FOTBAL.CZ - Legislativa Futsalu - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Legislativa Futsalu

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZU FUTSALU ČMFS


OBSAH


 

Základní ustanovení

 

článek 1

 1. Svaz futsalu ČMFS (dále jen SF) je v souladu s rozhodnutím Výkonného výboru Českomoravského fotbalového svazu (dále jen ČMFS) složkou ČMFS a jeho činnost je upravena vlastním Statutem.  

 2. Soutěžní řád svazu futsalu (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace soutěží pořádaných v rámci SF ČMFS a vztahuje se na všechny jejich účastníky (hráče, družstva, kluby, jejich funkcionáře, rozhodčí, delegáty a další činovníky vykonávající při soutěžích příslušné funkce a činnosti) a na řídící orgány těchto soutěží. Členské kluby odpovídají za porušení řádů a předpisů svými členy, hráči, funkcionáři a dalšími osobami, které pověřily vykonáváním funkcí nebo činností v soutěžích a při jednotlivých utkáních.  

 3. K vydání SŘ je oprávněna Komise futsalu (dále jen KF) ČMFS. Změny a dodatky SŘ mohou být provedeny zpravidla po závěru soutěžního běžného ročníku, tj. zpravidla k 1. červenci kalendářního roku.  

 4. Jestliže má dojít k zásadním změnám v organizaci soutěží, vyhlašují se tyto změny zpravidla do začátku soutěžního ročníku, v němž má k těmto změnám dojít.  

 5. Soutěžní ročník trvá od 1. července kalendářního roku do 30. června roku následujícího.
 

článek 2

 1. V rámci SF ČMFS se pořádají soutěže mistrovské, pohárové a nemistrovské. Za soutěžní utkání se považují utkání mistrovská a pohárová.  

 2. Uspořádání všech soutěží musí být schváleno příslušným řídícím orgánem (viz čl. 4).  

 3. Řídící orgán může v odůvodněných případech vydat zákaz futsalových utkání. Takový zákaz může pro nižší řídící orgány vydat vyšší řídící orgán, do jehož působnosti nižší řídící orgány spadají.  

 4. Při pořádání soutěží všeho druhu jsou účastníci soutěží i řídící orgány soutěží povinni dbát obecných právních předpisů, zejména k zajištění pořádku a bezpečnosti při utkáních.  

 5. Kluby, jejichž družstva hrají v mezinárodních soutěžích, včetně soutěží UEFA, resp. FIFA, se řídí pro účast v těchto soutěžích jejich zvláštními předpisy.

 

Mistrovské soutěže dospělých

V soutěžích SF ČMFS se za dospělého považuje hráč, který v den startu minimálně dovršil 18ti let věku. V případech, které to vyžadují (registrace apod.) je třeba dbát obecných právních předpisů.  

článek 3
Rozpisy soutěží a termínové listiny

 1. Mistrovské soutěže se řídí tímto SŘ a Rozpisem soutěží (Propozicemi), které pro každou soutěž vydává řídící orgán soutěže. Rozpis soutěže musí respektovat SŘ a být s ním v souladu. Řídící orgány soutěží jsou oprávněny v rozpisech soutěží:
  1. stanovit práva a povinnosti účastníků soutěže, pokud to SŘ ukládá nebo připouští
  2. odchylně od ustanovení SŘ upravit práva a povinnosti účastníků soutěže jestliže to SŘ výslovně umožňuje
  3. volně upravit ta práva a povinnosti účastníků soutěže, která nejsou SŘ upravena, avšak jsou pro konkrétní soutěže specifická, zejména jsou oprávněny stanovit pro účastníky soutěží a jejich družstva startovné, soutěžní příspěvek či soutěžní zálohu a určit jejich výši
   

 2. Základem Rozpisu soutěže je termínová listina utkání soutěže.  

 3. Rozpisy soutěží a termínové listiny nižších tříd soutěží musí navazovat a být přizpůsobeny Rozpisům soutěží a termínovým listinám vyšších tříd soutěží, zejména co do počtu utkání, systémů postupů a sestupů a počtu postupujících a sestupujících družstev. V případech, kdy by došlo k rozporu mezi těmito předpisy nižších a vyšších řídících orgánů, jsou řídící orgány vyšších soutěží oprávněny změnit předpisy nižších řídících orgánů soutěží.  

 4. Změny v Rozpisech soutěží, které se týkají systému a organizace soutěží, zásad pro postupy a sestupy a další změny, které mohou mít podstatný vliv na průběh soutěží a statut jejich účastníků, lze v průběhu soutěžního ročníku provádět pouze výjimečně a to pouze se souhlasem KF ČMFS.  

 5. Změny v termínových listinách, které jsou součástí Rozpisů soutěží, mohou v průběhu soutěžního ročníku provádět jen řídící orgány soutěží, a to pouze v zájmu řádného průběhu soutěží.  

 6. Rozpisy soutěží a termínové listiny jsou závazné pro všechny účastníky soutěží a pro řídící orgány soutěží.  

 7. Porušení nebo nedodržování SŘ, Rozpisů soutěží a termínové listiny může být podle intenzity porušení nebo jejich nedodržení postihováno pořádkovými pokutami, disciplinárními tresty, případně herními důsledky.

 

Organizace mistrovských soutěží

 

článek 4
Třídy a řízení mistrovských soutěží

 1. Mistrovské soutěže dospělých mají tyto třídy:
  1.Celostátní ligařídící orgán Komise futsalu ČMFS
  2.liga řídící orgán Komise futsalu ČMFS
  divize řídící orgán jmenovaný příslušnými Krajskými Komisemi futsalu ČMFS z dané divize
  krajský přebor řídící orgán Krajská Komise futsalu ČMFS
  okresní přebor řídící orgán Okresní Komise futsalu ČMFS
  třídy (1.-X.) řídící orgán místní (městská) Komise futsalu ČMFS
   

 2. Řídící orgány pověřují přímým řízením soutěží své ligové, sportovně technické, případně jiné subkomise (dále jen "řídící orgány soutěží"). Názvy řídících orgánů soutěží jsou uvedeny v Rozpisech soutěží, které řídí.  

 3. V případě, že v jedné třídě soutěže je pro velký počet družstev potřeba rozdělit je do různých skupin, mohou toto rozdělení provést řídící orgány soutěže s ohledem na účelné uspořádání soutěže, její systém, počet účastníků ve skupinách a ekonomickou účelnost, a to vždy jen nejpozději do začátku soutěžního ročníku.
 

článek 5

  1. Řídící orgán soutěže zařadí družstva do příslušných tříd soutěží podle výsledků dosažených v minulém soutěžním ročníku a podle ustanovení SŘ a příslušného rozpisu soutěže o postupech a sestupech a to na základě podané přihlášky a splnění stanovených podmínek pro účast v soutěži.
  2. Družstvo je možno zařadit do soutěže rovněž na žádost klubu o přeřazení jeho družstva do nižší třídy soutěže pro nedostatek finančních prostředků nebo jiných podmínek pro účast ve vyšší třídě soutěže.
   

 1. Řídící orgán soutěže má právo vyloučit družstvo z účasti v příslušné části soutěže, případně jej nezařadit do třídy soutěže na níž má jinak právo, pokud soustavně nebo hrubě porušuje předpisy pro řízení soutěže nebo nařízení řídícího orgánu.  

 2. Odhlásí-li se přihlášené družstvo ze soutěže po jejím rozlosování a uhradí-li příslušnému řídícímu orgánu veškeré pohledávky spojené s odhlášením se ze soutěže může být zařazeno ještě v témže soutěžním ročníku pouze do nejnižší třídy soutěže svého regionu.  

 3. Vystoupí-li družstvo z rozehrané soutěže, bude pro následující soutěžní ročník zařazeno do nejnižší třídy soutěže v případě, uhradí-li příslušnému řídícímu orgánu veškeré pohledávky spojené s odhlášením se ze soutěže
 

článek 6
Základní systém soutěží

 1. Mistrovské soutěže se hrají zpravidla systémem každý s každým dvoukolově v období podzim-jaro.  

 2. S přihlédnutím k ekonomickým a územním podmínkám a k počtu účastníků ve skupině určité třídy soutěže se může hrát i systémem každý s každým čtyřkolově nebo jiným způsobem, který stanoví řídící orgán soutěže.
 

článek 7
Postupující a sestupující

 1. Přesný počet postupujících a sestupujících družstev, jakož i systém postupu a sestupu stanoví příslušný řídící orgán soutěže s ohledem na Rozpis vyšší třídy soutěže (viz čl. 3) a uvede je ve svém Rozpisu soutěže.  

 2. Družstva, která se umístila na postupových místech jednotlivých skupin jedné třídy soutěže postoupí buď přímo, nebo se zúčastní kvalifikace o postupu do vyšší třídy soutěže. Předpokladem postupu je vedle stanoveného umístění také splnění podmínek pro účast družstva ve vyšší třídě soutěže, pokud tak stanoví Rozpis této soutěže.  

 3. Družstvo, které se po skončení soutěže příslušného ročníku umístí na sestupovém místě ze soutěže zpravidla sestupuje. Řídící orgán může v konkrétním případě rozhodnout i jinak, pokud je to v zájmu dodržení regulérnosti soutěže.
 

článek 8
Zvláštní ustanovení o postupujících a sestupujících

 1. Vítězem příslušné třídy soutěže je družstvo, které dosáhne nejvyššího počtu bodů, družstvo, které dosáhlo nejnižšího počtu bodů je poslední.  

 2. Pokud mají po odehrané soutěži dvě nebo více družstev stejný počet bodů, rozhodnou o pořadí pomocná kritéria, která jsou součástí Rozpisů příslušných soutěží.
 

článek 9

Řídící orgán soutěže může výjimečně v Rozpisu soutěže stanovit, že uspořádá soutěž i jiným způsobem než je uvedeno v čl. 6 a pro postupy a sestupy určit jiné podmínky, než jsou uvedeny v čl. 7 a 8 (baráž, play-off apod.). Pravidla pro takové soutěže stanoví řídící orgán předem v Rozpisu soutěže.  

článek 10

V případě, že klub má zařazeno v soutěži více družstev než jen jedno v jedné věkové kategorii, upravuje se postup nebo sestup těchto družstev takto:
 1. Sestupuje-li z vyšší třídy soutěže družstvo "A" do nižší třídy soutěže kde hraje družstvo "B", které ze soutěže nepostupuje ani nesestupuje, zařadí řídící orgán soutěže do této soutěže pouze jedno družstvo, a to "A", kdežto družstvo "B" zařadí do soutěže o jednu třídu nižší. V takovém případě je družstvo "B" považováno za jedno ze sestupujících družstev.  

