FOTBAL.CZ - Legislativa Futsalu - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Legislativa Futsalu

ODVOLACÍ ŘÁD ORK SVAZU FUTSALU ČMFS


 

článek 1

 1. Odvolací řád ORK SF ČMFS se vztahuje na všechny hráče, trenéry, rozhodčí, delegáty, funkcionáře a kluby, které jsou činné v rámci soutěží řízených Svazem futsalu ČMFS. Při odvoláních proti rozhodnutí matriční komise SF ČMFS a při plnění funkcí podle čl. 2 Statutu ORK, písm. c) a d) a e) se vztahuje i na shora jmenované osoby a kluby činné v rámci soutěží řízených okresními a krajskými Komisemi futsalu.  

 2. Ustanovení čl. 1-9 OŘ se analogicky použijí při projednávání odvolání v soutěžích, které jsou řízeny krajskými a okresními KF s tím, že funkci odvolacího orgánu v souladu se Statutem SF plní v těchto soutěžích příslušná KF.

 

článek 2

Proti rozhodnutí odborné subkomise KF ČMFS se může odvolatel odvolat pouze k ORK. Za jednotlivce nemůže podat odvolání nikdo jiný než on sám. Je-li potrestáno družstvo, může podat odvolání kterýkoliv jeho člen. V případě potrestání oddílu či klubu se může odvolat pouze příslušný orgán takového subjektu.
 

článek 3

 1. Odvolání proti rozhodnutí I. instance je nutno podat písemně ORK prostřednictvím sekretariátu KF ČMFS a zaslat kopii na vědomí orgánu, který ve věci rozhodoval v I. instanci a všem účastníkům předmětného sporu, a to doporučenou poštou nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po dni doručení nebo vyhlášení příslušného rozhodnutí.  

 2. Orgán, který rozhodoval v I. instanci má povinnost a účastníci předmětného sporu mají právo po doručení kopie podaného odvolání neprodleně zpracovat písemné stanovisko k odvolání, zejména k uváděným důvodům. Stanovisko, spolu s písemnými doklady včetně těch, z nichž bude moci ORK posoudit, zda odvolání byla či nebyla podána ve stanovené lhůtě, doručí ORK do 15 dnů od dne doručení kopie odvolání.

 

článek 4

 1. Odvolání proti příslušnému rozhodnutí musí být písemné.  

 2. Náležitosti odvolání ve věcech registračních, přestupních a disciplinárních tvoří zejména:
  1. písemné rozhodnutí učiněné v I. instanci,
  2. stručný popis skutkového děje,
  3. zdůvodnění odvolání a předložení důkazů o svých tvrzeních
  4. potvrzení o zaplacení odvolacího poplatku,
  5. datum a podpis odvolatele - u klubu (oddílu), razítko a podpisy dvou členů příslušného orgánu takového subjektu s uvedením čitelného jména a funkce v příslušném orgánu
  6. podací lístek od doporučeného dopisu, jímž bylo odvolání zasláno na vědomí účastníku (účastníkům) řízení.
   

 3. Náležitosti odvolání ve věcech soutěžních stanoví Soutěžní řád SF ČMFS.

 

článek 5

Výše poplatku za podání odvolání je 1.000,-Kč. Odvolatel je oprávněn vzít podané odvolání zpět. V takovém případě se zaplacený odvolací poplatek vrací zpět. Musí tak učinit písemnou formou, avšak dříve než ORK začne případ projednávat.
 

článek 6

ORK projedná a rozhodne o podaném odvolání ve lhůtě co nejkratší, nejdéle však do 1 měsíce od doručení odvolání.
 

článek 7

Rozhodnutí ORK učiněné ve II. instanci a rozhodnutí ORK v rámci přezkumného řízení je konečné a nelze se proti němu odvolat. Musí být vydáno písemnou formou. Rozhodnutí se odvolateli zasílá doporučenou poštou prostřednictvím sekretariátu KF ČMFS.
 

článek 8

 1. ORK potvrdí rozhodnutí odborné subkomise učiněné v I. instanci, dojde-li k závěru, že toto rozhodnutí je věcně správné a v souladu s příslušnými normami.  

 2. Pokud ORK zjistí při projednávání odvolání porušení či nedodržení příslušných norem, má právo rozhodnutí učiněné v I. instanci změnit nebo zrušit. Po zvážení všech okolností projednávaného případu má rovněž právo vydat vlastní rozhodnutí, tj. trest snížit či zvýšit nebo jej zcela zrušit či uložit jiný druh trestu.  

 3. ORK postupuje stejným způsobem, jsou-li v odvolacím řízení zjištěny nové skutkové okolnosti, předloženy nové důkazy, které nebyly při rozhodování v I. instanci známy. Odvolací poplatek se vrátí, pokud bylo odvolání byť jen z části vyhověno.  

