FOTBAL.CZ - Legislativa Futsalu - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Legislativa Futsalu

PŘESTUPNÍ ŘÁD SVAZU FUTSALU ČMFS


OBSAH


 

I.
Základní ustanovení

 

článek 1

Tento Přestupní řád Svazu futsalu ČMFS stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti hráčů futsalu. Vztah hráče ke klubu (druh smlouvy apod.) není tímto Přestupním řádem blíže upravován, nicméně smluvní úprava vztahu mezi klubem a hráčem je doporučena (smlouva občanskoprávní, pracovní, neamatérská, profesionální, apod.).  

článek 2

Účastníky přestupního řízení jsou:
 1. hráč
 2. klub, v němž je hráč registrován (dále jen "mateřský klub")
 3. klub, do něhož hráč hlásí přestup/hostování (dále jen "nový klub")
 

článek 3

O změnách klubové příslušnosti rozhoduje Matriční subkomise KF ČMFS.  

článek 4

 1. Žádosti o přestupy, hostování a ukončení hostování se podávají denně v období od 1. července do 31. března. Toto ustanovení se vztahuje rovněž na cizí státní příslušníky v klubech soutěží v ČR. Připadne-li začátek lhůty pro podání opakované žádosti o přestup do období od 1. dubna do 30. června, může hráč zaslat žádost matriční subkomisi nejdříve 1. července. Spadá-li den ukončení hostování do období od 1. dubna do 30. června, může hráč podat žádost matriční subkomisi nejdříve 1. července. Toto ustanovení platí rovněž pro hráče startující v zahraničních futsalových klubech, kteří přestupují zpět do klubů v ČR.  

 2. Žádost o přestup nemůže hráč podat dříve než uplyne od schválení jeho předešlého přestupu doba 6 měsíců (registrační doba).

 

II.
Náležitosti žádosti o přestup

 

článek 5

 1. Hráč, který žádá o přestup/hostování, je povinen řádně vyplnit originální formulář tiskopisu "Ohlášení přestupu/hostování". Tiskopis vyplní psacím strojem nebo hůlkovým písmem. V kolonce "podpis funkcionáře" mateřského a nového klubu se čitelně uvedou funkce a jména podpisujících se funkcionářů. Hráč vyplněný tiskopis vlastnoručně podepíše s uvedením data podpisu. Datum podpisů nesmí být v den podání žádosti o přestup starší 6 měsíců.  

 2. K vyplněnému tiskopisu přiloží hráč následující doklady:
  1. doklad o zaplacení přestupního/hostovacího poplatku ve výši (vše na oficiální poštovní poukázce ČMFS s vyplněným variabilním symbolem 649/401):
   • do klubu 1. ligy ...... 500,- Kč
   • do klubu 2. ligy ...... 400,- Kč
   • do klubu divize ....... 300,- Kč
   • do klubu přeboru ...... 200,- Kč
   • do klubu třídy ........ 100,- Kč
  2. fotografii velikosti 4,5 x 3,5 cm (pasová) potřebnou k vyhotovení nového registračního průkazu a odpovídající věku hráče
  3. hráč mladší 15ti let souhlasné stanovisko svého zákonného zástupce
  4. originál podacího lístku od oznámení svého úmyslu přestoupit/hostovat, zaslaného mateřskému klubu, které provede buď zasláním stejnopisu přestupního lístku nebo jinou písemnou formou, pokud se mateřský klub nevyjádří přímo na přestupním lístku. Podací lístek o zaslání stejnopisu přestupního lístku nebo jiného písemného sdělení je hráč povinen předložit i v případě, že jde o opakovanou žádost o přestup podle čl.6.2b.
   
 3. V případě, že mateřský klub souhlasí s přestupem hráče nebo jeho hostováním, je povinen hráči vydat jeho registrační průkaz, který hráč předloží matriční subkomisi spolu s ostatními doklady (odst. 2). V případě zničení nebo ztráty registračního průkazu vydá o tom mateřský klub hráči potvrzení.  