 2. Má-li družstvo "B" postoupit do vyšší třídy soutěže, kde však hraje a ze soutěže nesestupuje ani do ní nepostupuje družstvo "A téhož klubu, nepostupuje družstvo "B" do vyšší třídy soutěže, ale postoupí tam nejvýše se umístivší družstvo jiného klubu, pokud vyhovuje podmínkám účasti ve vyšší soutěži.  

 3. V okresních, městských a místních mistrovských soutěžních třídách, v nichž je utvořeno více skupin, může řídící orgán soutěže povolit start dvou družstev jednoho klubu odděleně v jednotlivých skupinách stejné třídy soutěže.

 

Náležitosti klubů

 

článek 11

 1. Aby se kluby mohly zúčastňovat soutěží, musí splňovat podmínky stanovené SŘ a příslušnými Rozpisy soutěží.  

 2. Pokud řídící orgán soutěže stanoví v Rozpisu soutěže podmínky pro účast klubu v mistrovské soutěži, nesmí být splnění těchto podmínek vynucováno disciplinárními tresty nebo herními důsledky, ale výlučně nezařazením družstva dospělých do příslušné třídy soutěže, jejíž podmínky z těchto důvodů nesplňuje. Podmínky stanovené v rozpisu soutěže platí pro nadcházející soutěžní ročník.  

 3. Řídící orgán soutěže je povinen před zahájením losování soutěžního ročníku přezkoumat, zda kluby, které se mají zúčastnit soutěže, splňují podmínky účasti.
 

článek 12

Kluby, mající zařazena svá družstva do soutěží jsou povinny:
 1. Mít řádnou registraci u MV ČR jako samostatný právní subjekt a mít založený vlastní bankovní účet, v případě obchodní společnosti být zapsán v obchodním rejstříku.  

 2. Mít hráče, kteří jsou zařazeni do družstev registrované podle Registračního řádu ČMFS.  

 3. Podat ve stanoveném termínu přihlášku do soutěže s písemným prohlášením, že klub je finančně i hospodářsky zajištěn a soutěž řádně dokončí.  

 4. Řídit se ustanoveními SŘ, Rozpisem příslušné soutěže, jakož i ostatními směrnicemi a pokyny SF ČMFS a obecně platnými předpisy.  

 5. Učinit všechna opatření k dodržení termínové listiny a sehrání všech utkání, usilovat o jejich hladký průběh a přispívat k dodržení regulérnosti soutěže.  

 6. Vedle výše uvedených povinností jsou kluby rovněž povinny uvolňovat své hráče pro účely státní reprezentace podle rozhodnutí ČMFS.  

 7. Platit každoročně členský příspěvek, pokud to rozhodnutí SF ČMFS stanoví.  

 8. Mít trenéra s trenérskou kvalifikací ČMFS nebo s kvalifikací, kterou SF ČMFS uznává, pokud to rozpis soutěže stanoví.

 

Náležitosti hráčů

 

článek 13
Registrace

 1. Aby mohl hráč startovat v soutěžním utkání, musí být zaregistrován podle Registračního řádu SF ČMFS a vybaven platným registračním průkazem, kterým se prokáže rozhodčímu. Bez registračního průkazu nesmí být hráč připuštěn ke startu v soutěžním utkání, pokud není dále stanoveno jinak.  

 2. Dostaví-li se celé družstvo k utkání bez registračních průkazů, oznámí to kapitán nebo vedoucí družstva delegátovi (rozhodčímu, není-li delegát přítomen) a ten tuto skutečnost zaznamená v zápisu o utkání zároveň s důvodem, proč nebyly registrační průkazy celého družstva předloženy. Vyžádá si prohlášení, že všichni hráči jsou řádně zaregistrováni v klubu, za jehož družstvo startují. Toto prohlášení potvrdí svým podpisem kapitán, trenér a vedoucí družstva. Všichni hráči musí předložit osobní průkaz s fotografií, jímž může být věrohodně prokázána jejich totožnost (občanský průkaz, pas, vojenský doklad a jiné úřední doklady), kterou rozhodčí zjistí za účasti kapitánů obou družstev. Hráče, kteří žádný osobní doklad nemají k utkání nepřipustí.  

 3. Družstvo, jehož hráči nastoupí k utkání bez registračních průkazů, předloží je buď během utkání nebo bezprostředně po skončení utkání rozhodčímu nebo nejpozději do 48 hodin od začátku utkání příslušnému řídícímu orgánu soutěže. Nemůže-li je klub předložit proto, že byly zničeny, ztraceny nebo odcizeny, předloží ve stejné lhůtě vysvětlení těchto okolností.
  Řídící orgány soutěže posoudí důvody, proč nastoupili hráči bez registračních průkazů a rozhodnou o dalších opatřeních. Vůči družstvu budou vyvozeny herní důsledky prokáže-li se, že některý hráč startoval neoprávněně.  

 4. Jestliže vznikne důvodné podezření, že družstvo nepředložilo rozhodčímu registrační průkazy všech hráčů proto, aby zakrylo skutečnost, že průkaz chyběl byť jen jednomu hráči, vyvodí z toho řídící orgán soutěže herní důsledky a viníci budou postiženi též disciplinárně. Důvodným podezřením se rozumí zjištěná skutečnost, známá viníkům, která hráči bránila prokázat se registračním průkazem.
 

článek 14
Lékařská prohlídka

 1. Každý hráč musí mít potvrzení o lékařské prohlídce. Potvrzení je platné rok. Za dodržování této povinnosti odpovídají plně kluby, které mohou mít potvrzení o lékařské prohlídce vystaveno pro hráče i hromadně.  

 2. Hráč mladší 21 let může hrát v klubu za jakékoliv mužstvo vyšší soutěže (z „B“ za „A“, z „D“ za „A“, atd. – nikoliv obráceně !) mimo kvótu pěti hráčů (viz.čl.17, odst.1).  

 3. Kontrolu potvrzení o lékařské prohlídce jsou oprávněny provádět řídící orgány soutěže

 

Náležitosti družstev

 

článek 15
Soupiska

 1. Soupiska je doklad potvrzený řídícím orgánem soutěže, který určuje příslušnost hráčů k určitému klubu od něhož se odvozuje režim startu těchto hráčů i za jiná družstva klubu.  

 2. Soupiska se vyhotovuje zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěže.  

 3. Soupisku vyplní klub čitelně na předepsaném tiskopisu. Maximální počet hráčů na soupisce není omezen, minimální počet je osm.  

 4. Klub je povinen vždy předložit soupisku řídícímu orgánu soutěže ve stanoveném termínu ke kontrole a potvrzení. Nepředložení soupisky ve stanoveném termínu může mít za následek uložení pořádkové pokuty.  

 5. Změny v soupisce v průběhu té poloviny soutěže, na níž soupiska platí, se provádějí podle ustanovení příslušných Rozpisů soutěže a potvrzují je řídící orgány soutěže. Hráče lze do soupisky pouze doplňovat, není povoleno hráče ze soupisky vyškrtávat v průběhu soutěže.
 

článek 16
Větší počet družstev

Kluby mající v jedné věkové kategorii v různých třídách soutěže více družstev, předloží řídícím orgánům soutěže soupisky všech svých družstev.  

článek 17
Start hráčů za různá družstva téhož klubu

 1. Hráči uvedení na soupisce mohou startovat v soutěžních utkáních za družstvo, na jehož soupisce jsou uvedeni. Za družstvo v nižší soutěži (z "A" za "B") mohou nastoupit vždy nejvýše 3 hráči bez dalšího omezení, za družstvo ve vyšší soutěži (z "B" do "A") může nastoupit vždy 5 hráčů bez dalšího omezení. Start hráčů za družstvo o více než jednu soutěž (z "A" za "C" a naopak, apod.) je zakázán. Neoprávněné nastoupení v rozporu s tímto ustanovením bude postiženo herními důsledky i disciplinárně.  

 2. Rozpisy soutěží mohou stanovit pro využití hráčů uvedených na soupisce další podmínky.
 

článek 18
Porušení ustanovení o soupisce

Zneužití soupisky, její falšování, nenastoupení hráčů ze soupisky podle předpisu a uvádění nepravdivých údajů bude podle charakteru a intenzity poklesku postihováno pořádkovými pokutami a disciplinárními tresty.
 

Povinnosti pořadatele utkání

 

článek 19

Pořadatelem utkání (turnaje) je klub, který podle rozlosování řídícího orgánu soutěže musí sehrát utkání na hřišti, jež v přihlášce do soutěže označil jako vlastní hřiště s výhradou čl. 29 SŘ. Toto hřiště se musí nacházet v místě sídla klubu. Výjimku z tohoto ustanovení je oprávněn udělit pouze řídící orgán soutěže, a to podle platných předpisů, zejména Směrnice pro činnost členských klubů SF ČMFS a s uplatněním regionálního principu. V rozpisu soutěží je pořadatel uváděn na prvním místě. Je nepřípustné, aby pořadatel sehrál utkání na hřišti soupeře. V turnajovém systému (dvojice) rozhodne o přidělení pořadatelství vždy jednoho ze dvojice klubů řídící orgán soutěže.  

článek 20

Pořadatel utkání je povinen zejména:
 1. Zajistit bezpečnost hráčů, delegáta, rozhodčích, delegovaných orgánů a diváků, jakož i pořádek na hřišti.  

 2. Připravit v souladu s Pravidly hrací plochu, mít k dispozici odpovídající míče a ostatní náležitosti v souladu s příslušným Rozpisem soutěže. Mít též v rezervě formulář zápisu o utkání, píšťalku, červenou a žlutou kartu.  

 3. Zajistit pro soupeře, delegáta a rozhodčí čisté, dostatečně velké, uzamykatelné, v chladných dnech vytápěné šatny, které jsou vybaveny pro hráče lavicemi a pro rozhodčí a delegáta stolem, židlemi a věšáky a umožnit jim řádně se umýt.  

 4. Vyhradit pro delegáta utkání a event. další úřední osoby místo, z něhož má dobrý rozhled na hrací plochu a okolní prostory.  

 5. Zajistit zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc. Mít k dispozici vhodné prostory pro výkon antidopingové kontroly, pokud tak stanoví Řídící orgán příslušné soutěže.  

 6. Zajistit, aby hlasatel vhodnou formou informoval o činnosti hrajících klubů. Hlavním úkolem hlasatele je však přispět k zajištění pořádku a klidu na hřišti.  

 7. Umožnit pořídit televizní, filmový, video nebo obdobný záznam utkání řídícímu orgánu soutěže a hostujícímu družstvu.  

 8. Hlásit v určeném termínu telefonicky, faxem nebo telegraficky výsledek utkání v Rozpisu soutěží určeným institucím.  

 9. Vyplatit nejpozději po skončení utkání podle předložených dokladů odměny a náhrady rozhodčím a delegátovi utkání v souladu se Směrnicí pro pořadatele utkání, pokud řídící orgán soutěže nerozhodne jinak.  

