "Východ"
» U-18 a U-16
» Středoškolská liga
» Pohár ČMFS
» Divize, kraje, okresy
 
   Komise futsalu
 
» Adresář členů
» Termínová listina 2008/09
» Odborné subkomise
» Kraje
» Okresy
» Loga ke stažení
 
   REPREZENTACE
 
Trenéři reprezentačních výběrů
Futsal "A"
Zápasy 2008
Zápasy 2007
Zápasy 2006
Statistika
Další program
Futsal U-21
Zápasy 2008,
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Statistika,
Další program,
 
  1.liga
 
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími
» Oddíly soutěže
» Statistiky
» Střelci
» Asistenti
» Kanadské bodování
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky
» Tabulky celkem, ...
 
  Oficiální zprávy
» Změny v termínové listině (DOC)
» Pozastavení ZČ
» Rozhodnutí STK a DK
» Rozhodnutí ORK
» Rozhodčí a delegáti
» Tabulky fair-play
» Trenérské vzdělávání
» Domácí míče klubů
» Listina sportovních hal
» Zápis z utkání
» Směrnice pro komunikaci klubů
» Směrnice pro TV a marketing
» Směrnice pro pořadatele utkání
» Sazebník pokut celost.soutěží
» Směrnice o střetu zájmů
» Poplatky za změny v term.listině
» Pravidla futsalu od 25.1.2008
» Změny v Soutěžním řádu
» Tabulka vzdáleností a kilometrovník
  Další soutěže
 
» Druhá liga "Západ"
» Druhá liga "Východ"
» U-18 a U-16
» Středoškolská liga
» Pohár ČMFS
» Nižší soutěže
 
   Historie
 
Historie - 2007/8
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2006/7
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2005/6
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2004/5
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2003/4
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 


nic

WebToDate