 4. Vyplněný tiskopis včetně dalších náležitostí (odst. 2 a 3) zašle hráč doporučenou poštou nebo osobně doručí na Registrační úsek futsalu ČMFS (KF ČMFS, Diskařská 100, 169 00 Praha 6 - Strahov). Osobní doručení je možné jen v případě, že mateřský klub s přestupem souhlasí.  

 5. Kluby mohou zaslat Matriční subkomisi KF ČMFS (KF ČMFS, Diskařská 100, 169 00, Praha 6 - Strahov) jména a podpisy funkcionářů, kteří jsou oprávněni podepisovat za klub doklady v přestupním řízení. Pokud nemá orgán činný v přestupním řízení takové vyjádření k dispozici, považuje za oprávněné ty funkcionáře, jejichž funkce, jména a podpisy jsou uvedeny na dokladech (přestupní lístky, vyjádření k přestupu, odvolání). Předání podpisového vzoru orgánu svazu se doporučuje.  

 6. Podanou žádost o přestup, hostování nebo předčasné ukončení hostování nemůže hráč vzít zpět.

 

III.
Rozhodování o přestupu

 

článek 6

 1. Matriční komise žádost o přestup neprojedná:
  1. byla-li podána mimo stanovené přestupní období nebo v registrační době (čl. 4)
  2. byla-li podána z jiného než mateřského klubu
  3. nemá-li některou ze stanovených náležitostí (čl. 5 a čl.6.2 b)
  4. nemá-li hráč ukončené hostování
  5. směřuje-li do klubu, vůči němuř byl vysloven zákaz přestupů a hostování
   
 2. Matriční komise žádost o přestup schválí:
  1. souhlasí-li s přestupem mateřský klub
  2. přes nesouhlas mateřského klubu, jedná-li se o opakovanou žádost do téhož klubu po uplynutí 6ti měsíců (čekací doba). Za opakovanou žádost se uznává žádost podaná matriční subkomisi do 5 dní po uplynutí čekací doby a to pouze tehdy, jestliže hráč v průběhu čekací doby nepodal žádnou jinou žádost o přestup či hostování. Opakovaná žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v čl.5 odst.2 a) – d). Jestliže mateřský klub chce vyjádřit nesouhlas s opakovaným přestupem, sdělí tuto skutečnost matriční subkomisi do 10 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení matriční subkomise o podání opakovaného přestupu. Jinak bude přestup schválen. Matriční subkomise přestup schválí, jsou-li splněny podmínky opakovaného přestupu, avšak až po předložení dokladu o úhradě odstupného nejpozději do 10 dnů od výzvy matriční subkomise k jeho předložení. Nebude-li dodžena tato lhůta, přestup se neuskuteční.
  3. Přes nesouhlas mateřského klubu bez čekací doby 6 měsíců (tzv.“opakovaný přestup“ viz.odstavec 2 b) tohoto článku), předloží-li zároveň nový klub řádně vyplněný přestupní lístek (i bez vyjádření mateřského klubu, v tomto případě doloží nový klub kopii podacího lístku z pošty o oznámení přestupu mateřskému klubu), kopii dokladu o uhrazení odstupného mateřskému klubu (dle tohoto Přestupního řádu SF ČMFS, hlava VII, čl.11, výsledná částka se v tomto případě násobí krát 2) a zároveň předloží k zaregistrování na ČMFS hráčem podepsanou neamatérskou smlouvu hráče se všemi náležitostmi stanovenými legislativou ČMFS pro evidenci neamatérských smluv.
   