 10. Zajistit bezpečné uložení osobních věcí hráčů, funkcionářů, rozhodčích a delegáta v šatnách, převzít dopravní prostředky rozhodčích a delegáta, určit místo k parkování a dále zajistit bezpečnost těchto dopravních prostředků parkujících na stanoveném místě. Pokud o to uvedení účastníci utkání požádají, je pořadatel povinen zabezpečit úschovu jejich peněz a cenností. Za převzaté dopravní prostředky, uložené věci a peníze i cennosti odpovídá pořadatel utkání podle zákona.  

 11. Zajistit řádně fungující pořadatelský sbor v čele s hlavním pořadatelem, příp. účast policie a dalších bezpečnostních složek za účelem klidného a regulérního průběhu. Pořadatelský sbor se řídí ustanoveními tohoto SŘ, příslušným Rozpisem soutěží, Směrnicí pro pořadatele, řádem pořadatelské služby a případně spolupracuje s policií ve smyslu dohody mezi MV ČR a ČMFS. Klubům se doporučuje uzavřít s místně příslušnými útvary Policie prováděcí smlouvy ve smyslu dohody mezi Policií ČR a ČMFS.
 

článek 21
Hlavní pořadatel

 1. Hlavní pořadatel zodpovídá za plnění povinností pořadatele utkání ve smyslu čl. 20 SŘ.  

 2. Před utkáním, v průběhu utkání i po jeho skončení je povinen respektovat pokyny rozhodčího a delegáta k zajištění bezpečnosti účastníků utkání a to až do jejich odjezdů z prostoru haly (hřiště), event. na hranice obce.  

 3. Ve spolupráci s policií event. dalšími bezpečnostními složkami je hlavní pořadatel povinen učinit veškerá opatření vedoucí ke zjištění totožnosti pachatelů výtržností.  

 4. Hlavní pořadatel, který byl pořádajícím klubem pověřen výkonem funkce musí být viditelně označen. Ve zprávě delegáta (zápise o utkání) je hlavní pořadatel vždy veden jako pořadatel č. 1, jménem, příjmením a rodným číslem, pokud rozpis soutěže nestanoví jinak.
 

článek 22
Pořadatelský sbor

 1. Pořadatelský sbor je sestaven z osob starších 18 let, které znají své úkoly a povinnosti. Pořadatelský sbor kromě hlavního pořadatele tvoří zejména:
  1. zástupce hlavního pořadatele
  2. pořadatelé a pokladníci
  3. zdravotní služba (lékař nebo zkušený zdravotník)
  4. hlasatel
  5. obsluha umělého osvětlení (hlavní osvětlovač)
  6. technický personál
  7. časoměřič
  8. zapisovatel
  9. obsluha ukazatele akumulovaných faulů
  Kumulování funkcí v pořadatelském sboru uvedených pod písmeny a) - h) je nepřípustné.  

 2. Minimální počet členů pořadatelského sboru stanoví pro jednotlivé úrovně soutěží příslušný řídící orgán soutěže ve svém Rozpisu soutěže.  

 3. Počet pořadatelů při mezinárodních utkáních se stanoví v souladu s předpisy FIFA a UEFA.  

 4. Všichni pořadatelé musí být označeni výrazným a nezaměnitelným způsobem (vesty, pásky, apod.).
 

článek 23

Pořadatelský sbor je povinen zejména:
 1. Respektovat a plnit příkazy a pokyny hlavního pořadatele.  

 2. Vyvěsit vlajky předepsaným a důstojným způsobem.  

 3. Neumožnit přístup osobám podnapilým, ozbrojeným či osobám vnášejícím předměty, kterými by mohli ohrozit život nebo zdraví ostatních účastníků utkání.  

 4. Zabezpečit zákaz vstupu do ohraničeného prostoru sportoviště a u neohraničených hřišť do prostoru dvou metrů od postranních a brankových čar všemi směry všem osobám, kromě hráčů, rozhodčích, pořadatelů, policie a dále:
  • lékařů mužstev
  • masérů mužstev
  • trenérů, asistentů a vedoucích mužstev
  • náhradních hráčů
  • fotoreportérů, rozhlasových, televizních a filmových pracovníků na příslušná povolení klubů nebo svazu
  • podavačů míčů, pokud to povaha sportoviště vyžaduje
   

 5. Zajistit zákaz vstupu na hrací plochu v průběhu utkání všem osobám kromě hráčů a rozhodčích, event. dalších osob se souhlasem hlavního rozhodčího.  

 6. Zabezpečit stálou službu před kabinou rozhodčích, event. delegáta.  

 7. Poskytnout pitný režim rozhodčím a delegátovi.  

 8. Zabezpečit řádný výkon zdravotnické služby. Za poskytnutí první pomoci v době utkání odpovídá osoba, jejíž jméno, příjmení a rodné číslo se ve smyslu této zodpovědnosti uvádí do zprávy delegáta (zápisu), pokud rozpis soutěže nestanoví jinak.  

 9. Provést kontrolu umělého osvětlení před použitím.  

 10. Zajistit:
  • včasné otevření pokladen dle povahy utkání
  • označení cen vstupenek na viditelném místě
  • vstup do prostoru stadiónu s řádně zakoupenou vstupenkou nebo průkazem opravňujícím ke vstupu
  • instalaci a řádný chod turniketů, pokud tak stanoví Rozpis soutěže
 

článek 24

 1. Pokud klub nesplní či poruší ustanovení čl. 20. - 23. může být disciplinárně potrestán.  

 2. Proti účastníkům utkání, kteří narušují veřejný pořádek a budou zjištěni, bude zavedeno disciplinární, správní či trestní řízení dle závažnosti narušení veřejného pořádku.

 

Povinnosti hostujícího mužstva

 

článek 25

 1. Dostavit se včas na utkání a využít všechny možnosti pro to, aby nemusela být čerpána čekací doba, existuje-li tato varianta v Rozpise soutěží.  

 2. Poskytovat pořádajícímu klubu součinnost k zajištění bezpečnosti účastníkům utkání a regulérnímu průběhu utkání.

 

Hřiště

 

článek 26

 1. Utkání všech soutěží se hrají pouze na těch hřištích, které schválil řídící orgán soutěže. Jakékoli změny na hrací ploše a na hřišti vůbec musí být hlášeny řídícímu orgánu soutěže a ten musí hřiště znovu schválit. Hřiště musí odpovídat pravidlům futsalu.  

 2. Na hřištích, kde je instalováno umělé osvětlení se mohou hrát soutěžní utkání na základě schválení příslušného řídícího orgánu soutěže a na základě stavební dokumentace.  

 3. V případě poruchy na zařízení či přerušení dodávky el. proudu ze sítě se stanoví čekací doba na odstranění poruchy na 60 minut. Rozhodčí hru přeruší a vyčká nejdéle po čekací dobu stanovenou pro znovuzahájení přerušeného utkání. Vznikne-li v jednom utkání několikrát porucha na zařízení nebo je-li dodávka el. proudu ze sítě několikrát přerušena, nesmí čekací doba v součtu trvat déle než 60 minut.  

 4. Bude-li dodávka el. proudu nebo porucha na zařízení přesahovat stanovenou čekací dobu a nejsou-li předpoklady pro znovuzahájení utkání, rozhodčí utkání ukončí a utkání se bude považovat za nedohrané. Kluby jsou povinny se dohodnout na sehrání nového utkání, jinak stanoví termín řídící orgán soutěže po prověření okolností, které zavinily nedohrání utkání.  

 5. Běžnou kontrolu osvětlení provádí pravidelně příslušný klub. Kontrolu intenzity osvětlení provádí ve stanovených termínech odborná organizace, schválená SF ČMFS.
 

článek 27

 1. Pořádající klub připraví před začátkem utkání hrací plochu řádně dle pravidel. Rozhodnutí o tom, zda hrací plocha byla řádně připravena přísluší rozhodčímu utkání. Nesehraje-li se utkání z důvodu nepřipravenosti hrací plochy z viny klubu (případně náhradní hrací plochy) musí být pořádající klub potrestán herními důsledky podle čl. 58 odst. 2.  

 2. O způsobilosti hrací plochy ke hře rozhoduje výhradně rozhodčí. Při rozhodování postupuje podle pravidel futsalu a musí dbát na to, aby nebylo ohroženo zdraví či bezpečnost hráčů, ale též na to, aby zbytečně nebyl poškozen sport. O další způsobilosti hřiště rozhodne Řídící orgán soutěže.
 

článek 28

Řídící orgán soutěže stanoví normy minimálního vybavení hřiště pro jednotlivé soutěže (hygienické a sociální vybavení, apod.), které kontroluje.  

článek 29

V případě vynucené změny místa utkání z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce haly, hřiště apod.) musí pořádající klub včas oznámit řídícímu orgánu soutěže, soupeřům i rozhodčím a delegátům místo, na kterém budou utkání sehrána. Změnu místa i hrací plochu musí bezpodmínečně schválit řídící orgán soutěže, který si může pro tyto případy stanovit další prováděcí předpisy (poplatky za změny), ovšem nesmí jimi být dotčena podstata tohoto čl. SŘ (nezpůsobilost hřiště).
 

Termíny a začátky utkání

 

článek 30

 1. Termíny utkání schvaluje příslušný řídící orgán soutěže. Termíny uvedené v Termínové listině a Rozpisu soutěže jsou závazné pro všechna družstva příslušné soutěže.  

 2. Družstva mohou sehrát svá utkání mimo stanovený termín, jestliže jejich dohodu schválí řídící orgán soutěže.  

 3. Pokud nemůže být utkání sehráno nebo dokončeno bez viny některého družstva, je povinností klubů se prostřednictvím kapitánů a vedoucích dohodnout, tuto dohodu uvést do zápisu o utkání a podepsat a požádat řídící orgán soutěže o povolení sehrát toto utkání v náhradním termínu. Pokud nedojde k dohodě, uvede rozhodčí tuto skutečnost do zápisu o utkání a kapitáni i vedoucí obou mužstev toto vyjádření podepíší. Takové utkání musí být sehráno nejpozději před posledním kolem soutěže. Způsoby řešení nesehraných utkání mohou být upraveny pro konkrétní soutěže v příslušném Rozpisu soutěže, v každém případě však musí řídící orgán soutěže nařídit náhradní termín tak, aby nebyla narušena regulérnost soutěže.  

 4. Řídící orgán soutěže má právo ve výjimečných a odůvodněných případech provádět změny v Termínové listině.
 