 4. ORK po provedeném prošetření, dojde-li k závěru, že podnět byl důvodný, má právo rozhodnutí vydané ve II. instanci změnit, zrušit, případně vrátit se závazným pokynem příslušnému řídícímu orgánu soutěže k novému projednání a rozhodnutí. Pro přezkumné řízení platí přiměřené ustanovení čl. 3-9 OŘ. Zásadně však nelze v přezkumném řízení rozhodnout o změně účastníka v již rozehrané soutěži.

 

článek 9

ORK může odvolání odmítnout, nejsou-li splněny formální náležitosti uvedené v čl. 4 Statutu ORK.
 

článek 10

 1. Podnět k zahájení přezkumného řízení v záležitostech uvedených ve Statutu SF, řády a předpisy SF ČMFS. Podnět však nelze podat pro zjištěná pochybení formálního charakteru, případně pro nedostatek náležitosti odvolání, které nemohly mít vliv na vydané rozhodnutí po věcné stránce.  

 2. Podnět je možno podat nejvýše do 3 měsíců ode dne, kdy byli účastníci řízení buď osobně s rozhodnutím seznámeni, nebo ode dne, kdy jim bylo takové rozhodnutí písemně doručeno. Splnění této lhůty prokazuje orgán, který ve věci rozhodl.  

 3. ORK po provedeném prošetření, dojde-li k závěru, že podnět byl důvodný, má právo rozhodnutí vydané ve II. instanci změnit, zrušit, případně vrátit se závazným pokynem příslušnému řídícímu orgánu soutěže k novému projednání a rozhodnutí. Pro přezkumné řízení platí přiměřené ustanovení čl. 3-9 OŘ. Zásadně však nelze v přezkumném řízení rozhodnout o změně účastníka v již rozehrané soutěži.  

 4. Podnět k rozhodnutí zda rozpis soutěže je v souladu se soutěžním řádem ve smyslu Statutu ORK čl.II písm.d), může podat kterýkoli účastník soutěže, který je povinen řídit se napadeným rozpisem soutěže. V podnětu musí uvést své jméno, resp.název a sdělit, v čem spatřuje nesoulad rozpisu soutěže se Soutěžním řádem, uvést datum vyhotovení podnětu a podepsat se. V případě, že podnět podává klub, je třeba podpisu dvou funkcionářů a razítka klubu.  

 5. Poplatek za projednání podnětu na základě čl. 2 písm. d) činí 1.000,- Kč. V případě, že ORK vyhoví podnětu, byť jen částečně, vrací se poplatek odvolateli.

 

článek 11

ORK je oprávněna přijímat usnesení a rozhodnout, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Rozhodnutí a usnesení je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina všech jejich členů.
 

článek 12

Podle této normy se projednávají všechny případy předané do rozhodovací pravomoci ORK po 11. lednu 1998.
 

článek 13

Tato norma nabývá účinnosti dnem 1.7.2004 na základě schválení Komisí futsalu ČMFS.

nic
MS 2008
Brazílie
30.9-19.10.2008
 


  Výsledkový servis
 
» 1.liga
» Play-off 1.ligy
» Druhá liga "Západ"
» Druhá liga "Východ"
» U-18 a U-16
» Středoškolská liga
» Pohár ČMFS
» Divize, kraje, okresy
 
   Komise futsalu
 
» Adresář členů
» Termínová listina 2008/09
» Odborné subkomise
» Kraje
» Okresy
» Loga ke stažení
 
   REPREZENTACE
 
Trenéři reprezentačních výběrů
Futsal "A"
Zápasy 2008
Zápasy 2007
Zápasy 2006
Statistika
Další program
Futsal U-21
Zápasy 2008,
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Statistika,
Další program,
 
  1.liga
 
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími
» Oddíly soutěže
» Statistiky
» Střelci
» Asistenti
» Kanadské bodování
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky
» Tabulky celkem, ...
 
  Oficiální zprávy
» Změny v termínové listině (DOC)
» Pozastavení ZČ
» Rozhodnutí STK a DK
» Rozhodnutí ORK
» Rozhodčí a delegáti
» Tabulky fair-play
» Trenérské vzdělávání
» Domácí míče klubů
» Listina sportovních hal
» Zápis z utkání
» Směrnice pro komunikaci klubů
» Směrnice pro TV a marketing
» Směrnice pro pořadatele utkání
» Sazebník pokut celost.soutěží
» Směrnice o střetu zájmů
» Poplatky za změny v term.listině
» Pravidla futsalu od 25.1.2008
» Změny v Soutěžním řádu
» Tabulka vzdáleností a kilometrovník
  Další soutěže
 
» Druhá liga "Západ"
» Druhá liga "Východ"
» U-18 a U-16
» Středoškolská liga
» Pohár ČMFS
» Nižší soutěže
 
   Historie
 
Historie - 2007/8
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2006/7
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2005/6
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2004/5
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2003/4
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 


nic

WebToDate