 3. Matriční komise žádost o přestup zamítne:
  1. nejsou-li splněny podmínky pro její schválení (odst.2).
  2. při nesouhlasu mateřského klubu, jedná-li se o hráče s platnou neamatérskou smlouvou registrovanou u Registračního oddělení ČMFS – v případě hráčů s registrovanou neamatérskou smlouvou může dojít k přestupu pouze v případě souhlasu mateřského klubu (samozřejmě za předpokladu splnění všech náležitostí čl.5)

 

IV.
Rozhodování o odvolání

 

článek 7

Na základě dohody mezi kluby lze hráče s jeho souhlasem uvolnit na hostování v jiném klubu a to na dobu, která nesmí být kratší než 1 měsíc. Hostování je možno se souhlasem mateřského klubu, klubu v němž hráč hostuje a samotného hráče, prodloužit na základě nové žádosti. Hostování lze ukončit dohodou všech partnerů před uplynutím sjednané doby, ne však dříve než za 1 měsíc ode dne rozhodnutí matriční subkomise a schválení hostování.  

článek 8

Pro postup při ohlašování žádosti o hostování a jeho ukončení platí přiměřené články 3, 4, 5 a 6 odst. 1.
 

V.
Oznamování rozhodnutí

 

článek 9

 1. Matriční subkomise projedná žádost o přestup či hostování, resp. ukončení hostování v nejkratší možné době, nejdéle však do 10ti dnů od jejího obdržení.  

 2. Jestliže Matriční subkomise rozhodla na základě souhlasu mateřského klubu, pak své rozhodnutí účastníkům přestupního řízení neoznamuje.  

 3. Jestliže Matriční subkomise rozhodla o přestupu nebo hostování přes nesouhlas mateřského klubu, oznámí své rozhodnutí hráči a mateřskému klubu.  

 4. Jestliže Matriční subkomise žádost o přestup či hostování zamítla (čl 6, odst 3), sdělí své rozhodnutí všem účastníkům přestupního řízení (čl.2).  

 5. Neprojednala-li Matriční subkomise žádost o přestup či hostování (čl.6, odst 1), sdělí to hráči a zašle mu zpět žádost včetně všech náležitostí.

 

VI.
Odvolání proti rozhodnutí Matriční subkomise

 

článek 10

 1. Účastníci přestupního řízení (čl. 2) se mohou proti rozhodnutí Matriční subkomise odvolat písemně doporučenou poštou do 15ti dnů od doručení rozhodnutí k ORK SF ČMFS.  

 2. K odvolání je třeba přiložit doklad o zaplacení poplatku z odvolání, který činí 1.000,-Kč.  

 3. Odvolání nemá odkladný účinek.  

 4. Odvolání musí splňovat podmínky stanovené v Odvolacím řádu ORK SF ČMFS.

 

VII.
Odstupné

 

článek 11

 1. Za přestup nebo hostování uhradí nový klub mateřskému klubu odstupné podle vzájemné dohody.  

 2. V případě opakovaného přestupu uhradí nový klub mateřskému klubu za přestup hráč z klubu následující přestupní částku:
  1. ligy 10.000,- Kč
  2. ligy 5.000,- Kč
  divize 2.500,- Kč
  přeboru 1.000,- Kč
  třídy 500,- Kč
  Tyto základní částky jsou dále násobeny a děleny následujícími koeficienty (splňuje-li hráč více kritérií současně, počítají se postupně všechny platné koeficienty kritérií). U hráče hrajícího 1.CL, který má v 1.CL minimálně 10 startů, je automaticky nejnižší částkou 30.000,-Kč (minimální částka 30.000,-Kč neplatí pro hráče nad 35 let nebo pro hráče, který 2 roky nehrál v soutěžním utkání futsalu).
  30-35 let děleno 2
  35let a více děleno 4
  hráč 2 roky nehrál v soutěžním utkání futsaluděleno 4
  hráč do 15 let Děleno 4
  Hráč 16-17 let Děleno 3
  Hráč 18-19 let Děleno 2
  100-200 startů v 1. lize futsalu Krát 1,5
  více jak 200 startů v 1. lize futsalu krát 2
  5 a více startů v repre U-21 nebo Akademici Krát 1,5
  1-9 startů v reprezentaci ČR futsalu krát 1,5
  10-19 startů v reprezentaci ČR futsalu krát 2
  20-29 startů v reprezentaci ČR futsalu krát 2,5
  30 a více startů v reprezentaci ČR futsalu krát 3
  člen klubu střelců futsalu 250 krát 1,25
   