článek 31

 1. Řídící orgán soutěže vydá před zahájením soutěží Termínovou listinu všech utkání podzimní a jarní části soutěží s uvedením hodiny začátku utkání. Termínová listina je pro kluby závazná a utkání není třeba řídícímu orgánu soutěže ani soupeřům již dále hlásit.  

 2. Změny termínů, začátků utkání nebo místa konání turnaje je povinen pořádající klub předložit ke schválení řídícímu orgánu soutěže nejméně 24 hodin před termínem utkání či soutěže a tuto skutečnost ve stejném termínu sdělit i soupeřům. Porušení tohoto ustanovení podléhá disciplinárnímu postihu. Systém hlášení změn a případná výše poplatků za tyto změny mohou být zakotveny v příslušném Rozpisu soutěže.
 

článek 32
Začátky utkání

 1. Začátky utkání mistrovských soutěží se určují rozhodnutím řídícího orgánu soutěže.  

 2. Termín a začátek utkání vysílaného TV se stanoví po vzájemné dohodě mezi řídícím orgánem soutěže, pořádajícím klubem a TV.

 

Zahájení utkání

 

článek 33
Nástup družstva

Družstvo je povinno nastoupit k utkání ve stanovenou dobu. Rozhodčí zahájí hru, je-li na hrací ploše přítomen podle pravidel stanovený minimální počet hráčů každého družstva s řádnou výstrojí a byl-li mu odevzdán řádně vyplněný zápis o utkání s podpisy kapitánů družstev, v utkání mládeže též s podpisy vedoucích mužstev, a registrační průkazy.  

článek 34

Pokud mužstvo nastoupilo k utkání a do zápisu uvedlo menší počet hráčů než 12, má právo doplnit počet hráčů na 12 kdykoliv v průběhu utkání, ale jen když je míč mimo hru. Nastupující hráč musí (pokud jeho RP nebyl předložen ke kontrole již před utkáním) předložit svůj registrační průkaz rozhodčímu a kapitán soupeřova družstva má právo ihned požádat o provedení kontroly totožnosti. Zápis je třeba doplnit ihned. Zápis doplní, příp. opraví kapitán družstva nebo jeho zástupce (v utkáních mládeže vedoucí družstva).  

článek 35
Kontrola totožnosti

 1. Kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků družstev je možné na vyžádání kapitána provést po podpisu zápisu určeným zástupcem mužstva před utkáním a nejpozději před zahájením druhého poločasu utkání. V utkáních mládeže žádá o kontrolu totožnosti vedoucí družstva spolu s kapitánem.  

 2. Postup při provádění kontroly totožnosti:
  1. kontrolu totožnosti provádí v přítomnosti delegáta utkání, hlavního rozhodčího a asistenta rozhodčího kapitáni obou družstev, kterým rozhodčí předá jím před utkáním vybrané a zkontrolované registrační průkazy. Kapitán kontrolovaného družstva představuje jednotlivé hráče svého družstva a po jejich kontrole dle občanského průkazu či jiného dokladu osvědčujícího totožnost občana, přebírá od kontrolujícího kapitána registrační průkazy zkontrolovaných hráčů. Při utkáních mládeže se kontrola provádí stejným způsobem za přítomnosti vedoucích mužstev, kteří mají právo činit dotazy na osobní údaje jednotlivých hráčů vzhledem k tomu, že žáci a mladší dorostenci vesměs osobní doklady nemají. Výsledek kontroly totožnosti oznámí kapitáni (u mládeže vedoucí) rozhodčímu a vrátí mu registrační průkazy. Výsledkem kontroly totožnosti je vznesení nebo nevznesení námitky proti startu hráče a rozhodčí je poznamená do zápisu o utkání a nechá podepsat kapitány (u mládeže kapitány a vedoucími) družstev. Hráč, který v průběhu 1. poločasu hrál, střídal či byl připraven na hráčské lavici, ale nenastoupí do 2. poločasu, je povinen za účelem event. provedení kontroly totožnosti setrvat v prostoru kabin svého družstva do zahájení 2. poločasu utkání. Je-li družstvo doplňováno před zahájením 2. poločasu nebo v průběhu 2. poločasu hráčem, který se ještě hry nezúčastnil, má kapitán soupeřova družstva právo provést kontrolu jeho totožnosti. Kontrolu provádí v přítomnosti rozhodčího a asistenta rozhodčího dříve, než doplňující hráč vstoupí na hrací plochu.
  2. Pokud proti totožnosti hráče byla kapitánem družstva (nebo u mládeže vedoucím družstva) vznesena námitka, provede identifikaci takového hráče sám rozhodčí. Jestliže se přesvědčí, že hráč startuje na cizí registrační průkaz, tohoto hráče vyloučí z účasti na hře, registrační průkaz musí odebrat a zašle spolu se zápisem o utkání řídícímu orgánu soutěže. Není-li rozhodčí přesvědčen o startu hráče na cizí registrační průkaz, pak dotazem zjistí osobní údaje a adresu trvalého bydliště (a to i u vojáků) a toto uvede do zápisu o utkání. Takto zjištěné údaje podepíše hráč, kapitán a vedoucí družstva s tím, že rozhodčí zašle po utkání registrační průkaz spolu se zápisem o utkání řídícímu orgánu soutěže.
  3. Pokud hráč, hráči nebo celé družstvo odmítne kontrolu totožnosti, vznese kapitán družstva, které požadovalo kontrolu provést, do zápisu o utkání námitku proti startu hráče, hráčů nebo celého družstva. Rozhodčí tuto skutečnost uvede do zápisu o utkání a po utkání zašle registrační průkaz hráče nebo hráčů, kteří se odmítli podrobit kontrole totožnosti spolu se zápisem o utkání řídícímu orgánu soutěže.
  4. Kontrolu totožnosti družstva je u kontrolovaného družstva povinen zabezpečit kapitán a vedoucí družstva. Pokud hráč nebo družstvo odmítne kontrolu totožnosti a tato skutečnost je uvedena v zápise o utkání, budou vůči družstvu proti němuž byla uvedena tato námitka, vyvozeny herní důsledky v souladu s čl. 58 SŘ. Současně budou předání disciplinárnímu řízení kapitán, vedoucí družstva a hráč nebo hráči, kteří se odmítli podrobit kontrole totožnosti, v případě nesprávného postupu také rozhodčí.
  5. V případě vznesení námitky proti startu hráče nebo odmítnutí kontroly totožnosti hráčem, hráči či družstvem, uvedené do zápisu o utkání rozhodčím, musí se na nejbližším zasedání příslušného řídícího orgánu soutěže dostavit kapitáni, vedoucí obou družstev a hráč či hráči, proti nimž byla do zápisu o utkání vznesena námitka, a také oba rozhodčí a delegát utkání.
  6. Pokud kontrola totožnosti byla provedena před utkáním, v poločase nebo v případě doplňujícího v 2. poločase, ale kapitán družstva nebo jeho zástupce nepožádal rozhodčího o uvedení námitky proti startu hráče, hráčů nebo družstva do zápisu o utkání nejpozději do podepsání zápisu po skončení utkání, považují se dodatečně vznesené námitky za neopodstatněné a nepřihlíží se k nim.
  7. Neprokázání totožnosti nemusí být důvodem ke kontumaci utkání, pokud totožnost byla prokázána na jednání řídícího orgánu soutěže a hráč startoval oprávněně.
 

článek 36
Čekací doba

 1. Čekací doba pro obě družstva a delegovaného hlavního rozhodčího je 10 minut po úředně stanoveném začátku utkání a její čerpání je povoleno pouze v opodstatněných a prokázaných případech. K posouzení, zda byla dodržena čekací doba je oprávněn pouze příslušný delegát utkání, v případě že na utkání není delegát tak příslušný hlavní rozhodčí. Pro delegované druhé rozhodčích čekací doba neplatí a hlavní rozhodčí zahájí utkání s jiným druhým rozhodčím. Existence čekací doby může být Rozpisem soutěže upravena.  

 2. Pokud družstvo nastoupí k utkání po úředně stanoveném začátku v čekací době nebo nastoupí opožděně do 2. poločasu, je rozhodčí povinen tuto skutečnost uvést do zápisu o utkání spolu s udáním důvodů.  

 3. Opakované neopodstatněné čerpání čekací doby nebo neopodstatněný pozdní nástup do 2. poločasu utkání budou považována za provinění podléhající disciplinárnímu řízení.
 

článek 37

 1. Pokud hostující družstvo oznámí včas a prokazatelně pořadateli utkání zpoždění z důvodů, které nemohlo ovlivnit (dopravní nehoda, nesjízdnost silnice) nebo dostaví-li se družstvo z těchto důvodů v průběhu intervalu čerpání řádné čekací doby, prodlužuje se čekací doba na dvojnásobek délky stanovené Rozpisem soutěže.  

 2. Důvody čerpání, event. překročení řádné čekací doby, případně nedostavení se k utkání jsou družstva povinna dostatečně prokázat a doložit na nejbližším zasedání řídícího orgánu soutěže nebo toho (těch) orgánu (ů), který (é) případ řeší. Přezkoumávající orgán přihlédne pouze k dostatečně průkazným materiálům (fotografie, vyjádření Policie apod.)
 

článek 38

 1. O výsledku utkání rozhodne řídící orgán soutěže na základě zjištěných a jednoznačně prokázaných skutečností.  

 2. Jestliže pozdní začátek nebo nedostavení se k utkání zavinilo některé z družstev nebo obě družstva, má to pro viníka herní důsledky, event. disciplinární postih.

 

Rozhodčí a delegáti

 

článek 39

Řízením utkání pověřuje řídící orgán soutěže kvalifikované rozhodčí, kteří jsou držiteli platné licence (průkazu) rozhodčího futsalu opravňující k řízení příslušné soutěže. Rozhodčí musí být vždy starší než 18 let, a to i pro soutěže mládeže .  

článek 40

 1. Jsou-li po uplynutí čekací doby přítomna v prostoru hřiště obě družstva s hráči, kteří mají dle zápisu o utkání nastoupit, jsou povinna utkání sehrát i v případě, že se nedostavil delegovaný rozhodčí.  

 2. Nedostaví-li se delegovaný hlavní rozhodčí nejpozději do 10ti minut po úředně stanoveném začátku utkání, je povinen převzít řízení utkání delegovaný druhý rozhodčí. Je-li přítomen delegát utkání (sám nesmí řídit utkání) je oprávněn stanovit při nedostavení se rozhodčího (ch), kdo utkání bude řídit jako hlavní, event. bude druhým rozhodčím. Nejsou-li druzí rozhodčí k utkání delegováni a je-li na hřišti přítomen jiný kvalifikovaný rozhodčí, je povinen se na vyzvání přihlásit a utkání odřídit. Přihlásí-li se více kvalifikovaných rozhodčích, převezme řízení utkání rozhodčí, který je zařazen na nominační listině vyšší soutěže (vyšší licence).  

 3. Pokud není na hřišti přítomen žádný delegovaný ani kvalifikovaný rozhodčí, jsou kapitáni obou družstev (u mládeže i vedoucí) povinni se dohodnout na laickém rozhodčím (oddílovém) a za jeho řízení utkání sehrát. V případě, že se nedohodnou, navrhnou kluby každý svého kandidáta a o laickém (oddílovém) se rozhodne losem za přítomnosti obou kandidátů a kapitánů i vedoucích obou družstev. Kandidát na laického (oddílového) rozhodčího musí být pravidel znalá, vhodná a nezaujatá osoba. Dohoda nebo výsledek losování potvrzený podpisem oběma kapitány družstev (u mládeže i vedoucími) musí být uvedena ještě před začátkem utkání v zápise o utkání, který je povinen mít pořádající klub k dispozici.  

 4. Převzal-li řízení utkání za delegovaného hlavního rozhodčího delegovaný druhý rozhodčíh nebo jiný kvalifikovaný rozhodčí, pak řídí utkání až do konce, i kdyby se delegovaný rozhodčí opožděně dostavil.  

 5. Dostaví-li se delegovaný hlavní rozhodčí po čekací době k utkání, které předtím již převzal, zahájil a řídí laický (oddílový) rozhodčí, převezme od něj delegovaný rozhodčí po zjištění všech skutečností řízení utkání a v utkání se pokračuje.  

 6. Dostaví-li se po čekací době k utkání, které převzal a řídí laický (oddílový) rozhodčí, jiný kvalifikovaný rozhodčí, pak řízení utkání nepřebírá a řídí jej laický (oddílový) rozhodčí až do konce.  

 7. Dostaví-li se delegovaný druhý rozhodčí opožděně, převezme funkci druhého rozhodčího pouze za laický (oddílový) druhý rozhodčí. Za kvalifikovaného druhého rozhodčího funkci opozdilý druhý rozhodčí nepřebírá.  

 8. Kvalifikovaní nebo laičtí (oddíloví) rozhodčí, ať již nastoupí k výkonu funkce hlavního rozhodčího či druhého rozhodčího, mají všechna práva i povinnosti delegovaných rozhodčích s tím, že utkání nemusí řídit vysloveně v předepsaném úboru. Svůj úbor však za spolupráce pořádajícího klubu musejí přizpůsobit sportovnímu prostředí.  

 9. Delegovaný delegát SF ČMFS nesmí převzít ani funkci hlavního rozhodčího, ani druhého rozhodčího. Při nedostavení se delegovaného (ých) rozhodčího (ích) je povinen zajistit řízení utkání odpovídající výše uvedeným ustanovením, zejména pak dodržovat stanovenou hierarchii nahrazování, tzn. delegovaný hlavní rozhodčí - delegovaný druhý rozhodčí - kvalifikovaný rozhodčí - laický (oddílový) rozhodčí.  

 10. Zápis o utkání je, zejména při výše uvedených skutečnostech, pro řídící orgán směrodatný a odpovědnost za jeho vyplnění a odeslání (rozhodčí, delegát) stanoví Rozpis soutěže. V případě nepřítomnosti delegáta a nedostavení se delegovaných rozhodčích odpovídá za řádné vyplnění a odeslání zápisu o utkání nejpozději do 48 hodin po skončení utkání pořádající klub, kvalifikovaný i laický (oddílový) rozhodčí jsou z této povinnosti vyjmuti. Neodeslání zápisu musí mít disciplinární důsledky.
 

článek 41

V případě, že hlavní rozhodčí (druhý rozhodčí) v průběhu hry náhle onemocní nebo se zraní a dále není schopen utkání řídit, potom utkání přeruší, oznámí tento stav oběma kapitánům. Vystřídaný rozhodčí nemůže později utkání dořídit a to ani jako hlavní ani jako druhý rozhodčí. Při obsazení funkce odstoupivšího rozhodčího se postupuje ve smyslu čl. 40 SŘ.  

článek 42
Práva a povinnosti delegovaných rozhodčích

Delegovaný rozhodčí je povinen:
 1. Dostavit se nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem utkání na hřiště, které pořadatel uvedl jako místo konání utkání (lhůta může být Rozpisem soutěží stanovena jinak), a to vybaven předpisovou výstrojí a ve stavu celkové připravenosti k výkonu své funkce.  

 2. Provést kontrolu hrací plochy, a vybavení hřiště (haly) zda je pořádajícím klubem řádně připravena ke hře dle ustanovení Pravidel futsalu, Soutěžního řádu, Směrnice pro pořadatele utkání, Rozpisu (propozic) soutěže a dalších pokynů a rozhodnutí řídícího orgánu soutěže.  

 3. Před nástupem družstev k utkání provést kontrolu hrací výstroje hráčů obou družstev za pomoci druhého rozhodčího.  

 4. Provést kontrolu správnosti vyplnění zápisu o utkání a platnosti registračních průkazů hráčů uvedených v zápise a nastupujících k utkání, včetně náhradních hráčů. Rozhodčí si vyžádá ke kontrole i příslušné soupisky družstev. Dostaví-li se družstvo k utkání bez registračních průkazů, postupuje podle čl. 13 a 35 SŘ.  

 5. Ponechat si registrační průkazy v průběhu utkání pod vlastní kontrolou a po utkání je odevzdat kapitánům obou družstev proti podpisu o převzetí (v soutěžích mládeže vedoucím družstva).  

 6. Při inzultaci rozhodčího hráčem nebo náhradníkem družstva odebrat registrační průkazy celého jejich mateřského družstva. Při inzultaci rozhodčího divákem, či jiným subjektem se registrační průkazy družstvu neodebírají.  

 7. Nepřipustit k utkání hráče, který registrační průkaz nemá nebo jehož registrační průkaz je neplatný, pokud čl. 13 SŘ nestanoví něco jiného, hráče z jehož registračního průkazu je identifikace hráče a zjišťování údajů nemožná nebo nejistá a hráče, jehož registrační průkaz je natolik poškozen, že by bylo možno neoprávněně měnit údaje v něm obsažené a fotografii, či jehož registrační průkaz vyvolává jiné podezření o falsifikaci apod. Registrační průkaz rozhodčí odebere a odevzdá řídícímu orgánu soutěže.  

 8. Zahájit utkání v úředně stanoveném začátku nástupem obou družstev, při event. respektování ustanovení o čekací době.  

 9. Řídit utkání dle Pravidel futsalu.  

 10. Dodržet hrací dobu a délku přestávky stanovenou Pravidly futsalu event. Rozpisem soutěží.  

 11. Doplnit po utkání zápis případnými námitkami kapitánů a předložit jim je k podpisu, včetně záznamu o vyloučených a napomínaných hráčích s uvedením jejich přestupků (v utkání mládeže podepisují tyto údaje též vedoucí družstev).  

 12. Dále v zápise o utkání uvést:
  1. nástupy družstva v čekací době nebo po uplynutí čekací doby s udáním důvodů
  2. závady zjištěné na hřišti a to především z hlediska připravenosti hrací plochy k utkání, resp. nezpůsobilosti hrací plochy vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek či jiných okolností a tyto závady jasně rozlišit a popsat.
  3. námitky kapitána družstva proti startu některého soupeřova hráče, hráčů či celého družstva
  4. vyloučené, napomínané nebo i ostatní provinivší se hráče, funkcionáře, diváky, event. další účastníky utkání s dostatečným vysvětlením a uvedením jejich provinění či přestupků.
  5. přestupky hráčů, funkcionářů, diváků nebo ostatních účastníků utkání na základě sdělení delegáta utkání, které jsou disciplinárním proviněním a které hlavní rozhodčí neviděl nebo vidět nemohl
  6. ostatní údaje vyžadované zápisem o utkání, zejména podle pravidel a rozpisu soutěže.
   

 13. Řádně vyplněný a podepsaný zápis o utkání odeslat doporučenou poštou do 48 hodin řídícímu orgánu soutěže nebo předat delegátovi soutěže podle ustanovení Rozpisu soutěže. Pokud je zápis o utkání podkladem pro disciplinární řízení je povinen jej odeslat do 24 hodin a podat dostupným způsobem zprávu řídícímu orgánu soutěže v téže lhůtě. Způsob zasílání zápisů, předáváni informací a další náležitosti mohou být upraveny řídícím orgánem soutěže v příslušném Rozpisu soutěže.  

 14. Omluvit se bez zbytečného odkladu řídícímu orgánu soutěže, jakmile nastanou skutečnosti bránící mu dostavit se k utkání dle oznámené nominace.  

 15. Delegovaný rozhodčí má právo s konečnou platností rozhodovat o způsobilosti hrací plochy, o přerušení utkání a jeho pokračování nebo o jeho předčasném ukončení podle dalších ustanovení SŘ a pravidel.  

 16. V případě, že se na utkání nedostaví delegovaný delegát, přebírá a plní všechny jeho povinnosti, s výjimkou hodnocení výkonu rozhodčích, hlavní rozhodčí. Paušální náhrada za jeho činnost se zvyšuje o 100 Kč.
 

článek 43
Práva a povinnosti delegátů utkání

Delegát utkání je z rozhodnutí řídícího orgánu soutěže pověřen výkonem funkce, v které zastupuje řídící orgán soutěže, dohlíží na průběh utkání a dle daných kritérií hodnotí výkon rozhodčích. Ve své činnosti se řídí zásadami pro činnost delegáta utkání, schválenými příslušným řídícím orgánem soutěže (Směrnicí SF ČMFS pro delegáty).

Delegát utkání je povinen zejména:

 1. Dostavit se nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem utkání na hřiště, které pořadatel uvedl jako místo konání utkání (lhůta může být Rozpisem soutěží stanovena jinak) ve stavu celkové připravenosti a vybavenosti k výkonu své funkce.  

 2. Dohlížet na dodržování směrnic, řádů, předpisů a pokynů vydaných svazovými orgány, řídícím orgánem soutěže a v případě zjištěných nedostatků přijímat opatření k zajištění nápravy.  

 3. Sledovat chování hráčů, trenérů, funkcionářů, diváků i rozhodčích a v případě nutnosti vyzvat hlavního pořadatele k zajištění klidu a pořádku na hřišti až do doby, kdy účastníci utkání bezpečným způsobem opustí prostor hřiště. V případě vážného narušení pořádku nebo vzhledem k závažnosti situace může hostující družstvo a rozhodčí požádat pořádající klub prostřednictvím delegáta utkání o policejní doprovod až na hranice obce. Pořádající klub je povinen takové žádosti vyhovět.  