 3. Rozhodujícím kritériem pro přiřazení částek klubu podle čl. 2 je soutěž, v níž startuje A družstvo klubu.

 

VIII.
Ustanovení společná a závěrečná

 

článek 12

 1. 1. Všechna podání, vyjádření a potvrzení, která při ohlašování přestupu, hostování, prodloužení hostování a předčasném ukončení hostování při podání odvolání apod. činí mateřský a nový klub, musí obsahovat podpisy dvou funkcionářů klubu, přičemž kromě podpisů musí strojem nebo hůlkovým písmem být uvedena jména a funkce podpisujících se funkcionářů a razítko klubu. Jinak jsou neplatná a orgány činné v přestupním řízení je neprojednají.  

 2. Přestupní náležitosti může za hráče, který je předepsaným způsobem podepsal, odesílat i předávat adresátu kdokoli. Orgány činné v přestupním řízení neprojednávají spory vzniklé z těchto vztahů. Má se za to, že co bylo učiněno, učinil hráč.  

 3. Lhůty uvedené v tomto Přestupním řádu jsou splněné, byla-li písemnost prokazatelně (podací lístek pošty) podána nejpozději v poslední den lhůty a je-li tímto dnem sobota, neděle nebo státem uznaný svátek, pak v nejbližší následující pracovní den.  

 4. V přestupním řízení se neuznávají žádné závazky ze smluv o přestupech a hostování mezi kluby. Veškeré změny registrace musí být provedeny výhradně podle Přestupního řádu, případně dalších předpisů SF ČMFS.  

 5. Porušení ustanovení tohoto Přestupního řádu, jejich obcházení jakož i jednání proti pravidlům sportovní morálky je nepřípustné a podléhá sankcím.
 

článek 13

 1. Tento Přestupní řád schválila Komise futsalu ČMFS dne 12.06.2004 a nabývá účinnosti dnem 1.7.2004.  

 2. Závazný výklad tohoto PŘ je oprávněna provádět pouze KF ČMFS.

nic
MS 2008
Brazílie
30.9-19.10.2008
 


  Výsledkový servis
 
» 1.liga
» Play-off 1.ligy
» Druhá liga "Západ"
» Druhá liga "Východ"
» U-18 a U-16
» Středoškolská liga
» Pohár ČMFS
» Divize, kraje, okresy
 
   Komise futsalu
 
» Adresář členů
» Termínová listina 2008/09
» Odborné subkomise
» Kraje
» Okresy
» Loga ke stažení
 
   REPREZENTACE
 
Trenéři reprezentačních výběrů
Futsal "A"
Zápasy 2008
Zápasy 2007
Zápasy 2006
Statistika
Další program
Futsal U-21
Zápasy 2008,
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Statistika,
Další program,
 
  1.liga
 
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími
» Oddíly soutěže
» Statistiky
» Střelci
» Asistenti
» Kanadské bodování
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky
» Tabulky celkem, ...
 
  Oficiální zprávy
» Změny v termínové listině (DOC)
» Pozastavení ZČ
» Rozhodnutí STK a DK
» Rozhodnutí ORK
» Rozhodčí a delegáti
» Tabulky fair-play
» Trenérské vzdělávání
» Domácí míče klubů
» Listina sportovních hal
» Zápis z utkání
» Směrnice pro komunikaci klubů
» Směrnice pro TV a marketing
» Směrnice pro pořadatele utkání
» Sazebník pokut celost.soutěží
» Směrnice o střetu zájmů
» Poplatky za změny v term.listině
» Pravidla futsalu od 25.1.2008
» Změny v Soutěžním řádu
» Tabulka vzdáleností a kilometrovník
  Další soutěže
 
» Druhá liga "Západ"
» Druhá liga "Východ"
» U-18 a U-16
» Středoškolská liga
» Pohár ČMFS
» Nižší soutěže
 
   Historie
 
Historie - 2007/8
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2006/7
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2005/6
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2004/5
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2003/4
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 


nic

WebToDate