 4. Sledovat před utkáním, v průběhu utkání i po jeho skončení všechny okolnosti související s utkáním a pravdivě je uvést ve zprávě, a to v dostatečné šíři.  

 5. Podrobněji upravuje činnost delegátů Směrnice delegáta, kterou vydává příslušný řídící orgán soutěže.
 

článek 44

Před utkáním nebo v poločasové přestávce může delegát vhodným způsobem poučit hráče obou klubů, trenéry a vedoucí družstev o zásadách sportovního vystupování a dodržování fair-play.  

článek 45

Pokud se nedostaví k utkání delegovaný hlavní rozhodčí nebo druhý rozhodčí, je delegát povinen vyčerpat všechny možnosti, aby řízení utkání bylo zajištěno. Postupuje přitom dle ustanovení čl. 40 tohoto SŘ.  

článek 46

 1. Jestliže delegát zaznamená přestupek hráče, který hlavní rozhodčí ani druhý rozhodčí neviděl (i) nebo vidět nemohl (i), a za který dle jeho názoru měl být hráč vyloučen, postupuje takto:
  1. oznámí přestupek rozhodčímu ihned po utkání a rozhodčí je povinen uvést tento přestupek do zápisu o utkání ještě předtím, než kapitáni družstev podepíší zápis o utkání
  2. důvod záznamu sdělí delegát kapitánovi družstva v přítomnosti rozhodčího, když se po skončení utkání kapitáni družstev dostaví do kabiny rozhodčích
  3. pokud k přestupku, za který dle delegáta měl být hráč vyloučen, došlo před zahájením 2. poločasu, může takový hráč do 2. poločasu nastoupit
  4. přestupek hráče uvede jasně a věcně ve své zprávě o utkání
   

 2. Po utkání provede delegát pohovor bez cizí účasti o průběhu utkání s hlavním rozhodčím adruhým rozhodčím. Obsah pohovoru uvede ve své zprávě spolu s popisem průběhu utkání a hodnocením výkonů rozhodčích. Delegát je povinen sestavit zprávu, kterou odešle včas řídícímu orgánu soutěže podle příslušného pokynu řídícího orgánu a v souladu se Směrnicí delegáta, zejména s přihlédnutím k tomu, že jeho zpráva je předmětem činnosti dalších částí řídícího orgánu (STDK, STK, DK, aj.).
 

článek 47
Ověření zápisu o utkání

 1. Správnost zápisu o utkání ověří kapitáni družstev vlastnoručními podpisy. Kapitán družstva (v utkáních mládeže vedoucí družstva) je oprávněn před začátkem utkání provést kontrolu zápisu o utkání, požádat rozhodčího o kontrolu registr. průkazů v jeho přítomnosti a opsat si údaje v zápise o utkání ještě před utkáním v něm uvedené.  

 2. Veškeré údaje do zápisu o utkání je oprávněn uvádět jen rozhodčí, kromě:
  1. uvedení sestav družstva a složení realizačních týmů družstev a složení pořadatelského sboru pořádajícího klubu
  2. sdělení lékařů družstev o stavu zraněných hráčů s uvedením diagnózy
  3. doplnění později se dostavivších hráčů do sestav kapitány družstev nebo jejich zástupci
 

článek 48

 1. Kapitáni družstev nebo jejich zástupci potvrdí podpisem v zápise o utkání totožnost vyloučených a napomínaných hráčů, popis přestupků uvedený rozhodčím a převzetí registračních průkazů. Pokud některý z kapitánů družstva odmítne podepsat popis přestupků nebo totožnost hráče, uvede to rozhodčí do zápisu s udáním všech podrobností a registrační průkazy kapitánovi nepředá, ale doručí je nebo do 24 hodin zašle řídícímu orgánu soutěže.  

 2. Vedoucí družstva nebo kapitán je oprávněn po skončeném utkání opsat si ze zápisu popis provinění hráče pro disciplinární řízení.
 

článek 49
Přerušení a předčasné ukončení utkání

 1. Rozhodčí utkání přeruší nebo předčasně ukončí z příčin uvedených v odpovídajících článcích Pravidel futsalu.  

 2. Přeruší-li rozhodčí utkání a utkání nebude dohráno, rozhodne o jeho osudu řídící orgán soutěže, kluby však postupují podle čl. 30 tohoto SŘ.  

 3. O nesehraném nebo předčasně ukončeném utkání rozhodne řídící orgán soutěže zpravidla takto:
  1. pokud není prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním družstev či klubů a nesehraným, předčasně ukončeným utkáním, utkání se opakuje v novém termínu
  2. pokud bude prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním družstva či klubu a nesehraným, předčasně ukončeným utkáním, musí být takové družstvo potrestáno herními a disciplinárními důsledky
  3. pokud si to situace vyžádá, může řídící orgán soutěže rozhodnout i jinak
   

 4. Způsob úhrady či podílu plnění na úhradě nákladů v případě nařízení nového utkání může řídící orgán stanovit v Rozpisu soutěže nebo o něm rozhodnout samostatně dle konkrétního případu.
 

článek 50
Společná ustanovení k řízení utkání

 1. Za to, že utkání proběhne v souladu s Pravidly futsalu, tímto SŘ a rozpisem soutěže odpovídá kapitán, vedoucí družstva a trenér. Za správný průběh utkání dále odpovídá rozhodčí a kapitáni. Osoby odpovědné za nesprávné řízení utkání mohou být potrestány v souladu s Disciplinárním řádem.  

 2. Rozhodčí, který připustí nesprávné řízení utkání je odpovědný ve smyslu čl. 52 tohoto SŘ.
 

článek 51
Starty cizinců

Na soupisce může být libovolný počet cizích státních příslušníků, ale v soutěžním utkání mohou startovat nejvýše 4 hráči, kteří jsou cizími státními příslušníky.  

článek 52

 1. Pokud delegát nebo rozhodčí poruší některou z povinností stanovenou tímto SŘ, směrnicemi SF ČMFS, Rozpisem soutěže nebo Pravidly futsalu, postupuje řídící orgán soutěže dle závažnosti takto:
  1. upozorní na porušení povinností s možností sankce při jejím opakování
  2. omezí delegace na další utkání
  3. předá rozhodčího či delegáta spolu s návrhem trestu k disciplinárnímu řízení
   

 2. Řídícím orgánem ve smyslu tohoto ustanovení je příslušná subkomise rozhodčích nebo subkomise delegátů.

 

Povinnosti a práva členů družstva

 

článek 53

 1. Za členy družstva jsou považováni:
  1. všichni hráči družstva, včetně vystřídaných, ze hry odvolaných a vyloučených hráčů
  2. vedoucí družstva
  3. trenér (ři) a asistent (i) trenéra družstva
  4. lékař (i) družstva
  5. masér (ři) družstva
   

 2. Pouze členové družstva se při utkání mohou zdržovat na lavici pro příslušníky družstva, pokud pravidla futsalu nestanoví jinak.  

 3. Je-li některý z členů družstva během utkání z prostoru hřiště vykázán, plní jeho povinnosti uložené mu pravidly futsalu, tímto SŘ a Rozpisem soutěže jiný člen družstva.  

 4. Všichni členové družstva zdržující se během utkání v ohraničeném prostoru hřiště musí být v zápisu o utkání uvedeni jménem a příjmením a musí být označeni a vystrojeni způsobem, který stanovují pravidla futsalu, tento SŘ a Rozpis soutěže.
 

článek 54

 1. Vedoucí mužstva je povinen zejména:
  1. Dbát spolu s trenérem a asistentem na kázeň a pořádek v družstvu.
  2. Vyplnit zápis o utkání řádně tak, aby mohl být spolu s platnými registračními průkazy hráčů předán ke kontrole rozhodčímu utkání nejpozději 15 minut před úředním začátkem utkání, pokud příslušný Rozpis soutěže nestanoví jinou lhůtu. Zápis o utkání vyplňuje jako první domácí mužstvo.
  3. Zabezpečit po dohodě se soupeřem řízení utkání i v nepřítomnosti delegovaného rozhodčího.
  4. Znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto SŘ, Pravidel futsalu, DŘ, Rozpisů soutěží a dalších směrnic a pokynů vydaných řídícími orgány a řídícím orgánem soutěže.
  5. Před utkáním, během něj i po něm respektovat všechny pokyny rozhodčího i delegáta a prokázat na žádost rozhodčího nebo delegáta utkání svou totožnost.
   

 2. Trenér a asistent družstva jsou povinni zejména:
  1. Dbát s vedoucím mužstva na kázeň a pořádek v družstvu.
  2. Znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto SŘ, Pravidel futsalu, a Rozpisu soutěží.
  3. Předkládat orgánu klubu k projednání disciplinární provinění, kterých se dopustili členové družstva.
  4. Za vedení družstva při tréninkovém procesu i při utkáních je odpovědný trenér příslušného družstva. Pokud trenér nemůže dočasně plnit své povinnosti vyplývající z trenérské smlouvy, je povinen ho zastupovat v plném rozsahu asistent.
  5. Ostatní práva a povinnosti trenérů jsou uvedeny ve směrnicích a smlouvách, případně Rozpisech soutěží.
  6. Chovat se na ploše i mimo ni ukázněně, respektovat pokyny rozhodčího i delegáta a na jejich pokyn prokázat svou totožnost.
  7. Trenér a v případě jeho nepřítomnosti asistent trenéra mají právo si vyžádat oddechový čas.
   

 3. Lékař a masér družstva jsou povinni zejména:
  1. Chovat se na hrací ploše i mimo ni ukázněně, respektovat pokyny rozhodčích a delegáta i pořadatelů, zejména ve smyslu klidu na hřišti a bezpečnosti utkání.
  2. Prokázat na pokyn delegáta a rozhodčího svou totožnost.
 

článek 55

Hráči družstva jsou povinni zejména:
 1. Chovat se na hrací ploše i mimo ni ukázněně, respektovat rozhodnutí i pokyny rozhodčích, delegáta a členů pořadatelského sboru odpovídajícího za zajištění klidu v prostoru hřiště a bezpečnosti a zdraví účastníků utkání.  

 2. Znát a dodržovat Pravidla futsalu a základní ustanovení SŘ a Rozpisu soutěží.  

 3. Po skončení utkání urychleně opustit hřiště v souladu s pravidly. Rozpisy soutěží mohou blíže upravit provádění tohoto opatření a v případě porušení jeho disciplinární postih.  

 4. Dbát o svůj zdravotní stav a na základě preventivních zdravotních prohlídek osvědčovat zdravotní způsobilost k tréninkům a ke hře. Nepoužívat zakázaných podpůrných prostředků (dopingu) a v případě, že byli vyzváni, dostavit se k dopingové kontrole.  

 5. Podřídit se rozhodnutím a opatřením řídících orgánů a řídícího orgánu soutěže a jeho subkomisí.  

 6. Ostatní práva a povinnosti jsou předmětem interních vztahů mezi hráči a kluby (smluv, stanov, směrnic, apod.), event. mezi hráči, ČMFS a kluby.
 

článek 56

Kapitán družstva je povinen zejména :
 1. Dbát spolu s vedoucím, trenérem a asistentem trenéra družstva na kázeň a pořádek v družstvu.  

 2. Doplnit nebo opravit údaje v zápise o utkání ve smyslu 47 a 48 tohoto SŘ.  

 3. Podepsat zápis o utkání a tím potvrdit správnost údajů uvedených v zápise. Tato povinnost zakládá u kapitána družstva odpovědnost za neoprávněný start hráče či hráčů.  

 4. Oznámit rozhodčímu vyžádání oddechového času, pokud to rozpis soutěže nestanový jinak.  

 5. Potvrdit podpisem v zápise o utkání dohodu klubů nebo výsledek losování o řízení utkání laickým (oddílovým) rozhodčím.  

 6. Zajistit se svými spoluhráči bezpečnost a ochranu zdraví rozhodčích a hráčů soupeře jak v průběhu utkání, tak zejména při jejich odchodu do kabin.  

 7. Být označen na levém rukávě páskou barevně odlišenou od barvy dresů dle pravidel.  

 8. Po utkání zajistit a provést zejména:
  1. společný pozdrav družstva s hráči soupeře a rozhodčími
  2. převzít registrační průkazy družstva a převzetí potvrdit podpisem
  3. potvrdit v zápise o utkání totožnost vyloučených a napomínaných hráčů
  4. vyslechnout připomínky rozhodčího a delegáta utkání
   

 9. Kapitán družstva je oprávněn zejména:
  1. Dotazovat se rozhodčího na důvody jeho rozhodnutí.
  2. Před začátkem utkání požadovat od rozhodčího kontrolu registračních průkazů soupeřova družstva ve své přítomnosti.
  3. Před začátkem utkání si opsat údaje uvedené v zápisu o utkání.
  4. Provést kontrolu totožnosti hráčů soupeře ve smyslu čl. 35 tohoto SŘ.
  5. Požadovat od rozhodčího uvedení námitek do zápisu o utkání a to nejpozději před podpisem zápisu o utkání po skončení utkání.

 

Provinění klubu a družstva

 

článek 57

Přestupky proti ustanovením tohoto SŘ, Rozpisu příslušné soutěže a ostatním normám a nařízením řídících orgánů a řídících orgánů soutěží budou trestány dle povahy:
 1. Pořádkovou pokutou za porušení řádů a směrnic, která ztěžují průběh soutěže, ale nenarušují její regulérnost. Pořádkovou pokutu mohou řídící orgány soutěží ukládat v souladu s příslušným ustanovením SŘ s ohledem na závažnost přestupků a její výši stanoví sazebník pokut.  

 2. Herními důsledky, tj. vyhlášením kontumačního výsledku za závažná porušení řádů a směrnic, kterými byla porušena regulérnost soutěže.  

 3. Disciplinárně, pokud porušení řádů a směrnic je možno kvalifikovat také jako disciplinární provinění.
 

článek 58

Herními důsledky, tj. vyhlášením kontumačního výsledku, musí být postižena družstva, jestliže poruší ta ustanovení SŘ a jiných předpisů, kde je výslovně stanoveno, že postih herními důsledky je možný, zejména pak dopustí-li se následujících poklesků:
 1. Přeloží-li klub soutěžní utkání na jiný termín nebo jiné hřiště než schválil řídící orgán soutěže aniž by ho o tom včas informoval a řídící orgán překlad schválil  

 2. Nepřipraví-li klub hrací plochu tak, aby byla způsobilá ke hře nebo nevyznačí-li ji podle Pravidel futsalu, a nebo nepřipraví-li osvětlení ačkoli tak bylo stanoveno. V těchto případech musí být prokázáno zavinění klubu.  

 3. Nenastoupí-li družstvo (družstva) k soutěžnímu utkání nebo k němu nastoupí po uplynutí čekací doby, pokud zde nejsou důvody uvedené v čl. 37.  

 4. Odmítne-li družstvo předložit registrační průkazy ke kontrole před utkáním rozhodčímu nebo odmítne-li družstvo identifikaci, jestliže nastoupilo bez registračních průkazů.  

 5. Dojde-li k inzultaci rozhodčího některým členem družstva.  

 6. Jestliže hráč použil dopingu nebo odmítl-li se podrobit dopingové kontrole, pokud tento postih umožňují příslušné předpisy.  

 7. Dojde-li k ovlivnění utkání způsobem, který odporuje principu poctivého soutěžení.  

 8. Jestliže hráč startuje neoprávněně, a to:
  1. nastoupil-li na cizí registrační průkaz
  2. nastoupil-li na neplatný registrační průkaz. Neplatný registrační průkaz je ten, v němž jsou uvedeny nepravdivé údaje týkající se osoby hráče nebo registrační průkaz, který nebyl vydán registračním úsekem ČMFS nebo uplynula-li doba jeho platnosti (hostování)
  3. nastoupil-li v době kdy mu běží trest zastavení závodní činnosti nebo pokud byl vyloučen ze hry a o jeho poklesku disciplinární komise ještě nerozhodla
  4. nastoupil-li hráč (hráči) ze soupisky družstva za jiné družstvo klubu ze soupisky vyšší nebo nižší soutěže v rozporu s čl. 17 tohoto SŘ
  5. odmítne-li podrobit se kontrole totožnosti nebo jestliže se jí vyhnul (čl. 35 odst.2)
  6. jestliže nastoupil a je zároveň platně registrován v zahraničním fotbalovém svazu v klubu futsalu nebo jestliže nastoupil k utkání jako pátý cizinec.
   

 9. Za start (nastoupení) hráče v utkání se považuje skutečnost, že hráč je uveden v sestavě družstva v zápisu o utkání. Sestava je v tom smyslu platná, je-li stvrzena podpisem kapitána podle čl. 56 tohoto SŘ (u mládeže též vedoucího družstva).
 

článek 59

 1. Řídící orgán soutěže může rozhodnout o výsledku utkání i tehdy, když nebyly podány námitky.  

 2. O výsledku utkání může řídící orgán soutěže rozhodnout do 3 měsíců ode dne jeho sehrání, zpravidla však do závěru příslušného soutěžního ročníku (do posledního kola). Taková rozhodnutí však nesmí mít za následek změnu účastníka v již rozehrané soutěži.
 

článek 60

Družstvo, kterému byla zastavena činnost na určitý počet soutěžních utkání tato utkání odehraje, ale po skončení soutěže mu řídící orgán odpočítá za každé takto odehrané utkání 3 body.  

článek 61

Všechna porušení ustanovení SŘ, Rozpisu soutěží, ostatních směrnic, předpisů, norem a pokynů řeší řídící orgány soutěží a podle přestupků provádí příslušná opatření, spadající do její působnosti buď sama nebo je postupuje příslušné odborné komisi.
 

Hodnocení výsledků v soutěžích

 

článek 62

Za vítězství v utkání se družstvu přiřazují 3 body. Za nerozhodný výsledek v utkání se oběma družstvům přiděluje 1 bod.  

článek 63

 1. Družstvu, v jehož prospěch byl vyhlášen kontumační výsledek se přidělují 3 body a aktivní brankový poměr 5:0. Družstvu, v jehož neprospěch byl vyhlášen kontumační výsledek se nepřidělí žádný bod a započítá se mu pasivní brankový poměr 0:5.  

 2. Pokud družstvo, v jehož prospěch byl vyhlášen kontumační výsledek dosáhlo při utkání příznivějšího brankového poměru, platí výsledek dosažený na hřišti.  

 3. Pokud byl vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch obou družstev, nepřidělí se družstvům žádný bod a oběma se započítá pasivní brankový poměr 0:5.  

 4. Jestliže je vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch domácího družstva nebo obou družstev, nemůže žádné družstvo požadovat náhradu výdajů spojených s nesehráním utkání.  

 5. Je-li vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch hostujícího družstva, může domácí družstvo požadovat úhradu výdajů spojených s nesehráním utkání od hostujícího družstva. Výši úhrady stanoví řídící orgán soutěže, který je oprávněn požadavky domácího družstva omezit nebo výši úhrady stanovit paušálně.  

 6. O započítání žlutých a červených karet do evidence a startu hráčů a vstřelených branek do statistiky z kontumovaných zápasů rozhodne řídící orgán soutěže.
 

článek 64

 1. Družstvo, v jehož neprospěch budou vyhlášeny 3 kontumační výsledky v průběhu jednoho ročníku soutěže jako důsledek nedostavení se bude řídícím orgánem soutěže vyloučeno ze soutěže bez ohledu na počet získaných bodů. Vzhledem k charakteru soutěže (případně) lze v Rozpisu soutěží stanovit i jinak.  

 2. Pokud bylo družstvo ze soutěže vyloučeno nebo vystoupilo ze soutěže kdykoliv před jejím ukončením, všechny jeho dosavadní výsledky se kontumují 0:5 v jeho neprospěch.  

 3. Družstvo, které bylo ze soutěže vyloučeno nebo vystoupilo se nemůže vrátit do soutěže rozehraného ročníku. Považuje se vždy za sestupující družstvo.
 

článek 65

Pokud se družstvo nebo klub dopustí závažného disciplinárního provinění, může řídící orgán soutěže rozhodnout, že vyloučené družstvo bude zařazeno pro příští soutěžní ročník do nižší soutěže a může rozhodnout i o počtu stupňů poklesu družstva.
 

Soutěže mládeže

 

článek 66
Věkové kategorie v soutěžích mládeže

 1. Řídícím orgánem v soutěžích mládeže ve futsalu je Komise futsalu, příp.jí ustanovená subkomise mládeže a tyto soutěže se přiměřeně řídí tímto SŘ.  

 2. Hráč může být zařazen do soutěží ve futsalu nejdříve v den, kdy dovrší 6 let věku.  

 3. Mládež ve futsalu se zařazuje do následujících věkových kategorií:
  1. Přípravka mladší ..... 6 - 8 let
  2. Přípravka starší ..... 8 - 10 let
  3. Žáci mladší .......... 10 - 12 let
  4. Žáci starší ............ 12 - 14 let
  5. Dorost mladší ...... 14 - 16 let
  6. Dorost starší ........ 16 - 18 let
  Vysvětlivky: pro sezónu 2004/5 se za hráče U-18 považuje hráč narozený po 1.1.1986 včetně (analogicky lze odvodit další věkové kategorie v dalších sezónách)  

 4. Hráči po dosažení stanoveného věku přecházejí do nejbližší věkové kategorie vždy k 1. lednu následujícího roku.
 

článek 67
Působení hráčů ve věkových kategoriích

 1. Hráči mohou vedle své věkové kategorie nastoupit i v utkáních vyšší věkové kategorie takto:
  1. Přípravka za žáky
  2. Žáci za dorost
  3. Dorost za dospělé
   

 2. Nastoupení hráče z vyšší věkové kategorie v nižší je nepřípustné a bude považováno za neoprávněné nastoupení ve smyslu čl. 58 a postiženo herními důsledky.  

 3. O nastoupení hráče z nižší věkové kategorie v utkáních vyšší kategorie dle odst. 1 rozhoduje mateřský klub hráče, pokud Řídící orgán soutěže nerozhodne jinak. Počet nastoupení není omezen, pokud Řídíci orgán soutěže nerozhodne jinak.  

 4. Kluby jsou povinny si vyžádat písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců s působením hráče ve vyšší kategorii a na požádání jej předložit řídícím orgánům.
 

článek 68

 1. Úřední začátky utkání mládeže určí řídící orgán.  

 2. Ustanovení o soupiskách, pořadatelích utkání a další společná ustanovení se soutěžemi dospělých se uplatňují přiměřeně, pokud Rozpis soutěže nestanoví něco jiného.

 

Námitky a odvolání

 

článek 69
Námitky

 1. Námitky je možné podat zpravidla při:
  1. porušení ustanovení tohoto SŘ a Rozpisu soutěže
  2. porušení ustanovení Pravidel futsalu
  3. porušení dalších platných norem Svazu futsalu
   

 2. Námitky podané proti technickým chybám rozhodčích nemohou mít vliv na změnu výsledku dosaženého na hřišti pokud jiným nezávislým orgánem nebyl rozhodčímu prokázán úmysl výsledek ovlivnit  

 3. Námitky proti skutečnostem známým v průběhu utkání nebo ihned po utkání je rozhodčí povinen na žádost kapitána družstva zaznamenat do zápisu o utkání, a to ještě před tím, než kapitán podepíše zápis. Bez tohoto záznamu mohou řídící orgány soutěží projednání následně podaných řádných námitek odmítnout. Kapitán není oprávněn vznášet námitky nebo připomínky k výkonu rozhodčích.  

 4. Námitky je možné podat písemnou formou doporučenou poštou příslušnému řídícímu orgánu soutěže nejpozději do 3 dnů po utkání (rozhoduje datum poštovního razítka). Jestliže po utkání následuje den nebo dny pracovního klidu je lhůtou pro podání námitek nejbližší příští pracovní den.  

 5. Námitky musí být projednány příslušným orgánem klubu, musí být potvrzeny razítkem a opatřeny dvěma podpisy členů příslušného orgánu klubu. Kopie či opis námitek musí být odeslána v téže lhůtě doporučenou poštou straně, proti které námitka směřuje a podací lístek od takto zaslaných námitek musí být připojen k originálu námitek zaslaných příslušnému řídícímu orgánu soutěže.  

 6. Soupeř či strana mohou zaslat řídícímu orgánu soutěže vyjádření k námitkám do 3 dnů po obdržení námitek. Pokud soupeř či strana nezašlou vyjádření k námitkám vůbec nebo opožděně, řídící orgán soutěže námitky projedná bez přihlédnutí k jejich stanovisku.
 

článek 70

Námitky musí splňovat tyto obsahové náležitosti:
 1. označení orgánu, kterému se podávají
 2. název a adresu klubu, který podává námitky
 3. jména, příjmení a adresy oprávněných zástupců klubu
 4. název a adresu klubu či strany, proti níž se námitky podávají
 5. označení utkání či předmětné skutečnosti, proti které se podávají námitky
 6. označení důvodů námitek
 7. označení důkazů (svědků, listin, apod.)
 8. krátký popis případu
 9. uvedení, jaký výsledek námitkového řízení je požadován
 10. razítko a 2 podpisy oprávněných zástupců klubu
 11. podací lístek od doporučeného dopisu, jimž byly námitky odeslány druhé straně sporu
 12. doklad o zaplacení příslušného peněžitého vkladu ve smyslu čl. 71 tohoto SŘ
 

článek 71

 1. Námitky musí být doloženy peněžitým vkladem takto:
  1. liga ....... 500,- Kč
  2. liga ....... 400,- Kč
  divize ........ 300,- Kč
  přebory ....... 200,- Kč
  třídy ......... 100,- Kč
   

 2. Vklady se poukazují řídícímu orgánu soutěže poštovní poukázkou, kde jeden díl je nutno u námitek v dlouhodobých soutěžích přiložit k podání jako důkaz o zaplacení.  

 3. Pokud námitky nesplňují formální a obsahové náležitosti uvedené v čl. 70 řídící orgán soutěže jejich projednání odmítne.
 

článek 72
Společná ustanovení k námitkovému řízení

 1. Námitky lze vzít zpět (odvolat) nejpozději před zahájením projednávání.  

 2. Pokud byly námitky vzaty zpět, může být namítajícímu uloženo, aby uhradil příslušnému řídícímu orgánu veškeré prokazatelné výlohy, které podáním námitek vznikly a peněžitý vklad bude vrácen.  

 3. Pokud příslušný orgán námitkám vyhověl, může druhé straně předepsat k úhradě výlohy spojené s projednáváním případu.  

 4. Peněžitý vklad v plné výši propadá ve prospěch příslušného orgánu SF ČMFS.  

 5. Pokud je jisté, že námitky jsou založeny na úmyslně nepravdivých údajích bude takové jednání potrestáno disciplinárně.
 

článek 73
Odvolání

 1. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které v 1. stupni vydal řídící orgán soutěže je možno podat doporučeným dopisem příslušnému orgánu, který je k tomuto účelu určen Statutem SF ČMFS a Odvolacím řádem SF ČMFS.  

 2. Odvolání podává příslušný orgán klubu doporučenou poštou ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí řídícím orgánem soutěže.  

 3. Odvolání musí být doloženo ústřižkem podacího lístku, kterým byl zaslán odvolací poplatek ve výši 1.000,-Kč a podacím lístkem, kterým byl opis či kopie odvolání odeslána druhé straně sporu.  

 4. Odvolání podané po stanovené lhůtě nebo bez náležitostí uvedených v čl. 70 bude odvolacím orgánem odmítnuto.

 

Organizace Poháru ČMFS ve futsalu

 

článek 74

 1. Soutěže Poháru ČMFS se zúčastňují družstva ze soutěží řízených SF ČMFS. Podmínky účast, hrací systém, ekonomická pravidla, termíny a další náležitosti stanoví řídící orgán, jímž je KF ČMFS, resp. Pohárová subkomise v příslušném Rozpisu soutěže.  

 2. Finálové utkání se hraje na neutrálním hřišti, které určí řídící orgán soutěže zpravidla na základě výběrového řízení, není-li stanoveno jinak.  

 3. Pro řízení pohárových soutěží platí přiměřená ustanovení SŘ, pokud Rozpisy soutěží vydané a schválené příslušnými orgány nestanoví něco jiného. Rozpisy soutěží však musí respektovat ustanovení SŘ a mohou se od nich odchylovat jen potud, pokud je není možné aplikovat na pohárovou soutěž.

 

Organizace nemistrovských soutěží

 

článek 75

 1. V případě nemistrovských soutěží se použijí přiměřeně ustanovení SŘ.  

 2. Řídící orgány soutěží mohou stanovit podrobnější podmínky organizace nemistrovských soutěží.  

 3. Propozice nemistrovských soutěží a přátelská utkání schvaluje řídící orgán pořadatele. Pořadatel této nemistrovské soutěže je povinen zaslat propozice všem zúčastněným družstvům.
 

článek 76
Soutěže s upravenými pravidly

 1. V zájmu rozvoje a rozšíření hnutí futsalu je možné vyhlašovat jednorázové soutěže s upravenými pravidly. Takovými soutěžemi jsou zejména turnaje se zkrácenou hrací dobou, apod. nikoliv však s odlišným počtem hráčů a odlišným míčem.  

 2. Při schvalování soutěží, v nichž se hrají utkání podle upravených pravidel se postupuje dle ustanovení tohoto SŘ. Hrát soutěžní utkání je možno jen podle pravidel schválených řídícím orgánem soutěže, který respektuje pravidla pro tyto soutěže vydaná mezinárodními organizacemi FIFA a UEFA.

 

Závěrečná ustanovení

 

článek 77

 1. Tento SŘ SF ČMFS byl schválen KF ČMFS 12.6.2004 a vstupuje v platnost dnem 1.7.2004.  

 2. Závazný výklad tohoto SŘ provádí pouze KF ČMFS.  

 3. Přijetím tohoto SŘ se ruší platnost SŘ z 19.8.2001 a všech jeho doplňků.

nic
MS 2008
Brazílie
30.9-19.10.2008
 


  Výsledkový servis
 
» 1.liga
» Play-off 1.ligy
» Druhá liga "Západ"
» Druhá liga "Východ"
» U-18 a U-16
» Středoškolská liga
» Pohár ČMFS
» Divize, kraje, okresy
 
   Komise futsalu
 
» Adresář členů
» Termínová listina 2008/09
» Odborné subkomise
» Kraje
» Okresy
» Loga ke stažení
 
   REPREZENTACE
 
Trenéři reprezentačních výběrů
Futsal "A"
Zápasy 2008
Zápasy 2007
Zápasy 2006
Statistika
Další program
Futsal U-21
Zápasy 2008,
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Statistika,
Další program,
 
  1.liga
 
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími
» Oddíly soutěže
» Statistiky
» Střelci
» Asistenti
» Kanadské bodování
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky
» Tabulky celkem, ...
 
  Oficiální zprávy
» Změny v termínové listině (DOC)
» Pozastavení ZČ
» Rozhodnutí STK a DK
» Rozhodnutí ORK
» Rozhodčí a delegáti
» Tabulky fair-play
» Trenérské vzdělávání
» Domácí míče klubů
» Listina sportovních hal
» Zápis z utkání
» Směrnice pro komunikaci klubů
» Směrnice pro TV a marketing
» Směrnice pro pořadatele utkání
» Sazebník pokut celost.soutěží
» Směrnice o střetu zájmů
» Poplatky za změny v term.listině
» Pravidla futsalu od 25.1.2008
» Změny v Soutěžním řádu
» Tabulka vzdáleností a kilometrovník
  Další soutěže
 
» Druhá liga "Západ"
» Druhá liga "Východ"
» U-18 a U-16
» Středoškolská liga
» Pohár ČMFS
» Nižší soutěže
 
   Historie
 
Historie - 2007/8
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2006/7
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2005/6
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2004/5
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2003/4
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 


nic

WebToDate